A A A A A

Isimilo Esihle: [Ngiyabonga]


Kolose 4:2
Zinikeleni ngokupheleleko emthandazweni, nilinde kiwo ngokuthokoza.

2 Korinte 2:14-15
[14] Akathokozwe uZimu ohlala asirhola njalo ngedwendwe lokuhlula kuKrestu nophutjheza ngathi iphunga elimnandi lelwazi lakhe yoke indawo.[15] KuZimu siliphunga elimnandi lakaKrestu hlangana nalabo abasindiswako nalabo ababhubhako.

Jona 2:9
Kodwana mina ngizokuletha umhlatjelo kuwe, ngikubabaze ngesihlabelelo sokudumisa. Engikufungeleko ngizakuphumelelisa, isindiso ivela kuSomnini.”

1 Thesalonika 5:18
Thokozani kibo boke ubujamo ngombana lokho kuyintando kaZimu kuKrestu Jesu ngani.

Kolose 3:15-17
[15] Ukuthula kwakaKrestu akubuse eenhliziyweni zenu, iye lokho enabizelwa kikho emzimbeni munye. Begodu yibani nokuthokoza.[16] Ilizwi lakaKrestu alihlale ngaphakathi kwenu ngokupheleleko; fundisanani beniyalane ngakho koke ukuhlakanipha; vumelani uZimu amarhubo, iingoma kanye nomvumo wokukholwa ngokuthokoza eenhliziyweni zenu.[17] Koke enikwenzako, kungaba ngelizwi namkha ngezenzo, kwenzeni koke ebizweni leKosi uJesu, ngayo nithokoze uZimu uBaba.

1 Korinte 15:57
Kodwana akathokozwe uZimu osipha ukuhlula ngeKosi yethu uJesu Krestu.

AmaHubo 100:4
Ngenani emasangwenakhe ngokuthokoza nesirhodlweni sakhe ngokudumisa; mthokozeni, nibabaze ibizo lakhe!

1 IziKronike 16:34
Dumisani uSomnini ngombana ulungile; iye, ithando lakhe ngelanini nanini.

Roma 1:21
ngombana nanyana bebaseze bamazi uZimu, azange bebamhloniphe namkha bamthokoze, kodwana babe nemikhumbulo engatjho ilitho, neengqondo zabo ezingazisiko zafiphala.

Filipi 4:6
Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza.

AmaHubo 69:30
Ngihluphekile, ngineenhlungu; yeke isindiswakho ayingivikele!

2 Korinte 9:15
Akathokozwe uZimu ngesipho sakhe esingahlathululekiko!

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Thokozani ngeenkhathi zoke.[17] Thandazani njalo ningalisi.[18] Thokozani kibo boke ubujamo ngombana lokho kuyintando kaZimu kuKrestu Jesu ngani.

Filipi 4:6-7
[6] Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza.[7] Ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa, kuzakubulunga iinhliziyo zenu nemikhumbulwenu kuKrestu Jesu.

Kolose 1:12
nithokoze uBaba owanenza bona nifanelwe sisabelo elifeni labacwengileko embusweni wokukhanya.

Jakobe 1:17
Zoke izipho ezilungileko nazo zoke iimphiwo ezipheleleko zivela phezulu; zehla zivela kuBaba wokukhanya okungekho kuye ukuhlanuka ngitjho nesithunzi esitjhugulukako.

Efesu 5:4
Akungabikho amanyala, iinkulumo zobudlhadlha namkha isikhathi samahlaya angayi ngandlela, kodwana kunalokho yibani nokuthokoza.

Levitikusi 22:29
“Lokha naninikela umhlabelo wokuthokoza kuSomnini, qinisekani bona uyamukeleka:

AmaHubo 103:2
Dumisa uSomnini mphefumulwami! Soke isirhawu sakhe ungasikhohlwa!

Daniyeli 6:10
Kuthe lokha uDanyela nalemuka bonyana incwadi itlikitliwe, wenza njengesiqhelo: Wangena ngendlinakhe waya elawini elingehla, elinefesidere elivulekela nca ngeJerusalema. Waguqa kathathu ngelanga wathandaza athokoza uZimakhe.

AmaHubo 107:1
Bongani uSomnini ngombana ulungile nokwethembeka kwakhe kujame isiphelani.

Efesu 5:20
nihlale njalo nithokoza uZimu uBaba ngakho koke, ebizweni leKosethu uKrestu Jesu.

AmaHubo 9:1
Kumkhaleli; ngeenodo zengoma ethi, “Ukufa kwendodana”; irhubo lakaDavida.

Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

Kolose 3:2
Bekani imikhumbulwenu ezintweni zezulwini, ningatjheji zephasi

Kolose 3:16
Ilizwi lakaKrestu alihlale ngaphakathi kwenu ngokupheleleko; fundisanani beniyalane ngakho koke ukuhlakanipha; vumelani uZimu amarhubo, iingoma kanye nomvumo wokukholwa ngokuthokoza eenhliziyweni zenu.

AmaHubo 107:8
Abathokoze uSomnini ngokwethembeka kwakhe nangeemangaliso zakhe ebantwini.

AmaHubo 119:62
Naphakathi kobusuku ngiyavuka ngikuthokoze ngebanga lemithethwako elungileko.

IsAmbulo 11:17
bathi: “Siyakuthokoza Somnini, Zimu Mninimandlawoke, wena okhona nogade uvele ukhona, iye, siyakuthokoza ngombana uthethe amandlakho amakhulu, uthomile uyabusa.

Kolose 3:15-17
[15] Ukuthula kwakaKrestu akubuse eenhliziyweni zenu, iye lokho enabizelwa kikho emzimbeni munye. Begodu yibani nokuthokoza.[16] Ilizwi lakaKrestu alihlale ngaphakathi kwenu ngokupheleleko; fundisanani beniyalane ngakho koke ukuhlakanipha; vumelani uZimu amarhubo, iingoma kanye nomvumo wokukholwa ngokuthokoza eenhliziyweni zenu.[17] Koke enikwenzako, kungaba ngelizwi namkha ngezenzo, kwenzeni koke ebizweni leKosi uJesu, ngayo nithokoze uZimu uBaba.

AmaHubo 106:1
Haleluya! Dumisani uSomnini ngombana ulungile nokwethembeka kwakhe kujame isiphelani!

Heberu 12:28
Yeke asithokozeni ngokwamukeliswa umbuso ongekhe wasikinywa, ngalokho asinikeleni kuZimu ukulotjha okwamukelekako ngehlonipho nangokwesaba

AmaHubo 107:1-2
[1] Bongani uSomnini ngombana ulungile nokwethembeka kwakhe kujame isiphelani.[2] Abahlengiweko bakaSomnini abatjho njalo, labo abahlenge esandleni somjamelani,

2 Samuweli 22:49
ongithukulula ezitheni zami. Ungiphakamisela ngaphezu kwezitha zami, angisindise kibondwendweni.

1 Thesalonika 1:2
Sihlala simthokoza njalo uZimu ngani noke; siyanikhumbula nemithandazweni yethu.

1 Thimothewu 2:1-2
[1] Kokuthoma ngiyabawa bona ukuncenga, ukuthandaza, ukubawela abanye nokuthokoza kwenzelwe abantu boke,[2] amakhosi nazo zoke iimphathimandla ukuze siphile kuhle nangokuthula, sikhambe ngakho koke ukwesaba uZimu nangokuhlonipheka.

Johane 11:41
Balisusa ilitje. UJesu waqala phezulu wathi: “Ngiyakuthokoza, Baba ngombana ungilalele.

AmaHubo 118:1-18
[1] Thokozani uSomnini ngombana ulungile; ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani.[2] U-Israyeli akathi: “Ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani.”[3] Indlu ka-Aroni ayithi: “Ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani.”[4] Abesaba uSomnini abathi: “Ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani.”[5] Ekubandezelweni kwami ngalila kuSomnini, wangiphendula, wangibeka esibangeni.[6] USomnini ungakimi, yeke angesabi. Umuntu angangenzani na?[7] USomnini ungakimi, ungumsizami omkhulu; mina ngizakuqalela phasi abangizondako.[8] Kungcono ukuphephela kuSomnini, kunokwethembela emuntwini.[9] Kungcono ukuphephela kuSomnini, kunokwethembela emakhosaneni.[10] Zoke izizwe zingizombelezile! Ebizweni lakaSomnini ngiziphayile![11] Zingizombelezile, iye, zingizombelezile! Ebizweni lakaSomnini ngiziphayile![12] Zingizombelezile njengeenyosi, zapheliswa njengomlilo wameva! Ebizweni lakaSomnini ngiziphayile![13] Nina nangidudula ngamandla kobana ngiwe, kodwana uSomnini wangisekela.[14] USomnini umamandlami neenkhwepha zami begodu ukusindiswa kwami.[15] Ematendeni wabalungileko kukhona ukuhlokoma kokuhlula ngokuthi: “Sokudla sakaSomnini senze izenzo ezinamandla![16] Sokudla sakhe siphakamile, iye, sokudla sakaSomnini senze izenzo ezinamandla!”[17] Angeze ngafa kodwana ngizakuphila, ngizakukhuluma ngezenzo zakaSomnini:[18] USomnini wangihlunguphaza khulu, kodwana akhange anginikelele ekufeni.

AmaHubo 20:4
akhumbule yoke iminikelwakho, amukele imihlabelwakho yokutjhiswa.

AmaHubo 30:12
Uphendule isililo sami saba ligido, wangihlubulisa izambatho zami zesililo, wangembathisa ukujabula,

AmaHubo 95:2
Asitjhideleni phambi kwakhe ngokuthokoza, simhlokomalele ngeengoma!

2 Korinte 9:11
Nizakwenziwa abanjingileko ngazo zoke iindlela ukuze niphane ngeenkhathi zoke bese kuthi ngathi, ukuphana kwenu kube kuthokoza uZimu.

2 Korinte 2:14
Akathokozwe uZimu ohlala asirhola njalo ngedwendwe lokuhlula kuKrestu nophutjheza ngathi iphunga elimnandi lelwazi lakhe yoke indawo.

Filipi 4:19
Yeke uZimami uzakwanelisa esinye nesinye isidingo senu ngokomnono wakhe ephazimulweni ekuKrestu Jesu.

Roma 11:36
Ngambala zoke izinto zavela kuye, zavela ngaye begodu zingezakhe. Akube kuye idumo ngokungapheliko! Amen.

AmaHubo 105:1
Bongani uSomnini, nibize ibizo lakhe; nazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe.

IzEnzo 16:40
Emva kobana uPowula noSilasi baphume ngesikhungweni, baya endlini kaLidiya, lapha bahlangana khona nabazalwana. Kuthe sebabakhuthazile, bakhamba.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data