A A A A A

Isimilo Esibi: [Ingxabano]


Heberu 10:32
Khumbulani amalanga waphambilini, ekwathi senikhanyiselwe, naqinisela ebunzimeni obukhulu beenhlupheko.

IzAga 15:18
Umuntu onehliziywana uvusa ukucabana, kodwana obuthaka ekusilingekeni urhobhisa ukulwa.

IzAga 16:28
Isigilamkhuba sivusa inturhu, nokuhleba kwahlukanisa abangani.

IzAga 28:25
Umuntu omarhamaru uvusa ukucabana, kodwana othembela kuSomnini uzakunotha.

Mathewu 18:15
“Nakube umfowenu uyakona, khamba uyombonisa iphoswakhe, kube phakathi kwenu kwaphela. Nakube uyakulalela, uzabe umzuzile umfowenu.

1 Thimothewu 3:15
nakungenzeka ngiriyade, wazi bona umuntu kufuze aziphathe njani endlini kaZimu, okulibandla lakaZimu ophilako noyisika nesisekelo seqiniso.

Johane 8:32
Nje-ke nizakwazi iqiniso neqiniso lizanitjhaphulula.”

Mathewu 5:23-24
[23] Yeke lokha nawuletha umnikelwakho e-aldarini, khonapho bese uyakhumbula bona umfowenu unamavundo nawe,[24] tjhiya umnikelwakho lapho phambi kwe-aldari, ukhambe khonokho uyokubuyisana naye bese uyabuya-ke uzokunikela umnikelwakho.

Johane 6:54
Loyo ogoma inyamami asele neengazi zami, unokuphila okungapheliko; ngizamvusa ngomhla wokuphela

Marku 6:3
Kanti akusimbazi lo na? Angithi yindodana kaMariya nomfowabo kaJakopo, uJosisi, uJudasi noSimoni? Abodadwabo bahlala nathi lapha!” Yeke bakhubeka ngaye.

Efesu 5:25
Madoda, thandani abafazi benu njengombana uKrestu athanda ibandla, wadela ukuphila kwakhe ngebanga lalo.

Heberu 12:14
Phikelelani bona nihlalisane ngokuthula nabantu boke kanti godu nibe nokucwengeka ngombana onganakho lokho angeze ambona uSomnini.

Mathewu 18:15-17
[15] “Nakube umfowenu uyakona, khamba uyombonisa iphoswakhe, kube phakathi kwenu kwaphela. Nakube uyakulalela, uzabe umzuzile umfowenu.[16] Kodwana nakube uyakhunyalala, thatha munye namkha babili abantu bakhambe nawe ukuze yoke indaba iqiniswe ngabofakazi ababili namkha abathathu.[17] Nakube nabo akabalaleli, bikela ibandla. Nakube nebandlelo akafuni ukulilalela, khona-ke mphathe njengomrhedeni namkha umthelisi.”

Jakobe 5:16
Ngalokho-ke vumani izono omunye komunye, nithandazelane ukuze niphiliswe. Umthandazo wolungileko unamandla begodu uyasebenza.

Galathiya 1:19
Akhange ngibabone abanye abapostoli ngaphandle kwakaJakopo, umfowabo leKosi.

Malaki 1:11
“Ngambala ibizo lami likhulu ephasini loke hlangana nezizwe. Eendaweni ngokuhlukahluka kwazo, kulethwa imihlatjelo; iye, imihlatjelo enganaburhole ngombana ibizo lami likhulu ezizweni.” Kutjho uSomnini uSomandla.

Filipi 1:30
njengombana ninomtjhikatjhika ofana nalowo enangibona ngiphakathi kwawo, nagadesi nizwa bonyana ngisesenawo.

Kolose 2:1
Ngithanda nazi bonyana ngirubaruba kangangani ngani nangalabo abaseLawodikeya, boke abanengi esingazange khesibonane nabo ubuso nobuso.

Roma 12:18
Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu.

Johane 14:6
UJesu wamphendula wathi: “Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.

IzAga 15:1
Ipendulo ethobekileko idambisa itukuthelo, kodwana ilizwi elihlabako livusa ilaka.

Efesu 4:26
Thukuthelani, kodwana ningoni. Akungatjhingi ilanga nisathukuthele,

Jakobe 1:19
Bazalwana abathandekako, yelelani lokhu: Ngiloyo naloyo akarhabe ukuzwa kodwana angaphenduli msinyana, ariyade ukuthukuthela

Mathewu 5:9
Babusisiwe abalamulako ngombana kuzakuthiwa bantwana bakaZimu.

Johane 3:3-5
[3] UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi: Akakho noyedwa ozakubona umbuso kaZimu ngaphandle kobanyana abelethwe butjha.”[4] UNikhodemusi wambuza wathi: “Umuntu omdala angabelethwa njani butjha na? Kghani angabuyela ngesiswini sakanina abelethwe kwesibili?”[5] UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi kuwe: Akakho noyedwa ozakungena embusweni kaZimu ngaphandle kobana abelethwe ngamanzi nangoMoya.

Jakobe 1:19-20
[19] Bazalwana abathandekako, yelelani lokhu: Ngiloyo naloyo akarhabe ukuzwa kodwana angaphenduli msinyana, ariyade ukuthukuthela[20] ngombana ilaka lomuntu alivezi ipilo yokulunga uZimu ayifunako.

Galathiya 4:19
Bantwana bami enginomrhelo ngabo kufikela uKrestu abunjwe ngaphakathi kwenu,

Mathewu 16:18
Yeke ngithi kuwe unguPitrosi. Phezu kwedwaleli ngizakwakha ibandla lami, ngitjho namasango weHayidesi angeze ajamelana nalo.

Mathewu 18:15-18
[15] “Nakube umfowenu uyakona, khamba uyombonisa iphoswakhe, kube phakathi kwenu kwaphela. Nakube uyakulalela, uzabe umzuzile umfowenu.[16] Kodwana nakube uyakhunyalala, thatha munye namkha babili abantu bakhambe nawe ukuze yoke indaba iqiniswe ngabofakazi ababili namkha abathathu.[17] Nakube nabo akabalaleli, bikela ibandla. Nakube nebandlelo akafuni ukulilalela, khona-ke mphathe njengomrhedeni namkha umthelisi.”[18] “Ngiqinisile ngiyanitjela bona nanyana yini eniyibopha ephasini izakubotjhwa nezulwini nenikuthukululako ephasini kuzakuthukululwa nezulwini.

Efesu 1:22-23
[22] UZimu wabeka koke ngaphasi kweenyawo zakaKrestu, wambeka bona abe yihloko phezu kwakho koke kwebandla,[23] elimzimba wakhe nelikuzaliseka kwakhe ozalisa koke ngazo zoke iindlela.

Efesu 5:23-24
[23] ngombana indoda iyihloko yomfazi, njengombana uKrestu ayihloko yebandla elimzimba wakhe begodu yena aMsindisi walo.[24] Njengombana ibandla limthobela uKrestu, ngokunjalo nabafazi kumele bathobele amadoda wabo kikho koke.

IzEnzo 4:32
Boke abakholwako bebamunye ngehliziyo nangomkhumbulo. Akakho noyedwa owathi ipahlakhe ngeyakhe yedwa, kodwana bahlanganyela koke abanakho.

1 Korinte 1:10
Ngiyanirabhela bazalwana ngebizo leKosi yethu uJesu Krestu bona noke nivumelane ukuze kungabikhona ukwahlukana phakathi kwenu. Bumbanani ngokupheleleko ngomkhumbulo munye nangombono munye.

Johane 12:48
Kukhona umgwebi waloyo ongininako ongamukeli amezwami. Lona ilizweli engilikhulumileko lizamgweba ngomhla wokuphela!

Mathewu 7:12
“Yeke kikho koke, yenza kabanye lokho ongathanda bonyana bakwenze kuwe ngombana lokhu ngokutjhiwo mthetho nabaphorofidi.”

Johane 14:28
Ningizwile ngisithi kini, ‘Ngiyakhamba kodwana ngizakubuya kini.’ Ngathana beningithanda, benizokuthaba bona ngiya kuBaba ngombana uBaba mkhulu kunami.

1 Thesalonika 2:2
Phambilini sahlutjhwa begodu sathukwa khulu eFilipi njengombana nisazi, kodwana ngesizo lakaZimethu sazidela kobana sizonitjela ngevangeli lakhe phezu kobana besiqalene nokuphikiswa okukhulu.

1 Korinte 13:4
Ithando liyabekezela, ithando linesisa, alinamona, alizikhukhumezi, alizitjhayi;

Roma 1:20
Soloko kwangesikhathi sokudalwa kwephasi, amandlakhe angapheliko kanye nemvelo yakhe yobuZimu, nanyana ingabonakali ngokwayo, phezu kobana ikhona, beyiseze izwisiswa begodu ibonwa ezintweni azidalileko. Ngalokho-ke abantu abanabo ubusithelo,

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data