A A A A A

UNkulunkulu: [Amacebo]


IzAga 19:21
Manengi amaqhinga asehliziyweni yomuntu, kodwana ukuphumelela kwawo kusentandweni kaSomnini.

Jeremiya 29:11
Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.” Kutjho uSomnini. “Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba.

IzAga 15:22
Lapha kunganakubonisana khona, amaqhinga ayatjhabalala; kodwana ngabeluleki abanengi ayaphumelela.

AmaHubo 33:11
Iinhloso zakaSomnini zijame isiphelani, iqhinga lakhe lingelanini nanini.

IzAga 16:3
Nawunikela okwenzako kuSomnini, amasu wakho azakuphumelela.

IzAga 21:5
Amaqhinga wokhutheleko aletha inzuzo, kodwana woke opharhazelako uletha ukuswela.

AmaHubo 20:4
akhumbule yoke iminikelwakho, amukele imihlabelwakho yokutjhiswa.

AmaHubo 33:10
USomnini uhlangahlanganisa iinhloso zezizwe, araranise amaqhinga wabantu.

Luka 14:28
“Akhe sithi omunye wenu ufuna ukwakha umtlomogo. Akazokuhlala phasi ntange alinganise iindleko ukuze abone bonyana unemali eyaneleko yokuwakha bewuphele na?

IzAga 16:9
Ehliziywenakhe umuntu utlama indlelakhe, kodwana uSomnini uhlosa amagadangwakhe.

Roma 8:28
Siyazi bonyana kilabo abathanda uZimu, wenza bona koke kuhlangane bekubakhambele kuhle, iye, labo ababizwe ngokweminqopho yakhe.

Filipi 1:6
Ngineqiniso bona loyo owathoma umsebenzi omuhle phakathi kwenu, uzawuraga abe awuqedelele bekube lilanga lakaKrestu Jesu.

Isaya 14:26-27
[26] Leli liqhinga elihloselwe iphasi loke; iye, sisandla sami esilulekele ngaphezu kwazo zoke izizwe.”[27] Ngambala uSomnini uMninimandlawoke ukuhlosile lokho, nje-ke ngubani ongakutshwilisa na? Isandla sakhe selulekile, ngubani ongasirhunyeza na?

Johane 6:44
Akakho ongeza kimi nakube uBaba ongithumileko akamdoseli kimi; mina-ke ngizamvusa ngomhla wokuphela.

AmaHubo 143:8
Ngizwise ukwethembeka kwakho ekuseni, ngombana kuwe ngibeka ithemba lami. Ngikhombise indlela ekufuze ngikhambe ngayo, ngombana umphefumulwami uyakulangazelela.

IzAga 23:4
Ungatjhabatjhekeli ubunjinga, yiba nokuhlakanipha ukuze uzithibe.

AmaHubo 90:12
Somnini, sifundise ukubala amalangethu ukuze sizuze ihliziyo enokuhlakanipha.

AmaHubo 3:31-32
[31] Mbala Somnini, nguwe obusisa abalungileko, umusakho ubavikela mazombe njengesihlangu.[32] Kumkhaleli; ngesililiso seenara; ngeTjheminithi; irhubo lakaDavida.

Isaya 46:3-11
[3] USomnini uthi: “Yewungilalele, wena ndlu kaJakopo, iye, noke nina eniseleko endlini ka-Israyeli: Nanithwelwe kusukela esibelethweni, nimumethwe kusukela esiswini[4] begodu bekube sekuluphaleni nginguye owenza lokho iye, benithukghele ngizakunisekela. Lokho mina engikubumbileko, ngiyakuthwala, iye, ngimi onisekelako nonisindisako![5] Nizangifanisa nobani nanyana ningilinganise nobani? Ngubani eningangimadanisa naye kobana silingane?[6] Labo abathulula igolide emigodlenabo, balinganisa isiliva esilinganisweni, baqatjha umkhandigolide kobana abumbe usingazimu, bamkhothamele, bamlotjhe.[7] Bayamguga, bamthwale emahlombe; bamnzinzise endawenakhe bese uyajama-ke. Uzalokho atshimalele lapha bambeke khona. Nanyana kunomuntu omlilelako, akaphenduli, akasindisi umuntu loyo esizini lakhe.[8] “Khumbulani lokhu, niqine amandla benicabangisise, nina mahlubuka.[9] Iye, khumbulani izinto zaphambilini, zekadeni: NginguZimu begodu akakho omunye. NginguZimu begodu akakho ofana nami[10] omemezela isiphetho ekuthomeni, iye, ekadeni lokho okungakenzeki. Ngithi, ‘Ihloswami izakujama begodu ngizakwenza koke engikufunako.’[11] Ngibiza idlanga ngepumalanga, iye, umuntu enarheni ekude ozakufeza ihloswami. Mbala, engikukhulumileko ngizakufeza; iye, engikutlamileko ngizakwenza.

Johane 1:12-13
[12] Kodwana boke abamamukelako bebakholwa ebizweni lakhe, wabapha ilungelo lokuba bantwana bakaZimu,[13] iye, labo abangakabelethwa ngeengazi nangentando yenyama namkha yomuntu kodwana ngentando kaZimu.

IsAmbulo 17:8
Isibandana osibonileko sakhe saba khona kodwana kwanjesi asisekho; nje-ke sele sizokukhuphuka ngemgodini onganamkhawulo bese siyabhujiswa. Abantu bephasi amabizo wabo angakatlolwa encwadini yokuphila kwasesisekelweni sephasi, bazokumangala lokha nababona isibandanangombana sakhe saba khona kodwana kwanjesi asisekho khisibe nokho sizakuba khona.

Amose 3:7
Ngambala uSomnini uSomandla akenzi izinto angakembuli ifihlo eencekwini zakhe, okubaphorofidi.

Jakobe 4:1-17
[1] Izipi nokuphambana kuvelaphi hlangana nani na? Akuveli eenkanukweni zenu ezilwa njalo nani na?[2] Niyafisa kodwana anifumani ilitho; ngalokho niyabulala. Nifuna izinto kodwana anizifikeleli, ngalokho niyararana nilwe. Aninalitho ngombana anibawi.[3] Niyabawa ningaphiwa ngombana nibawa kumbi kobana nithokozise iinkanuko zenu.[4] Nina nhlobongi, anazi bona ukuthanda iphasi kububutha kuZimu na? Ngalokho okhanuka bona abe mngani wephasi, uzenza isitha sakaZimu.[5] Kghani nidlumbana bona kulilize lokho okutjhiwo mtlolo nawuthi “uMoya uZimu ambeke bona ahlale kithi, unesikhwele” na?[6] Kodwana upha umusa ngokweqileko, ngalokho umtlolo uthi: “UZimu ujamelana nabazikhukhumezako, kodwana abazithobako ubapha umusa.”[7] Nje-ke zithobeni kuZimu, nijamelane noSathana, uzanibaleka.[8] Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini. Hlambani izandla zenu nina zoni, nihlambulule iinhliziyo zenu nina beenhliziyo ezimbili.[9] Tshwenyekani, nidabuke, nilile; ukuhleka kwenu akuphenduke isililo nokuthaba kwenu kube kudana.[10] Zithobeni phambi kweKosi, yona-ke izaniphakamisa.[11] Ningahlebani bazalwana. Loyo ohleba umzalwana namkha amgwebe umzalwana, uhleba umthetho, agwebe umthetho. Nangabe ugweba umthetho, awusuye umenzi womthetho, kodwana umugwebi wawo.[12] Munye obetha umthetho, benguye omugwebi onamandla wokusindisa nokurhayila. Kodwana wena ungubani bona ungagweba umfowenu na?[13] Lalelani-ke nina enithi: “Namhlanjesi namkha kusasa sizakuya edorobheni leli namkha kileliya, sihlale umnyaka sirhwebe, sifumane inzuzo.”[14] Anilazi ikusasa. Alo, kuyini ukuphila kwenu na? Niyikungu evela ibonakale isikhatjhana bese iyanyamalala.[15] Yeke, kufuze nithi: “USomnini nakathandako, sizakuphila bese senza lokhu nalokhuya.”[16] Kunalokho niyazikhukhumeza ekuzigabaziseni kwenu; koke ukuzigabazisa okunjalo kumbi.[17] Okwaziko ukwenza okuhle ahluleke ukukwenza, uyona.

IzAga 3:5-6
[5] Themba uSomnini ngehliziywakho yoke, ungeyami ekwazini kwakho.[6] Nawazisa uSomnini kizo zoke iindlela zakho, yena uzakwenza imizilakho ilelezeke.

2 Petru 3:9
USomnini akasibuthaka ngesithembiso sakhe njengombana abanye bacabanga. Kunalokho uyaninyamezelela, akathandi bonyana kubhubhe namunye, kodwana kobana boke baphenduke.

1 Thimothewu 2:4
othanda bona boke abantu basindiswe bebafikelele elwazini leqiniso

Genesise 1:26
UZimu wathi: “Asenze umuntu ngomfanekiswethu asifuze, abuse phezu kweenhlambi zelwandle, iinyoni zomkayi, zoke iinlwana zephasi, kanye nakho koke okukhakhaba phezu kwalo.”

Mathewu 28:18-20
[18] Yeke uJesu watjhidela kibo wathi: “Nginikelwe woke amandla ezulwini nephasini.[19] Ngalokho khambani niye ebantwini boke nanyana kukuphi, nibenze abafundi; babhabhadiseni ebizweni lakaBaba neNdodana noMoya oCwengileko,[20] nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho. Ngambala nginani njalo bekube sekupheleni kwesikhathi.”

IzAga 6:6-8
[6] Yewuye ebutjhontjhwaneni vila ndina! Uqale iindlela zabo khona uzakuhlakanipha![7] Ubutjhontjhwani abunamrholi, umtjhotjhozeli nombusi,[8] kodwana ehlobo buzibekela umphakwabo, bubuthelele ukudla kwabo nakuvunwako.

Jeremiya 1:5
“Ngaphambi kobana ngikubumbe ngesibelethweni, besele ngikukhethile, iye, ngaphambi kobana ubelethwe, ngakuhlukanisela, ngakubeka bona ube mphorofidi ezizweni.”

Efesu 1:4
Wasikhethela kuye ngaphambi kokudalwa kwephasi kobana sibe ngabacwengileko nabamsulwa ebusweni bakhe. Ngethando

Heberu 4:3
Nje-ke thina esikholwako siyangena ekuphumuleni njengombana yena uthe: “Ngafunga elakeni lami ngathi, ‘Angekhe bangena ekuphumuleni kwami.’ ” Wakutjho lokhu nanyana umsebenzakhe besele uphelelisiwe kwasekusekelweni kwephasi.

Roma 3:10-18
[10] njengombana kutloliwe kwathiwa: “Akakho olungileko, ngitjho noyedwa tere.[11] Akakho noyedwa olemukako, akakho noyedwa ofuna uZimu.[12] Boke baphambukile, baphenduke baba msuqwa ndawonye. Akakho okhombisa isisa, akakho ngitjho noyedwa tere.[13] Imiphimbo yabo imaliba avulekileko; basebenzisa amalimabo ukukhohlisa. Isihlungu seenyoka singaphasi kweembhena zabo.[14] Imilomo yabo izele ukwethukana nobumunyu.[15] Iinyawo zabo zimsinyana ekuthululeni iingazi.[16] Icucu nesizi kusendlelenabo,[17] indlela yokuthula abayazi.[18] Ukwesaba uZimu akukho emehlwenabo.”

Isaya 55:10-11
[10] Njengezulu neliqhwa kwehla kuvela phezulu, akubuyeli emuva kungakasezeli iphasi, kulenze lihlume belithele kobana linikele umtjali imbewu nogomako isikwa,[11] linjalo nelizwi lami eliphuma emlonyenami: Angeze labuyela kimi lidududu, lingakafezi intando yami beliphumelelise lokho engilithume khona.

Isaya 9:6-7
[6] Mbala, sibelethelwe umntwana, siphiwe indodana. Umbuso uzakuba semahlombayo, izakubizwa bona nguMlulekimmangalisi, uZimumandla, uBabasiphelani noKosikuthula,[7] ukuze umbuso wenabe nokuthula kungapheli esihlalweni sakaDavida nembuswenakhe. Izawunzinzisa ngokuwusekela ngobulungiswa nokulunga ukusukela ngesikhathesi bekube nini nanini. Itjisakalo kaSomnini uMninimandlawoke izakuphelelisa koke lokhu.

Duteronomi 29:29
“Izinto ezifihlakeleko ngezikaSomnini uZimethu, kodwana lokho okwambuliweko kungekwethu nabantwabethu isiphelani ukuze senze woke amezwi womthetho lo.”

Roma 9:22-24
[22] Sizakwazi ngani nakube uZimu, ngokuthanda ukubonisa ubukhali bakhe kanye nokwazisa amandlakhe, ubekezelele khulu ngesineke izitja afanele azithukuthelele, ezibekelwe ukubhujiswa na?[23] Sizakwazi ngani bona mhlambe wenze lokho ukuze kuthi lezo azibekele umusa, iye lezo azilungiselele umusa phambilini, azazise umnono wephazimulwakhe ayilungiselela zona na?[24] Iye, kufaka ngitjho nathi asibizileko, ingasi hlangana namaJuda kwaphela kodwana naphakathi kwabatjhili.

1 Petru 2:9-10
[9] Kodwana nina nisisizwe esikhethiweko, ubuphristi bobukhosi, isizwe esicwengileko, abantu ekungebakaZimu kobana nitjhumayele imisebenzi yamandla yaloyo owanibiza bona niphume ebumnyameni nize ekukhanyeni kwakhe okukarisako.[10] Phambilini beningasibo abantu, kodwana kwanjesi nisisizwe sakaZimu. Nakhe naswela umusa, kodwana kwanjesi niwamukelisiwe.

Roma 8:18-25
[18] Ngiyaqinisa bonyana iinhlupheko zesikhathesi azisililitho nazilinganiswa nephazimulo esizokwambulelwa yona.[19] Indalo ilindele ngetjisakalo yokulabalabela bona abantwana bakaZimu babonakaliswe.[20] Yeke indalo yenziwa into enganamsebenzi, ingasi ngokwentando yayo, kodwana ngokwentando yaloyo oyenze yaba njalo, ngethemba[21] lokobana indalo leyo ngokwayo izokutjhatjhululwa ekubotjhweni kwayo, ibole bese ilethwa ekululekweni ephazimulako yabantwana bakaZimu.[22] Siyazi bona yoke indalo beyiquma inemirhelo bekube kunjesi;[23] begodu ingasi indalo kwaphela, kodwana nathi ngokwethu, thina esineenthelo zokuthoma zakaMoya, sibubulela ngaphakathi khibe silindele ngetjisakalo ukwenziwa abantwana bakaZimu, okukuhlengwa kwemizimba yethu.[24] Ngitjho ngombana sasindiswa ethembeni. Kodwana ithemba elibonwako akusilo ithemba ngombana ngubani onethemba ngento asele anayo na?[25] Kodwana nasinethemba ngalokho esingakakuboni, sikulindela ngokunyamezela.

Eksodusi 20:1-17
[1] UZimu wakhuluma woke amezwi la wathi:[2] “Mina Somnini nginguZimakho owakukhupha enarheni yeGibhide ekumbeni yobukhoboka.[3] Ungalotjhi abosingazimu, lotjha mina kwaphela.[4] Ungazenzeli isithombesibazwa namkha umfanekiso wananyana yini esezulwini phezulu namkha ephasini phasi nanyana ngemanzini ngaphasi kwephasi.[5] Ungazikhothameli izintwezo, ungazilotjhi ngombana mina Somnini nginguZimakho. NginguZimu onesikhwele owehlisela isibetho sezono zaboyise phezu kwabantwababo besizukulwana sesithathu nesesine salabo abangenzi intandwami.[6] Kodwana ukwethembeka kwami kuzakuhlala eenkulungwaneni zeenzukulwana zalabo abangikhathalelako nabalonda imiyalwami.[7] Ungakhulumeli butjhilweni ngebizo lakaSomnini uZimakho ngombana uSomnini uzambeka umlandu loyo ophatha ibizo lakhe butjhilweni.[8] Hlonipha ilanga leSabatha ngombana licwengile.[9] Sebenza amalanga asithandathu, wenze woke umsebenzakho,[10] kodwana ilanga lekhomba liliSabatha, lahlukaniselwe uSomnini uZimakho. Mhlokho ungasebenzi ngitjho nakancani, wena, indodanakho, indodakazakho, ikhoboka nekhobokakazi lakho, ifuywakho namkha isikhonzi esihlala nawe,[11] ngombana emalangeni asithandathu uSomnini wenza izulu nephasi, ilwandle nakho koke okudaliweko, waphumula ngelanga lekhomba. Ngalokho uSomnini wabusisa ilanga leSabatha, wathi licwengile.[12] Yazisa uyihlo nonyoko khona kuzakwanda amalangakho wokuphila endaweni oyiphiwa nguSomnini uZimakho.[13] Ungabulali umuntu.[14] Ungahlobongi.[15] Ungebi.[16] Ungafakazi amala ngomunye umuntu.[17] Ungafisi ikumba yomunye umuntu; ungakhanukeli umfazi womunye umuntu, ungafisi ikhoboka namkha ikhobokakazi lakhe, ikomakhe, udumbanakhe nanyana yini engeyomunye umuntu.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data