A A A A A

Isimilo Esihle: [Uthando]


1 Korinte 16:14
Koke enikwenzako, kwenzeni ngethando.

1 Johane 4:8-18
[8] Loyo onganathando akamazi uZimu ngombana uZimu ulithando.[9] Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere ephasinapha ukuze siphile ngayo.[10] Ithando ngilokhu: Akusingithi esamthandako uZimu, kodwana nguye owasithandako bewasithumela neNdodanakhe bona ibe mhlabelo oyihlawulo yezono zethu.[11] Bathandekako, njengombana uZimu wasithanda kangaka, ngokunjalo nathi sifanele sithandane.[12] Akakho noyedwa owakhe wabona uZimu, kodwana nasithandanako uZimu uhlala kithi nethando lakhe liphelele kithi.[13] Ngalokho siyazi bona sihlala kuye naye uhlala kithi ngombana usinikele kwakaMoya wakhe.[14] Sibonile begodu siyafakaza bona uYise wathumela iNdodanakhe bona ibe Msindisi wephasi.[15] Loyo ovumako bona uJesu uyiNdodana kaZimu, uZimu uphila kuye naye uphila kuZimu.[16] Nje-ke siyalazi besiyalikholwa ithando uZimu analo kithi. Iye, uZimu ulithando, loyo ophila ethandweni uphila kuZimu noZimu uphila kuye.[17] Ngendlela leyo ithando liphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibindi ngelanga lokugwetjwa ngombana njengombana anjalo yena, sinjalo nathi ephasinapha.[18] Akukho ukwesaba ethandweni. Kodwana ithando elipheleleko liqotha ukwesaba ngombana ukwesaba kunesibetho, nje-ke owesabako akakapheleli ethandweni.

Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

1 Petru 4:8
Kikho koke lokhu, thandanani ngombana ithando lisibekela izono ezinengi.

Kolose 3:14
Ngaphezu kwakho koke lokhu, zembathiseni ngethando lona elibopha koke ndawonye kuzwane.

Johane 13:34-35
[34] “Nginipha umyalo omutjha ngithi: Thandanani. Njengombana nginithandile, nje-ke nani nifanele ukuthandana.[35] Ngalokhu boke abantu bazakwazi bona nibafundi bami, nanithandanako.”

Johane 15:13
Ithando elikhulu umuntu angaba nalo kudela ipilwakhe ngebanga labangani bakhe.

1 Korinte 13:13
Nje-ke okuthathu lokhu kujamile: ukukholwa, ithemba nethando. Kodwana okungaphezu kwakho koke lithando.

1 Johane 4:19
Thina siyathanda ngombana yena wasithanda qangi.

IzAga 10:12
Izondo ivusa ukucabana, kodwana ithando lisibekela zoke iimphambeko.

1 Johane 4:7
Bathandekako, asithandaneni ngombana ithando livela kuZimu. Onethando ubelethwe nguZimu begodu uyamazi uZimu.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data