A A A A A

Izono: [Inhlebo]


2 Korinte 12:20
Ngoba ngilovalo hlezi mhlawumbe ekufikeni kwami ngizalifica lingenjengalokho engikuthandayo, lami ngificwe yini ngingenjengalokho elikuthandayo; hlezi mhlawumbe kube khona ukuxabana, umona, ulaka, umbango, ukuhleba, ukunyeya, ukuzikhukhumeza, iziphithiphithi;

Efesu 4:29
Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibolileyo, kodwa kuphela okuhle okulungele ukwakha njengokufaneleyo, ukuze kunike umusa kubo abezwayo.

Eksodusi 23:1
Ungawuphathi umbiko wamanga, ungafaki isandla sakho lomubi ukuze ube ngumfakazi wobubi.

Jakobe 1:26
Uba umuntu phakathi kwenu esithi uyakholwa, uba engalufaki itomu ulimi lwakhe, kodwa akhohlise inhliziyo yakhe, ukukholwa kwalowo kuyize.

Jakobe 4:11
Lingahlebani, bazalwane. Lowo ohleba umzalwane, amehlulele umzalwane wakhe, uhleba umlayo, ehlulela umlayo; kodwa uba esehlulela umlayo, kawusumenzi womlayo, kodwa umahluleli.

Levitikusi 19:16
Ungahambahambi njeng omnyundi phakathi kwabantu bakini; ungamelani legazi lomakhelwane wakho. Ngiyi Nkosi.

IzAga 10:18-19
[18] Osibekela inzondo ungowendebe zamanga, lohlebayo uyisithutha.[19] Ebunengini bamazwi ukuphambeka kakusileli, kodwa othiba indebe zakhe uhlakaniphile.

IzAga 11:9-13
[9] Ngomlomo umzenzisi uchitha umakhelwane wakhe, kodwa ngolwazi abalungileyo bayakhululwa.[10] Ngempumelelo yabalungileyo umuzi uyathokoza; lekubhubheni kwabakhohlakeleyo kulenjabulo.[11] Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa, kodwa ngomlomo wabakhohlakeleyo uyachitheka.[12] Oswela ingqondo udelela umakhelwane, kodwa umuntu oqedisisayo uyazithulela.[13] Ohamba enyeya wembula imfihlakalo, kodwa othembekileyo ngomoya ufihla udaba.

IzAga 16:28
Umuntu ophambeneyo ungenisa ingxabano, lonyeyayo wehlukanisa umngane oseduze.

IzAga 17:9
Osibekela isiphambeko udinga uthando, kodwa ophindaphinda udaba wehlukanisa umngane oseduze.

IzAga 18:8-21
[8] Amazwi onyeyayo anjengezibondlo ezehlela kokungaphakathi kwesisu.[9] Lolivila emsebenzini wakhe ungumfowabo womchithi.[10] Ibizo le Nkosi lingumphotshongo oqinileyo; olungileyo uzagijimela kuwo amiswe phezulu evikelekile.[11] Inotho yesinothi ingumuzi waso oqinileyo, lanjengomthangala ophakemeyo ekucabangeni kwaso.[12] Mandulo kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziphakamisa, njalo mandulo kodumo kulokuthobeka.[13] Ophendula indaba engakezwa, kuyibuwula kuye, lehlazo.[14] Umoya womuntu uzasekela ukugula kwakhe, kodwa umoya owephukileyo, ngubani ongawuthwala?[15] Inhliziyo yoqedisisayo izuza ulwazi, lendlebe yabahlakaniphileyo idinga ulwazi.[16] Isipho somuntu siyamvulela ngokubanzi, simkhokhelela phambi kwabakhulu.[17] Ongowokuqala ecaleni lakhe ubonakala elungile, kodwa umakhelwane wakhe ufika amhlole.[18] Inkatho iqeda izingxabano, yehlukanise phakathi kwabalamandla.[19] Umzalwane owoniweyo wedlula umuzi oqinileyo, lengxabano zinjengomgoqo wenqaba.[20] Isisu somuntu siyasuthiswa yizithelo zomlomo wakhe, uzasuthiswa yinzuzo yendebe zakhe.[21] Ukufa lempilo kusesandleni solimi; labaluthandayo bazakudla isithelo salo.

IzAga 20:19
Ohambahamba enyeya wembula imfihlakalo; ngakho ungahlangani lokhohlisa ngendebe zakhe.

IzAga 26:20
Uba kungelankuni umlilo uyacitsha; njalo uba kungelakunyeya, ukuxabana kuyathula.

AmaHubo 34:13
Londa ulimi lwakho kokubi, lendebe zakho ekukhulumeni inkohliso.

AmaHubo 41:7
Bonke abangizondayo banyenyezelana bemelene lami, bangisongele ukungona.

AmaHubo 141:3
Nkosi, bekela umlomo wami umlindi, gcina umnyango wendebe zami.

IzAga 18:6-7
[6] Indebe zesithutha zingena enkanini, lomlomo waso ubiza imivimvinya.[7] Umlomo wesithutha uyintshabalalo yaso, lendebe zaso zingumjibila womphefumulo waso.

1 Thimothewu 5:13-14
[13] Futhi ngesikhathi esifananayo-ke bafunda ukuvilapha bezula lezindlu, futhi benga vilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebe bengena kokungeyisikho okwabo, bekhuluma okungafanelanga.[14] Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bende, bazale abantwana, baphathe umuzi wabo, banganiki isitha lathuba lokuthuka.

1 Thimothewu 3:9-11
[9] babambe imfihlo yokholo esazeleni esimhlophe.[10] Laba-ke kabaqale bahlolwe, okulandelayo kabakhonze uba bengasoleki.[11] Ngokunjalo omka bo babe ng abahloniphekayo, abanganyeyiyo, abazithintayo, bethembekile ezintweni zonke.

IzAga 26:20-22
[20] Uba kungelankuni umlilo uyacitsha; njalo uba kungelakunyeya, ukuxabana kuyathula.[21] Njeng amalahle emalahleni avuthayo, lenkuni emlilweni, unjalo umuntu wenkani ngowokubasa ingxabano.[22] Amazwi onyeyayo anjengezibondlo ezehlela kokungaphakathi kwesisu.

Roma 1:29-32
[29] begcwele konke ukungalungi, ukuphinga, ububi, umhawu, inzondo; begcwele umona, ukubulala, inkani, inkohliso, ulunya; abahlebayo,[30] abanyeyayo, abazonda uNkulunkulu, abangelamakhanda, abazigqajayo, abazikhukhumezayo, abaqambi bezinto ezimbi, abangalaleli abazali,[31] abangelangqondo, abephula izithembiso, abalolunya, abangelakuxoliswa, abangelasihawu;[32] abathi besazi umlayo wokulunga kaNkulunkulu, ukuthi abenza izinto ezinjalo bafanele ukufa, kungesikuthi bayazenza kuphela, kodwa futhi bevumelana laba z enzayo.

Thithu 2:2-5
[2] Amadoda amadala ukuthi azithinte, ahlonipheke, engaqondileyo, ephilile ekholweni, ethandweni, ekubekezeleni;[3] abesifazana abadala ngokunjalo ukuthi baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebayo, bangafuywa liwayini elinengi, abafundisi bokuhle,[4] ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthi baqonde, babengabathandi babomkabo, bathande abantwana babo,[5] abaqondileyo, bemhlophe, begcina amakhaya, belungile, bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa.

Roma 1:28-32
[28] Njalo njengalokhu bengavumanga ukuba lolwazi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela ukuthi babe lengqondo ebolileyo, eyokwenza izinto ezingafanelanga;[29] begcwele konke ukungalungi, ukuphinga, ububi, umhawu, inzondo; begcwele umona, ukubulala, inkani, inkohliso, ulunya; abahlebayo,[30] abanyeyayo, abazonda uNkulunkulu, abangelamakhanda, abazigqajayo, abazikhukhumezayo, abaqambi bezinto ezimbi, abangalaleli abazali,[31] abangelangqondo, abephula izithembiso, abalolunya, abangelakuxoliswa, abangelasihawu;[32] abathi besazi umlayo wokulunga kaNkulunkulu, ukuthi abenza izinto ezinjalo bafanele ukufa, kungesikuthi bayazenza kuphela, kodwa futhi bevumelana laba z enzayo.

Ndebele Bible 2002
No Data