A A A A A

Isimilo Esibi: [Ukwesaba]


Isaya 35:4
Yithini kabaneenhliziyo ezizazako: “Qinani, ningesabi! Nangu uZimenu; uzakuza ngokubuyiselela, iye, ngomvuzo waloyo osabekako. Yena uzakuza anisindise.”

Johane 14:27
“Ukuthula ngikutjhiya nani. Ukuthula kwami ngininikela khona. Angininikeli khona njengombana iphasi lisenza. Ningavumeli iinhliziyo zenu zitshwenyeke begodu ningesabi.

Joshuwa 1:9
Angithi ngikuyalile: Qina-ke ube nesibindi. Ungabi nevalo namkha uphele amandla ngombana uSomnini uZimakho unawe koke lapha ukhamba khona.”

Mathewu 6:34
Yeke ningakhathazeki ngelingomuso ngombana ilingomuso lizakukhathalela kwalo. Elinye nelinye ilanga lineenkathazo zalo ezaneleko.”

Isaya 43:1
Nje-ke nakhu okutjhiwo nguSomnini owakudalako, wena Jakopo, owakubumbako, wena Israyeli, uthi: “Ungesabi ngombana ngizakuhlenga. Ngakubiza ngebizo; wena ungowami.

AmaHubo 23:4
Nanyana ngikhamba ngerharheni lethunzi elesabekako, angizukwesaba okumbi ngombana wena ukimi; intonga nedondolo lakho kuyangiduduza.

AmaHubo 34:4
Phakamisani uSomnini kanye nami, sikhulise ibizo lakhe kanyekanye.

AmaHubo 94:19
Lokha imikhumbulwami nayihlubayezeka khulu, induduzwakho ivuselela umphefumulwami.

Roma 8:38-39
[38] Nje-ke ngineqiniso lokobana akunalitho, nanyana kungaba kukufa, kuphila, ziingilozi, babusi, zizinto ezikhona, zizinto ezizakubakhona, mibuso,[39] kuphakama, kuzika, nanyana kungaba yini edaliweko ezasihlukanisa nethando lakaZimu kuKrestu Jesu iKosethu.

AmaHubo 27:1
Irhubo lakaDavida. USomnini ukukhanya nesindiswami, ngizakwesaba bani na? USomnini ubuphephelo bokuphila kwami; alo, ngizakuba nevalo ngobani na?

1 Petru 5:6-7
[6] Nje-ke zithobeni ngaphasi kwesandla esinamandla sakaZimu, khona azaniphakamisa ngesikhathi esifaneleko.[7] Fumbelani woke amatshwenyeko wenu kuye ngombana yena uyanikhathalela.

AmaHubo 118:6
USomnini ungakimi, yeke angesabi. Umuntu angangenzani na?

2 Thimothewu 1:7
ngombana uZimu akhange asiphe ummoya wobutjhatjha, kodwana wamandla, wethando nowokuzikhalima.

AmaHubo 115:11
Nina abesaba uSomnini, thembani kuye! Mbala, ulisizo nesihlangu senu.

AmaHubo 103:17
Nokho ukwethembeka kwakaSomnini kungokwanini nanini kwabamesabako nokulunga kwakhe kungokweenzukulwana

AmaHubo 112:1
Haleluya! Ubusisiwe loyo owesaba uSomnini, othokozela khulu imiyalwakhe!

Duteronomi 31:6
Qinani nibe nesibindi, ningesabi nibe nevalo ngazo ngombana nguSomnini uZimenu okhamba nani, angeze anitjhiya namkha anilahle.”

1 IziKronike 28:20
Godu uDavida wakhuluma nendodanakhe uSolomoni wathi: “Qina, ungapheli amandla! Yenza umsebenzi! Ungabi nevalo wesabe ukuragela phambili ngombana uSomnini uZimu, iye uZimami unawe. Angeze akufulathele namkha akutjhiye bekube sekupheleni komsebenzi woke wokwakha ithempeli lakaSomnini.

AmaHubo 56:3-4
[3] Iye, ilanga loke izitha zami ziyangibhozomela! Ngambala banengi abalwa nami. Wena ongoPhezulu,[4] lokha nanginokwesaba, ngibeka ithemba lami kuwe.

Isaya 41:10-13
[10] Nje-ke ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza, ngikugugudlhele ngesidla sami sokuphumelela.[11] Qala-ke, boke abakubhavumulelako bazakudana bebarhubutjheke; labo abakusozisako bazakuba lilize, babhubhe.[12] Uzakufunana nabajamelani bakho, kodwana angeze ubafumane; iye, labo abalwisana nawe bazakuba lilize lakolize[13] ngombana nginguSomnini, uZimakho, oqinisa isandla sakho sokudla, othi kuwe, ‘Ungesabi, mina ngokwami ngiyakusiza.’

Isaya 54:4
“Ungesabi ngombana angeze warhubutjhwa. Ungapheli amandla ngombana angeze wahlaziseka. Uzakukhohlwa ukurhubutjhwa kobutjha bakho, ungasakhumbuli godu ihlazo lobuhlolokazi bakho.

Mathewu 10:28
Ningabesabi labo ababulala umzimba babhalelwe mphefumulo. Kungcono nesabe loyo okghona ukubhubhisa umphefumulo nomzimba esirhogweni.

Roma 8:15
Azange namukeliswe ummoya onenza bona nibe makhoboka godu benesabe, kodwana namukele uMoya onenza nibe bantwana bakaZimu. Yeke ngaye siyabiza sithi: “Aba, Baba!”

1 Korinte 16:13
Hlalani niqaphile, nijame nidzimelele ekukholweni, nibe nesibindi, niqine.

Heberu 13:5-6
[5] Zilondeni ningabi marhamaru kodwana yaneliswani ngeninakho ngombana wathi: “Angekhe nganitjhiya namkha nganilahla.”[6] Ngalokho singatjho ngesibindi sithi: “USomnini umsizi wami, angeze ngesaba; umuntu angangenzani na?”

1 Johane 4:18
Akukho ukwesaba ethandweni. Kodwana ithando elipheleleko liqotha ukwesaba ngombana ukwesaba kunesibetho, nje-ke owesabako akakapheleli ethandweni.

1 Petru 3:13-14
[13] Alo, ngubani onganilimaza nanitjhisekela ukwenza okulungileko na?[14] Kodwana nanyana nihlupheka ngebanga lokulunga, nizakubusiswa! Ningesabi okwesatjwa babantu begodu ningethuswa.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data