A A A A A

Okungeziwe: [Isigwebo sentambo]


Roma 6:23
Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.

IzEnzo 25:11
Nangabe ngonile ngenza okumbi okungabangela bona ngigwetjelwe ukufa, angizami ukuphepha ukufa; kodwana nangabe akunalitho emilandwini abangibeka yona, akakho ongangibuyisela kibo. Ngidlulisela umlandu kumbusi omkhulu.”

IsAmbulo 21:8
Kodwana amatjhatjha, abangakholwako, abasilapheleko, ababulali, iinhlobongi, abenza imilingo, abalotjha abosingazimu nabo boke abaleya amanga isabelo sabo sizakuba selitsheni elivuthako lomlilo nesibabuli, okukukufa kwesibili.”

Levitikusi 20:10-13
[10] “Nangabe indoda ihlobonga nomfazi wenye indoda ababulawe bobabili njalo, isihlobongi nesihlobongikazi.[11] Umuntu olala nomkayise wambule ubuze bakayise. Bobabili indodana nomfazi lowo ababulawe; iingazi zabo zizakuba phezu kwabo.[12] Nangabe indoda ilala nomalukazanayo, bobabili ababulawe, iingazi zabo zizakuba phezu kwabo ngombana benze ubuhlola.[13] Indoda elalana nenye indoda kanjenganyana ilala nomfazi, womabili akabulawe. Iingazi zawo zizakuba phezu kwawo ngombana enze isinyenyiso.

Eksodusi 21:12-17
[12] “Umuntu omadlha omunye ambulale naye akabulawe.[13] Nayibe ubangakahlosi ukumbulala, kodwana uZimu wavuma bonyana ahlongakale ngesandla sakhe, obuleleko loyo akabalekele endaweni engizakukhombisa yona.[14] Nakube umuntu ubulala omunye ngehloso nangokumkhukhuthela, nanyana angabalekela e-aldarini lami, msuse lapho abulawe.[15] “Obetha uyise namkha unina akabulawe.[16] “Oweba umuntu amthengise namkha afunyanwe amvalele akabulawe.[17] “Owethuka uyise namkha unina akabulawe.

Eksodusi 22:19
“Nanyana ngubani olalana nesilwana akabulawe.

Duteronomi 22:24
baletheni bobabili njalo esangweni ledorobho, nibakhande ngamatje bebafe ngombana itlawelo azange lirhuwelele libawe isizo phezu kobana belingedorobheni. Indoda leyo yona irhubutjhe umfazi womunye umuntu. Ngalokho nizakuthanyela ubumbi phakathi kwenu.

Duteronomi 13:5
Kodwana umphorofidi namkha umbhudangi wamabhudango loyo akabulawe ngombana unihlohlozele bona nihlubuke uSomnini uZimenu owanikhupha enarheni yeGibhide wanihlenga ekumbeni yobukhoboka. Uniyenge bona nisuke endleleni uSomnini uZimenu aniyala bona nikhambe ngayo. Ngalokho thanyelani ubumbi phakathi kwenu.

Levitikusi 24:16
Godu uSomnini wathi: “Obulala umuntu, naye akabulawe.

Duteronomi 21:18-21
[18] Nakube indoda inendodana enekani netjhingako engalaleli ilizwi lakayise namkha lakanina, kuthi nanyana bayikhalima ingabalaleli,[19] khona-ke uyise nonina bazayibamba bayilethe kubaphathi bedorobho lekhabo abasesangweni lendawo leyo.[20] Bazakuthi kubaphathi: “Indodanethu le kazi inekani begodu iyatjhinga, ayilaleli ilizwi lethu. Isirhiribideli nesidakwa.”[21] Nje-ke woke amadoda wedorobho azayikhanda ngamatje ibe ife. Ngalokho nizakuthanyela ubumbi phakathi kwenu. Woke u-Israyeli uzakuzwa bese uyesaba.

Duteronomi 17:6
Uzakubulawa ngesiqiniseko sabofakazi ababili namkha abathathu. Umuntu angeze abulawa nakube kunofakazi oyedwa.

Levitikusi 20:27
“Indoda namkha umfazi onabezimu nanyana onommoya, akabulawe. Abakhandwe ngamatje; iingazi zabo zizakuba phezu kwabo.”

Numeri 15:32-36
[32] Kwathi lokha ama-Israyeli nakaserhalawumbeni, kwafunyaneka indoda itheza iinkuni ngeSabatha.[33] Labo abayifunyanako, bayiletha kuMosi no-Aroni nakiwo woke umkhambathi.[34] Bavalela indoda leyo ngesikhungweni ngombana bekungakazeki bona kufuze kwenziweni ngayo.[35] USomnini wathi kuMosi: “Indoda leyo ayibulawe nokubulawa. Umkhambathi woke uyikhande ngamatje ngaphandle kwekampa.”[36] Mbala umkhambathi woke wathatha indoda leyo wayikhuphela ngaphandle kwekampa, wafese wayikhanda ngamatje bonyana ifele lapho. Kwaba njengombana uSomnini ayala uMosi.

Levitikusi 20:2-9
[2] akakhulume nama-Israyeli athi: “Nanyana ngubani wama-Israyeli namkha isikhonzi esikhonze kwa-Israyeli onikela ngomntwanakhe kuMoleki, akabulawe. Izakhamuzi zimkhande ngamatje.[3] Nakungasinjalo ngizakujamelana naye ngokwami ngokumjuba ebantwini bekhabo ngombana unikele umntwanakhe kuMoleki. Usilaphaze indawami ecwengileko bewarhubutjha nebizo lami elicwengileko.[4] Iye, nakube izakhamuzi zisitheza ubuso bazo emuntwini loyo ngokungambulali lokha nanikela umntwanakhe kuMoleki,[5] ngizakujamelana naye kanye nomndenakhe ngokwami. Ngizamjuba ebantwini bekhabo ngokudlhemadlhema kwakhe ngemva kwakaMoleki, yena nejima loke elimlandelako.[6] “Nangabe umuntu uphendukela ebezimini namkha kwabanemimoya, adlhemadlheme emva kwabo, ngizakujamelana naye umuntu loyo, ngimjube ebantwini bekhabo.[7] Ngalokho zahlukaniseleni, nibe ngabacwengileko ngombana mina nginguSomnini uZimenu.[8] Londani iimiso zami nizenze. NginguSomnini onihlukaniselako.[9] Nanyana ngubani othuka uyise namkha unina akabulawe. Iye, umuntu othuka uyise nonina iingazi zakhe zizakuba phezu kwakhe.

Levitikusi 24:17
Obulala ifuyo yomunye kufuze ayijamiselele, kube yipilo ngepilo.

Duteronomi 17:12
Umuntu ozitjhayako angalaleli umphristi olotjha phambi kwakaSomnini uZimakho endaweni leyo, namkha ongalaleli umgwebi, akabulawe. Ngalokho uzabe uthanyela ubumbi kwa-Israyeli.

Eksodusi 21:14
Nakube umuntu ubulala omunye ngehloso nangokumkhukhuthela, nanyana angabalekela e-aldarini lami, msuse lapho abulawe.

Genesise 9:6
“ ‘Othulula iingazi zomuntu uzakugwetjwa nezakhe iingazi zithululwe phambi kwabantu.’ “Lokhu kunjalo ngombana umuntu wenziwa ngomfanekiso kaZimu.

Eksodusi 20:13
Ungabulali umuntu.

Roma 13:1-7
[1] Akube ngiloyo naloyo athobele ababusi ngombana awukho umbuso ongaveli kuZimu. Imibuso ekhona le ibekwe nguZimu.[2] Nje-ke nanyana ngubani ophikisana namandla wombuso, uphikisana nalokho okujanyiswe nguZimu. Labo abaphikisako bazakufumana isigwebo.[3] Ababusi abesabeki kilabo abaziphethe kuhle kodwana besabeka kilabo abaziphethe kumbi. Ungathanda bona ungabi nevalo nawubona isiphathimandla na? Khona-ke yenza okulungileko, sizakudumisa[4] ngombana umbusi uyinceku kaZimu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwana nawenza okumbi, uzokuphila ngevalo ngombana umbusi akayiphatheli ilize isabula. Uyinceku kaZimu kobana ahlunguphaze labo abenza ubumbi.[5] Ngesizathweso-ke kufanele umuntu azithobe, ingasi ngokwesabela ukuhlunguphazwa kwaphela kodwana nangebanga lakanembeza.[6] Kungakho nikhupha nemithelo nje, ngombana ababusi baziinsebenzi zakaZimu eziqalene nomsebenzi wona lo.[7] Banikeleni koke okubafaneleko, khuphani umthelo kofanelwe mthelo, ingeniso kofanelwe lingeniso, ihlonipho kofanelwe yihlonipho nedumo kofanelwe lidumo.

Johane 8:3-11
[3] Abafundisi bomthetho nabaFarisi baletha kuye umfazi obanjwe ahlobonga, bamjamisa phambi kwabo boke.[4] Bathi kuJesu: “Mfundisi, umfazi lo simbambe sele asendimeni yokuhlobonga.[5] Emthethweni uMosi wasiyala bona umfazi onjalo simkhande ngamatje. Alo, wena uthini na?”[6] Batjho lokhu bathiya uJesu, khona bazakuba nesibambelelo sokummangalela. Kodwana uJesu wakhothama watlola phasi ngomunwakhe.[7] Basajame lapho bambuza imibuzo, wathabuluka wathi kibo: “Onganaso isono phakathi kwenu, akabe ngewokuthoma ukumkhanda ngelitje.”[8] Wakhothama godu watlola phasi.[9] Bathi ukuzwa lokho, bakhamba boke ngamunye ngamunye, abaphathi ntange. UJesu wasala yedwa, nomfazi loyo asolo ajame lapho.[10] UJesu wathabuluka godu wathi kuye: “Sifazana, baphi na? Akakho noyedwa okulahlileko na?”[11] Waphendula wathi: “Sengitjho namunye, Kosi.” UJesu wathi: “Njeke-ke nami angikulahli ngomlandu, ngalokho khamba kodwana ungabe usona.”

Mathewu 5:17
“Ningadlumbani bonyana ngizele ukuzokuchitha umthetho namkha abaphorofidi. Angikazeli ukuzokuchitha, kodwana ngizele ukuzokugcwalisa.

Genesise 9:5-6
[5] Ngiqinisile, lokha iingazi nazithululwako, ngizazibiza kozithululako. Kungaba silwana namkha umuntu nakasusa ipilo yenu, kuzakuba mlandu. Iye, umuntu osusa ipilo yomfowabo ngizakubiza neengazi zomfowabo kuye.[6] “ ‘Othulula iingazi zomuntu uzakugwetjwa nezakhe iingazi zithululwe phambi kwabantu.’ “Lokhu kunjalo ngombana umuntu wenziwa ngomfanekiso kaZimu.

Mathewu 5:38-39
[38] “Nizwile bona kwathiwa, ‘Ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo.’[39] Kodwana kwanjesi ngithi kini: Ningajamelani nesikhohlakali. Umuntu nakuwahla emhlathini wangesigomeni, mnikele nomunye umhlathi.

Duteronomi 22:22
Nakube indoda ibanjwa ilele nomfazi wenye indoda, ababulawe bobabili njalo. Ngalokho nizakuthanyela ubumbi phakathi kwenu.

Roma 12:19
Bazalwana ningazibuyiseleli, kodwana nikelani itukuthelo kaZimu ithuba ngombana kutloliwe kwathiwa: “Ukubuyiselela kungokwami, ngizokubuyiselela.” Kutjho uSomnini.

Roma 13:9
Imiyalo ethi: “Ungahlobongi, ungabulali, ungebi, ungafisi komunye” kanye neminye imiyalo ekhona, ihlanganiswe yoke emyalweni owodwa othi: “Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.”

Mathewu 7:5
Wena mzenzisi ndina! Thoma ukhuphe isigodokazi esingelihlweni lakho qangi, nje-ke uzakghona ukubona kuhle ukuze ukhuphe itserana engelihlweni lomfowenu.

Levitikusi 20:14
Nangabe indoda ithatha umfazi kanye nomkhwekazayo, buhlola lokho. Abatjhiswe bobathathu njalo ukuze kungabi nobuhlola phakathi kwenu.

Levitikusi 21:9
Nangabe indodakazi yomphristi izirhubutjha ngobungwadla, irhubutjha uyise, yeke kufuze itjhiswe ngomlilo.

Levitikusi 24:14-23
[14] Godu tjela woke ama-Israyeli uthi, ‘Nanyana ngubani othuka uZimu uzakuthwala umlandu wesono sakheso.[15] Akabulawe ohlambalaza ibizo lakaSomnini. Umkhambathi woke umkhande ngamatje. Woke umuntu ohlambalaza ibizo lakaSomnini, kungaba sikhonzi namkha umuntu wendabuko, akabulawe.’ ”[16] Godu uSomnini wathi: “Obulala umuntu, naye akabulawe.[17] Obulala ifuyo yomunye kufuze ayijamiselele, kube yipilo ngepilo.[18] Olimaza omunye umuntu, naye akalinyazwe:[19] ithambo ngethambo, ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, abuyiselelwe njengombana enze komunye.[20] Iye, obulala ifuyo yomunye kufuze ayijamiselele, kodwana obulala omunye umuntu akabulawe.[21] Nibe nomthetho munye owembethe isikhonzi naloyo ongowendabuko. Mina nginguSomnini uZimenu.”[22] UMosi wakhuluma njalo-ke nama-Israyeli. Ngalokho bamkhupha ngekampeni loyo ogade athukene, bamkhanda ngamatje. Ngokunjalo ama-Israyeli enza njengombana uSomnini ayale uMosi.[23] USomnini wakhuluma noMosi phezu kwentaba yeSinayi wathi

2 Samuweli 12:13
UDavida wathi kuNathani: “Ngonile kuSomninini.” UNathani wathi: “USomnini usihlangulile isigwebo sakho sokufa.

Roma 5:8
Kodwana uZimu ubonise ithando lakhe kithi ngendlela yokobana sithe sisesezizoni, uKrestu wasifela.

Duteronomi 5:17
Ungabulali umuntu.

Luka 23:33
Kwathi nabafika endaweni ekuthiwa liKhakhayi, bambethela lapho kanye neenlelesi. Esinye ngesidleni, esinye ngesinceleni.

Mathewu 7:1
“Ningagwebi abanye, nakungasinjalo nani nizokugwetjwa

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data