A A A A A

Isonto: [Ukukhuleka]


2 IziKronike 16:23-31
[23] Bafundisa kilo loke lakwaJuda. Bebaphethe incwadi yomthetho kaSomnini. Bazombeleza yoke imizi yakwaJuda bakhamba bafundisa abantu.[24] Yoke imibuso yenarha ebeyizombeleze lakwaJuda yehlelwa kukwesaba uSomnini kangangobana azange kheyilwe noJehotjhafathi.[25] AmaFilista athize alethela uJehotjhafathi izipho kanye nesiliva njengomthelo. Ama-Arabhu wona amlethela imihlambi: iinkulungwana ezilikhomba namakhulu alikhomba wamaqama neenkulungwana ezilikhomba namakhulu alikhomba weempongo.[26] UJehotjhafathi waya ngokuya adlondlobala. Wakha ubuphephelo obunengi namadorobhobulungelo kwaJuda;[27] kwaba nomkhiqizo omnengi emadorobheni wakwaJuda. Godu waba neengorho zepi azibeka eJerusalema.[28] Isibalo sazo ngokwemindenazo sasijame bunjesi: KwaJuda bekunabaphathibutho bekulungwana. U-Adina umphathibutho aphethe amadoda wepi aziinkulungwana ezimakhulu amathathu;[29] uJehorhanana umphathibutho aphethe iinkulungwana ezimakhulu amabili namatjhumi abunane;[30] u-Amasiya umsa kaZikiri owazinikela ukwenza umsebenzi kaSomnini aphethe iinkulungwana ezimakhulu amabili.[31] KwaBhenjamini kwavela u-Eliyada, ingorho aphethe amadoda aziinkulungwana ezimakhulu amabili ahlome ngemisubi nangeenhlangu;

Daniyeli 2:20
Wathi: “Nini nanini akudunyiswe ibizo lakaZimu ngombana ukuhlakanipha namandla kungokwakhe.

Duteronomi ๑๐:๒๑
Uyindumiswenu, unguZimenu onenzele izinto ezikulu nezethusakwezo enizibone ngamehlwenu.

Jeremiya 20:13
Bhinelani uSomnini, nimdumise! Yena wenyela ipilo yoswelako ezandleni zabenza ubumbi.

AmaHubo 75:1
Kumkhaleli; ngeenodo zengoma ethi, “Ungatjhabalalisi”; irhubo laka-Asafa; ingoma.

Eksodusi 20:2-6
[2] “Mina Somnini nginguZimakho owakukhupha enarheni yeGibhide ekumbeni yobukhoboka.[3] Ungalotjhi abosingazimu, lotjha mina kwaphela.[4] Ungazenzeli isithombesibazwa namkha umfanekiso wananyana yini esezulwini phezulu namkha ephasini phasi nanyana ngemanzini ngaphasi kwephasi.[5] Ungazikhothameli izintwezo, ungazilotjhi ngombana mina Somnini nginguZimakho. NginguZimu onesikhwele owehlisela isibetho sezono zaboyise phezu kwabantwababo besizukulwana sesithathu nesesine salabo abangenzi intandwami.[6] Kodwana ukwethembeka kwami kuzakuhlala eenkulungwaneni zeenzukulwana zalabo abangikhathalelako nabalonda imiyalwami.

Johane 4:21-24
[21] UJesu wathi kuye: “Yewungikholwe mfazi, isikhathi siyeza lapha uBaba angekhe athandazwa entabeni le namkha eJerusalema.[22] Nina nithandaza eningakwaziko, kodwana thina sithandaza esikwaziko ngombana isindiso ivela emaJudeni.[23] Kodwana isikhathi siyeza, begodu sebesifikile, lapha abathandazako bazakuthandaza uBaba ngommoya nangeqiniso ngombana uBaba uthanda abamlotjha njalo.[24] UZimu unguMoya, labo abamthandazako kufuze bamthandaze ngommoya nangeqiniso njengombana anjalo.”

AmaHubo ๙๙:๑-๙
[๑] USomnini uyabusa, izizwe azithuthumele. Uhlezi phezu kwamakerubhi, iphasi alidengezele.[๒] USomnini mkhulu eZiyoni, wengamele izizwe zoke.[๓] Yeke, ibizo lakhe elesabekako alidunyiswe zizizwe. Mbala yena ucwengile![๔] Somnini onamandla, mthandi wobulungiswa, wena wabeka ukuhleleka, wenza ubulungiswa nokulunga kwaJakopo.[๕] Phakamisani uSomnini uZimethu; mlotjheni ebunabelweni beenyawo zakhe. Mbala, yena ucwengile![๖] UMosi no-Aroni bebaphakathi kwabaphristi bakhe noSamyela kilabo ababiza ibizo lakhe. Nabalilela uSomnini wabezwa;[๗] wakhuluma nabo asesikeni yelifu. Bona balonda ubufakazi neemiso abanikela zona.[๘] Somnini, Zimethu, wabaphendula; waba nguZimu ocolelako kibo, nanyana wababetha ngezono zabo.[๙] Phakamisani uSomnini uZimethu; mlotjheni entabenakhe ecwengileko. Mbala, uSomnini uZimethu ucwengile!

Duteronomi 29:18
Mhlamunye kungaba khona phakathi kwenu indoda, umfazi, umndeni namkha ikoro enehliziyo esele ihlanuke uSomnini uZimethu bona idlhemadlheme ngemva kwabosingazimu bezizwezo. Nakube kunjalo kuzakumila umrabhu onobuthi neenthelo ezimunyu:

Roma 12:1-2
[1] Nje-ke bazalwana, ngebanga lesirhawu sakaZimu ngiyanirabhela bonyana ninikele imizimba yenu ibe mihlabelo ephilako, ecwengileko nethandekako kuZimu. Lokhu kukulotjha kwenu okwamukelekako.[2] Ningaziphathi njengokwemikhuba yephaseli, kodwana tjhugululwani ngokwenziwa kabutjha emikhumbulweni yenu ukuze nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu; okuhle, okwamukelekako nokupheleleko.

1 Samuweli ๑๕:๒๒
Kodwana uSamyela wathi: “USomnini uthabiswa mihlabelo yokutjhiswa neminikelo kunokuthobela ilizwi lakhe na? Ukulalela kungcono kunemihlabelo, begodu nokuyelela kungcono kunamafutha wamaqama.

IsAmbulo 4:8-11
[8] Iimbunjwa ezine lezi bezineempiko ezisithandathu ngasinye, zembethwe mamehlo ngaphakathi nangaphandle. Bezingaqedi ukurhuba imini nobusuku zithi: “Ucwengile, ucwengile, ucwengile, uSomnini uZimu uMninimandlawoke, obekavele akhona, okhona nozako!”[9] Kwathi lokha iimbunjwa eziphilakwezi nazimdumisa, zimhlonipha begodu zimthokoza loyo ohlezi esihlalweni sobukhosi, iye, yena ophila nini nanini,[10] abaphathi abamatjhumi amabili nane bawa phasi phambi kwaloyo ohlezi esihlalweni sobukhosi balotjha loyo ophila isiphelani; baphosa iinhlohlo zabo phambi kwesihlalo sobukhosi bathi:[11] “Ufanele wena Somnini Zimethu, ukwamukela idumo, ubukhosi namandla ngombana nguwe owabumba koke begodu koke okukhona kwadalwa ngentando yakho.”

Isaya 29:13
USomandla uthe: “Ngebanga lokobana abantwaba, batjhidela kimi ngemilomabo, bangidumisa ngeembhena zabo, khisibe iinhliziyo zabo zikude nami, nokungilotjha kwabo kungokweemfundiso zabantu,

AmaHubo 29:1-11
[1] Irhubo lakaDavida. Nina madodana kaZimu, nikelani uSomnini, iye, mnikeleni iphazimulo namandla![2] Nikelani uSomnini iphazimulo yebizo lakhe! Mkhothameleni nembethe izambatho ezicwengileko.[3] Ilizwi lakaSomnini lingaphezu kwamanzi, uZimu wephazimulo uyararambisa; iye, uSomnini ungaphezu kwamanzi amanengi.[4] Ilizwi lakaSomnini linamandla; ilizwi lakaSomnini linobukhosi.[5] Ilizwi lakaSomnini lephula imithi yemisedari; iye, uSomnini uphohloza imisedari yeLibhanoni.[6] USomnini wenza iintaba zitjekule njengekonyana, iye, iLibhanoni neSiriyoni njengekunzana yekukhama.[7] Ilizwi lakaSomnini libabela amalangabi womlilo.[8] Ilizwi lakaSomnini lizamazamisa irhalawumba; iye, USomnini uzamazamisa irhalawumba leKhadetjhi.[9] Ilizwi lakaSomnini lithintitha imithi ye-owuku lenza amahlathi asale awohlokile. Ngesigodlweni sakhe boke bathi: “Iphazimulo!”[10] USomnini uhlezi ngaphezu kwamanzi wesibhakabhaka; iye, uSomnini uyabusa, uyikosi isiphelani.[11] Kwanga uSomnini anganikela abantu bakhe amandla! Kwanga angababusisa ngokuthula.

Heberu 12:28-29
[28] Yeke asithokozeni ngokwamukeliswa umbuso ongekhe wasikinywa, ngalokho asinikeleni kuZimu ukulotjha okwamukelekako ngehlonipho nangokwesaba[29] ngombana uZimethu umlilo oqothulako.

Nehemiya 9:5-6
[5] Nje-ke amaLevi ekuboJetjhuwa, uKhadimiyeli, uBhani, uRhatjhabineya, uTjherebiya, uHodiya, uTjhebaniya noPhatarhiya bathi: “Sikimani nidumise uSomnini uZimenu nini nanini ngokuthi, Alidunyiswe ibizo lakho eliphazimulako; iye, ibizo eliphakanyiswa ngaphezu kwedumo neembongo zoke.[6] Wena wedwa unguSomnini. Nguwe owenze izulu, iye, izulu lamazulu kanye nazo zoke iinkhanyisi zalo. Wenze iphasi nakho koke okukilo, amalwandle kanye nakho koke okukiwo. Nguwe ophilisa koke lokho, kanti-ke neendalwa zezulu zikhothamela wena.

AmaHubo 86:9-10
[9] Zoke izizwe ozenzileko Somnini, zizakuza ziguqe phambi kwakho, zidumise ibizo lakho[10] ngombana wena umkhulu begodu wenza iimangaliso. Wena wedwa unguZimu.

2 AmaKhosi 17:38-39
[38] begodu ningakhohlwa isivumelwano engasenza nani. Ningabalotjhi abozinyana,[39] kodwana yesabani uSomnini uZimenu. Nguye yedwa ozanisindisa esandleni sezitha zenu zoke.”

AmaHubo 100:1-5
[1] Irhubo lokuthokoza. Hlokomelani uSomnini nina bephasi loke![2] Lotjhani uSomnini ngokuthaba, nize phambi kwakhe ngehlokomo.[3] Yazini bona uSomnini unguZimu. Nguye owasidalako, singebakhe; thina sibabantu bakhe nefuyo yedlelo lakhe.[4] Ngenani emasangwenakhe ngokuthokoza nesirhodlweni sakhe ngokudumisa; mthokozeni, nibabaze ibizo lakhe![5] Mbala, uSomnini ulungile, ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani nobuqotho bakhe iinzukulwana ngeenzukulwana.

Daniyeli 3:16-18
[16] UTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo baphendula ikosi bathi: “Nebukadinetsari, akudingeki bona thina sikuphendule ngendaba le.[17] Nakube silahlelwa emlilwenapho, uZimethu esimesabako uyakwazi ukusisindisa ekehleni yomlilo begodu uzosisindisa esandleni sakho, kosi.[18] Nanyana lokho kungasenzeki, akwazeke kuwe kosi, bonyana thina angeze salotjha abozinyana bakho besiguqele isithombesibunjwa segolide osijamisileko.”

IsAmbulo 14:7
Yarhuwelela yathi: “Mesabeni uZimu nimphazimulise ngombana isikhathi sakhe sokugweba sesifikile! Mlotjheni loyo owenza izulu nephasi, ilwandle nemithombo yamanzi.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data