A A A A A

Izono: [Ukuhlehlisa]


1 Korinte 14:40
konke kakwenziwe ngemfanelo langokulandelana.

UmShumayeli 9:10
Loba kuyini isandla sakho esikutholayo ukukwenza kwenze ngamandla akho, ngoba kawukho umsebenzi lecebo lolwazi lenhlakanipho engcwabeni lapho oya khona.

UmShumayeli 11:4
Onanzelela umoya kayikuhlanyela, lalowo okhangela amayezi kayikuvuna.

Galathiya 6:9
Kodwa kasingadinwa ekwenzeni okuhle; ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna, uba singadinwanga.

Heberu १२:११
Lakho konke ukulaywa okukhona kakubonakali angathi ngokwentokozo, kodwa ngokosizi; emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho.

Heberu १०:१२
kodwa yena, esenikele umhlatshelo waba munye ngenxa yezono ephakadeni wahlala phansi ngakwesokunene sikaNkulunkulu,

Jakobe 4:17
Ngakho lowo okwaziyo ukwenza okuhle kodwa enga kw enzi, kuyisono kuye.

Johane 9:4
Kufanele ngisebenze imisebenzi yongithumileyo kusesemini; ubusuku buyeza, lapho okungekho olakho ukusebenza khona.

Luka 12:35
Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe, lezibane zenu zibhebha;

Luka 12:40
Ngakho lani-ke hlalani lilungile; ngoba ngehola elingalicabangeliyo iNdodana yomuntu izafika.

Mathewu 6:33
Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.

Filipi 4:13
Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa.

IzAga 10:4
Osebenza nge sandla esixegayo uba ngumyanga, kodwa isandla sabakhutheleyo siyanothisa.

IzAga 12:24-25
[24] Isandla sabakhutheleyo sizabusa, kodwa amavila azakuba yizibhalwa.[25] Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyayithobisa, kodwa ilizwi elihle liyayithokozisa.

IzAga 13:4
Umphefumulo wevila uyafisa, kodwa kakulalutho; kodwa umphefumulo wokhutheleyo uyakhuluphaliswa.

IzAga 14:23
Kumtshikatshika wonke kulenzuzo, kodwa inkulumo yendebe ibanga inswelo kuphela.

IzAga 18:9
Lolivila emsebenzini wakhe ungumfowabo womchithi.

IzAga 20:4
Ngenxa yobusika ivila kaliyikulima; ngakho lizaphanza esivunweni, kodwa kungabi lalutho.

IzAga 21:17
Othanda injabulo uzakuba ngumyanga; othanda iwayini lamafutha kayikunotha.

IzAga 27:1
Ungazincomi ngosuku lwakusasa, ngoba kawazi ukuthi usuku luzazalani.

Roma 7:20-21
[20] Kodwa uba ngisenza lokho mina engingakuthandiyo, kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi.[21] Ngakho ngithola umthetho wokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle, okubi kukhona kimi.

Efesu 5:15-17
[15] Ngakho qaphelani ukuthi lihamba njani ngonanzelelo, kungabi njengezithutha, kodwa njengabahlakaniphileyo,[16] lihlenga isikhathi, ngoba insuku zimbi.[17] Ngakho lingabi yizithutha, kodwa liqedisisa okuyintando yeNkosi.

Luka 9:59-62
[59] Wasesithi komunye: Ngilandela. Kodwa yena wathi: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiyengcwaba ubaba kuqala.[60] Kodwa uJesu wathi kuye: Yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo; kodwa wena hamba utshumayele umbuso kaNkulunkulu.[61] Lomunye wasesithi: Ngizakulandela, Nkosi; kodwa ngivumela kuqala ukuthi ngiyevalelisa abasendlini yami.[62] Kodwa uJesu wathi kuye: Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni, akhangele kokusemuva, ofanele umbuso kaNkulunkulu.

IzAga 24:30-34
[30] Ngedlula ensimini yevila, lesivinini somuntu oswele ingqondo;[31] khangela-ke, konke kwakumile ameva, imbabazane yayisibekele ubuso bakho, lomthangala wakho wamatshe udilikile.[32] Mina-ke nga ku khangela, nga ku beka enhliziyweni yami; nga ku bona, ngemukela imfundiso.[33] Ubuthongo obuncinyane, ukuwozela okuncinyane, ukusonga izandla okuncinyane ukuthi kulalwe,[34] besebusiza ubuyanga bakho njeng esihambi, lenswelo zakho njengomuntu olesihlangu.

Ndebele Bible 2002
No Data