A A A A A

UNkulunkulu: [Ungubani uNkulunkulu]


Kolose 1:16
ngombana koke kwabunjwa ngaye: okusezulwini nephasinapha, okubonakalako nokungabonakaliko, kungaba mibuso namkha ubukhosi namkha ababusi neemphathimandla. Koke kwabunjwa ngaye, kwabunjelwa yena.

Genesise 1:1
Koke kwathoma lokha uZimu nakadala izulu nephasi.

Heberu 1:3
Yona isibonakaliso sephazimulo kaZimu nomfuziselo wamambala wobuyena bakhe; iphethe izinto zoke ngelizwi layo elinamandla. Lapho sele ikwenzile ukuhlanjululwa kwezono, yahlala ngesigomeni sakaSomandla ezulwini.

Heberu 4:12
Mbala ilizwi lakaZimu liphilile, linamandla, libukhali kunesabula esika mahlangothi womabili. Lihlaba lingene beliyofika ehlanganweni yomphefumulo nommoya, amalungu nommongo; likwazi ukuhlukanisa imicabango nemizindlo yehliziyo.

Isaya 44:6
Nakhu okutjhiwo nguSomnini iKosi nomhlengi wakwa-Israyeli, iye, uSomnini uMninimandlawoke uthi: “Ngingowokuthoma newokugcina, ngaphandle kwami akunaZimu omunye.

Johane 1:1
Ekuthomeni uLizwi bekakhona, uLizwi bekakuZimu, uLizwi bekanguZimu.

Johane 1:14
ULizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu azele umusa neqiniso. Sabona iphazimulwakhe, iphazimulo ayamukela kuYise njengeNdodanakhe eyodwa tere.

Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

Johane 4:24
UZimu unguMoya, labo abamthandazako kufuze bamthandaze ngommoya nangeqiniso njengombana anjalo.”

1 Johane 1:5
Naku umlayezo esawuzwa kuye nesiwumemezela kini: UZimu ukukhanya begodu kuye abukho nakancani ubumnyama.

1 Johane 4:8
Loyo onganathando akamazi uZimu ngombana uZimu ulithando.

1 Johane 4:16
Nje-ke siyalazi besiyalikholwa ithando uZimu analo kithi. Iye, uZimu ulithando, loyo ophila ethandweni uphila kuZimu noZimu uphila kuye.

2 Samuweli 7:22
Maye Somnini Somandla, uthi umkhulu na! Ngokuya ngesikuzwileko, akakho ofana nawe begodu akakho uZimu ngaphandle kwakho.

Johane 17:3
Ukuphila okungapheliko ngilokho bona bazi wena wedwa Zimu weqiniso nokwazi uJesu Krestu, omthumileko.

AmaHubo 34:8
Abesaba uSomnini, baphahlwa yingilozi mazombe, ibenyule.

AmaHubo 86:5
Mbala, wena Somandla ulungile begodu uyacolela, ukwethembeka kwakho kukhulu kibo boke abalila kuwe.

IsAmbulo 1:1
Isambulo sakaKrestu asinikelwa nguZimu bonyana abonise iinceku zakhe okufanele kwenzeke msinyana. Lokho wakwenza ngokuthumela ingilozi ukuyobonisa inceku yakhe uJwanisi,

IsAmbulo 22:13
Mina ngingu-Alfa no-Omega, wokuthoma nowamaphelelo, iye, ukuthoma nokuphela.

Roma 5:8
Kodwana uZimu ubonise ithando lakhe kithi ngendlela yokobana sithe sisesezizoni, uKrestu wasifela.

Zefaniya 3:17
USomnini uZimakho ungesirhodlweni sakho, unamandla wokusindisa. USomnini uzakukarekela ngethabo elikhulu; akuthande ngesirhawu, akuthakasele

IsAmbulo 1:17-18
[17] Ngathi nangimbonako ngaduleka phasi eenyaweni zakhe njengofileko. Wabeka isandla sakhe sesidla phezu kwami wathi: “Ungesabi, ngingewokuthoma newokuphela;[18] ngingophilako! Bengifile, kodwana qala-ke sengiphila ngokungapheliko, begodu ngiphethe iinhluthulelo zokufa nezephasi labafileko.

2 Thimothewu 3:16-17
[16] Yoke imitlolo iphefumulelwe nguZimu, begodu ilungele ukufundisa, ukukhalima, ukunqophisa imitjhapho nokuyala ekulungeni,[17] khona umuntu kaZimu azakufanela bona abe ngolungele ukwenza yoke imisebenzi emihle.

Johane 10:30-33
[30] Mina noBaba simunye.”[31] Godu amaJuda adobha amatje kobana amkhande.[32] UJesu wathi kiwo: “Nginitjengise iimangaliso ezinengi nezikulu ezivela kuBaba. Alo, ezintwenezo ngiyiphi-ke into enifuna ukungikhandela yona na?”[33] Bamphendula bathi: “Akusingebanga lento nayinye yalezi esenza sikukhande, kodwana kungebanga lokuhlambalaza ngombana umumuntu nje, nalapho uzenza uZimu!”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data