A A A A A

Okungeziwe: [Ama-tattoos]


Levitikusi 19:28
“Ungarhubutjhi indodakazakho ngokuyivumela bona ingwadle. Nawenza njalo inarha izakudlhemadlhema ngemva kwabosingazimu beyigcwale ubuhlola.

1 Korinte 6:18-20
[18] Balekelani imikhuba yokuziphatha kumbi ngokomseme. Zoke ezinye izono umuntu azenzako zingaphandle komzimbakhe, kodwana loyo owona ngokwamabhayi wonakalisa umzimbakhe.[19] Anazi bona imizimba yenu ilithempeli lakaMoya oCwengileko ongaphakathi kwenu, enimamukele kuZimu nokobana anisingebenu na?[20] Nathengwa ngenani eliphezulu, ngalokho-ke hloniphani uZimu ngemizimba yenu.

IsAmbulo 19:16
Esambathweni sakhe nenyonga yakhe kutlolwe ngokugobhodlhwa ibizo elithi: “IKosi yamakhosi noMbusi wababusi.”

1 Korinte 10:23-31
[23] “Koke kuvumelekile” kodwana akusikho koke okusizako. Iye, “koke kuvumelekile” kodwana akusikho koke okwakhako.[24] Akungabikhona ozifunela ubuhle bakhe, kodwana akafune nekwabanye.[25] Gomani koke okuthengiswa esilarheni ngaphandle kokubuza imibuzo ngonembeza[26] ngombana: “Iphasi nakho koke okukilo ngekwakaSomnini.”[27] Nangabe ongakholwako animemela ekudleni, nithanda ukuya, gomani nanyana yini ebekwa phambi kwenu ngaphandle kokubuza imibuzo kanembeza.[28] Kodwana nangabe omunye uthi kini: “Lokhu kuhlatjelwe abosingazimu,” ningabe nisakugoma ngebanga laloyo otjho njalo nangebanga lakanembeza,[29] unembeza womunye umuntu, angitjho unembeza wenu. Ngitjho ngombana ilungelo lami lizakugwetjelwani ngonembeza womunye umuntu na?[30] Nangabe ngihlanganyela ekudleni ngokuthokoza, kubayini ngifanele ngilahlwe ngebanga lalokho engithokoza uZimu ngakho na?[31] Nje-ke nanyana niyagoma namkha niyasela namkha nenza nanyana yini, kwenzeni koke mayelana nedumo lakaZimu.

Efesu 5:10
bese nifunyane bona yini okuthokozisa iKosi.

Duteronomi 14:1
Nina nibantwana bakaSomnini uZimenu, ngalokho ningazirhayi namkha nizigude ehloko ngebanga labahlongakeleko.

1 Korinte 3:16-17
[16] Kghani anazi bona nina nilithempeli lakaZimu nokobana uMoya kaZimu uhlala ngaphakathi kwenu na?[17] Loyo ochitha ithempeli lakaZimu, uZimu uzomchitha ngombana ithempeli lakaZimu licwengile.

1 Korinte 9:27
Awa, ngiyawukhandla umzimbami ngiwenze ikhoboka ukuze kuthi ngemva kobana ngitjhumayeze abanye, mina ngokwami ngingakhuthi ekwamukeleni umvuzo.

Roma 12:1
Nje-ke bazalwana, ngebanga lesirhawu sakaZimu ngiyanirabhela bonyana ninikele imizimba yenu ibe mihlabelo ephilako, ecwengileko nethandekako kuZimu. Lokhu kukulotjha kwenu okwamukelekako.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data