A A A A A

Isonto: [UMoya oNgcwele]


AbAhluleli 3:10-14
[10] UMoya kaSomnini wehlela phezu kwakhe, wakhokhela u-Israyeli. Waphuma ipi, uSomnini wanikela uKutjhana-Ritjhatayimu ikosi ye-Aramu esandleni sakhe. Wahlula uKutjhana-Ritjhatayimu ngokumeyisa.[11] Inarha yaba nokuthula iminyaka ematjhumi amane. U-Otiniyeli umsa kaKhenazi wahlongakala.[12] Godu ama-Israyeli enza ubumbi phambi kwakaSomnini. USomnini waqinisa u-Egiloni ikosi yakwaMowabi bona alwe nama-Israyeli ngombana enza ubumbi phambi kwakhe.[13] U-Egiloni wabuthelela kuye ama-Amoni nama-Amalekhi, waphuma wayokulwa nama-Israyeli, wawahlula. Bathumba idorobho lamasundu.[14] Ama-Israyeli asebenzela u-Egiloni ikosi yakwaMowabi iminyaka elitjhumi nabunane.

Mathewu 12:31-33
[31] Yeke ngithi kini: Abantu bazokulitjalelwa soke isono nokuhlambalaza, kodwana loyo ohlambalaza uMoya oCwengileko angeze alitjalelwa.[32] Nanyana ngubani okhuluma igama elijamelene neNdodana yoMuntu uzakulitjalelwa, kodwana nanyana ngubani okhuluma ngokujamelana noMoya oCwengileko angeze alitjalelwa, kungaba semihleni le namkha emihleni ezako.”[33] “Nanithi umuthi muhle, vumani bona neenthelo zawo zihle, kodwana nanithi umuthi mumbi, vumani bona neenthelo zawo zimbi ngombana umuthi wazeka ngeenthelo zawo.

Luka 24:45-49
[45] Yeke waqaqulula imikhumbulwabo ukuze bazwisise imitlolo.[46] Wathi kibo: “Nakhu okutloliweko: UKrestu uzokutlhaga bese avuke kabafileko elangeni lesithathu.[47] Nje-ke kuzokutjhunyayelwa ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono ebizweni lakhe kizo zoke izizwe, ukuthoma eJerusalema.[48] Nina nibofakazi bezintwezi.[49] Ngizonithumela lokho uBaba akwethembisileko. Kodwana hlalani ngedorobheni kufikela lapha nembeswa khona ngamandla avela phezulu.”

Johane 3:6-8
[6] Okubelethwe yinyama kuyinyama, nalokho okubelethwe nguMoya kumumoya.[7] Ungarareki ngombana ngithe kuwe kufanele ubelethwe butjha.[8] Ummoya uvunguza ngapha ufuna ngakhona; uzwa ukuphephetha kwawo, kodwana awazi lapha uvela khona nalapha uya khona. Kunjalo kiloyo naloyo obelethwa nguMoya.”

Roma 8:2-6
[2] ngombana umthetho kaMoya wokuphila okuKrestu Jesu, ukukhululile emthethweni wesono newokufa.[3] Lokho umthetho ogade unganamandla wokukwenza ngebanga lokwenziwa buthakathaka yimvelo yesono, uZimu wakwenza ngokuthumela iNdodanakhe ngobujamo bomuntu wokona kobana ibe mhlabelo wehlambululo[4] ukuze okulungileko okufunwa mthetho kuzaliseke kithi, thina esingakhambi ngokwenyama kodwana ngokoMoya.[5] Labo abaphila ngokwenyama babeka imikhumbulwabo ezintweni zenyama, kodwana abaphila ngokukaMoya babeka imikhumbulwabo kokukaMoya.[6] Ukubeka umkhumbulo kokwenyama kukukufa, kodwana ukubeka umkhumbulo kokukaMoya kukuphila kanye nokuthula.

2 Korinte 5:16-18
[16] Ukusukela gadesi, yeke asisazukwazi umuntu ngokwenyama ngitjho nanyana sakhe sazi uKrestu ngokwenyama nje, nokho asisamazi njalo.[17] Nje-ke umuntu nasele akuKrestu, sewunesibumbeko esitjha: koke okudala kudlulile, qala, koke sele kwenziwe kwaba kutjha.[18] Koke lokhu kuvela kuZimu owasibuyisela kuye ngoKrestu bewasinikela ikonzo yokubuyisana,

1 IziKronike 12:18-20
[18] Nje-ke, kwehlela uMoya phezu kwaka-Amasayi induna yamatjhumi amathathu, wathi: “Davida, singabakho! Msa kaJese sinawe! Nako umnono, umnono phezu kwakho! Umnono phezu kwabasizi bakho! Iye, uZimakho akusize!” Yeke uDavida wabamukela wabenza abarholi beviyo lakhe lokusahlela.[19] Amanye amadoda wakwaManase atlherela kuDavida lokha nakakhamba namaFilista bona alwe noSawula. (Eqinisweni uDavida nabantu bakhe akhange awasize amaFilista ngombana kwathi ngemva kokobana ababusi beemfunda zamaFilista sebakhulumisene bambuyisela emuva. Badlumbana bathi: “Phela nange umrhali lo angatlherela ekosinakhe uSawula, soke sifile.”)[20] Naka amadoda wakwaManase atlherela kuDavida lokha nakaya eTsikhilagi: ngu-Adinarha, uJozabadi, uJediyeli, uMikayeli, uJozabadi, u-Elihu noTsiletayi ebegade kuziinduna zekulungwana zakwaManase.

AmaHubo 52:1-3
[1] Kumkhaleli; iMaskili; lakaDavida[2] ekufikeni kwakaDowegi umEdomu oweza kuSawula wafese wathi: “UDavida ufikile endlini ka-Arhimeleki”.[3] Ngorho, uzigqajelani ngobumbi na? Lokhu kulihlazo kuZimu! Ilanga loke

Mika 3:8-10
[8] Kodwana mina ngizaliswe ngamandla, nangoMoya kaSomnini, ngokulunga nangegunya; kobana ngitjele uJakopo ngemitjhapho yakhe no-Israyeli ngezono zakhe.[9] Lalelani kuhle-ke nina baphathi bekumba kaJakopo, nani babusi bekumba ka-Israyeli, nina eninyenya ukulunga niphambanise koke okuhle:[10] IZiyoni seyisisazi sokuphalaza iingazi, iJerusalema seyisisazi sobukhohlakali.

IzEnzo 2:1-5
[1] Lokha ilanga lePentekoste nalifikako, bebaboke bahlangene ndawonye.[2] Kungakatjhejeki kwaba khona itjhada elavela ezulwini lazwakala njengommoya omkhulu uvunguza, lazala ikumba yoke egade bahlezi kiyo.[3] Babona amalangabu anjengamalimu ahlukeneko ehlela phezu kwaloyo naloyo wabo.[4] Boke bazala ngoMoya oCwengileko bebathoma ukukhuluma ngeenlimi ezitjhili njengombana uMoya wabapha ukukhuluma.[5] Nje-ke bekukhona amaJuda ebegade esaba uZimu ahlala eJerusalema, avela ezizweni zoke ezingaphasi kwezulu.

Luka 24:45-47
[45] Yeke waqaqulula imikhumbulwabo ukuze bazwisise imitlolo.[46] Wathi kibo: “Nakhu okutloliweko: UKrestu uzokutlhaga bese avuke kabafileko elangeni lesithathu.[47] Nje-ke kuzokutjhunyayelwa ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono ebizweni lakhe kizo zoke izizwe, ukuthoma eJerusalema.

1 Johane 2:19-27
[19] Baphuma kithi, kodwana bekungasibo bethu; ngombana nakube bekungabethu bebazokuhlala nathi. Kodwana ngokuphuma kwabo kithi kutjengisa tjhatjhalazi bonyana akakho namunye wabo ogade kungowethu.[20] Kodwana nina nazeswa ngiloyo oCwengileko, yeke ninelwazi loke.[21] Nje-ke ngiyanitlolela, ingasi ngombana ningalazi iqiniso, kodwana ngombana nilazi, begodu niyazi bona akunamanga avela eqinisweni.[22] Alo-ke, ngubani onamanga, nakungasi ngiloyo ophikako bona uJesu unguKrestu na? Loyo-ke ungophika uKrestu, uphika uYise neNdodana.[23] Akakho ophika iNdodana onoYise; woke ovuma iNdodana unaye noYise.[24] Lokho enakuzwa ekuthomeni akuhlale kini. Nakube lokho enakuzwako kusukela ekuthomeni kuhlala kini, khona nizakuhlala kuYise neNdodaneni.[25] Lokhu ngilokho asethembise khona, okutjho ipilo engapheliko.[26] Nginitlolela izintwezi mayelana nalabo abathanda ukunilahlekisa.[27] Nakungini, izeso enalamukela kuye lihlala kini, ngalokho anidingi kobana nanyana ngubani anifundise. Kodwana njengombana izeso lakhe linifundisa ngezinto zoke, kuliqiniso akusiwo amanga, yeke njengombana linifundisile, hlalani kuye.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data