A A A A A

Izono: [Ubufebe]


1 Korinte 5:1
Isibili kuzwakele ukuthi kukhona ukuphinga phakathi kwenu, futhi ukuphinga kohlobo olungaqanjwayo laphakathi kwabezizwe, kuze kuthi omunye abe lomkayise.

1 Korinte 6:13
Ukudla ngokwesisu, lesisu ngesokudla; kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. Kodwa umzimba kayisiwo wokuphinga, kodwa ungoweNkosi, njalo iNkosi ingeyomzimba;

1 Korinte 7:2
Kodwa ngenxa yokuphinga ngulowo lalowo kumele abe lowakhe umfazi, njalo ngulowo lalowo mfazi abe leyakhe indoda.

1 Korinte 10:13
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

1 Johane 1:9
Uba sivuma izono zethu, uthembekile futhi ulungile ukuthi asithethelele izono zethu, njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi.

Kolose 3:5
Ngakho bulalani amalunga enu asemhlabeni, ukuphinga, ukungcola, inkanuko embi, ukufisa okubi, lomhawu, oyikukhonza izithombe,

Efesu 5:3
Kodwa ubufebe lakho konke ukungcola kumbe umhawu kakungaphathwa lakanye phakathi kwenu, njengoba kufanele abangcwele;

Heberu 13:4
Umtshado uhlonitshwa kubo bonke, lombheda ungangcoliswa; kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingi lezifebe.

AbAhluleli 1:7
UAdoni-Bezeki wasesithi: Amakhosi angamatshumi ayisikhombisa aqunywe izithupha zezandla zawo lezenyawo zawo ayedobha ngaphansi kwetafula lami. Njengokwenza kwami, ngokunjalo uNkulunkulu ungiphindisele. Basebemusa eJerusalema, wafela khona.

Mathewu 5:32
kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kodaba lokufeba, umenza afebe, njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba.

Mathewu 19:9
Kodwa ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kokufeba, abesethatha omunye, uyafeba; futhi othatha owaliweyo uyafeba.

IsAmbulo 21:8
Kodwa amagwala labangakholwayo labanengekayo lababulali leziphingi labathakathi labakhonza izithombe labo bonke abaqambimanga, bazakuba lesabelo sabo echibini elivutha umlilo lesibabule, okuyikufa kwesibili.

Roma 12:1-2
[1] Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulu, linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo, ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkulu, kube y inkonzo yenu yokuqedisisa.[2] Njalo lingalingisi lumhlaba, kodwa liguqulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu, ukuze lihlolisise okuyintando kaNkulunkulu elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo.

Johane 8:41-42
[41] Lina lenza imisebenzi kayihlo. Ngakho athi kuye: Kasizalwanga ngobufebe thina; silobaba munye, uNkulunkulu.[42] UJesu wathi kuwo: Uba uNkulunkulu ubenguyihlo, belizangithanda; ngoba mina ngiphume ngivela kuNkulunkulu; ngoba kangizizelanga ngokwami, kodwa yena ungithumile.

Eksodusi 22:16-17
[16] Uba-ke indoda iyenga intombi emsulwa engakhombanga, ilale layo, izayilobola lokuyilobola ibe ngumkayo.[17] Uba uyise esala lokwala ukumnika yona, uzabhadala imali njengelobolo lezintombi ezigcweleyo.

1 Thesalonika 4:3-4
[3] Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni;[4] ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina esakhe isitsha ekungcweliseni lekuhlonipheni,

1 Korinte 6:9-20
[9] Kumbe alazi yini ukuthi abangalunganga kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu? Lingakhohliswa; kakulaziphingi, loba abakhonza izithombe, loba izifebe, loba ababuthakathaka ekulalaneni kwabesilisa, loba abesilisa abalalanayo,[10] loba amasela, loba izihwaba, loba izidakwa, loba izithuki, loba abaphangi, abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.[11] Abanye benu babeyilezizinto; kodwa ligezisiwe, kodwa langcweliswa, kodwa lalungisiswa ebizweni leNkosi uJesu Kristu, langoMoya kaNkulunkulu wethu.[12] Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo; zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa mina kangiyikubuswa lutho.[13] Ukudla ngokwesisu, lesisu ngesokudla; kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. Kodwa umzimba kayisiwo wokuphinga, kodwa ungoweNkosi, njalo iNkosi ingeyomzimba;[14] njalo uNkulunkulu owavusa iNkosi uzasivusa lathi ngamandla akhe.[15] Kalazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu? Pho ngizathatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe yini? Phinde![16] Kumbe kalazi yini ukuthi onamathelana lesifebe ungumzimba munye laso? Ngoba labo ababili, uthi, bazakuba nyamanye.[17] Kodwa onamathelene leNkosi ungumoya munye layo.[18] Balekelani ukuphinga. Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba; kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo.[19] Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu,[20] ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.

Galathiya 5:19-21
[19] Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyi le: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala,[20] ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka,[21] umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza izinto ezinje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.

Marku 7:20-23
[20] Wasesithi: Okuphumayo emuntwini, yikho okungcolisa umuntu.[21] Ngoba kuphuma ngaphakathi enhliziyweni yabantu imicabango emibi, ukuphinga, ukufeba, ukubulala,[22] ukweba, ubuhwaba, ukuxhwala, inkohliso, amanyala, ilihlo elibi, inhlamba, ukuzigqaja, ubuthutha;[23] zonke lezizinto ezimbi zivela ngaphakathi, zimngcolise umuntu.

Ndebele Bible 2002
No Data