A A A A A

Okungeziwe: [Ubugqila]


1 Korinte 7:21
Bewulikhoboka lokha nawubizwako na? Akungakutshwenyi lokho, nanyana-ke nange unethuba lokukhululeka kuhle bona wenze njalo.

1 Petru 2:16-18
[16] Njengabatjhaphulukileko, philani njengabatjhaphulukileko, nokho ningasebenzisi ukutjhaphuluka kwenu bona kube sibhibho sokumbi, kodwana philani njengeenceku zakaZimu.[17] Hloniphani boke abantu, nithande abazalwana, nesabe uZimu benihloniphe umbusi.[18] Nina nsebenzi, thobelani abaphathi benu ngayo yoke ihlonipho, ingasi labo abanomusa nesineke kwaphela, kodwana nalabo ababukhali

1 Thimothewu 1:10
iimfebe, abaduna abalalanako, nabarhweba ngamathunjwa, abakhuluma amala nabaphula iinthembiso abazifungeleko kanye nalabo abenza ezinye izinto eziphambene nefundiso eliqiniso,

1 Thimothewu 6:1
Akuthi boke abangaphasi kwejogi lobukhoboka, bahloniphe abanikazi babo kikho koke ukuze kungahlanjalazwa ibizo lakaZimu nefundiso.

Kolose 3:22
Makhoboka, thobelani abaphathi benu bephasinapha kikho koke, kungabi kwaphela nabanibeke ilihlo ngombana nifuna ukubathabisa, kodwana akube ngokuthembeka ngehliziyo yoke, nesabe iKosi.

Kolose 4:1
Baphathi, phathani amakhoboka wenu ngokulunga nangefanelo ngombana niyazi bonyana nani ninomphathi ezulwini.

Duteronomi 23:15
Lokha ikhoboka nalibalekele kini ningalibuyiseli kumninilo,

Duteronomi 24:7
Nakube indoda ifunyanwa yeba omunye wabafowabo, okumumuntu wakwa-Israyeli bese yenane ngaye njengekhoboka namkha imthengise, yeke alibulawe iselelo. Ngalokho nizakuthanyela ubumbi phakathi kwenu.

Efesu 6:5-9
[5] Makhoboka, thobelani abaphathi benu bephasini ngehlonipho, ngokwesaba nangobuqotho behliziyo, njengombana beningenza kuKrestu.[6] Ningakwenzi ngombana nifuna ukuthenga amehlwabo nabanibeke ilihlo, kodwana thembekani nanyana bangekho, njengamakhoboka kaKrestu, yenzani intando kaZimu ngeenhliziyo zenu ezipheleleko.[7] Yenzani umsebenzi wenu ngommoya omuhle kube ngathi anenzeli abantu kodwana nenzela iKosi,[8] njengombana nisazi bonyana iKosi izokuvuza omunye nomunye ngakho koke okuhle akwenzako, nanyana alikhoboka namkha atjhaphulukile.[9] Nani baphathi, phathani amakhoboka wenu ngayo yona leyondlela. Ningabasongeli njengombana nisazi bonyana yena loyo oMphathi wabo newenu usezulwini begodu akathengi amehlo wabantu.

Eksodusi 21:2
“Lokha nawuthenga ikhoboka lomHebheru, kumele likusebenzele iminyaka esithandathu. Kodwana emnyakeni wekhomba, lizakutjhaphuluka ngaphandle kokukhokha litho.

Eksodusi 21:7-32
[7] “Lokha indoda nayithengisa indodakazayo bona ibe likhobokakazi, indodakazi leyo ayizokutjhatjhululwa njengombana kusenziwa nakulikhoboka eliduna.[8] Nakube umphathayo owazithengela yona akasakareki ngayo, khona-ke umphathi loyo uzayinikela bonyana ihlengwe mndenayo. Akanalungelo lokuyithengisela abantu abatjhili ngombana wephule isivumelwano sokuyithenga.[9] Nakube umphathi loyo uthengele indodanakhe indodakazi leyo, kufanele bonyana ayithathe njengomalukazana.[10] Indodana yomphathi loyo nayithatha omunye umfazi, inganciphisi isabelo sendodakazi leyo, kungaba kugoma, izambatho namkha ukulala nayo.[11] Nakube indodakazi leyo ayenzelwa izinto ezintathwezi, inelungelo lokukhamba simahla, ingakhokhi ilitho.”[12] “Umuntu omadlha omunye ambulale naye akabulawe.[13] Nayibe ubangakahlosi ukumbulala, kodwana uZimu wavuma bonyana ahlongakale ngesandla sakhe, obuleleko loyo akabalekele endaweni engizakukhombisa yona.[14] Nakube umuntu ubulala omunye ngehloso nangokumkhukhuthela, nanyana angabalekela e-aldarini lami, msuse lapho abulawe.[15] “Obetha uyise namkha unina akabulawe.[16] “Oweba umuntu amthengise namkha afunyanwe amvalele akabulawe.[17] “Owethuka uyise namkha unina akabulawe.[18] “Kungenzeka abantu baphikisane, khonapho omunye amadlhe omunye ngelitje namkha ngeguduva bese omadlhiweko loyo angafi kodwana alimale abe alale phasi.[19] Umuntu loyo nasele azizwa angcono, avuke bese adondoloze aye ngaphandle, omlimazileko uzakuba msulwa, kodwana kumele akhokhele isikhathi alele ngaso phasi nokwelatjhwa kwakhe.[20] “Lokha umuntu naphobola ikhoboka namkha ikhobokakazi lakhe ngentonga bese lihlongakalela esandleni sakhe, uzakuhlunguphazwa.[21] Kodwana nakube ikhobokelo liphile ilanga namkha amalanga amabili, umuntu loyo akazukuhlunguphazwa ngombana uzilobise yena.[22] “Lokha amadoda nalwako, akhahlameze umfazi osidisi bese uyonakalelwa, nokho angabi namanceba, omlimazileko loyo uzakuhlawuliswa phambi kwabagwebi ukuya ngendlela indoda yomfazi loyo izakubiza ngakhona.[23] Nakube umfazi loyo naye ulimele, uzagweba ipilo ngepilo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, inyawo ngenyawo,[25] ukutjha ngokutjha, umvuvu ngomvuvu nenceba ngenceba.[26] “Lokha umuntu namanya ilihlo lekhoboka namkha lekhobokakazi lakhe bese liyapatlaka, kumele atjhaphulule ikhobokelo likhambe ngebanga lelihlo lalo alipatlazileko.[27] Lokha naporola izinyo lekhoboka namkha lekhobokakazi lakhe, kumele atjhaphulule ikhobokelo likhambe ngebanga lezinywelo.”[28] “Nakube ikomo ihlaba indoda namkha umfazi imbulale, izakubulawa ngamatje nenyamayo ningayigomi. Umniniyo uzakuba msulwa.[29] Kodwana nakube ikomo leyo beyivele inomkhuba wokuhlaba abantu bese umniniyo alokhu akhalinywa ngayo kodwana wangayivalela, yabulala indoda namkha umfazi, izakubulawa ngamatje nomniniyo abulawe.[30] Nakube umniniyo loyo uyahlawuliswa, uzakuhlawula ngananyana yini ebizwa phezu kwakhe malungana nepilwakhe.[31] Umthetho lo uzakusetjenziswa nalokha ikomo leyo ihlabe umsana namkha umntazana.[32] Nakube ikomo ihlaba ikhoboka namkha ikhobokakazi, umniniyo uzakunikela umphathi wekhobokelo iimpaparwana ezimatjhumi amathathu zesiliva bese ikomo leyo ibulawa ngamatje.

Galathiya 3:28
AkunamJuda, akunamGrigi, ikhoboka namkha otjhaphulukileko, omduna namkha omsikazi ngombana nimunye noke kuKrestu Jesu.

Galathiya 5:1
UKrestu wasikhulula kobana sibe ngabakhululekileko. Ngalokho jamani niqine, ningazidisibezi godu ngejogi lobukhoboka.

Eksodusi 21:16
“Oweba umuntu amthengise namkha afunyanwe amvalele akabulawe.

Levitikusi 25:39
“Nangabe umfowenu uyakhwahla bese uzithengisa kuwe, ungamphathi njengekhoboka.

Luka 4:18
“UMoya kaSomnini uphezu kwami ngombana ungizesile kobana ngilethe iindaba ezimnandi kabadududu. Ungithume bona ngizokumemezela ukuthukululwa kwabathunjiweko, ukubona kwabaphopheleko, ukuthukululwa kwabagandelelweko

Filemoni 1:16
angaseselikhoboka kodwana sele angaphezu kwekhoboka, amfowethu othandeka khulukhulu kimi, alo, kangangani-ke kuwe enyameni neKosini.

IzAga 22:16
Ogandelela ochakileko ngehloso yokwandisa umnonwakhe, nopha abanjingileko izipho, bobabili njalo bagcina bachakile.

Thithu 2:9-10
[9] Fundisa iinceku kobona zithobele abanikazi, zibenzele okubathokozisako kikho koke, zingaphikisani nabo,[10] zingabebeli kodwana zikhombise ukuthembeka okupheleleko ukuze kuthi ezintweni zoke zihlobise ifundiso kaZimu uMsindisi wethu.

Luka 12:47-48
[47] “Inceku ethi iyazi kuhle intando yekosayo, kodwana ingazimiseli bona iyenze namkha ingeze yenza ekufunwa yikosayo, izakubethwa imivuvu eminengi.[48] Kodwana inceku engaziko bese yenza izinto ezibanga ukuhlunguphazwa, izakubethwa imivimbo embalwa. Woke ophiwe okunengi, kuzakuthathwa okunengi kuye; kuthi ophathiswe okunengi, kubizwe kuye okunengi ngaphezu kwalokho.”

Eksodusi 21:20-27
[20] “Lokha umuntu naphobola ikhoboka namkha ikhobokakazi lakhe ngentonga bese lihlongakalela esandleni sakhe, uzakuhlunguphazwa.[21] Kodwana nakube ikhobokelo liphile ilanga namkha amalanga amabili, umuntu loyo akazukuhlunguphazwa ngombana uzilobise yena.[22] “Lokha amadoda nalwako, akhahlameze umfazi osidisi bese uyonakalelwa, nokho angabi namanceba, omlimazileko loyo uzakuhlawuliswa phambi kwabagwebi ukuya ngendlela indoda yomfazi loyo izakubiza ngakhona.[23] Nakube umfazi loyo naye ulimele, uzagweba ipilo ngepilo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, inyawo ngenyawo,[25] ukutjha ngokutjha, umvuvu ngomvuvu nenceba ngenceba.[26] “Lokha umuntu namanya ilihlo lekhoboka namkha lekhobokakazi lakhe bese liyapatlaka, kumele atjhaphulule ikhobokelo likhambe ngebanga lelihlo lalo alipatlazileko.[27] Lokha naporola izinyo lekhoboka namkha lekhobokakazi lakhe, kumele atjhaphulule ikhobokelo likhambe ngebanga lezinywelo.”

Duteronomi 23:15-16
[15] Lokha ikhoboka nalibalekele kini ningalibuyiseli kumninilo,[16] alihlale nani, libe phakathi kwenu, endaweni elizayikhetha hlangana namadorobhenu, lapha lithanda khona, ningaligandeleli.

1 Thimothewu 6:1-2
[1] Akuthi boke abangaphasi kwejogi lobukhoboka, bahloniphe abanikazi babo kikho koke ukuze kungahlanjalazwa ibizo lakaZimu nefundiso.[2] Amakhoboka asebenzela abanikazi abakholwako kufanele angabanyazi ngombana babazalwana. Kunalokho akabasebenzele khulu ngombana labo abazuzako ngemisebenzawo makholwa kanye nabathandekako. Kufanele bona ufundise bewukhuthaze ngezintwezi.

Levitikusi 25:44-46
[44] Nanifuna amakhoboka namakhobokakazi athengeni ezizweni ezinye,[45] godu ningawathenga phakathi kwabaphalali abakhonze kini kanye nemindeninabo ebelethelwa enarhenenu nehlala nani. Wona-ke alilifa lenu[46] begodu ningawatjhiyela abantwabenu bona abe lilifa labo. Akanisebenzele nini nanini. Kodwana ama-Israyeli wona okubafowenu angakhahlamezani.

Eksodusi 21:2-11
[2] “Lokha nawuthenga ikhoboka lomHebheru, kumele likusebenzele iminyaka esithandathu. Kodwana emnyakeni wekhomba, lizakutjhaphuluka ngaphandle kokukhokha litho.[3] Nakube lize lilodwa lizakutjhaphuluka lilodwa njalo; kodwana nalize nomfazi kumele umfazi loyo akhambe nalo.[4] Nakube umphathalo ulipha umfazi bese umfazi loyo ulibelethela amadodana namkha amadodakazi, umfazi loyo nabantwabakhe bazakuba ngebomphathakhe. Lona-ke lizakhamba lilodwa.[5] Kodwana nakube ikhobokelo ngokwalo lithi, ‘Ngithanda umphathami, umkami nabantwabami; nje-ke angiyi ndawo,’[6] yeke-ke umphathalo uzaliletha kuZimu endaweni ecwengileko. Umphathi loyo uzalibekelela ebadini namkha egosenini bese athumbuse indlebalo ngesungulo. Lona-ke lizamsebenzela ipilwalo yoke.[7] “Lokha indoda nayithengisa indodakazayo bona ibe likhobokakazi, indodakazi leyo ayizokutjhatjhululwa njengombana kusenziwa nakulikhoboka eliduna.[8] Nakube umphathayo owazithengela yona akasakareki ngayo, khona-ke umphathi loyo uzayinikela bonyana ihlengwe mndenayo. Akanalungelo lokuyithengisela abantu abatjhili ngombana wephule isivumelwano sokuyithenga.[9] Nakube umphathi loyo uthengele indodanakhe indodakazi leyo, kufanele bonyana ayithathe njengomalukazana.[10] Indodana yomphathi loyo nayithatha omunye umfazi, inganciphisi isabelo sendodakazi leyo, kungaba kugoma, izambatho namkha ukulala nayo.[11] Nakube indodakazi leyo ayenzelwa izinto ezintathwezi, inelungelo lokukhamba simahla, ingakhokhi ilitho.”

Efesu 6:5-9
[5] Makhoboka, thobelani abaphathi benu bephasini ngehlonipho, ngokwesaba nangobuqotho behliziyo, njengombana beningenza kuKrestu.[6] Ningakwenzi ngombana nifuna ukuthenga amehlwabo nabanibeke ilihlo, kodwana thembekani nanyana bangekho, njengamakhoboka kaKrestu, yenzani intando kaZimu ngeenhliziyo zenu ezipheleleko.[7] Yenzani umsebenzi wenu ngommoya omuhle kube ngathi anenzeli abantu kodwana nenzela iKosi,[8] njengombana nisazi bonyana iKosi izokuvuza omunye nomunye ngakho koke okuhle akwenzako, nanyana alikhoboka namkha atjhaphulukile.[9] Nani baphathi, phathani amakhoboka wenu ngayo yona leyondlela. Ningabasongeli njengombana nisazi bonyana yena loyo oMphathi wabo newenu usezulwini begodu akathengi amehlo wabantu.

Duteronomi 15:12-18
[12] Nakube umfowenu, okuyindoda namkha umfazi omHebheru, azithengisa kuwe bona akukhonze, uzakusebenzela iminyaka esithandathu bese kuthi emnyakeni wekhomba umtjhaphulule kuwe.[13] Nawumtjhaphululako kuwe, ungamkhambisi amkhonoze;[14] kodwana mtshayele ngokutjhaphulukileko ezimvini neembuzini, umabele eselelweni nebutlhodlhelweni bakho ukuya ngendlela uSomnini uZimenu akubusise ngayo.[15] Khumbula bonyana benimakhoboka enarheni yeGibhide, nje-ke uSomnini uZimenu wanihlenga, ngalokho ngiyakuyala-ke ngamezwi la namhlanje.[16] Kodwana nakube umuntu loyo athi akazukusuka kuwe ngombana akuthanda wena nomndenakho begodu ahlezi kamnandi nawe,[17] yeke uzakuthatha isungulo umthumbuselele indlebe ngalo emnyango bese uba sisebenzi sakho sanini nanini. Nesisebenzini esimfazi uzakwenza soneso.[18] Kungabi nzima kuwe ukumtjhaphulula simahla bonyana akhambe ngombana ukusebenzele iminyaka esithandathu ngesiquntu senani lokuqatjhwa kwesisebenzi. Ngalokho uSomnini uZimakho uzakubusisa kikho koke okwenzako.

Eksodusi 21:1-36
[1] UZimu wathi kuMosi: “Nasi imithetho ozayibeka phambi kwama-Israyeli:[2] “Lokha nawuthenga ikhoboka lomHebheru, kumele likusebenzele iminyaka esithandathu. Kodwana emnyakeni wekhomba, lizakutjhaphuluka ngaphandle kokukhokha litho.[3] Nakube lize lilodwa lizakutjhaphuluka lilodwa njalo; kodwana nalize nomfazi kumele umfazi loyo akhambe nalo.[4] Nakube umphathalo ulipha umfazi bese umfazi loyo ulibelethela amadodana namkha amadodakazi, umfazi loyo nabantwabakhe bazakuba ngebomphathakhe. Lona-ke lizakhamba lilodwa.[5] Kodwana nakube ikhobokelo ngokwalo lithi, ‘Ngithanda umphathami, umkami nabantwabami; nje-ke angiyi ndawo,’[6] yeke-ke umphathalo uzaliletha kuZimu endaweni ecwengileko. Umphathi loyo uzalibekelela ebadini namkha egosenini bese athumbuse indlebalo ngesungulo. Lona-ke lizamsebenzela ipilwalo yoke.[7] “Lokha indoda nayithengisa indodakazayo bona ibe likhobokakazi, indodakazi leyo ayizokutjhatjhululwa njengombana kusenziwa nakulikhoboka eliduna.[8] Nakube umphathayo owazithengela yona akasakareki ngayo, khona-ke umphathi loyo uzayinikela bonyana ihlengwe mndenayo. Akanalungelo lokuyithengisela abantu abatjhili ngombana wephule isivumelwano sokuyithenga.[9] Nakube umphathi loyo uthengele indodanakhe indodakazi leyo, kufanele bonyana ayithathe njengomalukazana.[10] Indodana yomphathi loyo nayithatha omunye umfazi, inganciphisi isabelo sendodakazi leyo, kungaba kugoma, izambatho namkha ukulala nayo.[11] Nakube indodakazi leyo ayenzelwa izinto ezintathwezi, inelungelo lokukhamba simahla, ingakhokhi ilitho.”[12] “Umuntu omadlha omunye ambulale naye akabulawe.[13] Nayibe ubangakahlosi ukumbulala, kodwana uZimu wavuma bonyana ahlongakale ngesandla sakhe, obuleleko loyo akabalekele endaweni engizakukhombisa yona.[14] Nakube umuntu ubulala omunye ngehloso nangokumkhukhuthela, nanyana angabalekela e-aldarini lami, msuse lapho abulawe.[15] “Obetha uyise namkha unina akabulawe.[16] “Oweba umuntu amthengise namkha afunyanwe amvalele akabulawe.[17] “Owethuka uyise namkha unina akabulawe.[18] “Kungenzeka abantu baphikisane, khonapho omunye amadlhe omunye ngelitje namkha ngeguduva bese omadlhiweko loyo angafi kodwana alimale abe alale phasi.[19] Umuntu loyo nasele azizwa angcono, avuke bese adondoloze aye ngaphandle, omlimazileko uzakuba msulwa, kodwana kumele akhokhele isikhathi alele ngaso phasi nokwelatjhwa kwakhe.[20] “Lokha umuntu naphobola ikhoboka namkha ikhobokakazi lakhe ngentonga bese lihlongakalela esandleni sakhe, uzakuhlunguphazwa.[21] Kodwana nakube ikhobokelo liphile ilanga namkha amalanga amabili, umuntu loyo akazukuhlunguphazwa ngombana uzilobise yena.[22] “Lokha amadoda nalwako, akhahlameze umfazi osidisi bese uyonakalelwa, nokho angabi namanceba, omlimazileko loyo uzakuhlawuliswa phambi kwabagwebi ukuya ngendlela indoda yomfazi loyo izakubiza ngakhona.[23] Nakube umfazi loyo naye ulimele, uzagweba ipilo ngepilo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, inyawo ngenyawo,[25] ukutjha ngokutjha, umvuvu ngomvuvu nenceba ngenceba.[26] “Lokha umuntu namanya ilihlo lekhoboka namkha lekhobokakazi lakhe bese liyapatlaka, kumele atjhaphulule ikhobokelo likhambe ngebanga lelihlo lalo alipatlazileko.[27] Lokha naporola izinyo lekhoboka namkha lekhobokakazi lakhe, kumele atjhaphulule ikhobokelo likhambe ngebanga lezinywelo.”[28] “Nakube ikomo ihlaba indoda namkha umfazi imbulale, izakubulawa ngamatje nenyamayo ningayigomi. Umniniyo uzakuba msulwa.[29] Kodwana nakube ikomo leyo beyivele inomkhuba wokuhlaba abantu bese umniniyo alokhu akhalinywa ngayo kodwana wangayivalela, yabulala indoda namkha umfazi, izakubulawa ngamatje nomniniyo abulawe.[30] Nakube umniniyo loyo uyahlawuliswa, uzakuhlawula ngananyana yini ebizwa phezu kwakhe malungana nepilwakhe.[31] Umthetho lo uzakusetjenziswa nalokha ikomo leyo ihlabe umsana namkha umntazana.[32] Nakube ikomo ihlaba ikhoboka namkha ikhobokakazi, umniniyo uzakunikela umphathi wekhobokelo iimpaparwana ezimatjhumi amathathu zesiliva bese ikomo leyo ibulawa ngamatje.[33] “Lokha umuntu nalisa ipetsi ingakavalwa, namkha lokha umuntu nemba ipetsi ayitjhiye ikhamisile bese ikomo namkha udumbana arhohlomele ngapho,[34] umninipetsi leyo uzakuhlawula: Uzakunikela umninisilwana loyo imali. Kodwana isilwana esifilekweso sibe ngesakhe.[35] “Nakube ikomo yomunye ihlaba yomunye bese iyafa, bazakuthengisa ikomo ephilako bese bahlukaniselana imali. Kumele godu bahlukaniselane nekomo efileko leyo.[36] Nangabe kuyaziwa bonyana ikomo leyo inomkhuba wokuhlaba ezinye bese umniniyo akayivaleli, uzakukhokha ikomo ngekomo bese kuthi ikomo efileko kube ngeyakhe.”

Levitikusi 25:1-55
[1] USomnini wakhuluma noMosi phezu kwentaba yeSinayi wathi[2] akakhulume nama-Israyeli athi kiwo: “Lokha naningena enarheni engizoninikela yona, inarha leyo kufuze iphumule ukuphumula kweSabatha elahlukaniselwe uSomnini.[3] Iminyaka emithandathu nizakutjala amasimenu, nihlunge isidiribe senu benikhe iinthelo zaso.[4] Kodwana umnyaka wekhomba uzakuba ngoweSabatha, okuliSabatha elihlukaniselweko kuSomnini. Ngomnyaka loyo anizukutjala amasimenu namkha nihlunge isidiribe senu.[5] Ningavuni amakhakhazela wokulinyiweko namadiribe esidiribeni senu esingakahlungwa. Kuzakuba mnyaka wokuphumula okukhethekileko kwenarha.[6] Okuzimilela ngomnyaka weSabatha kudleleni khonapho, nina, amakhoboka namakhobokakazenu, iinsebenzi kanye neenthekeli ezigogobele phakathi kwenu.[7] Godu kuzakuba kukudla kwefuywenu kanye neenlwana zommango ezisenarhenenu.”[8] “Zibaleleni iminyaka elikhomba yamaSabatha okutjho iminyaka elikhomba ebuyelelwe kalikhomba, kube minyaka ematjhumi amane nethoba.[9] Nje-ke kuzakuthi lokha inyanga yekhomba nayinamalanga alitjhumi nivuthele ipalapala izwakale eendaweni zoke. Zwakalisani ipalapala enarhenenu yoke ngelanga letethelelo.[10] Nihloniphe umnyaka wamatjhumi amahlanu welimo, niwucwengise ngokumemezela ukusulwa kwesikolodo enarheni yoke kizo zoke izakhamuzi. Kuzakuba mnyaka wokubuyisela kini, lapha omunye nomunye wenu azakutjhaphuluka khona abuyele elifeni lakhe nemndeninakhe.[11] Umnyaka wamatjhumi amahlanu uzakuba mnyaka wokubuyisela kini, okumnyaka lapha ningeze natjala, navuna amakhakhazela namkha isidiribe esidiribeni senu esingakahlungwa.[12] Njengombana kumnyaka wokubuyisela nje, kufuze ube ngocwengileko kini. Nizakudla kwaphela okuzimilela emasimini.[13] “Emnyakeni wokubuyisela lowo, omunye nomunye wenu akabuyele endaweni yelifa lakhe.[14] Lokha nanisiselana nabantu bekhenu ngendawo yelifa, ningadlelezelani.[15] Inani lokusisa lihloswa sibalo seminyaka ngemva komnyaka wokubuyisela, okutjho bona inani lesivuno seminyaka eseleko ngaphambi komnyaka wokubuyisela ngilo elihlosa inani lokusisa.[16] Ubunengi beminyaka eseleko buzakutjho ukuphakama kwenani lokusisa, kuthi ubuncani beminyaka eseleko kube kukwehla kwenani ngombana kuhlekuhle kusiselwana isivuno kwaphela.[17] Ngokwesaba uZimakho ungadlelezeli umuntu wekhenu ngombana mina nginguSomnini uZimenu.[18] “Nanenza iimiso zami, nilonde imithethwami beniyenze, nizakuphila niphephile enarheni.[19] Inarha izakuthela iinthelo zayo, nidle nisuthe begodu nizakuhlala kiyo niphephile.[20] Mhlambe ningazibuza nithi, ‘Alo, ngomnyaka wekhomba sizokudlani ngombana singeze satjala namkha sivune?’[21] Lalelani-ke, ngomnyaka wesithandathu ngizonehlisela isibusiso sami ukuze isivuno somnyaka lowo sibambelele iminyaka emithathu.[22] Nanitjalako ngomnyaka wobunane, nizabe nisalokhu nidla isivuno esidala bekube mnyaka wethoba. Iye, nizakudla isivuno esidala bekube sikhathi sesivuno somnyaka wethoba.[23] Inarha ayingathengiswa, ayisiswe kwaphela ngombana ingeyami, nina niziinkhonzi neenthekeli kimi.[24] Ilungelo lokuhlenga inarha engininikele yona bona ibe lilifa lenu alihlonitjhwe.”[25] “Nangabe umfowenu uyakhwahla bese usisa ingcenye yamasimakhe, kuzakufanela bona umhlengi oseduze naye aye kiloyo okusiswe kuye afese ahlenge isimu yomfowabo leyo.[26] Nakube umfo loyo akanaye ongamhlengela yona, kodwana yena athome ukuhluma bese uba nalokho angayihlenga ngakho isimu leyo,[27] akabale inani leminyaka yamasiso bese ukhokha iminyaka eseleko ngaphambi komnyaka wokubuyisela kiloyo amsisiseleko. Nje-ke uzabese ubuyisa ubunikazi belifa lakhe.[28] Kodwana nangabe akahlumi ukuze akghone ukuzihlengela isimu leyo, izakuhlala ezandleni zaloyo okusiswe kuye bekube mnyaka wokubuyisela. Ubunikazi besimu leyo abubuyiswe bese umuntu loyo ubuyela elifeni lakhe ngomnyaka wokubuyisela.[29] “Nangabe umuntu usisa indlwakhe engedorobheni elizombelezwe ngomthangala, unesikhathi somnyaka woke sokobana ayihlenge ngemva kokuyithengisa kwakhe. Ilungelo lokuyihlenga lizakuba mnyaka munye.[30] Nangayihlengiko bekuphele umnyaka woke swana, khona-ke indlu leyo izakuba lilifa lomthengi isiphelani, iinzukulwana ngeenzukulwana. Akukameli ibuyiselwe kumthengisi ngomnyaka wokubuyisela.[31] Kodwana izindlu ezisemizini engakazombelezwa ngomthangala zingathathwa njengegcenye yamasimu wendawo leyo. Zona kunelungelo lokuzihlenga begodu zingatjhatjhululwa ngomnyaka wokubuyisela.[32] “AmaLevi wona anelungelo lokuhlenga izindlu ezisemadorobhenawo ngesikhathi soke.[33] Nangabe kunomLevi ongahlengi indlu esiswe edorobheni lelifa lawo, kufuze ibuyiswe ngomnyaka wokubuyisela. Lokhu kungebanga lokobana izindlu ezisemadorobheni wamaLevi zililifa lawo kwa-Israyeli.[34] Amadlelo asemadorobhenawo akukafuzi asisiswe ngombana alilifa lawo isiphelani.[35] “Nangabe umfowenu uyakhwahla bese uhluleka ukuzondla, msize njengombana bewungasiza isikhonzi nesithekeli ukuze akwazi ukuphila nawe.[36] Kungabi khona inzalo ombiza yona nawumboleka imali namkha nayibuyisako. Ngokwesaba uZimakho msize ukuze akwazi ukuphila nawe.[37] Ungambizi inzalo lokha nawumboleka imali begodu ungafuni ukuzuza nawumthengisela ukudla.[38] NginguSomnini uZimenu owanikhupha enarheni yeGibhide bona ngininikele inarha yeKanana ukuze ngibe nguZimu kini.[39] “Nangabe umfowenu uyakhwahla bese uzithengisa kuwe, ungamphathi njengekhoboka.[40] Kufuze umphathe njengomunye weensebenzi namkha weenthekeli ezihlala nawe. Akusebenzele bekube mnyaka wokubuyisela,[41] nje-ke angakhamba, yena nabantwabakhe, abuyele kebekhabo enarheni yaboyisemkhulu.[42] Ama-Israyeli aziinceku zami engazenyula enarheni yeGibhide, ngalokho akukafuzi athengiswe njengamakhoboka.[43] Ngokwesaba uZimakho ungaphathi umIsrayeli ngokumkhahlameza.[44] Nanifuna amakhoboka namakhobokakazi athengeni ezizweni ezinye,[45] godu ningawathenga phakathi kwabaphalali abakhonze kini kanye nemindeninabo ebelethelwa enarhenenu nehlala nani. Wona-ke alilifa lenu[46] begodu ningawatjhiyela abantwabenu bona abe lilifa labo. Akanisebenzele nini nanini. Kodwana ama-Israyeli wona okubafowenu angakhahlamezani.[47] “Nangabe umfowenu uyakhwahla bese azithengise esikhonzini namkha kumphalali onjingileko nanyana eenzukulwaneni zabo[48] usese nelungelo lokobana ahlengwe emva kokuzithengisa kwakhe. Kufuze ahlengwe ngomunye wabafowabo:[49] Umfowabo kayise, indodana yomfowabo kayise namkha omunye womndeni wekhabo angamhlenga. Kanti-ke nangabe kuyenzeka ahlume angazihlenga yena ngekwakhe.[50] Uzakubonisana naloyo omthengileko, kubalwe ukusukela ngomnyaka azithengisa ngawo bekube mnyaka wokubuyisela: Inani lokuhlengwa kwakhe lizakuya ngesibalo seminyaka eseleko ekusebenzeni kwakhe lapho. Inanelo libe njengelesisebenzi.[51] Nangabe kusasele iminyaka eminengi, kufuze kuthi emalini athengwe ngayo abuyise ingcenye yayo ngokweminyaka eseleko leyo njengesihlengo sakhe.[52] Kodwana nakusele iminyaka embalwa ngaphambi komnyaka wokubuyisela kufuze kutjhejwe lokho: Isihlengo asibe njengokweminyaka eseleko.[53] Emnikazinakhe akabe njengomqatjhwa womnyaka ngomnyaka; niqalisise bona umthengi lo akamkhahlamezi na.[54] Nangabe akukghoneki bona ahlengeke ngeendlelezo, ngomnyaka wokubuyisela kufuze atjhaphuluke nabantwabakhe[55] ngombana kimi ama-Israyeli aziinceku. Iye, aziinceku zami engazenyula enarheni yeGibhide. NginguSomnini uZimenu.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data