A A A A A

Okungeziwe: [Ukuphuphuma kwesisu]


UmShumayeli 11:5
Njengombana ungazi ukungena komphefumulo ehlwilini lesibeletho somfazi ozithweleko, ngokunjalo angeze wawuzwisisa umsebenzi kaZimu, owenza izinto zoke.

Isaya 26:3
nesinehliziyo ebambeleleko. Wena Zimu, uzakulonda ukuthula, iye, kunokuthula nawethenjwako.

Isaya 41:10
Nje-ke ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza, ngikugugudlhele ngesidla sami sokuphumelela.

Isaya 49:15
USomnini uphendula uthi: “Umma angakhohlwa isana lakhe elisebeleni na? Atlhoge isirhawu emntwaneni ambelethileko? Nanyana angakhohlwa umma loyo, kodwana mina angeze ngakukhohlwa wena Ziyoni!

Jeremiya 1:5
“Ngaphambi kobana ngikubumbe ngesibelethweni, besele ngikukhethile, iye, ngaphambi kobana ubelethwe, ngakuhlukanisela, ngakubeka bona ube mphorofidi ezizweni.”

Jeremiya 29:11
Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.” Kutjho uSomnini. “Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba.

Mathewu 5:4
Babusisiwe abalilako ngombana bazakududuzwa.

AmaHubo 34:18
Abalungileko nabanesililo, uSomnini uyabezwa, abatjhaphulule kizo zoke iinhlupheko zabo.

Roma 8:28
Siyazi bonyana kilabo abathanda uZimu, wenza bona koke kuhlangane bekubakhambele kuhle, iye, labo ababizwe ngokweminqopho yakhe.

1 Samuweli 1:27-28
[27] Umsana lo, ngangimthandazela. USomnini wanginikela engikubawileko kuye.[28] Nami-ke ngimnikela kuSomnini isiphelani ngombana ubawiwe kuSomnini.” Balotjha uSomnini lapho.

Filipi 4:6-7
[6] Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza.[7] Ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa, kuzakubulunga iinhliziyo zenu nemikhumbulwenu kuKrestu Jesu.

Isaya 55:8-9
[8] “Ngambala imicabangwami ayifani namaqhingenu, neendlela zenu akusizo zami.” Watjho njalo uSomnini.[9] “Njengombana amazulu aphakamile kunephasi, zinjalo neendlela zami kunezenu nemicabangwami iphakamile kuneyenu.

2 Korinte 1:3-5
[3] Akathokozwe uZimu onguyise weKosi yethu uJesu Krestu nonguyise wesirhawu noZimu wenduduzo yoke,[4] osiduduza kizo zoke iinhlupheko zethu ukuze sikwazi ukududuza labo abasesizini nanyana kungelinjani ngenduduzo esiyifunyene kuZimu.[5] Njengombana iinhlupheko zakaKrestu zivamile kithi, nokududuzwa kwethu kwandile ngoKrestu.

AmaHubo 139:13-16
[13] Nguwe owadala iimbindi zami, wangeluka esibelethweni sakamma.[14] Ngiyakudumisa ngesimangaliso esesabekako sokuba khona kwami! Iye, imisebenzakho iyamangalisa; lokho ngikwazi kuhle khulu![15] Amathambami bekangakafihleki kuwe lokha nangibunjwa ekusithekeni. Lokha ngelukwa ekuzikeni kwesibeletho,[16] amehlwakho angibona ngisese lihlwili. Koke ukubunjwa kwami kwatlolwa encwadinakho, iye, azange kwatjhiywa nalinye ilanga lakhona.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data