A A A A A

Isimilo Esihle: [Thobekile]


Kolose 3:12
Yeke njengabakhethiweko bakaZimu, abacwengileko nabathandekako, yembathani isirhawu, ukulunga, ukuthobeka, ubumnene nokubekezela.

Efesu 4:2
ngokobana nizithobe ngokupheleleko, nibe mnene, ninyamezele benibekezelelane ngethando.

Jakobe 4:6-10
[6] Kodwana upha umusa ngokweqileko, ngalokho umtlolo uthi: “UZimu ujamelana nabazikhukhumezako, kodwana abazithobako ubapha umusa.”[7] Nje-ke zithobeni kuZimu, nijamelane noSathana, uzanibaleka.[8] Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini. Hlambani izandla zenu nina zoni, nihlambulule iinhliziyo zenu nina beenhliziyo ezimbili.[9] Tshwenyekani, nidabuke, nilile; ukuhleka kwenu akuphenduke isililo nokuthaba kwenu kube kudana.[10] Zithobeni phambi kweKosi, yona-ke izaniphakamisa.

1 Petru 5:5
Ngendlela enjalo nani lutjha, thobelani abadala. Noke yembathani ukuthobelana ekusebenzisaneni kwenu omunye komunye ngombana: “UZimu ujamelene nabazikhukhumezako. Kodwana ubehlisela umusa abazithobileko.”

2 IziKronike 7:14
kuzakuthi abantu bami ababizwa ngebizo lami nabazithobako, bathandaze bebafune ubuso bami, baphenduke eendleleni zabo ezimbi, ngizakuzwa ngisezulwini bese ngithethelela isono sabo ngelaphe nenarhabo.

Luka 14:11
Ngambala woke oziphakamisako uzakuthotjiswa naloyo ozithobako uzakuphakanyiswa.”

Mika 6:8
USomnini ukwazisile wena muntu lokho okulungileko. Yini-ke okhunye uSomnini akulindele kuwe ngaphandle kokwenza akutjhwileko nokwethembeka esivumelwaneni sakhe bewukhambe noZimakho ngokutjhejisisa na?

IzAga 3:3-4
[3] Nawungatjhiyi ukwethembeka neqiniso, okutjho ukukubophelela entanyenakho, ukutlole emiqebethwini yehliziywakho,[4] uzakuzuza umusa, ubukwe nguZimu nabantu.

IzAga 11:2
Lokha ukuzikhukhumeza nakufikako kulandela ihlazo, kodwana abazithobako banokuhlakanipha.

IzAga 12:15
Indlela yesidlhadlha ibonakala ilungile kiso, kodwana ohlakaniphileko ulalela iseluleko.

IzAga 15:33
Ukwesaba uSomnini kufundisa umuntu ukuhlakanipha, nokuzehlisa kulandelwa lidumo.

IzAga 18:12
Ngaphambi kobana kwehle ihlekelele ihliziyo yomuntu inamagugwana, kodwana ukuzithoba kulandelwa lidumo.

IzAga 22:4
Umphumela wokuzithoba nokwesaba uSomnini uletha umnono, idumo nepilo.

IzAga 27:2
Akube ngomunye okudumisako, ungazidumisi wena; iye, kube ngotjhili, kungabi mlomakho.

AmaHubo 25:9
Urholela abathobekileko kokulungileko, iye, abathobekileko ubafundisa indlelakhe.

AmaHubo 149:4
Mbala, uSomnini uyabathabela abantu bakhe; abathobekileko ubembathisa ukuhlula.

Roma 12:3
Ngomusa engiwuphiweko ngithi kini noke: Ningaziphatheli phezulu ngaphezu kwalokho eningikho, kodwana ziphatheni ngokuzigoba ukuya ngokwesilinganiso sokukholwa enikuphiwe nguZimu.

Roma 12:16
Philisanani ngokuzwana, ningazikhukhumezi, kodwana zimanyaniseni nabathobekileko. Ningazenzi inga nihlakaniphe ukudlula lokho eningikho.

2 Korinte 12:9-10
[9] Kodwana wathi kimi: “Umusa wami ukwanele ngombana amandla wami apheleliswa ebuthakathakeni.” Nje-ke ngizazikhakhazisa khulu ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKrestu ahlale phezu kwami.[10] Kungebangelo, ngenca kaKrestu, ngiyakuthabela ukuba buthakathaka, ukuthukwa, ukuba sebudisini, ukuzunywa nokuhlupheka. Ngitjho ngombana lokha nangibuthakathaka, ngiba namandla.

Filipi 2:3-4
[3] Ningenzi ilitho ngehliziyo ede namkha ngokuzitjhaya kodwana ngokuzithoba, nithathe abanye bona bangcono kunani.[4] Ngiloyo naloyo angazitjheji yena kwaphela kodwana akatjheje neemfuno zabanye.

Mathewu 23:10-12
[10] Begodu ningabizwa ngokuthi ‘Mfundisi’ ngombana ninomfundisi oyedwa onguKrestu.[11] Ongomkhulu hlangana nani uzakuba yincekwenu[12] ngombana loyo oziphakamisako uzakuthotjiswa, naloyo ozithobako uzakuphakanyiswa.”

Jakobe 4:14-16
[14] Anilazi ikusasa. Alo, kuyini ukuphila kwenu na? Niyikungu evela ibonakale isikhatjhana bese iyanyamalala.[15] Yeke, kufuze nithi: “USomnini nakathandako, sizakuphila bese senza lokhu nalokhuya.”[16] Kunalokho niyazikhukhumeza ekuzigabaziseni kwenu; koke ukuzigabazisa okunjalo kumbi.

Filipi 2:5-8
[5] Yibani nomkhumbulo onjengalowo ebegade ukuKrestu Jesu,[6] owathi nanyana gade anejamo lakaZimu, azange azilinganise noZimu njengento yokuphangwa.[7] Kodwana wazehlisa, wathatha ijamo lekhoboka, wabelethwa njengomuntu. Wafunyaneka anejamo lomuntu.[8] Wazithoba, walalela bekwaba sekufeni, ngitjho ukufa esiphambanweni.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data