A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukungenisa izihambi]


Heberu 3:2
Wathembeka kiloyo owamkhethako wambeka njengoMosi owabegade anjalo kiyo yoke indlu kaZimu.

Isaya 58:7
Kukwabela abalambileko isikwa sakho, ukunikela abanganamakhaya iphahla, ukwembathisa ombona ahlubule nokungafihli ubuso koziingazi zakho.

1 Thimothewu 5:10
nakube akanayo imisebenzi emihle njengokukhulisa kuhle abantwana, ukuphatha kuhle abayeni, ukuqopha iinyawo zabacwengileko, ukusiza abahlunguphaziweko nokuzinikela ekwenzeni okuhle nanyana ngayiphi indlela.

Thithu 1:8
kunalokho kufanele abe ngophatha kuhle abayeni, othanda okulungileko, oziphethe kuhle, oqotho, ohlanzekileko nozikhalimako.

1 Petru 4:8-9
[8] Kikho koke lokhu, thandanani ngombana ithando lisibekela izono ezinengi.[9] Yamukelanani ngaphandle kokurhonona.

IzEnzo 16:33-34
[33] Ngalo i-awara lobusukwelo umphathisikhungo wabathatha wabahlambisa amanceba; nje-ke kwathi khonokho yena nawo woke umndenakhe babhajadiswa.[34] Sekabangenise ngendlinakhe, wabapha ukudla. Yena nomndenakhe bebanethabo ngombana gade sebakholwe kuZimu.

Levitikusi 19:33-34
[33] Niphathe kuhle isikhonzi enihlala naso njenganyana nenza ebantwini bekhenu. Thandani isikhonzi njengombana nizithanda nina ngombana nani naniziinkhonzi enarheni yeGibhide. NginguSomnini uZimenu.[34] “Ningakhwabanisi lokha nanenza iinlinganiso zobudisi, ubude nomthamo.

Luka 14:7-14
[7] Kwathi uJesu nabona bonyana abamenywa bazikhethela iindawo ezihloniphekileko etafuleni, wabatjela umfanekiso lo:[8] “Lokha omunye nakumemela emtjhadweni, ungahlali endaweni ehloniphekileko ngombana kungenzeka bona kukhona omenyiweko oqakatheke khulu kunawe.[9] Kuthi kusesenjalo onimemileko, eze afese athi kuwe, ‘Akhe utjhidele umuntu lo esihlalweneso,’ yeke uzakuhlaziseka ukhambe uyokuhlala endaweni enyazekako.[10] Kodwana nawumenyiweko, hlala endaweni enyazekako khona kuzakuthi okumemileko nezako, athi kuwe, ‘Mngani, yewenyukele endaweni engcono.’ Ngaleyondlela uzakuhlonitjhwa phakathi kwabo boke abamenyiweko.[11] Ngambala woke oziphakamisako uzakuthotjiswa naloyo ozithobako uzakuphakanyiswa.”[12] Yeke uJesu wathi komumemileko: “Lokha nawenza isidlo semini namkha sakusihlwa, ungamemi abangani bakho, abafowenu, iinhlobo zakho namkha abomakhelwana bakho abanjingileko ngombana nawenza njalo, nabo bazakumema ngaleyondlela uzakuvuzwa.[13] Kodwana nawenza umnyanya, mema abadududu, abarholopheleko, abangakwazi ukukhamba neemphofu,[14] khona-ke uzakubusiswa. Nanyana bangekhe bakuvuze, uzakuvuzwa ekuvusweni kwabalungileko.”

Mathewu 25:34-46
[34] Yeke iKosi izakuthi kilabo abangesidleni sayo, ‘Yizani nina enibusiswe nguBaba! Thathani ilifa lenu okumbuso olungiselelwe nina kusukela ekudalweni kwephasi.[35] Ngambala bengilambile nangondla, ngomile nangiseza, bengimqhamuka nangamukela ngeenkumbeni zenu,[36] ngihlubule nangembesa. Bengigula nangitjheja, bengingesikhungweni neza nazongibona.’[37] “Yeke abalungileko bazayiphendula bathi, ‘Agu Kosi! Sakhe sakubona nini ulambile sakondla, namkha womile sakuseza na?[38] Sakhe sakubona nini umqhamuka, sakwamukela emizinethu namkha uhlubule sakwembesa na?[39] Sakhe sakubona nini ugula nanyana ungesikhungweni, sazokubona na?’[40] IKosi izakuphendula ithi, ‘Ngiqinisile ngiyanitjela bona lokha nanenzela oyedwa wabafowethu abancancanaba, nenzele mina.’[41] “Yeke izakuthi kilabo abangesinceleni, ‘Sukani kimapha nina enithuwelelisiweko, niye ngemlilweni wesiphelani olungiselwe uSathana neengilozi zakhe.[42] Bengilambile, azange ningiphe ilitho eligonywako; bengomile, azange beningiseze ilitho.[43] Bengimqhamuka, azange ningamukele emizinenu, bengidinga izambatho, azange beningembese. Bengigula, ngingesikhungweni azange beningitjheje.’[44] “Yeke nabo bazakuphendula bathi, ‘Agu Kosi! Sakhe sakubona nini ulambile namkha womile, umqhamuka namkha uhlubule, ugula namkha ungesikhungweni, sangakutjheja na?’[45] IKosi izakuphendula ithi, ‘Ngiqinisile ngiyanitjela bona nanyana yini eningazange niyenzele ngitjho noyedwa walaba, nami semlunga ningakangenzeli ilitho.’[46] Yeke bazakukhamba baye ekuhlunguphazweni okungapheliko, kodwana abalungileko bazakuya ekuphileni okungapheliko.”

Roma 12:13-20
[13] Hlanganyelani eendingweni zabacwengileko, niphathe kuhle abayeni.[14] Busisani labo abanizumako, iye, babusiseni ningabanikeleli.[15] Thabani kanye nalabo abathabileko, nilile kanye nalabo abalilako.[16] Philisanani ngokuzwana, ningazikhukhumezi, kodwana zimanyaniseni nabathobekileko. Ningazenzi inga nihlakaniphe ukudlula lokho eningikho.[17] Ningabuyiseli ubumbi ngobumbi, kodwana nakani okuhle phambi kwabo boke abantu.[18] Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu.[19] Bazalwana ningazibuyiseleli, kodwana nikelani itukuthelo kaZimu ithuba ngombana kutloliwe kwathiwa: “Ukubuyiselela kungokwami, ngizokubuyiselela.” Kutjho uSomnini.[20] Esikhundleni salokho, umtlolo uthi: “Nakube isitha sakho silambile, siphe ukudla sigome; nakube somile, siphe amanzi sisele. Ngokwenza njalo, uzabe inga udindela amalahle avuthako ehlokwaso.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data