A A A A A

UNkulunkulu: [Ukusindiswa Esonweni]


IzEnzo 16:31
Baphendula bathi: “Kholwa eKosini uJesu, nje-ke uzakusindiswa wena nomndenakho.”

Efesu 2:8-9
[8] Nje-ke kungomusa kobana nibe ngabasindisiweko ngokukholwa begodu lokhu akuveli kini, kodwana kusisipho sakaZimu,[9] akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozozikhakhazisa.

Roma 10:9-10
[9] Lokha nawuvuma ngomlomakho bona uJesu uyiKosi, bewukholwe ngehliziywakho bona uZimu wamvusa kabafileko, uzokusindiswa[10] ngombana ukholwa ngehliziyo, ulungisiswe; uvume ngomlomo, usindiswe.

Marku 16:16
Loyo okholwako abhajadiswe, uzakusindiswa kodwana loyo ongakholwako, uzakulahlwa.

Efesu 2:8-10
[8] Nje-ke kungomusa kobana nibe ngabasindisiweko ngokukholwa begodu lokhu akuveli kini, kodwana kusisipho sakaZimu,[9] akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozozikhakhazisa.[10] Thina simsebenzi wezandla zakhe, kuKrestu Jesu kobana senze imisebenzi emihle uZimu asilungiselele yona ngaphambilini ukuze siphile kiyo.

Roma 10:13
Nje-ke: “Boke ababiza ibizo lakaSomnini bazokusindiswa.”

Mathewu 10:22
Boke bazanizonda ngebanga lebizo lami, kodwana loyo obambelela bekube sekupheleni, uzakusindiswa.

IzEnzo 2:38
UPitrosi wathi kibo: “Phendukani, omunye nomunye wenu abhajadiswe ebizweni lakaJesu Krestu ukuze nithethelelwe izono, khona nizakwamukela isipho sakaMoya oCwengileko

Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

Mathewu 25:31-46
[31] “Mhlana iNdodana yoMuntu iza ngephazimulwayo iphekelelwa ziingilozi zayo zoke, izakuhlala esihlalweni sayo sobukhosi ephazimulweni yezulwini.[32] Zoke izizwe zizakubuthanela phambi kwayo. Izakuhlukanisa boke abantu ngeenqhema njengomelusi nahlukanisa izimvu neembuzi.[33] Izakubeka izimvu ngesidleni sayo neembuzi ngesinceleni sayo.[34] Yeke iKosi izakuthi kilabo abangesidleni sayo, ‘Yizani nina enibusiswe nguBaba! Thathani ilifa lenu okumbuso olungiselelwe nina kusukela ekudalweni kwephasi.[35] Ngambala bengilambile nangondla, ngomile nangiseza, bengimqhamuka nangamukela ngeenkumbeni zenu,[36] ngihlubule nangembesa. Bengigula nangitjheja, bengingesikhungweni neza nazongibona.’[37] “Yeke abalungileko bazayiphendula bathi, ‘Agu Kosi! Sakhe sakubona nini ulambile sakondla, namkha womile sakuseza na?[38] Sakhe sakubona nini umqhamuka, sakwamukela emizinethu namkha uhlubule sakwembesa na?[39] Sakhe sakubona nini ugula nanyana ungesikhungweni, sazokubona na?’[40] IKosi izakuphendula ithi, ‘Ngiqinisile ngiyanitjela bona lokha nanenzela oyedwa wabafowethu abancancanaba, nenzele mina.’[41] “Yeke izakuthi kilabo abangesinceleni, ‘Sukani kimapha nina enithuwelelisiweko, niye ngemlilweni wesiphelani olungiselwe uSathana neengilozi zakhe.[42] Bengilambile, azange ningiphe ilitho eligonywako; bengomile, azange beningiseze ilitho.[43] Bengimqhamuka, azange ningamukele emizinenu, bengidinga izambatho, azange beningembese. Bengigula, ngingesikhungweni azange beningitjheje.’[44] “Yeke nabo bazakuphendula bathi, ‘Agu Kosi! Sakhe sakubona nini ulambile namkha womile, umqhamuka namkha uhlubule, ugula namkha ungesikhungweni, sangakutjheja na?’[45] IKosi izakuphendula ithi, ‘Ngiqinisile ngiyanitjela bona nanyana yini eningazange niyenzele ngitjho noyedwa walaba, nami semlunga ningakangenzeli ilitho.’[46] Yeke bazakukhamba baye ekuhlunguphazweni okungapheliko, kodwana abalungileko bazakuya ekuphileni okungapheliko.”

Mathewu 7:21-23
[21] “Akusuye woke othi kimi, ‘Kosi, Kosi’ ozakungena embusweni wezulwini, kodwana kwaphela loyo owenza intando kaBaba osezulwini.[22] Mhlokho abanengi bazakuthi kimi, ‘Kosi, Kosi, azange siphorofide ebizweni lakho besaqotjha amadimoni ngalo ibizo lakho senza neemangaliso ezinengi na?’[23] Yeke ngizabatjela emehlweni ngithi kibo, ‘Azange khenginazi. Sukani kimapha, nina nkhohlakali ndina!’ ”

Johane 3:3
UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi: Akakho noyedwa ozakubona umbuso kaZimu ngaphandle kobanyana abelethwe butjha.”

Roma 3:23
ngombana boke bonile, batlhayelelwa yiphazimulo kaZimu.

Jakobe 2:24
Niyabona bonyana umuntu ulungisiswa ngemisebenzi, ingasi ngokukholwa kwaphela.

IzEnzo 22:16
Alo, usalindeleni? Sikima ubhajadiswe, kuhlanjwe izono zakho ngokubiza ibizo lakhe!’

Roma 6:23
Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.

2 Korinte 5:17
Nje-ke umuntu nasele akuKrestu, sewunesibumbeko esitjha: koke okudala kudlulile, qala, koke sele kwenziwe kwaba kutjha.

Galathiya 3:27
ngombana noke nina enabhabhadiselwa kuKrestu nembethe uKrestu.

Luka 10:25-28
[25] Qalani, kwasikima isazimthetho kobana simzizinye, sathi: “Mfundisi, ngingenza njani ukufumana ipilo engapheliko na?”[26] UJesu wasiphendula wathi: “Kutlolweni emthethweni na? Uwufunda njani?”[27] Saphendula sathi: “Thanda uSomnini uZimakho ngayo yoke ihliziywakho nangomphefumulwakho woke, ngawo woke amandlakho nangomkhumbulwakho woke begodu uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.”[28] UJesu wathi kiso: “Uphendule kuhle, yenza lokho, uzakuphila.”

Johane 3:16-18
[16] Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.[17] Iye, akakathumeli iNdodanakhe bona izokugweba iphasi, kodwana kobana iphasi lisindiswe ngayo.[18] “Loyo oyikholwako, akagwetjwa; kodwana loyo ongakholwako, ugwetjiwe ngombana azange akholwe eNdodaneni kaZimu ekukuphela kwayo.

Efesu 2:10
Thina simsebenzi wezandla zakhe, kuKrestu Jesu kobana senze imisebenzi emihle uZimu asilungiselele yona ngaphambilini ukuze siphile kiyo.

1 Korinte 12:13
ngombana soke sabhajadiswa ngoMoya munye emzimbeni munye nanyana ungabamJuda namkha umGirigi, ikhoboka namkha otjhaphulukileko begodu soke saphiwa uMoya munye kobana sisele kuye.

2 Petru 3:9
USomnini akasibuthaka ngesithembiso sakhe njengombana abanye bacabanga. Kunalokho uyaninyamezelela, akathandi bonyana kubhubhe namunye, kodwana kobana boke baphenduke.

IzEnzo 17:30
Ngalokho uZimu wathalalisa iinkhathi zokungazi, kodwana kwanjesi uyayala bonyana kuphi nakuphi abantu boke baphenduke

Jakobe 2:18
Kodwana omunye uzakuthi: “Wena unokukholwa, mina nginemisebenzi.” Ngitjengisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngemisebenzami ngizakutjengisa ukukholwa kwami.

Johane 8:24
Ngithe nizakufela ezonweni zenu ngombana mbala naningakholwako bona nginguye enginguye, nizakufela ezonweni zenu.”

Luka 13:3
Ngithi kini, awa! Kodwana naningaphendukiko, nani nizokubhubha noke nje.

Jakobe 2:14-17
[14] Bazalwana bami, kusizani umuntu athi unokukholwa kodwana anganayo imisebenzi na? Ukukholwa kwakhe kungamsindisa na?[15] Nakube umfo namkha udade ukhamba hlubule begodu akanakudla[16] bese omunye wenu athi kibo “khambani ngokuthula, nifuthumale, nisuthe”, lokho kusizani naninganikeli lokho okudingekako ngokomzimba na?[17] Ngokunjalo-ke, nokukholwa nakunganamisebenzi, kufile.

Johane 6:47
Kwamambala ngiqinisile ngithi kini: Okholwako unokuphila okungapheliko.

Johane 11:25-26
[25] UJesu wathi kuye: “Ngingukuvuka nokuphila, loyo okholwa kimi uzakuphila, ngitjho nanyana angafa.[26] Naloyo ophilako akholwe kimi angekhe afa nanini. Uyakukholwa lokhu na?”

Heberu 6:4-6
[4] Kulikhuni ukubuya baphenduke labo abakhe bakhanyiselwa, banandipha isiphiwo sezulwini, badlelana noMoya oCwengileko,[5] banandipha ubumnandi belizwi lakaZimu namandla wephasi elitjha elizako,[6] nasele khebahlubuka kulikhuni ukubaphendula ngombana ngokuhlubuka kwabo babuye godu bayibethele esiphambanweni iNdodana kaZimu bayithela ngehlazo epepeneneni.

1 Johane 5:13
Nginitlolela lokhu nina enikholwa ebizweni leNdodana kaZimu ukuze nazi bona ninokuphila okungapheliko.

Johane 3:17
Iye, akakathumeli iNdodanakhe bona izokugweba iphasi, kodwana kobana iphasi lisindiswe ngayo.

Johane 14:6
UJesu wamphendula wathi: “Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.

Isaya 64:6
kodwana soke sesifana nosilapheleko; zoke izenzo zethu zokulunga sezifana nomtjhubelo. Soke sese sitjhwabe njengekari, siphetjhulwa licala lethu njengommoya.

2 Thimothewu 2:10
Ngalokho nginyamezelela koke ngebanga labakhethiweko ukuze nabo bamukeliswe isindiso ekuKrestu Jesu kanye nephazimulo yanini nanini.

Roma 8:29-30
[29] Labo uZimu abazi ngaphambilini, wabakhethela bona bafane nesibumbeko seNdodanakhe ukuze ibe lizibulo emndenini omkhulu.[30] Labo abakhetha ngaphambilini, godu wababiza, nalabo ababizileko godu wabalungisisa, nalabo abalungisisako godu wabaphazimulisa.

Mathewu 3:11
Nginibhabhadisa ngamanzi malungana nokuphenduka, kodwana emva kwami kuzokuza onamandla khulu kunami, engingasililitho bonyana ngingathinta amapatlagwanakhe. Yena-ke uzonibhabhadisa ngoMoya oCwengileko nangomlilo.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data