A A A A A

Okungeziwe: [Pertahanan diri]


Luka 11:21
Apabila seorang kuat, yang lengkap dengan senjatanya, menunggui istananya sendiri, maka miliknya pun selamatlah.

IzEnzo 12:4
Ngemva kokumbopha wamdlhunya ngesikhungweni, wamnikela ngaphasi kweenqhema ezine, sisinye sinamajoni amane; bekaneqhinga lokumkhuphela phambi kwabantu emva kwePhasika.

Luka 22:52
Yeke uJesu wathi kubaphristi abakhulu, iinkhulu zethempeli nakubaphathi ebebazombamba: “Ngimrholi wabokanabo kobana ningabeze ningiphumele ngeensabula nangeembhuku na?

Luka 10:29-37
[29] Kodwana safuna ukuzibeka ngebuhleni sathi kuJesu: “Alo, ngubani umakhelwanami na?”[30] UJesu wasiphendula wathi: “Kwaba nomuntu ogade asuka eJerusalema asiya eJerikho, wawela ezandleni zabadlelezeli. Bamhlubulisa izambatho zakhe, bambetha, bamtjhiya lapho afe isigiyani.[31] Kwenzeka bona umphristi akhambe ngendlela leyo, kwathi lokha nabona umuntu loyo, wamdlula, agegeda eqadi kwakhe.[32] Ngokunjalo nomLevi wathi nafika lapho, wambona, wamgegeda.[33] Kodwana kwathi umSamariya asakhamba, wafika lapha bekunomuntu loyo, yeke kwathi nambonako, wamrhawukela.[34] Waya kuye, wafese wambopha amanceba, wathela amafutha we-oliva newayini emancebeni. Wamkhweza kudumbanakhe, wamusa ngekumbeni yeenkhambi wamnakekela.[35] Elangeni elilandelako wakhupha iimpaparwana zesiliva ezimbili wanikela umninikumba, wathi kuye: ‘Yewumhlenge, kuzakuthi nangibuyako, ngikukhokhele zoke iindleko ezinye obe nazo ngaye.’ ”[36] “Alo-ke, ngimuphi kilaba abathathu ocabanga bona ube ngumakhelwana emuntwini owele ezandleni zabadlelezeli na?”[37] Isazimthetho sathi: “Ngiloyo omrhawukeleko.” UJesu wathi kiso: “Arha-ke! Khamba nawe uyokwenza njalo.”

1 Samuweli 17:41-54
[41] UDavida wathi kumFilista: “Uza kimi ngesabula nomkhonto nangezenjana, kodwana mina ngiza kuwe ngebizo lakaSomnini uMninimandlawoke, uZimu wamabutho ka-Israyeli, oweyisileko.[42] Namhlanje uSomnini uzokunikela ezandleni zami, ngizokumadlha phasi bese ngiqunta ihlokwakho. Namhlanje ngizokuthatha iindumbu zamabutho wamaFilista ngiziphe amadlanga nabophagana. Iphasi loke lizakwazi bonyana kunoZimu kwa-Israyeli.[43] Woke umuntu olapha namhlanjesi uzakwazi bonyana uSomnini akasindisi ngesabula nomkhonto kwaphela ngombana ipi ngeyakaSomnini. Nje-ke uzoninikela ezandleni zethu nokanyana nje.”[44] Kuthe lokha umFilista natjhidelako afuna ukulwa, uDavida wagijima ngebelo wanqomba evadleni wamhlangabeza.[45] Wafaka isandla ngesikhwameni sembadakhe wakhupha ilitje, walijuguja ngesarwayi walidedela, lafike lavirimeja umFilista epandla. Ilitje lamodza epandla yakhe bewarabhalala ngobuso phasi.[46] Yeke uDavida wahlula umFilista ngelitje nesarwayi; angakaphathi isabula esandleni, kodwana wamadlha phasi umFilista bewambulala.[47] UDavida wagijima wafika wajama ngehla kwakhe. Warhwatjha isabula yomFilista loyo emgodlanenayo, wamqedelela bewaqunta ihlokwakhe ngayo. Lokha amaFilista nakabona bonyana ikutana yawo ifile, ajika abeletha iinthende.[48] Amadoda wakwa-Israyeli newakwaJuda aragela phambili arhuwelela, agijimisa amaFilista awaragela ebungenweni beGathi nemasangweni we-Ekroni. Iindumbu zawo zazirhatjheke magegana nendlela yeTjharayimi ukuya eGathi ne-Ekroni.[49] Ama-Israyeli nabuya ekugijimiseni amaFilista, aphanga ikampawo.[50] (Ngemva kwesikhathi uDavida wathatha ihloko yomFilista wayiletha eJerusalema, wathatha neenhlabani zomFilista wazifaka endlinakhe.)[51] Kwathi lokha uSawula nabona uDavida ahlangabeza umFilista, wathi ku-Abineri umphathibutho: “Abineri-ke, msakabani isokaneliya?” U-Abineri waphendula wathi: “Ngiqinisile kosi, abe angazi.”[52] USawula wathi: “Akhe ubuze bonyana msakabani isokaneli.”[53] Kuthe lokha uDavida nabuya ukubulala umFilista, u-Abineri wamthatha wamusa kuSawula; asaphethe ihloko yomFilista.[54] USawula wambuza wathi: “Umsa kabani, sokana?” UDavida wathi: “Ngimntwana wencekwakho, uJese weBhethe-Lehema.”

Luka 22:36
UJesu wathi: “Kodwana kwanjesi onesikhwama akasithathe, nonembada ayithathe, onganasabula akathengise isambatho sakhe ayoyithenga.

Eksodusi 22:2-3
[2] “Nakube isela libanjwe liseba bese liyabethwa belife, angeze kwaba nomlandu wokuthulula iingazi zalo.[3] Kodwana nakube lokho kwenzeke ilanga sele liphumile, olibuleleko uzakuba nomlandu weengazi. “Isela kumele lihlawule ngokuzeleko. Nakube alinanto, kufuze lithengiswe ukuze kukhokhelwe umonakalo eliwenzileko.

Eksodusi 20:13
Ungabulali umuntu.

Mathewu 5:39
Kodwana kwanjesi ngithi kini: Ningajamelani nesikhohlakali. Umuntu nakuwahla emhlathini wangesigomeni, mnikele nomunye umhlathi.

Eksodusi 22:2
“Nakube isela libanjwe liseba bese liyabethwa belife, angeze kwaba nomlandu wokuthulula iingazi zalo.

AmaHubo 82:4
Hlengani ohluphekileko nokhwahlileko, nibenyule esandleni sabakhohlakeleko.”

Roma 12:19
Bazalwana ningazibuyiseleli, kodwana nikelani itukuthelo kaZimu ithuba ngombana kutloliwe kwathiwa: “Ukubuyiselela kungokwami, ngizokubuyiselela.” Kutjho uSomnini.

Mathewu 5:38-39
[38] “Nizwile bona kwathiwa, ‘Ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo.’[39] Kodwana kwanjesi ngithi kini: Ningajamelani nesikhohlakali. Umuntu nakuwahla emhlathini wangesigomeni, mnikele nomunye umhlathi.

Roma 13:4
ngombana umbusi uyinceku kaZimu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwana nawenza okumbi, uzokuphila ngevalo ngombana umbusi akayiphatheli ilize isabula. Uyinceku kaZimu kobana ahlunguphaze labo abenza ubumbi.

Luka ۲۲:۳۶-۳۸
[۳۶] UJesu wathi: “Kodwana kwanjesi onesikhwama akasithathe, nonembada ayithathe, onganasabula akathengise isambatho sakhe ayoyithenga.[۳۷] Ngambala ngithi kini umtlolo lo kumele uzaliseke kimi, ‘Wabalwa kanye nezoni.’ Iye okutlolwe ngami kuyazaliseka.”[۳۸] Abafundi bamphendula bathi: “Qala, Kosi, nanzi iinsabula ezimbili.” UJesu wathi: “Kwanele.”

AmaHubo 144:1
Irhubo lakaDavida. Akadunyiswe uSomnini olidwala lami, yena obandulela izandla zami ipi neminwami ukulwa.

1 Thimothewu ۵:۸
Kodwana nangabe umuntu akabatjheji bekhabo, khulukhulu bomndenakhe, ulahle ukukholwa begodu mumbi kunongakholwako.

Roma 12:18
Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu.

IzAga 24:11
Hlenga labo abadoselwa ekufeni, ukhandele abadzimelela banqombe ekubulaweni,

Mathewu 26:51
Khonokho omunye wabagade banoJesu warhwatjha isabulakhe, warharhabula isisebenzi somphristi omkhulu, wasisusa indlebe.

Johane 18:10
USimoni Pitrosi ogade anesabula, wayirhwatjhula wasusa indlebe yangesigomeni yekhoboka lomphristi omkhulu. Ibizo lekhobokelo bekunguMalirhusi.

Mathewu 5:9
Babusisiwe abalamulako ngombana kuzakuthiwa bantwana bakaZimu.

Mathewu 26:52-54
[52] Kodwana uJesu wathi kuye: “Buyisela isabulakho endawenayo ngombana boke abarhwatjha isabula bazakufa ngesabula.[53] Udlumbana bona angeze ngakghona ukubiza uBaba, khonokho athumele ibutho leengilozi elingaphezu kweenkulungwana ezimatjhumi alikhomba nambili na?[54] Kodwana ngalokho, imitlolo ingazaliseka njani ethi kumele kwenzeke ngayo yona indlela le na?”

Mathewu 24:43
Kodwana yazini lokhu: Nakube umninikhaya bekasazi bona isela lizakufika ngasiphi isikhathi sobusuku, ubazakuhlala alindile, ubangekhe avumela bonyana indlwakhe ifahlwe.

Genesise 9:5-6
[5] Ngiqinisile, lokha iingazi nazithululwako, ngizazibiza kozithululako. Kungaba silwana namkha umuntu nakasusa ipilo yenu, kuzakuba mlandu. Iye, umuntu osusa ipilo yomfowabo ngizakubiza neengazi zomfowabo kuye.[6] “ ‘Othulula iingazi zomuntu uzakugwetjwa nezakhe iingazi zithululwe phambi kwabantu.’ “Lokhu kunjalo ngombana umuntu wenziwa ngomfanekiso kaZimu.

Nehemiya 4:14
Kwathi sele ngihlole koke, ngasikima ngakhuluma nabosaziwako, iinkhulu kanye nabantu boke ngathi: “Ningabi nevalo ngabantwabo. Khumbulani uSomnini onamandla nowesabekako. Nje-ke lwelani abafowenu, amadodanenu, amadodakazenu, abomkenu kanye nemizenu.”

Johane 18:10-11
[10] USimoni Pitrosi ogade anesabula, wayirhwatjhula wasusa indlebe yangesigomeni yekhoboka lomphristi omkhulu. Ibizo lekhobokelo bekunguMalirhusi.[11] Yeke uJesu wathi kuPitrosi: “Buyisela isabulakho endawenayo! Kanti angizuyisela ikapho engiyinikelwe nguBaba na?”

IzAga 25:21-22
[21] Nakube isitha sakho silambile, siphe ukudla sigome; nakube somile, siphe amanzi sisele.[22] Ngokwenza njalo, uzabe inga udindela amalahle avuthako ehlokwaso, uSomnini uzakuvuza.

Roma 12:17
Ningabuyiseli ubumbi ngobumbi, kodwana nakani okuhle phambi kwabo boke abantu.

Mathewu 26:51-54
[51] Khonokho omunye wabagade banoJesu warhwatjha isabulakhe, warharhabula isisebenzi somphristi omkhulu, wasisusa indlebe.[52] Kodwana uJesu wathi kuye: “Buyisela isabulakho endawenayo ngombana boke abarhwatjha isabula bazakufa ngesabula.[53] Udlumbana bona angeze ngakghona ukubiza uBaba, khonokho athumele ibutho leengilozi elingaphezu kweenkulungwana ezimatjhumi alikhomba nambili na?[54] Kodwana ngalokho, imitlolo ingazaliseka njani ethi kumele kwenzeke ngayo yona indlela le na?”

Mathewu 5:38-44
[38] “Nizwile bona kwathiwa, ‘Ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo.’[39] Kodwana kwanjesi ngithi kini: Ningajamelani nesikhohlakali. Umuntu nakuwahla emhlathini wangesigomeni, mnikele nomunye umhlathi.[40] Nakube kukhona ofuna ukukudosela ebandla kobana akwemuke isambatho sakho, mnikele nesinye.[41] Okukatelela bona ukhambe naye ikhilomitha elilodwa, khamba naye amakhilomitha amabili.[42] Yipha woke umuntu okubawa okuthileko, ungabagodleli ababoleka kuwe.”[43] “Nizwile bona kwathiwa, ‘Thanda umuntu womphakathi uzonde isitha sakho.’[44] Kodwana manjesi ngithi kini: Thandani izitha zenu, nithandazele labo abanizumako,

Hezekeli 33:11
Batjele bona uSomnini uSomandla uthe: “Ngiyafunga ngokuphila kwami bonyana angithabiswa kukufa kwesikhohlakali, kodwana ngithabiswa kulokha nasitjhiya indlelaso, siphile. Yeke phendukani! Phendukani eendleleni zenu ezimbi nina ndlu ka-Israyeli, nizakufelani na?”

Roma 12:18-21
[18] Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu.[19] Bazalwana ningazibuyiseleli, kodwana nikelani itukuthelo kaZimu ithuba ngombana kutloliwe kwathiwa: “Ukubuyiselela kungokwami, ngizokubuyiselela.” Kutjho uSomnini.[20] Esikhundleni salokho, umtlolo uthi: “Nakube isitha sakho silambile, siphe ukudla sigome; nakube somile, siphe amanzi sisele. Ngokwenza njalo, uzabe inga udindela amalahle avuthako ehlokwaso.”[21] Ungabindwa bubumbi kodwana wena kumele ubinde ubumbi ngobuhle.

1 Samuweli 17:31-37
[31] ngiyilandele, ngifike ngiyisawule bese ngihlangula imvu emlonyenayo. Nayibe iyangijikela, ngiyibambe ngomphinjanayo, ngiyimadlhe phasi ngiyibulale.[32] Incekwakho ibulele iibhubezi nebhere, yeke nomFilista ongakasoki lo, uzakufana nenye yazo ngombana uhlazise amabutho kaZimu ophilako.[33] USomnini owangisindisa eqatheni lebhubezi neqatheni lebhere, uzangisindisa esandleni somFilista lo.” USawula wathi kuDavida: “Khamba, yeke uSomnini abe nawe.”[34] USawula wembathisa uDavida izambatho zakhe zepi. Wamembathisa imbaji yepi wamthwesa nesikupuru sekoporo.[35] UDavida wabophelela isabula yakaSawula ezambathweni zepi, walinga ukukhambakhamba ngazo ngombana ubangakazijayeli. Wathi kuSawula: “Angikghoni ukukhamba ngembethe izintwezi ngombana angikazijayeli.” Yeke wazihlubula.[36] Wathatha isibhuku sakhe wasiphatha ngesandla sakhe, wakhetha amatje amahlanu nabutjhelelezi emlanjaneni, wawafaka ngesikhwameni sembadakhe yekweluseni, waphatha isarwayi sakhe ngesandla, wanqomba kumFilista.[37] UmFilista watjhidela kuDavida apeleselwa ngusonkhandakhe aphethe isihlangu esikhulu.

Luka 22:50
Khonapho omunye wabo wakhekhebula ngesabula indlebe yangesidleni yekhoboka lomphristi omkhulu.

Eksodusi 21:22-25
[22] “Lokha amadoda nalwako, akhahlameze umfazi osidisi bese uyonakalelwa, nokho angabi namanceba, omlimazileko loyo uzakuhlawuliswa phambi kwabagwebi ukuya ngendlela indoda yomfazi loyo izakubiza ngakhona.[23] Nakube umfazi loyo naye ulimele, uzagweba ipilo ngepilo,[24] ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, inyawo ngenyawo,[25] ukutjha ngokutjha, umvuvu ngomvuvu nenceba ngenceba.

Hezekeli 33:6
Kodwana nakube umlindi ubona isabula yehla, angavutheli ipalapala, ngaleyondlela abantu bangayeleliseki bese isabula leyo iyehla, isuse omunye wabo; umuntu loyo uzabe asuswe ngebanga lecala lakhe. Kodwana iingazi zakhe ngizazibiza esandleni somlindi.’

Eksodusi 22:3
Kodwana nakube lokho kwenzeke ilanga sele liphumile, olibuleleko uzakuba nomlandu weengazi. “Isela kumele lihlawule ngokuzeleko. Nakube alinanto, kufuze lithengiswe ukuze kukhokhelwe umonakalo eliwenzileko.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data