A A A A A

UNkulunkulu: [Uthando lukaNkulunkulu]


1 Korinte 13:13
Nje-ke okuthathu lokhu kujamile: ukukholwa, ithemba nethando. Kodwana okungaphezu kwakho koke lithando.

1 Johane 3:1
Qalani bona lingangani ithando uBaba asiphe lona kobana sibizwe bona sibantwana bakaZimu; iye, singibo! Ngikho lokhu iphasi lingasazi ngombana azange limazi yena.

1 Johane 4:7-8
[7] Bathandekako, asithandaneni ngombana ithando livela kuZimu. Onethando ubelethwe nguZimu begodu uyamazi uZimu.[8] Loyo onganathando akamazi uZimu ngombana uZimu ulithando.

1 Johane 4:16-19
[16] Nje-ke siyalazi besiyalikholwa ithando uZimu analo kithi. Iye, uZimu ulithando, loyo ophila ethandweni uphila kuZimu noZimu uphila kuye.[17] Ngendlela leyo ithando liphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibindi ngelanga lokugwetjwa ngombana njengombana anjalo yena, sinjalo nathi ephasinapha.[18] Akukho ukwesaba ethandweni. Kodwana ithando elipheleleko liqotha ukwesaba ngombana ukwesaba kunesibetho, nje-ke owesabako akakapheleli ethandweni.[19] Thina siyathanda ngombana yena wasithanda qangi.

Galathiya 2:20
Ngabethelwa kanye noKrestu Jesu, nje-ke akusese ngimi ophilako, kodwana nguKrestu ophila ngaphakathi kwami. Ipilo engiyiphila emzimbeni lo, ngiyiphila ngokukholwa eNdodaneni kaZimu, eyangithandako beyanikela ipilwayo ngebanga lami.

Jeremiya 29:11
Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.” Kutjho uSomnini. “Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba.

Jeremiya 31:3
USomnini wazibonakalisa ku-Israyeli akude, wathi: Ngikuthande ngethando lanini nanini, ngalokho ngiragele phambili ngokwethembeka kwami kuwe.

Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

Johane 15:13
Ithando elikhulu umuntu angaba nalo kudela ipilwakhe ngebanga labangani bakhe.

AmaHubo 86:15
Kodwana wena Somandla, unguZimu onomusa nesirhawu, ubuthaka ekusilingekeni, uzele ukwethembeka neqiniso.

AmaHubo 136:26
Thokozani uZimu wezulwini -- ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani!

Roma 5:8
Kodwana uZimu ubonise ithando lakhe kithi ngendlela yokobana sithe sisesezizoni, uKrestu wasifela.

Duteronomi 7:9
Ngalokho yazini-ke bonyana uZimenu nguye yedwa uZimu, uZimu othembekileko ngokugcina isivumelwano. Uthembekile kilabo abamkhathalelako balonde imiyalwakhe, eenkulungwaneni zeenzukulwana,

Zefaniya 3:17
USomnini uZimakho ungesirhodlweni sakho, unamandla wokusindisa. USomnini uzakukarekela ngethabo elikhulu; akuthande ngesirhawu, akuthakasele

Efesu 2:4-5
[4] Kodwana ngebanga lethando lakhe elikhulu, uZimu onothileko ngomusa,[5] wasenza saphila ngoKrestu nanyana besifile ngeemphambeko. Yeke kungomusa bona nibe ngabasindisiweko.

1 Petru 5:6-7
[6] Nje-ke zithobeni ngaphasi kwesandla esinamandla sakaZimu, khona azaniphakamisa ngesikhathi esifaneleko.[7] Fumbelani woke amatshwenyeko wenu kuye ngombana yena uyanikhathalela.

Roma 8:37-39
[37] Kodwana kikho koke lokho singaphezu kwabahluli ngaye owasithandako.[38] Nje-ke ngineqiniso lokobana akunalitho, nanyana kungaba kukufa, kuphila, ziingilozi, babusi, zizinto ezikhona, zizinto ezizakubakhona, mibuso,[39] kuphakama, kuzika, nanyana kungaba yini edaliweko ezasihlukanisa nethando lakaZimu kuKrestu Jesu iKosethu.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data