A A A A A

Okungeziwe: [Ububi]


1 Korinte 13:6
Ithando alithokoziswa bubumbi kodwana lithabela iqiniso,

1 Johane 5:19
Siyazi bona singebakaZimu nokobana iphasi loke lisemandleni womumbi.

1 AmaKhosi 14:9
Wena wenze ubumbi obudluleleko kunabo boke obalamako. Uzenzele abosingazimu; iye, abosingazimu ababazwe bebanamekwa ngesimbi kobana ungithukuthelise. Mina wangifuthela ngemva kwakho.

1 AmaKhosi 17:13
U-Eliya wathi kuye: “Ungesabi. Khamba uye ekhaya ufese wenze njengombana utjhwile. Kodwana uthome ngokwenzela mina iqebelengwanyana ngalokho onakho ukulethe kimapha bese-ke uzenzela wena nomsanyanakho

1 Petru 3:9
Ningabuyiseli ubumbi ngobumbi namkha ihlamba ngehlamba; kunalokho buyiselelani ngokubusisa ngombana nabizelwa ukwenza njalo ukuze nizuze isibusiso.

1 Samuweli 12:20
USamyela waphendula wathi: “Ningesabi, vele; ukona khona nonile, kodwana ningamhlubuki uSomnini, mlotjheni ngeenhliziyo zenu zoke.

1 Samuweli 15:23
Yeke ukuhlubuka uSomnini umuntu alalele ihlokwakhe le, sekufana nokulalela abosomthwadlana nanyana umphristi wabosingazimu. Njengombana ulahle ilizwi lakaSomnini nje, naye-ke ukulahlile ekubeni yikosi.”

1 Thesalonika 5:22
Tjhidani kinanyana ngiliphi ihlobo lobumbi.

2 IziKronike 29:6
Abobaba azange bathembeke; benza ubumbi phambi kwakaSomnini uZimethu, bebamhlubuka. Bafulathela ithaberinakeli lakaSomnini bebakhunyalalisa iintamo zabo.

2 Thimothewu 2:22
Balekela iinkanuko zobutjha, utjhisekele ukulunga, ukukholwa, ithando nokuthula, kanye nalabo ababiza iKosi ngehliziyo emsulwa.

Isaya 5:20
Bazazizwa labo abathi ukonakala kulunga, ukulunga kukonakala, abenza ukukhanya inga bumnyama, ubumnyama inga kukhanya, ukubaba inga bumnandi, ubumnandi inga kubaba.

Isaya 32:6
ngombana isidlhadlha sikhuluma ubudlhadlha nomkhumbulwaso usopha okumbi: Sizijayeze ukungasabi uZimu, sikhuluma ngokuhlambalaza uSomnini, sidime olambileko ukudla, sibulalise owomileko ngomrhawu.

Johane 3:20
Woke umuntu owenza okumbi, uwuhloyile umkhanyo, akezi emkhanyweni ngombana wesaba bona izenzo zakhe ezimbi zizakudaluleka.

AbAhluleli 2:19
Kodwana njalo lokha nakuhlongakala umkhokheli, ama-Israyeli gade abuyela emuva aziphathe kumbi ukudlula aboyise, adlhemadlheme ngemva kwabosingazimu, abalotjhe abe abakhothamele. Azange alahle imikhuba namkha iindlela zawo zokudaza ikani.

Jobe 4:8
Mina-ke ngokubona kwami: Labo abalima ikohlakalo, batjale isizi, bavuna abakutjalileko.

IzAga 3:7
Ungaziboni inga uhlakaniphile emehlwenakho, yesaba uSomnini, utjhide ebumbini.

IzAga 4:16
Abambi abalali bangakenzi okumbi; ubuthongo abehli bangakakhubazi umuntu.

IzAga 8:13
Ukwesaba uSomnini kukuzonda ubumbi, Ngizonda ukuzitjhaya nokuziphakamisa kanye nekulumo ephambeneko.

IzAga 10:29
Indlela kaSomnini isiphephelo koqotho, kodwana ikubhubha kweengilamkhuba.

IzAga 12:20
Kunekohliso eenhliziyweni zabahlosa okumbi, kodwana kulithabo kilabo abakhuthaza ukuthula.

AmaHubo 7:14
Ulungise iinhlabano zakhe zokubulala, wenza imisubelakhe ibe masungulo avuthako.

AmaHubo 28:3
Ungangirhurhuli nabakhohlakeleko, nabababenzi bobumbi, labo abakhuluma kuhle nabanye abantu, khisibe babakhohlisi eenhliziyweni.

AmaHubo 37:9
Abenzi bobumbi bazakususwa, kodwana abarhuluphela uSomnini bazakuzuza inarha.

AmaHubo 50:19
Uliselela umlomakho kibo boke ubumbi, ubophele ilimu lakho ekohlisweni.

AmaHubo 73:7
Amehlwabo abimbekile ngokunona, imicabango yehliziywabo iyaphuphuma.

AmaHubo 141:4
Ungavumeli ihliziywami iphendukele ebumbini kobana ngizibandakanye ezenzweni zobukhohlakali ngokuhlanganyela nabantu abenza ubumbi. Ungavumi ngidle iinkhanakhana zabo.

Roma 6:12
Nje-ke ningasavumeli isono bona sibuye sibuse imizimba yenu ebhubhako besinenze bona nithobele iinkanuko zayo.

Roma 12:21
Ungabindwa bubumbi kodwana wena kumele ubinde ubumbi ngobuhle.

Marku 7:21-22
[21] Ngaphakathi kwehliziyo yomuntu kuvela imikhumbulo emimbi okutjho ukulalana okuthuweleleko, ubusela, ukubulala, ukuhlobonga,[22] ukuba marhamaru, umkhumbulo wokwenza ubumbi, ikohliso, ukungabi nesimilo, umona, ukululaza, ukuzigabisa nobudlhayela.

Mathewu 12:34-35
[34] Nina nzalo yeenyoka ndina, yini ehle eningayikhuluma nanikhohlakele kangaka? Ngambala okuvinyilika ekuphuphumeni kwehliziyo, umlomo ukukhuphela ngaphandle.[35] Umuntu olungileko ukhupha okulungileko emnonwenakhe olungileko; nomuntu omumbi ukhupha okumbi emnonwenakhe omumbi.

Jakobe 1:13-14
[13] Umuntu nakalingwako akukafaneli athi: “Ngilingwa nguZimu,” ngombana uZimu angekhe alingwa ngokumbi, begodu naye akalingi muntu.[14] Kodwana loyo naloyo ulingwa, adoswe ziinkanuko zakhe abe ayengeke.

Jakobe 3:6-8
[6] Ilimu nalo limlilo, liliphasi lokonakala ezithweni zomzimba wethu, lisilaphaza umzimba woke, lithungela yoke ipilo khisibe lona lithungelwa sirhogo.[7] Yoke imihlobo yeenlwana, yeenyoni, yeenrhurhubi neendalwa zelwandle iyathanjiswa, iye, ithanjiswa babantu,[8] kodwana akakho umuntu okwazi ukuthambisa ilimu; libubumbi obuyaluzako, lizele isihlungu esibulalako.

Roma 2:29-32
[29] Kodwana umuntu uba mJuda ngaphakathi, ngokunjalo nokusoka kwamambala ngokwehliziyo, kuyinto kaMoya, akusingokwenyama. Umuntu onjalo ufunyana idumo kuZimu, ingasi ebantwini.[30] Kusiza ngani ukuba mJuda namkha kuqakatheke ngani ukusoka na?[31] Kusiza khulu ngazo zoke iindlela. Kokuthoma amaJuda aphathiswe umlayezo kaZimu.[32] Alo, kwenzakalani nakube abanye azange bathembeke na? Ukungakholwa kwabo kuzakwenza bona ukwethembeka kwakaZimu kube lilize na?

Roma 2:8-12
[8] Kodwana labo abazifunela kwabo nabangalaleli iqiniso, balalela ukukhohlakala, bazokwehlelwa lilaka netukuthelo.[9] Kuzokuba khona isizi neenhlungu kibo boke abenza ubumbi; kuzokuthoma ngomJuda kulandele umGirigi,[10] kodwana kibo boke abenza okulungileko, kuzokuba khona iphazimulo, idumo nokuthula; kuthome ngomJuda kulandele umGirigi[11] ngombana uZimu akakhethi ubuso.[12] Boke abone bangaphandle komthetho, bazokubhujiswa bangaphandle komthetho; nabo boke abone bangaphasi komthetho, bazokugwetjwa ngomthetho.

Efesu 6:12-16
[12] ngombana asibindani nenyama neengazi, kodwana sibindana nababusi, iimphathimandla, imibuso yephasi elisemnyameneli kanye nemibutho yemimoya emimbi esemkayini.[13] Nje-ke hlomani zoke iinhlabano zakaZimu ukuze kuthi nakufika ilanga lobumbi, nikghone ukudzimelela ningatjhidi bekuthi nasele nenze koke, nibonakale nisajamile.[14] Dzimelelani-ke, nizibophe ngebhande leqiniso edinini, ukulunga kube sivikelo senu sesifuba,[15] iinyawo zenu zembathe ukulungela ukukhambisa ivangeli lokuthula.[16] Phezu kwakho koke lokhu, phakamisani ukukholwa kube sihlangu senu enikghona ukucima ngaso yoke imisubela evuthako yokhohlakeleko.

IzAga 14:16-22
[16] Ohlakaniphileko uyayelela, atjhide kokumbi, kodwana isidlhadlha siyatepeleka sizilahlele phasi.[17] Onguhliziywana wenza ubudlhayela, nomuntu onobuqili uyazondwa.[18] Abanganalwazi bazuza ubudlhadlha, kodwana abavuthiweko bathweswa isihlohlo selwazi.[19] Abambi bazokuguqa phambi kabalungileko nabakhohlakeleko emasangweni wolungileko.[20] Abachakileko bagegedwa ngitjho nababantu bekhabo, kodwana abanjingileko banabangani abanengi.[21] Onyaza wekhabo uyona, kodwana ubusisiwe onesisa koswelako.[22] Abatlama okumbi bayadurha, kodwana abatlama okuhle bazuza ukwethembeka neqiniso.

Roma 7:19-25
[19] ngombana angenzi okuhle engithanda ukukwenza, kodwana okumbi engingafuni ukukwenza, ngiyakwenza.[20] Nangabe ngenza lokho engingathandi ukukwenza, khona-ke angizipheleli, ngenziswa sisono esihlala ngaphakathi kwami.[21] Ngalokho-ke ngikufunyana kumthetho ongibusako wokobana nangifuna ukwenza okuhle, ubumbi bungilalele eduze.[22] Emanyeni ngithatjiswa mthetho kaZimu ngaphakathi kwami,[23] kodwana ngibona ezithweni zami kunomthetho omunye olwisana nomthetho womkhumbulwami, ungenza ngibe likhoboka lomthetho wesono ohlala ngaphakathi kwezitho zami.[24] Maye mina ngilisizi! Ngubani ozongikhulula kilomzimba wokufa na?[25] Akathokozwe uZimu ngoJesu Krestu iKosethu! Nje-ke ngomkhumbulwami ngilikhoboka emthethweni kaZimu, kodwana ngenyama yami ngilikhoboka emthethweni wesono.

Mathewu 13:36-43
[36] Yeke watjhiya isiqubuthu, waya ngekumbeni. Abafundi bakhe beza kuye bathi: “Akhe usihlathululele umfanekiso wekhula esimini.”[37] Wabaphendula wathi: “Owatjala imbewu ehle yiNdodana yoMuntu.[38] Isimu liphasi, imbewu ehle madodana wombuso. Ikhula madodana wokhohlakeleko[39] bese isitha esitjala ikhula nguSathana. Isivuno kuphela kwesikhathi; abavuni ziingilozi.[40] Njengombana ikhula liyabuthelelwa belitjhiswe ngemlilweni, kuzokuba njalo-ke ekupheleni kwesikhathi.[41] INdodana yoMuntu izakuthumela iingilozi zayo ukuyokubuthelela embusweni wayo yoke into ebanga isono nabo boke abenza ubukhohlakali.[42] Zizabaphosa ngekehleni yomlilo obukhali, lapha kuzakuba khona ukulila nokugedla kwamazinyo.[43] Nje-ke abalungileko bazakuphazima njengelanga embusweni kaYise wabo. Oneendlebe akezwe!”

IzAga 6:12-19
[12] Isibhidlamnyanya esonakaleko sikhamba sikhuluma ikohliso,[13] sincinze amehlo, sikhombise ngenyawo nangemino;[14] sinomkhumbulo ophambeneko, silumba amano wokulimaza, sihlala sicabanisa.[15] Ngalokho uzakwehlelwa yihlekelele msinyana, ubhujiswe ngokuphazima kwelihlo, kungabi nantatha.[16] Kunezinto ezisithandathu ezizondwa nguSomnini, iye, ezilikhomba ezisinyenyiso kuye:[17] amehlo aziphakamisako, ilimu elileya amala, izandla eziphalaza iingazi ezimsulwa,[18] ihliziyo elumba amano wokonakala, iinyawo ezirhaba ukugijimela ebumbini,[19] ufakazi wekohliso ophafuza amanga nomuntu ocabanisako hlangana nabafo.

Genesise 6:1-8
[1] Lokha abantu nasele banda ephasini namadodakazi andile,[2] amadodana kaZimu abona bonyana amadodakazi wabantu mahle, azithathela abafazi abathandekako kiwo.[3] Yeke uSomnini wathi: “Ummoya engawuphefumulela emuntwini awusoze wahlala ebantwinaba isiphelani ngombana umuntu uyinyama nje. Yeke ipilo yomuntu ayisoze yadlula eminyakeni elikhulu namatjhumi amabili.”[4] Ngeenkhathezo nangemuva kwalokho bekukhona iintsitsirimba ephasini ngombana amadodana kaZimu alalana namadodakazi wabantu abelethelwa abantwana. Labo-ke bekuziingorho zeenkhathi zakade, okubabantu abanedumo.[5] Lokha uSomnini nakabona bonyana ubukhohlakali bomuntu bukhulu ephasini nokobana imizindlo yehliziywakhe isophe okumbi ngesikhathi soke,[6] wazisola bewanyama bona umenzeleni umuntu ephasini.[7] Yeke uSomnini wathi: “Umuntu engimenzileko ngizomthanyela ebusweni bephasi. Ngizokuthanyela kusukela emuntwini ukuya eenlwaneni, iimphili zoke ezikhakhaba ehlabathini kanye neenyoni zomkayi ngombana ngiyazisola bona ngikudalile koke lokhu.”[8] Kodwana uNowa wafunyana umusa emehlweni kaSomnini.

1 Thimothewu 6:2-10
[2] Amakhoboka asebenzela abanikazi abakholwako kufanele angabanyazi ngombana babazalwana. Kunalokho akabasebenzele khulu ngombana labo abazuzako ngemisebenzawo makholwa kanye nabathandekako. Kufanele bona ufundise bewukhuthaze ngezintwezi.[3] Umuntu onefundiso ehlukileko nengakhambisani namezwi aphilileko weKosethu uJesu Krestu kanye nefundiso ekhambisana nokwesaba uZimu,[4] ukhukhumele onjalo begodu akazi ilitho. Unekanuko embi yokuphikisana, godu unombango wamezwi abanga ukufelana umona, umbango, ukuhlambalaza nokuzindlekelelana ngokumbi;[5] iye, ubanga ukulwa phakathi kwalabo abanemikhumbulo eyonakeleko nabalahlekelwe liqiniso, abadlumbana bona ukulotjha uZimu kuyindlela yokuzuza umnotho.[6] Ije vele, ukumesaba uZimu nokwaneliswa kuyinzuzo ekulu[7] ngombana seza ephasinapha singanalitho, kusebaleni bona sizakugoduka singanalitho godu.[8] Kodwana nasinokudla nezambatho, asaneliswe ngilokho.[9] Abathanda ukunjinga bawela ekulingweni begodu balutheka ngeenkanuko ezinobudlhadlha nezilimazako, ezidosela abantu ekonakalisweni nekubhujisweni.[10] Ngombana ukuthanda imali kumrabhu wakho koke okumbi. Abanye ngokulangazela ukunjinga bahlubuke ekukholweni bebazihlaba ngeenhlungu ezinengi.

AmaHubo 34:13-21
[13] Ngubani kini othanda ukuphila, nofisa amalanga amanengi wokwenama na?[14] Akalonde ilimu lakhe ekohlakalweni, neembhena zakhe ekukhulumeni ikohliso.[15] Akahlukane nobumbi, enze okuhle; afune ukuthula akurhuluphele.[16] Amehlo wakaSomnini aphezu kwabalungileko, neendlebe zakhe zivulekele isililo sabo.[17] Ubuso bakaSomnini bujibile phezu kweengilamkhuba, uphelisa ukukhunjulwa kwazo ephasini.[18] Abalungileko nabanesililo, uSomnini uyabezwa, abatjhaphulule kizo zoke iinhlupheko zabo.[19] USomnini useduze nabanehliziyo ephukileko, usindisa abanommoya odanileko.[20] Zinengi iinhlupheko zolungileko, kodwana uSomnini uyamtjhaphulula kizo zoke;[21] alonde woke amathambakhe, kungabikho nelilodwa kiwo elizakwephulwa.

AmaHubo 52:1-9
[1] Kumkhaleli; iMaskili; lakaDavida[2] ekufikeni kwakaDowegi umEdomu oweza kuSawula wafese wathi: “UDavida ufikile endlini ka-Arhimeleki”.[3] Ngorho, uzigqajelani ngobumbi na? Lokhu kulihlazo kuZimu! Ilanga loke[4] usophe ukubhubhisa, ilimu lakho linjengotjhevana omutjha, wena menzi wekohliso ndina![5] Uthanda ikohlakalo khulu kunokuhle namanga kunokukhuluma okulungileko.[6] Uthanda woke amezwi ayingozi, unelimu elikhohlisako.[7] Kodwana uZimu ngokwakhe uzakuphohloza mlibe. Uzakususa akuse kude, akudzwebule etendeni lakho, akusiphule enarheni yabaphilako.[8] Abalungileko bazakubona lokho, besabe, bazakuhleka isikhohlakali, bathi:[9] “Qala, ingorho engazange yenze uZimu bona abe siphephelo sayo! Yathemba ubunjingakazi bayo, yaqinelela ekubhujisweni kwayo!”

UmShumayeli 9:3-12
[3] Lokhu bubumbi kikho koke okwenzeka ngaphasi komthunzi welanga, kobana boke behlelwa yinto efanako. Godu kububumbi kobana iinhliziyo zabantu zizale ngobumbi nokobana epilwenabo batlhoge ingqondo, ngemva kwalapho bahlongakale.[4] Nanyana ngubani ophakathi kwabaphilako unethemba, ngitjho nenja ephilako ingcono kunebhubezi elifileko![5] Abaphilako bayazi bonyana bazokuhlongakala, kodwana abahlongakeleko abazi litho; abasenamvuzo ngombana ukukhunjulwa kwabo akusekho.[6] Ngitjho nethando labo, ukuzonda kwabo nesikhwele sabo, koke sekwanyamalala; angeze bebasaba nesabelo kinanyana yini eyenzeka ngaphasi komthunzi welanga.[7] Khamba ufese ugome ukudla kwakho ngethabo, bewusele newayini lakho ngokwenama kwehliziywakho ngombana uZimu uyakuvuma lokho okwenzako.[8] Uhlale wembethe ezimhlophe begodu uzese ihlokwakho njalo ngamafutha.[9] Zithokozise ngepilo nomkakho omthandako kiwo woke amalanga wepilo engatjho litho le, uZimu akuphe yona ngaphasi komthunzi welanga; iye, ngitjho yoke imihla yakho engatjho litho. Lokho kusisabelo sakho epilweni kanye nekutjhabatjhekeni kwakho ngaphasi komthunzi welanga.[10] Nanyana yini ofuna ukuyenza ngesandla sakho, yenze ngamandlakho woke ngombana endaweni yabafileko lapha uya khona, akusasetjenzwa, akuhlelwa, akunalwazi namkha ukuhlakanipha.[11] Godu ngabuye ngabona bonyana ngaphasi komthunzi welanga umgijimo awuyi ngabanebelo, ipi ayiyi ngokweengorho isikwa asisi ngesabahlakaniphileko, umnono awusi ngewabongqondongqondo nomusa awusi ngewabanelwazi ngombana isikhathi nethuba kubehlela boke.[12] Akunamuntu owaziko bona isikhathi sakhe sizokufika nini: Njengehlambi nayibanjwa ngenede enesihluku namkha iinyoni ezibanjwa ngesithiyo, ngokunjalo abantu babambeka esithiyweni ngesikhathi sehlekelele, lokha nayibehlela msinyana.

AmaHubo 10:2-12
[2] Ngokuzigqaja iinkhohlakali zizumana nabadududu! Inga zingabanjwa emaqhingenazo eziwalukileko.[3] Isikhohlakali sikhuzela iimfiso zaso, sibongelele inzuzwaso, sinyefule uSomnini.[4] Isikhohlakali siyazitjhaya, asinandaba noSomnini; woke amahlelwaso akanaZimu.[5] Iindlela zaso ziyabambelela ngesikhathi soke, siqoqomele, iingwebo zakho zikude naso, sitsakela boke abajamelani baso amathe.[6] Sithi ehliziywenaso: “Angeze ngasikinywa; ngesikhathi soke angisoze ngehlelwa yingozi.”[7] Umlomaso ugcwele ukuthukana, ikohliso nenturhu; ngaphasi kwelimu laso kukhona ukonakala nekohlakalo.[8] Sizifihla emizaneni ukuze sikhukhuthele, sibulale onganacala eendaweni ezisithekileko. Amehlwaso ahlala aqaphele ungazimbi;[9] sibadalala njengebhubezi nalithiyelela emphandwinalo, sibadalala bona sibambe ohluphekileko. Iye, sibamba ohluphekileko ngokumyengela ngenedenaso.[10] Sisunduza besiwise abanganamenyeli ngamandlaso;[11] nanyana kunjalo sithi ehliziywenaso: “UZimu ukhohliwe, ubuso bakhe ubusithezile, yeke akasoze akubone lokhu.”[12] Sikima Somnini! Phakamisa isandla sakho, Zimu! Ungabakhohlwa abahluphekileko!

IzAga 16:17-27
[17] Indlela ekulu yabaqotho igegeda ubumbi, owelusa indlelakhe ubulunga ipilwakhe.[18] Ukuzikhukhumeza kulandelwa kubhujiswa nokuwa kulandela umphefumulo oziphakamisako.[19] Kungcono ukuzehlisa hlangana nabazithobileko, kunokuhlanganyela ipango nabazikhukhumezako.[20] Ozwisisa okuthileko uyaphumelela, kodwana othembela kuSomnini ubusisiwe.[21] Onehloko waziwa bona unengqondo namezwi amnandi angezelela ukuzwisisa.[22] Ukuzwisisa kumthombo wokuphila kilabo abanakho, kodwana ifundiso yeendlhadlha ibudlhayela.[23] Ingqondo yohlakaniphileko iphumelelisa ikulumakhe neembhena zakhe zingezelela ukuzwisisa.[24] Amezwi amnandi aliliju, anandipha emphinjeni, asihlahla emathanjeni.[25] Kunendlela ebonakala ilungile emuntwini, kodwana isiphetho sayo sikukufa.[26] Iphango lesisebenzi liyasisebenzela, indlala yaso iyasiqhuba.[27] Isibhidlamnyanya sifunana nobumbi, nekulumaso ifana nomlilo oqothulako.

AmaHubo 36:1-12
[1] Kumkhaleli; irhubo lakaDavida, inceku kaSomnini.[2] Phakathi kwehliziyo yesikhohlakali, kubusa isiphambeko. Ngokubona kwaso akunasidingo sokwesaba uZimu.[3] Emehlwenaso sizitjhaya khulu kobana singabona icala laso besilizonde.[4] Amezwaso amamala nekohliso; silise ukuhlakanipha nokwenza okuhle.[5] Embhedenaso sisopha ikohliso sidzimelele ekwenzeni okumbi asinyenyi ukonakala.[6] Somnini, ukwethembeka kwakho kunabele emazulwini, nobuqotho bakho bufika emkayini.[7] Ukulunga kwakho kunjengeentaba ezikulu, ubulungiswa bakho bunjengamalwandle azikileko. Wena Somnini, usindisa abantu neenlwana.[8] Maye, kuligugu elingangani ukwethembeka kwakho Zimu! Boke abantu bakhosela emthunzini wamaphikwakho.[9] Bayaqabuleka endlinakho, ubakholisa ngamanzi womlambo ohlobileko[10] ngombana kuwe kunomthombo wokuphila; iye, ekukhanyeni kwakho sibona ukukhanya.[11] Yenabisa ukwethembeka kwakho kilabo abakwaziko nokulunga kwakho kilabo abaqotho ngehliziyo.[12] Ungavumeli inyawo lozigqajako lingigadange, namkha isandla seenkhohlakali singiqotjhe.

IzAga 1:8-19
[8] Ndodanami, lalela isiyeleliso sakayihlo, ungalahli ifundiso kanyoko;[9] mbala, lokho kuzakuba mbhode kufaneze ihlokwakho, kube sigejo entanyenakho.[10] Ndodanami, nakube izoni ziyakuyenga, ungaphiki nazo.[11] Nakube zithi, “Namba nathi, sikhukhuthele iingazi zothileko, sinanabele umphefumulo omsulwa,[12] iye, sibaginye baphila njengokufa, njengalabo abehlela ethuneni basaphelele;[13] sizazifumanela imihlobohlobo yobuphaziphazi, sizalise iinkumba zethu ngepango,[14] nawuphosa ifumbakho kanye nathi bese sahlukaniselana isikhwama”,[15] ndodanami, ungaphiki nazo. Ungalibhadi emzilenazo,[16] ngombana iinyawo zazo, zigijimela ekoneni, ziyarhaba ukuthulula iingazi.[17] Akusizi ukubeka isifu khisibe zoke iinyoni zikuqalile.[18] Abantwaba bakhukhuthela iingazi zabo, bananabela ipilwabo![19] Zinjalo iindlela zabo boke abazifunela inzuzo ngokurhabileko: Kuthatha ipilo yabanikazi benzuzo leyo!

Isaya 59:4-15
[4] Akakho omangalela ngokulunga, akakho ozivikela ebandla ngobuqotho. Bathembela elizeni, bakhulume amanga; bakhulelwe ngobukhohlakali, bazala ihlekelele.[5] Baqoqosela amaqanda werabi, baluke ubulembu besiswebu. Ogoma amaqanda wakhona uyafa, elinye lawo naliphadlhekako, kuvumbuka isiqandani![6] Ubulembu babo angeze baba ziingubo, angeze bazembathisa ngabakwenzileko. Izenzo zabo ngezehlekelele nemisebenzi yenturhu isezandleni zabo.[7] Iinyawo zabo zigijimela ekoneni, bamsinyana ekuphalazeni iingazi ezinganamlandu. Imizindlo yabo iveza ihlekelele, ukonakala nokubhubhisa kuseendleleni zabo.[8] Indlela yokuthula abayazi, ukulunga akukho emizilenabo. Iindlela zabo zimasongesonge, okhamba kizo akasoze aba nokuthula.[9] Ngaleyondlela ubulungiswa bukude nathi nokulunga akusifikeleli. Siqalelele umkhanyo kodwana kumnyama, iye, ukudarha, kodwana sikhamba ebumnyameni.[10] Siphumbutha ebodeni njengesiphofu, iye, siphumbutha njengomuntu onganamehlo; sikhutjwa emini ekulu inga kusebusuku. Ije sinethezeka sifana nabafileko.[11] Soke sibhavumula njengamabhubezi sihumuza ngokuhumuza njengeengwayi. Siqalelela ukulunga kodwana akukho, iye, ukusindiswa, kodwana kukude nathi.[12] Mbala, iimphambeko zethu zinengi ebusweni bakho, nezono zethu zifakaza ngokujamelana nathi. Ngambala sibhodwe ziimphambeko, iye, namacalethu siyawazi,[13] okutjho ukuphambuka nokudela uSomnini, ukufulathela uZimethu, ukukhuluma igandelelo nokuhlubuka, ukumitha amala esiwahumuza ngeenhliziyo.[14] Nje-ke, ubulungiswa bubuyiselwa emuva nokulunga kudedile kithi ngombana iqiniso liyalahlwa ebandla nobumsulwa abungeni lapho.[15] Iqiniso alisafunyanwa ndawo, nobalekela ubumbi uyaphangwa. USomnini wakuqala lokho, kwaba kumbi kuye ukubona bonyana akunabulungiswa.

Jeremiya 18:8-20
[8] Kodwana nakube isizwe engimemezele ngaso siyaphenduka ebukhohlakalini baso, khona-ke ngizazisola ngobumbi ebengibuhlosile.[9] Ngesinye isikhathi ngingamemezela ngesizwe namkha umbuso kobana wakhiwe bewuhlonywe.[10] Kodwana nakube isizweso senza ubumbi phambi kwami bese singalaleli ilizwi lami, khona-ke ngizazisola ngobuhle ebengithe ngizasenzela bona.[11] “Nje-ke, wena Joromiya, tjela abantu bakwaJuda nabahlali beJerusalema bonyana uSomnini uthi, ‘Qalani, sele ngizonidalela ihlekelele, iye, ngineqhinga ngani. Ngalokho phendukani eendleleni zenu ezimbi, omunye nomunye wenu, nilungise iindlela zenu kanye nezenzo zenu.’[12] Kodwana abantwabo bazakuphudlha bathi, ‘Akusizi litho! Sizakukhamba ngamahlelwethu, omunye nomunye wethu uzakulandela lokho wena okubiza bona bulikhuni behliziywakhe ekhohlakeleko.’ ”[13] Ngalokho-ke nakhu okutjhiwo nguSomnini: “Buzani hlangana nezizwe: Ngubani owakhe wezwa okufana nalokhu na? Kunento erara khulu eyenziwe litlawu u-Israyeli.[14] Ingabe iliqhwa leLibhanoni liyasuka erharheni loSabekako namkha amanzi amakhaza nagelezako womthala weenkwekwezi zezulu atjhe na?[15] Kodwana nakubabantu bami bona, bangikhohliwe, batjhisela izinto ezinganabubhadekelo itjhwalo, okuzizinto ezibenza bawe eendleleni zabo, iye, eendleleni zekadeni. Zibenza bakhambe ngeendlela eziqamulako, emizileni engakakhiwa.[16] Ngalokho inarhabo iba libhudu, into yokurarekelwa ngesikhathi soke. Boke abadlula lapho bazakukhuza ngayo, bathintithe iinhloko ngokutlhuwa.[17] Njengommoya wepumalanga, ngizabahlakaza phambi kwezitha zabo, ngizabakhombisa umhlanami, bangaboni ubuso bami ngelanga lehlekelele.”[18] Somnini, abantu bathi: “Asenzeni amaqhinga ngoJoromiya lo ngombana ukufundisa kwabaphristi umthetho angeze kwalahleka nezeluleko zabahlakaniphileko angeze zaphela ngitjho neemphorofido zabaphorofidi. Yeke, asimthelekeleni ngamezwi, singalaleli litho alitjhoko.”[19] Yewungilalele Somnini, yizwa bona bathini abaphikisani bami![20] Okuhle kumele kubuyiselwe ngobumbi na? Kodwana bangembele umgodi wesifu. Khumbula bonyana ngajama phambi kwakho ngabakhulumela kuhle, kobana ususe itukuthelwakho kibo.

IzAga 11:6-27
[6] Ukulunga kwabaqotho kuyabahlenga, kodwana amaqili abhajwa eenkanukweni zawo.[7] Lokha okhohlakeleko nafako, ithemba lakhe liyatjhabalala; akulindele emnothwenakhe kuyanyelela.[8] Olungileko wenyelwa emirarweni, kuthi okhohlakeleko adlhunyekwe kiyo.[9] OnganaZimu ubulala wekhabo ngomlomakhe, kodwana abalungileko benyelwa ngelwazi.[10] Lokha olungileko naphumelelako, idorobho liyajekezela, kuthi okhohlakeleko nabhubhako, kube nehlokomo.[11] Ngesibusiso sabaqotho, idorobho liyaphakanyiswa, kodwana ngomlomo weenkhohlakali, liyabhujiswa.[12] Onyaza wekhabo akanangqondo; ozwisisako ubamba ilimu lakhe.[13] Umdlhevezi udlheveza ifihlo, kodwana othembekileko unefihlo.[14] Ngokuswela iseluleko isizwe siyawa, kodwana ukuphepha kuza ngabeluleki abanengi.[15] Owenzela omunye isibambiso, uba neenhlupheko ezinengi, kodwana ozonda ukufaka isandla esibambisweni uphephile.[16] Umfazi onomusa uyahlonitjhwa, kodwana iinrhonga zizuza umnono kwaphela.[17] Onomusa uzenzela ubuhle, kodwana onesihluku uzilimaza yena.[18] Okhohlakeleko uzuza umvuzo owonakeleko, kodwana otjala ukulunga uvuna umvuzo weqiniso.[19] Onzinze ekulungeni uzifumanela ipilo, kodwana olandela ubumbi uzibizela ukufa.[20] Abaneenhliziyo ezonakeleko basinyenyiso kuSomnini, kodwana uthokoziswa ngabaneendlela ezimsulwa.[21] Nakanjani okhohlakeleko uzakuhlunguphazwa begodu isizukulwana sabalungileko sizakuhlengwa.[22] Njengesali legolide epumulweni yewotji, sinjalo-ke nesimomondiya somfazi onganasimilo.[23] Isifiso sabalungileko siphelela ebuhleni; ithemba leenkhohlakali liphelela etukuthelweni.[24] Omunye unikela ngokutjhaphuluka, nokho azuze khulu, omunye ugodla ngokungakafaneli, kodwana agcine achakile.[25] Umuntu ophanako uyaphumelela nokholisa abanye naye uyakholiswa.[26] Abantu bathuwelelisa umuntu ogodla ikoroyi, kodwana isibusiso siphezu koyithengisako.[27] Ofuna okuhle uyamukeleka, ofuna ubumbi buyamehlela.

Jobe 15:1-35
[1] U-Elifasi umTemana waphendula wathi:[2] “Mumuntu ohlakaniphileko na, ozwakalisa ilwazi elingazisiko, nakhulumako abhodle ummoya?[3] Uzakuphikisana ngekulumo engatjho litho, nangamezwi anganabubhadekelo na?[4] Wena nguwe owonakalisa ukwesaba uZimu, unciphisa ukuzindla ngaye.[5] Iimphambeko zakho zifundisa umlomakho, ukhetha ilimu labanobuqili.[6] Akusimi okulahlako, kodwana mlomakho lowo; iye, iimbhena zakho zifakaza ngokujamelana nawe.[7] Umumuntu wokuthoma owabelethwako na? Kghani wavela ngaphambi kweentaba?[8] Wakuzwa okwaquntwa emkhandlwini kaZimu na? Wazithathela ingcenye yokuhlakanipha kwakaZimu na?[9] Yini oyaziko thina esingayazi? Yini oyilemukako thina esingayizwisisiko?[10] Phakathi kwethu kunabathukgheleko nabadala, abadala ngitjho nakuyihlo.[11] “Kuncani kuwe ukududuzwa nguZimu, okutjho ilizwi elikhuluma nawe ngesizotha na?[12] Kubayini ihliziywakho ikukhohlisa, amehlwakho wona akudurhiselani,[13] ummoyakho bewufulathele uZimu, kuphume amezwi anjalo emlonyenakho na?[14] Uyini obhubhako kobana angabamsulwa nobelethwe mfazi kobana angaba ngolungileko?[15] Nakube uZimu akathembi ngitjho neengilozi zakhe namazulu angakahlanzeki phambi kwakhe,[16] kangangani-ke emuntwini onyenyisako nowonakeleko, orhuqa izono inga usela amanzi![17] “Ngilalela, ngikutjele! Ngifuna ukukucocela ngengikubonileko.[18] Ngikutjele lokho okwadenjwa ngabahlakaniphileko, ngegunya laboyise bangakufihlela.[19] Ngitjho labo abanikelwa inarha bodwa, kwangabakhona amaphandle adlula hlangana nabo.[20] Okhohlakeleko uphila ngokwesaba ngaso soke isikhathi neminyaka ebekelwe isirhonga ilibinzana.[21] Eendlebeni zakhe uzwa ngathi kunemidumo esabekako, umbhubhisi uzomfikela asanethezekile.[22] Akalingi asuke ebumnyameni emsamo, ngombana abantu bayamhlola bese bathi ufanelwa yisabula.[23] Uyazi bonyana uzakuzulazula afunane nesikwa athi, ‘Sikuphi?’ Uyazi kobana ilanga lobumnyama limlindele.[24] Ngokunjalo ukutshwenyeka nokutlhuwa kuyamethusa, kumembatha njengekosi elindele ukusahlelwa.[25] “Ngebanga lokobana gade ajugujela uZimu iguduva, aziphakamisa ajamelene noSabekako,[26] godu nokobana gade aqinise ihloko wamdumela, athembe bona isihlangu sakhe siqinile begodu simabhombo,[27] ngalokho wembesa ubuso bakhe ngamafuthakhe, warephuzela ngamafutha emadininakhe![28] Umuntu loyo uzakuhlala emadorobheni amarubhi, ngeenkumbeni ezingakameli ukuhlalwa mumuntu, ebezimele zibe liqubi leququ.[29] Yena uzakuloba ipahlakhe nomnonwakhe awuzukubambelela; ilifa lakhe angeze lamlandela ethuneni.[30] Akazukuphunyurha ebumnyameni, umlilo uzotjhwabisa amahlumelakhe, atjhiswe kuphefumula kwakaZimu.[31] Umuntu angathembeli kokungekho, azikhohlise, ngombana uzakuzuza ilize lakolize.[32] Uzakufana nepande etjhwaba kungakabi sikhathi namakarayo angasese lihlaza.[33] Iye, njengesidiribe esithintithwe iinthelo zingakavuthwa, nomuthi we-oliva orhulula amathuthumbo.[34] Mbala abanganaZimu abatheli nomlilo uqothula ipahla ezuzwe ngekohliso.[35] Bakhulelwa ihlekelele, babelethe ubumbi, iye, isisu sabo sikhulisa ikohliso.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data