A A A A A

Isimilo Esihle: [Isizotha]


1 Korinte 12:23
Kanti-ke nezitho esicabanga bonyana azikahlonipheki kangako, sizihlonipha khulu. Izitho ezinganasithunzi ziphathwa ngeenhloni khulu,

1 Thimothewu 2:8-10
[8] Nje-ke ngithanda bona eendaweni zoke amadoda athandaze aphakamise izandla ezicwengileko, anganalo ilaka nokuphikisana.[9] Godu ngithanda bona nabafazi bembathe kuhle nangokuhloniphekileko, kube zizambatho ezifaneleko, bazikghabise ngendlela ehloniphekako, kungabi ngeenhluthu zabo ezilukiweko namkha ngegolide namkha ngamatje aligugu nanyana ngezambatho ezibizako;[10] kodwana akube ngemisebenzi emihle, njengombana kufanele abafazi abathi besaba uZimu.

1 Petru 3:3-4
[3] Ukuhloba kwenu akungabi ngekwangaphandle kokweluka iinhluthu nokokwembatha izambatho zegolide namkha zakanokutjho.[4] Kodwana ukuhloba kwenu akube ngokomuntu wangaphakathi, iye, ngobuhle obungapheliko bommoya wesizotha nothobekileko, okuyinto eligugu phambi kwakaZimu.

Roma 12:2
Ningaziphathi njengokwemikhuba yephaseli, kodwana tjhugululwani ngokwenziwa kabutjha emikhumbulweni yenu ukuze nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu; okuhle, okwamukelekako nokupheleleko.

Mathewu 5:28
Kodwana ngiyanitjela bona nanyana ngubani oqala umfazi amkhanuke sele ahlobonge naye ngehliziywenakhe.

Duteronomi 22:5
Umfazi angavunuli litho eliphathelene namadoda, nendoda ingembathi iimvunulo zabafazi ngombana nanyana ngubani owenza njalo usinyenyiso kuSomnini uZimenu.

1 Petru 3:3
Ukuhloba kwenu akungabi ngekwangaphandle kokweluka iinhluthu nokokwembatha izambatho zegolide namkha zakanokutjho.

1 Samuweli 16:7
Kodwana uSomnini wathi kuSamyela: “Ungaqali ubunjalo bakhe namkha ijamo lakhe ngombana ngimalile loyo. USomnini akaqali izinto eziqalwa babantu. Abantu batjheja ijamo lomuntu kodwana uSomnini utjheja ihliziyo.”

1 Korinte 6:19-20
[19] Anazi bona imizimba yenu ilithempeli lakaMoya oCwengileko ongaphakathi kwenu, enimamukele kuZimu nokobana anisingebenu na?[20] Nathengwa ngenani eliphezulu, ngalokho-ke hloniphani uZimu ngemizimba yenu.

1 Korinte 10:31
Nje-ke nanyana niyagoma namkha niyasela namkha nenza nanyana yini, kwenzeni koke mayelana nedumo lakaZimu.

IzAga 7:10
Qala, nangu umfazi azomhlangabeza, embethe zobungwadla, anobuqili;

IzAga 31:30
Ukuthandeka kuyikohliso, nobuhle bulilize, kodwana umfazi owesaba uSomnini ufanele ukudunyiswa.

1 Thimothewu 3:2
Nje-ke umbonisi akabe ngongasolekiko, onomfazi munye, onommoya ophasi, ovuthiweko, ohloniphekako, ophatha kuhle iinkhambi nonekghono lokufundisa.

Luka 17:1
UJesu wathi ebafundini bakhe: “Izinto ezenza abantu bone zimele ukubakhona, kodwana maye kiloyo eziza ngaye!

IzAga 11:22
Njengesali legolide epumulweni yewotji, sinjalo-ke nesimomondiya somfazi onganasimilo.

Efesu 2:10
Thina simsebenzi wezandla zakhe, kuKrestu Jesu kobana senze imisebenzi emihle uZimu asilungiselele yona ngaphambilini ukuze siphile kiyo.

Roma 14:13
Nje-ke asiliseni ukugwebana, kodwana endaweni yalokho tjhugululani imikhumbulwenu, ningabeki isiqabo namkha isisitho endleleni yomfowenu.

1 Petru 3:3-5
[3] Ukuhloba kwenu akungabi ngekwangaphandle kokweluka iinhluthu nokokwembatha izambatho zegolide namkha zakanokutjho.[4] Kodwana ukuhloba kwenu akube ngokomuntu wangaphakathi, iye, ngobuhle obungapheliko bommoya wesizotha nothobekileko, okuyinto eligugu phambi kwakaZimu.[5] Mbala, leyo yindlela abafazi bekadeni abacwengileko nebebabeka ithemba labo kuZimu, ebebahloba ngayo. Bebathobela amadodabo,

1 Petru 1:14
Njengabantwana abalalelako, ningaphendukeli eenkanukweni enanikizo phambilini ekungazini kwenu.

1 Samuweli 9:21
USawula waphendula wathi: “Angisuye umBhenjamini ophuma ekorweni encancani kwa-Israyeli na? Nomndeni wakwethu akusingomncancani kiyo yoke ikoro yakwaBhenjamini? Alo-ke, kubayini ukhulume nami njalo?”

Esteri 1:11-12
[11] kobana balethe indlovukazi uVatjhithi phambi kwayo ithwele umkhala wobukhosi. Ikosi beyifuna bona indlovukazi izokubukisa ngobuhle bayo ebantwini neenkhulwini. Heyi, uVatjhithi loyo gade angasi muhle, adosa amehlo endodeni.[12] Kodwana indlovukazi uVatjhithi yala ukuza phambi kwabantu njengombana ikosi beyiyale ngeenduna. Ngalokho ikosi yavutha ngelaka, kwathi ayithuthumbe.

Jobe 32:4-7
[4] Ngebanga lokobana amadoda lawo bekamakhulu kuye, u-Elihu walinda ngaphambi kobana akhulume noJobho.[5] Nje-ke, kuthe lokha nabona bonyana amadoda amathathu lawo akasenapendulo, kwathi akafe ngetukuthelo.[6] Yeke u-Elihu umsa kaBharakeli umBhuzi wathi: “Mina ngisese mutjha ngeminyaka, nina sele nibadala. Kungalokho ngibe nevalo, ngesaba ukunitjela engikwaziko.[7] Ngadlumbana ngathi, ‘Akukhulume isikhathi, iminyaka ifundise ukuhlakanipha.’

1 Petru 3:1-4
[1] Ngokunjalo nani bafazi, thobelani amadodenu ukuze kuthi nanyana kukhona amanye angalaleli ilizwi, azuzeke ngaphandle kwekulumo, kodwana ngokuziphatha kwabafazi bawo,[2] lokha nakabona ikambo yenu ehlanzekileko nehloniphekileko.[3] Ukuhloba kwenu akungabi ngekwangaphandle kokweluka iinhluthu nokokwembatha izambatho zegolide namkha zakanokutjho.[4] Kodwana ukuhloba kwenu akube ngokomuntu wangaphakathi, iye, ngobuhle obungapheliko bommoya wesizotha nothobekileko, okuyinto eligugu phambi kwakaZimu.

1 Johane 2:16
ngombana koke kwephaseli kuziinkanuko zenyama, iinkanuko zamehlo nokuzigqaja ngepilo. Koke lokhu akuveli kuBaba kodwana ephasini.

Roma 12:1
Nje-ke bazalwana, ngebanga lesirhawu sakaZimu ngiyanirabhela bonyana ninikele imizimba yenu ibe mihlabelo ephilako, ecwengileko nethandekako kuZimu. Lokhu kukulotjha kwenu okwamukelekako.

IzAga 31:25
Wembathiswe amandla nesithunzi, akesabi litho ngelikusasa.

1 Thimothewu 4:8
ngombana ukujayeza ukuthabulula umzimba kusiza kancani, kodwana ukwesaba uZimu kusiza kikho koke ngombana kunesithembiso sokuphila lokhu nalokho okuzako.

Filipi 2:5
Yibani nomkhumbulo onjengalowo ebegade ukuKrestu Jesu,

1 Petru 3:4
Kodwana ukuhloba kwenu akube ngokomuntu wangaphakathi, iye, ngobuhle obungapheliko bommoya wesizotha nothobekileko, okuyinto eligugu phambi kwakaZimu.

1 Thimothewu 2:10
kodwana akube ngemisebenzi emihle, njengombana kufanele abafazi abathi besaba uZimu.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data