A A A A A

Isonto: [Ukuya ezulwini]


Johane 14:2-3
[2] Kukhona iinkumba ezinengi ekhaya lakaBaba, nakube bekungasi njalo, ngabe nginitjelile. Nje-ke ngiyakhamba ngiyonilungisela indawo.[3] Nasele ngikhambile nginilungisele indawo, ngizakubuya ngizonithatha, khona nizakuba lapho ngikhona.

Filipi 3:20-21
[20] Kodwana thina ikhaya lethu lisezulwini, lapha silindele khona uMsindisi, iKosi uJesu Krestu.[21] Uzakutjhugulula imizimba yethu ethobekileko ukuze ifane nomzimba wephazimulwakhe ngamandla amenza akghone ukwenza koke bona kube ngaphasi kwelawulo lakhe.

IzEnzo 1:11
athi: “Madoda weGalile, nijameleni lapho niqale ezulwini na? Yena uJesu lo osuswe kini owenyuselwe ezulwini, uzakubuya ngawo wona umukghwa lo enimbone enyuka ngawo.”

Heberu 11:16
Kunalokho bebakhanukela iphasi elingcono, okutjho lezulwini. Yeke uZimu akananhloni ukubizwa bona unguyisabo ngombana ubalungisele umuzi.

Johane 14:1-3
[1] “Iinhliziyo zenu azingakhathazeki. Kholwani kuZimu, nikholwe nakimi.[2] Kukhona iinkumba ezinengi ekhaya lakaBaba, nakube bekungasi njalo, ngabe nginitjelile. Nje-ke ngiyakhamba ngiyonilungisela indawo.[3] Nasele ngikhambile nginilungisele indawo, ngizakubuya ngizonithatha, khona nizakuba lapho ngikhona.

Mathewu 18:15-18
[15] “Nakube umfowenu uyakona, khamba uyombonisa iphoswakhe, kube phakathi kwenu kwaphela. Nakube uyakulalela, uzabe umzuzile umfowenu.[16] Kodwana nakube uyakhunyalala, thatha munye namkha babili abantu bakhambe nawe ukuze yoke indaba iqiniswe ngabofakazi ababili namkha abathathu.[17] Nakube nabo akabalaleli, bikela ibandla. Nakube nebandlelo akafuni ukulilalela, khona-ke mphathe njengomrhedeni namkha umthelisi.”[18] “Ngiqinisile ngiyanitjela bona nanyana yini eniyibopha ephasini izakubotjhwa nezulwini nenikuthukululako ephasini kuzakuthukululwa nezulwini.

Johane 14:28
Ningizwile ngisithi kini, ‘Ngiyakhamba kodwana ngizakubuya kini.’ Ngathana beningithanda, benizokuthaba bona ngiya kuBaba ngombana uBaba mkhulu kunami.

IzEnzo 4:12
“Ayikho isindiso ngomunye ngombana alikho elinye ibizo ezulwini nephasini esinikelwe lona bona sisindiswe ngalo.”

Johane 3:13
Akakho okhe waya ezulwini ngaphandle kwaloyo owehla avela ezulwini, iNdodana yoMuntu.

IsAmbulo 21:1-4
[1] Nje-ke ngabona izulu elitjha nephasi elitjha ngombana izulu lokuthoma nephasi lokuthoma besele kudlulile, nelwandle belingasekho.[2] Ngabona umuzi ocwengileko, iJerusalema elitjha, lehla livela kuZimu ezulwini, lilungiswe njengomlobokazi aqobotjhelele umyeni wakhe.[3] Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Qala indlu kaZimu seyihlangana nabantu. Uyokuhlala nabo njengoZimu wabo bona babe sisizwe sakhe, iye, uZimu ngokwakhe uzakuba nabo abe nguZimu wabo.[4] Uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona ngombana izinto zokuthoma zidlulile.”

1 Thimothewu 3:15
nakungenzeka ngiriyade, wazi bona umuntu kufuze aziphathe njani endlini kaZimu, okulibandla lakaZimu ophilako noyisika nesisekelo seqiniso.

Johane 14:6
UJesu wamphendula wathi: “Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.

Marku 6:3
Kanti akusimbazi lo na? Angithi yindodana kaMariya nomfowabo kaJakopo, uJosisi, uJudasi noSimoni? Abodadwabo bahlala nathi lapha!” Yeke bakhubeka ngaye.

Filipi 3:21
Uzakutjhugulula imizimba yethu ethobekileko ukuze ifane nomzimba wephazimulwakhe ngamandla amenza akghone ukwenza koke bona kube ngaphasi kwelawulo lakhe.

Johane 1:12
Kodwana boke abamamukelako bebakholwa ebizweni lakhe, wabapha ilungelo lokuba bantwana bakaZimu,

1 Korinte 13:12
Kwagadesi sisabona lififi esibonibonini, kodwana ngesikhatheso sizokubonana ubuso nobuso. Okwanje ngazi ingcenye, ngesikhatheso ngizokwazi koke ngokuzeleko njengombana nami ngaziwa ngokuzeleko.

Johane 3:3-5
[3] UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi: Akakho noyedwa ozakubona umbuso kaZimu ngaphandle kobanyana abelethwe butjha.”[4] UNikhodemusi wambuza wathi: “Umuntu omdala angabelethwa njani butjha na? Kghani angabuyela ngesiswini sakanina abelethwe kwesibili?”[5] UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi kuwe: Akakho noyedwa ozakungena embusweni kaZimu ngaphandle kobana abelethwe ngamanzi nangoMoya.

Heberu 12:14
Phikelelani bona nihlalisane ngokuthula nabantu boke kanti godu nibe nokucwengeka ngombana onganakho lokho angeze ambona uSomnini.

IsAmbulo 21:1-2
[1] Nje-ke ngabona izulu elitjha nephasi elitjha ngombana izulu lokuthoma nephasi lokuthoma besele kudlulile, nelwandle belingasekho.[2] Ngabona umuzi ocwengileko, iJerusalema elitjha, lehla livela kuZimu ezulwini, lilungiswe njengomlobokazi aqobotjhelele umyeni wakhe.

1 Korinte 15:40-49
[40] Ikhona-ke nemizimba yezulwini nemizimba yephasini, kodwana ukuphazimula kwemizimba yezulwini kukodwa, nokuphazimula kwemizimba yephasini nakho kukodwa.[41] Ikhona iphazimulo yelanga, nenye iphazimulo yenyezi godu nenye iphazimulo yeenkwekwezi ngombana iinkwekwezi ziyahlukahlukana ngephazimulo.[42] Kuzokuba njalo-ke ngokuvuka kwabafileko. Okutjalwako kuyabola, okuvuswako akuboli.[43] Kutjalwa ngokudelwa, kuvuswa ngephazimulo. Kutjalwa ngobuthakathaka, kuvuswa ngamandla.[44] Kutjalwa kumzimba wenyama, kuvuswa kumzimba wommoya. Nakube kukhona umzimba wenyama, kukhona nomzimba wommoya.[45] Ngokunjalo kutloliwe kwathiwa: “Umuntu wokuthoma u-Adamu, waba sibunjwa esiphilako,” u-Adamu wokugcina waba nguMoya ophilisako.[46] KoMoya akusikho okweza qangi, kodwana ngokwemvelo, ngemva kwalapho-ke kwaba ngokoMoya.[47] Umuntu wokuthoma wavela ethulini lephasi, wesibili wavela ezulwini.[48] Indlela angayo umuntu wephasi, banjalo nalabo abangebephasi. Indlela angayo umuntu wezulwini, banjalo nalabo abangebezulwini.[49] Njengombana sinomfuziselo womuntu wephasi, ngokunjalo sizokuba nomfuziselo womuntu wezulwini.

Luka 24:39
Qalani izandla zami neenyawo zami. Ngimi ngenyama! Ngikghwathani nizizwele ngokwenu, isipuku asinanyama namathambo njengombana nibona nje.”

Isaya 65:17-25
[17] Qalani, sele ngizokudala izulu elitjha nephasi elitjha: Izinto zaphambilini azisazokukhunjulwa, namkha ziyelelwe emkhumbulweni.[18] Ngambala, thokozani nithabe nini nanini kilokho engikudalako: Qalani, sele ngizokudala iJerusalema ibe lithabo nabantu bayo babe yitokozo.[19] Ngizakwethaba ngeJerusalema, ngithokoze ngabantu bami; Godu akusazukuzwakala kiyo amatjhada wesililo nokurhuwelela ngokufuna isizo.[20] Godu akusazukuba khona kiyo isana eliphila amalangana kwaphela, namkha iqhegu eliluphala belithukghele. Mbala, isana lizakuhlongakala sele lineminyaka elikhulu, umuntu ongafikeleli ekhulwini leminyaka uzakuthathwa njengothuwelelisiweko.[21] Abantu beJerusalema bazakwakha iinkumba bebahlale kizo, batjale iindiribe, bagome isithelo sakhona.[22] Angeze bakha bese kuhlala omunye, batjale bese kugoma omunye ngombana njengamalanga womuthi azakuba njalo-ke namalanga wabantu bami begodu abakhethiweko bami bazazikholisa mndundu ngomsebenzi wezandla zabo.[23] Abazukujulukela ilize namkha babelethele abantwana ihlekelele, ngombana bazakuba ziinzukulwana zababusisiweko bakaSomnini iye, bona nabantwana babo.[24] Ngaphambi kobana babize, ngizaphendula, kuthi basakhuluma, mina ngizwe.[25] Ipisi nemvu zizakudla ndawonye, ibhubezi lidle utjani njengekomo, ithuli libe kukudla kwenyoka. Angeze zalimaza namkha zitjhabalalise kiyo yoke intabami ecwengileko.” Watjho njalo-ke uSomnini.

Heberu 9:27
Njengombana kujanyisiwe bona abantu bafe kanye, emva kwalokho kube kugwetjwa,

Filipi 1:21-23
[21] Ngambala, kimi ukuphila nguKrestu, ukufa yinzuzo.[22] Nakube ngimele ngiphile emzimbeni, lokho kutjho bona kuzakuba msebenzi oneenthelo kimi, nje-ke angazi bona ngikuphi engikwenyulako.[23] Ngiphakathi kokubili: Isifiso sami kukobana ngemuke ngiyokuba noKrestu ngombana lokho kungcono khulu.

Efesu 1:22-23
[22] UZimu wabeka koke ngaphasi kweenyawo zakaKrestu, wambeka bona abe yihloko phezu kwakho koke kwebandla,[23] elimzimba wakhe nelikuzaliseka kwakhe ozalisa koke ngazo zoke iindlela.

1 Korinte 1:10
Ngiyanirabhela bazalwana ngebizo leKosi yethu uJesu Krestu bona noke nivumelane ukuze kungabikhona ukwahlukana phakathi kwenu. Bumbanani ngokupheleleko ngomkhumbulo munye nangombono munye.

Johane 8:12
UJesu wakhuluma ebaFarisini godu wathi: “Mina ngikukhanya kwephasi. Loyo ongilandelako angekhe akhamba ebumnyameni kodwana uzakuba nokukhanya kokuphila.”

1 Petru 3:15
Kodwana eenhliziyweni zenu yesabani uKrestu njengeKosi. Nihlale nilungele ukuphendula loyo onibuza ngesizathu sethemba elikini.

Luka 5:10
Kwaba njalo nakuJakopo noJwanisi amadodana kaZebediya ababasebenzisani bakaSimoni. Yeke uJesu wathi: “Ungesabi, ukusukela namhlanjesi uzokubamba abantu.”

Jakobe 5:16
Ngalokho-ke vumani izono omunye komunye, nithandazelane ukuze niphiliswe. Umthandazo wolungileko unamandla begodu uyasebenza.

2 Thimothewu 2:2
Lokho owangizwa ngikufundisa phambi kwabofakazi abanengi, kudlulisele ebantwini abathembekileko abazakwazi nabo ukukufundisa abanye.

IsAmbulo 12:1
Kwavela isibonakaliso esimangazako ezulwini: Umfazi embethe ilanga, inyezi ingaphasi kweenyawo zakhe, ehloko athwele isihlohlo seenkwekwezi ezilitjhumi nambili.

Johane 6:51
Mina ngisisikwa sokuphila esehla ezulwini, osigomako uzakuphila ngokungapheliko. Isikwesi siyinyamami engiyinikela kobana ibe kuphila kwephasi.”

2 Korinte 5:8
Iye, sinesibindi begodu sinyula bona siwutjhiye umzimba lo, siyokuhlala neKosi.

Luka 10:16
“Loyo onilalelako, nami uyangilela; loyo onalako nami uyangala kodwana owala mina, wala loyo ongithumileko.”

Johane 16:13
Kodwana kuzakuthi lokha uMoya weqiniso nasele afikile, uzanidosela kilo loke iqiniso ngombana akakazokukhuluma okungekwakhe, kodwana uzakukhuluma lokho akuzwako, anibikele nangalokho okuzako.

1 Johane 4:6
Thina singebakaZimu, loyo owazi uZimu uyasilalela; loyo ongasuye wakaZimu akasilaleli. Ngalokhu sazi ummoya weqiniso nommoya wamanga.

Johane 21:15-19
[15] Ngemva kobana sebadlile, uJesu wathi kuSimoni Pitrosi: “Simoni msa kaJwanisi, mbala ungithanda ukudlula laba na?” Yena wathi: “Iye, Kosi, uyazi bona ngiyakuthanda.” UJesu wathi kuye: “Yondla iimvana zami.”[16] Godu uJesu wathi kuye: “Simoni msa kaJwanisi, mbala uyangithanda na?” Waphendula wathi: “Iye, Kosi, uyazi bona ngiyakuthanda.” UJesu wathi kuye: “Lusa izimvu zami.”[17] Kwesithathu wathi kuye: “Simoni msa kaJwanisi, uyangithanda na?” UPitrosi wadabuka ngombana uJesu wambuza kwesithathu asithi: “Uyangithanda na?” Yeke wathi kuJesu: “Kosi, wazi koke; uyazi bona ngiyakuthanda!” UJesu wathi kuye: “Yondla izimvu zami.[18] Kwamambala ngiqinisile ngithi kuwe: Nawusemutjha bephele ubhince uye nanyana kukuphi lapha uthanda khona. Kodwana nasele uluphele, uzakuthabulula izandla zakho omunye akwembese akuse lapha ungafuni ukuya khona.”[19] Ngokutjho lokhu, uJesu bekatjengisa indlela uPitrosi azakufa ngayo alethe iphazimulo kuZimu. Yeke uJesu wathi kuye: “Ngilandela!”

Mathewu 6:14
“Nanilibalela abantu abanitjhapheleko noYihlo osezulwini uzanilibalela.

Mathewu 24:37-41
[37] Njengombana kwakunjalo emihleni kaNowa, kuzakuba njalo-ke ukuza kweNdodana yoMuntu.[38] Emihleni leyo ngaphambi komthwalela, abantu bebagoma, basela, batjhada bebatjhadise, kufikela elangeni uNowa angena ngalo ngemkhunjini.[39] Bebangakhathali ngalokho okuzokwenzeka bekwaba kumhlana kufika umthwalela warhurhula boke. Kuzokuba njalo-ke ukuza kweNdodana yoMuntu.[40] Ngesikhatheso amadoda amabili azabe asebenza esimini; kuzakuthathwa eyodwa kutjhiywe eyodwa.[41] Abafazi ababili bazabe basila elitjeni, kuthathwe oyedwa kutjhiywe oyedwa.

1 Thimothewu 2:4
othanda bona boke abantu basindiswe bebafikelele elwazini leqiniso

1 Thesalonika 4:17
Yeke thina-ke esisaphilako, esiseleko, sizokuhlwithelwa emafini kanye nabo sihlangabeze iKosi emkayini, nje-ke sizabe sineKosi isiphelani.

1 Johane 5:13
Nginitlolela lokhu nina enikholwa ebizweni leNdodana kaZimu ukuze nazi bona ninokuphila okungapheliko.

Roma 8:28
Siyazi bonyana kilabo abathanda uZimu, wenza bona koke kuhlangane bekubakhambele kuhle, iye, labo ababizwe ngokweminqopho yakhe.

Johane 5:24
“Kwamambala ngiqinisile ngithi kini: Ozwa amezwami akholwe kongithumileko, unokuphila okungapheliko. Angekhe agwetjwa, kodwana udlulile ekufeni, usekuphileni.

1 Korinte 10:13
Akunasilingo esiniwisileko ngaphandle kwalokho okujayelekileko ebantwini. Nje-ke uZimu uthembekile; angeze avume bona nilingwe ngaphezu kwamandlenu. Kodwana nanilingwako, uzaninikela nendlela yokuphepha ukuze nijamelane naso.

Mathewu 25:46
Yeke bazakukhamba baye ekuhlunguphazweni okungapheliko, kodwana abalungileko bazakuya ekuphileni okungapheliko.”

Luka 23:43
UJesu wathi kiso: “Ngiqinisile ngiyakutjela bona namhlanjesi uzakuba nami ePharadesi.”

Isaya 35:5-6
[5] Ngesikhatheso amehlo weemphofu azakubona neendlebe zeenthulu zivuleke,[6] abarholopheleko bazatjakadula njengehlangumataka nelimu leemumu lililizele. Mbala, amanzi azakuthumbuka erhalawumbeni nemilanjana ebhudwini.

Malaki 1:11
“Ngambala ibizo lami likhulu ephasini loke hlangana nezizwe. Eendaweni ngokuhlukahluka kwazo, kulethwa imihlatjelo; iye, imihlatjelo enganaburhole ngombana ibizo lami likhulu ezizweni.” Kutjho uSomnini uSomandla.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data