A A A A A

Isimilo Esibi: [Mzenzisi]


1 Johane 4:20
Loyo othi: “Ngiyamthanda uZimu,” kodwana khisibe uzonde umzalwana wakhe, umleyimala ngombana loyo ozonda umzalwana wakhe ambonako angekhe athanda uZimu angazange akhe ambone.

1 Petru 2:16
Njengabatjhaphulukileko, philani njengabatjhaphulukileko, nokho ningasebenzisi ukutjhaphuluka kwenu bona kube sibhibho sokumbi, kodwana philani njengeenceku zakaZimu.

Galathiya 6:3
Nakube umuntu udlumbana bona ulilitho ije angasililitho, uyazikhohlisa.

Jeremiya 23:11
“Abaphorofidi nabaphristi basilaphele, ngifumana ubukhohlakali babo ngitjho nangethempelini lami.” Kutjho uSomnini.

Jobe 8:13
Zinjalo iindlela zaloyo okhohlwa uZimu, irhuluphelo yonganaZimu iyatjhabalala.

Luka 6:46
“Ningibizelani nithi, ‘Kosi, Kosi,’ khisibe kanti anikwenzi enginitjela khona na?

Luka 12:2
Akukho okugutjuziweko okungeze kwagutjululwa namkha okufihliweko okungeze kwaziwa.

Marku 7:6
UJesu waphendula wathi: “U-Isaya bekaqinisile lokha naphorofida ngani bazenzisi ndina njengombana kutloliwe kwathiwa, “ ‘Abantwaba bangidumisa ngeembhena zabo, kodwana iinhliziyo zabo zikude nami.

Mathewu 6:1
“Yelelani bona ningenzi izenzo zenu zokulunga phambi kwabantu kobana banibuke ngombana nanenza njalo, angekhe nawufumana umvuzo wenu ovela kuYihlo osezulwini.

Roma 10:3
Ngokungayeleli kwawo ukulunga okuvela kuZimu, afuna ukuzenzela kwawo, azange azinikele ekulungeni kwakaZimu.

Thithu 1:16
Bazitjhaya sengathi bayamazi uZimu kodwana ngezenzo zabo bayamlandula. Bayanyenyisa, abezwa, abakalungeli ukwenza nanyana yini elungileko.

Mathewu 23:27-28
[27] “Maye, kini bafundisi bomthetho nani baFarisi, nina bazenzisi ndina! Ninjengamathuna apendwe aba mhlophe, aqaleka amahle ngaphandle khibe ngaphakathi azele amathambo wabafileko nakho koke okusilapheleko.[28] Ngokunjalo nani ngaphandle niqaleka nilungile ebantwini, kodwana ngaphakathi nizele ukuzenzisa nokukhohlakala.

Luka 20:46-47
[46] “Yelelani abafundisi bomthetho. Bathanda ukukhambakhamba bazakalele ngeemphuraphura, bathanda nokulotjhiswa eendaweni zokuthengisela begodu baneendawo ezingeziqakatheke khulu ngemasinagogini neendaweni ezihlonitjhwako emicimbini.[47] Barhiribidela iinkumba zabahlolokazi bese babukisa ngokwenza imithandazokazi emide. Abantu abanjalo bazokuhlunguphazwa khulu.”

Jakobe 1:22-23
[22] Yibani ngabenza ilizwi, ningabi ngabalizwako kwaphela bese niyazikhohlisa.[23] Loyo olalela ilizwi kodwana angenzi elikutjhoko ufana nomuntu oqala ubuso bakhe esibonibonini,

Mathewu 6:16-18
[16] “Nanizila ukudla, ningatjhitjhibalisi ubuso njengabazenzisi ngombana banyukubalisa ubuso babo ukubonisa abantu bonyana bazile ukudla. Ngiqinisile ngiyanitjela bona sele bamukele umvuzwabo ngokupheleleko.[17] Kodwana wena nawuzilako, hlamba ubuso bakho, ukame iinhluthu zakho[18] ukuze ungabonakali ebantwini kobana wena uzile ukudla, ngaphandle kwakaYihlo, ongabonwako. UYihlo obona okwenziwa ekusithekeni, uzakuvuza.”

Mathewu 7:21-23
[21] “Akusuye woke othi kimi, ‘Kosi, Kosi’ ozakungena embusweni wezulwini, kodwana kwaphela loyo owenza intando kaBaba osezulwini.[22] Mhlokho abanengi bazakuthi kimi, ‘Kosi, Kosi, azange siphorofide ebizweni lakho besaqotjha amadimoni ngalo ibizo lakho senza neemangaliso ezinengi na?’[23] Yeke ngizabatjela emehlweni ngithi kibo, ‘Azange khenginazi. Sukani kimapha, nina nkhohlakali ndina!’ ”

Mathewu 15:7-9
[7] Nina bazenzisi ndina! U-Isaya bekaqinisile lokha naphorofida ngani asithi:[8] “ ‘Abantwaba bangidumisa ngeembhena zabo, khisibe iinhliziyo zabo zikude nami.[9] Bangidumisa ngelize, iimfundiso zabo zimithetho nje kwaphela efundiswa babantu!’ ”

Mathewu 6:1-4
[1] “Yelelani bona ningenzi izenzo zenu zokulunga phambi kwabantu kobana banibuke ngombana nanenza njalo, angekhe nawufumana umvuzo wenu ovela kuYihlo osezulwini.[2] “Nje-ke lokha nanipha abadududu, ningamemezeli ngeemporompita njengombana kwenza abazenzisi ngemasinagogini neendledlaneni ukuze bahlonitjhwe babantu. Ngiqinisile ngiyanitjela bona sele bamukele umvuzwabo ngokupheleleko.[3] Kodwana lokha nawupha abadududu, ungavumeli kobana isincele sakho sazi lokho okwenziwa sisidla sakho[4] ukuze umnikelwakho ube sekusithekeni. Ngaleyondlela uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza.”

2 Thimothewu 3:1-5
[1] Yazi lokhu bona ngemihla yokuphela kuzokufika iinkhathi ezibudisi kwamambala.[2] Abantu bazakuba ngabazithandako, abathanda imali, abazikhukhumezako, abazigqajako, abahlambalazako, abangalaleli ababelethi, abangathokoziko, abangakahlanzeki,[3] abanganathando, abangavumi ukubuyisana, abahlebako, abangazigobiko, abakhohlakeleko, abahloye okuhle,[4] abakhaphelako, abawalazelako, abazitjhayako, abathanda injabulo kunobanyana bathande uZimu;[5] banesimilo sokwesaba uZimu khisibe baphika amandla wakhona. Abanjalo ubaphephe.

Roma 2:1-5
[1] Yeke awunalo izaba, nanyana ungaba ngubani, wena ogweba abanye; nawugweba omunye umuntu uzilahla wena ngombana uthi ugweba abanye nje khibe nawe wenza yona into abayenzako leyo.[2] Siyazi bona isigwebo sakaZimu kilabo abenza izinto ezinjalo singokweqiniso.[3] Alo-ke wena, nanyana ungaba ngubani, udlumbana bona nawugweba labo abenza okunjalo khonapho khibe nawe uyakwenza lokho, uzakuphunyurha esigwebeni sakaZimu na?[4] Kghani unyaza umusa omkhulu kaZimu nokunyamezela kwakhe okubanzi na? Awuboni bonyana uZimu unomusa ngombana uhlose bona utjhuguluke na?[5] Kodwana ngobulikhuni bakho nangehliziyo engatjhugulukiko, uzikghubelelela itukuthelo ngelanga lelaka elizako lokha ukugweba okulungileko kwakaZimu nakwembulwako.

Jakobe 1:21-26
[21] Yeke lahlani izenzo zeensila nokuziphatha ngokukhohlakala; ngokuzithoba namukele ilizwi elitjalwe ngaphakathi kwenu elinganisindisa.[22] Yibani ngabenza ilizwi, ningabi ngabalizwako kwaphela bese niyazikhohlisa.[23] Loyo olalela ilizwi kodwana angenzi elikutjhoko ufana nomuntu oqala ubuso bakhe esibonibonini,[24] kuthi ngemva kokuziqala, asuke akhambe akhohlwe bona gade anjani.[25] Kodwana oqalisisa emthethweni opheleleko nowetjhaphuluko, akhambe ngawo, angabi mlaleli okhohlwako kodwana abe ngowenzako, loyo-ke uzakuba ngobusisiweko ekwenzeni kwakhe.[26] Umuntu odlumbana bona ulikholwa kodwana angalibambi ilimu lakhe, uyazikhohlisa ehliziywenakhe nokukholwa kwakhe kulilize.

Luka 6:37-42
[37] “Ningagwebi ukuze nani ningagwetjwa. Ningalahli ukuze nani ningalahlwa. Colelani ukuze nani nicolelwe.[38] Yiphani, nani nizakuphiwa. Isilinganiso esihle, esigandelweko, sakutluzwa besaphuphuma, sizakuthelwa ezandleni zakho. Ngambala isilinganiso osisebenzisa ukupha abanye, sizakusetjenziselwa ukupha wena.”[39] Godu wabatjela umfanekiso lo: “Isiphofu singakhe sidose esinye na? Azizukuwela zombili njalo ngemgodini?[40] Umfundi akasingaphezu komfundisakhe, kodwana woke obandulwe ngokuzeleko uzakuba njengomfundisakhe.[41] “Uqalelani itserana engelihlweni lakamfowenu, kodwana ungaboni isigodokazi esingelihlweni lakho na?[42] Ungatjho njani kumfowenu uthi, ‘Mfowethu, yithi ngikhuphe itserana ngelihlweni lakho,’ khisibe wena ubhalelwa kubona isigodokazi ngelihlweni lakho na? Wena mzenzisi ndina! Thoma ngokukhupha isigodokazi esingelihlweni lakhwelo qangi, yeke uzakukghona ukubona kuhle, ukghone ukukhupha itserana engelihlweni lomfowenu.”

Mathewu 7:1-6
[1] “Ningagwebi abanye, nakungasinjalo nani nizokugwetjwa[2] ngombana indlela enigweba ngayo abanye nani nizokugwetjwa ngayo.[3] “Kubayini ukghona ukubona itserana engelihlweni lakamfowenu, kodwana uhlulwe kubona isigodo esingelihlweni lakho na?[4] Ungatjho njani kumfowenu uthi, ‘Angikhuphe itserana engelihlweni lakho,’ khisibe wena unesigodokazi ngelihlweni lakho na?[5] Wena mzenzisi ndina! Thoma ukhuphe isigodokazi esingelihlweni lakho qangi, nje-ke uzakghona ukubona kuhle ukuze ukhuphe itserana engelihlweni lomfowenu.[6] “Ninganikeli izinja okucwengileko, ningaphoseli amatjenu aligugu ezavukazaneni. Nanenza njalo, zizawagadangela ngeenyawo bese ziyajika zinidabudabula iinquqwana.”

1 Johane 2:1-6
[1] Bantwana bami, nginitlolela lokhu ukuze ningoni. Kodwana nakube kukhona owonako, sinomkhulumeli kuBaba, nguJesu Krestu olungileko;[2] yena uyihlawulo yezono zethu, ingasi zethu kwaphela kodwana nezono zephasi loke.[3] Nje-ke ngalokhu siqinisekile bona siyamazi yena nakube silonda imiyalwakhe.[4] Loyo othi: “Ngiyamazi,” kodwana angalondi imiyalwakhe, unamanga begodu neqiniso alikho kuye.[5] Kodwana loyo olonda ilizwi lakhe, mbala ithando lakaZimu liphelelisiwe kuye. Lokhu ngikho okusenza siqiniseke bona sikuye.[6] Loyo othi uhlala kuZimu kufanele akhambe njengoJesu.

Luka 16:10-15
[10] “Othembeke kokuncani, angathembeka nakokukhulu nongathembekiko kokuncani angeze athembeka kokukhulu.[11] Alo-ke, nangabe azange khenethembeke ekuphatheni umnono wephaseli, ningathenjwa njani ngomnono wamambala na?[12] Nangabe anizange nethembeke entweni yomunye umuntu, ngubani ozaninikela ipahla bona ibe ngeyenu na?[13] “Akunakhoboka elingakhonza emakhosini amabili. Nakungasinjalo, lizokuzonda enye, lithande enye namkha lizinikele kenye, linyaze enye. Angekhe nalotjha uZimu nemali ngasikhathi sinye.”[14] AbaFarisi abathanda imali bezwa koke lokho, bakokomeja uJesu.[15] UJesu wathi kibo: “Nina nizenza abalungileko phambi kwamehlo wabantu, kodwana uZimu wazi iinhliziyo zenu. Lokho abantu abakuthathela phezulu, kusinyenyiso phambi kwakaZimu.

Jakobe 2:14-26
[14] Bazalwana bami, kusizani umuntu athi unokukholwa kodwana anganayo imisebenzi na? Ukukholwa kwakhe kungamsindisa na?[15] Nakube umfo namkha udade ukhamba hlubule begodu akanakudla[16] bese omunye wenu athi kibo “khambani ngokuthula, nifuthumale, nisuthe”, lokho kusizani naninganikeli lokho okudingekako ngokomzimba na?[17] Ngokunjalo-ke, nokukholwa nakunganamisebenzi, kufile.[18] Kodwana omunye uzakuthi: “Wena unokukholwa, mina nginemisebenzi.” Ngitjengisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngemisebenzami ngizakutjengisa ukukholwa kwami.[19] Uyakholwa bona uZimu munye na? Wenza kuhle; namadimoni ayakholwa abe ahlengezele.[20] Wena siyila ndina, ufuna ukutjengiswa bona ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kulilize na?[21] Kanti ukhokho wethu u-Abrahamu akhange alungisiswe ngemisebenzi lokha nakanikela ngo-Isaka indodanakhe e-aldarini na?[22] Uyabona-ke bonyana ukukholwa kwasebenza kanye nezenzo zakhe, nokobana ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi.[23] Nje-ke kwazaliseka umtlolo othi: “U-Abrahamu wakholwa kuZimu, kwabalelwa kuye njengokulunga,” begodu wabizwa bona umngani kaZimu.[24] Niyabona bonyana umuntu ulungisiswa ngemisebenzi, ingasi ngokukholwa kwaphela.[25] Kwaba njalo nangoRarhabu ingwadla, walungisiswa ngemisebenzi lokha nakamukela iinthunywa wabuye wazikhupha ngenye indlela.[26] Njengombana nomzimba nawunganammoya ufile, ngokunjalo nokukholwa nakunganamisebenzi kufile.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data