A A A A A

Izono: [Ukushaya indlwabu]


1 Korinte 9:27
kodwa ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili, hlezi kuthi, sengitshumayeze abanye ngilahlwe mina uqobo.

1 Korinte 10:13
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

1 Johane 2:16
ngoba konke okusemhlabeni, inkanuko yenyama, lenkanuko yamehlo, lokuzigqaja kwempilo, kakuveli kuYise kodwa kuvela emhlabeni.

1 Petru 2:11
Bathandekayo, ngiya li ncenga njengabemzini lezihambi ukuthi lizithinte enkanukweni zenyama, ezilwa lomphefumulo;

1 Korinte 6:18
Balekelani ukuphinga. Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba; kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo.

2 Thimothewu 2:22
Balekela-ke inkanuko yobutsha, kodwa udingisise ukulunga, ukholo, uthando, ukuthula kanye labo ababiza iNkosi kuvela enhliziyweni emhlophe.

Galathiya 5:16
Kodwa ngithi: Hambani ngoMoya, lingagcwalisi lakanye inkanuko zenyama.

Roma 8:6
Ngoba ukuzindla kwenyama kuyikufa; kodwa ukuzindla kukaMoya kuyimpilo lokuthula;

Roma 13:14
Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, linganakekeli inyama, ngezinkanuko.

Jakobe 1:13-14
[13] Kakulamuntu olingwayo omele athi: Ngilingwa nguNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu kalasilingo sokubi, laye uqobo kalingi muntu.[14] Kodwa ngulowo lalowo uyalingwa, lapho edonswa ehugwa ngezakhe inkanuko;

Galathiya 5:19-21
[19] Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyi le: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala,[20] ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka,[21] umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza izinto ezinje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.

1 Korinte 7:3-5
[3] Indoda kayenanise kumfazi isifiso esihle esimfaneleyo; langokunjalo lomfazi endodeni.[4] Umfazi kalamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa indoda; langokunjalo lendoda kayilamandla phezu kowayo umzimba, kodwa umfazi.[5] Lingagodlelani, ngaphandle kokuvumela na okwesikhathi, ukuthi lizinikele ekuzileni ukudla lekukhulekeni, libuye lihlangane futhi, ukuze uSathane angalilingi ngokungazithibi kwenu.

1 Thesalonika 4:3-5
[3] Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni;[4] ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina esakhe isitsha ekungcweliseni lekuhlonipheni,[5] kungeyisikho enkanukweni yesifiso, njengabezizwe lazo ezingamaziyo uNkulunkulu.

Mathewu 5:27-30
[27] Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungafebi.[28] Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhe.[29] Njalo uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa, likhuphe ulilahlele khatshana lawe; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogweni.[30] Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahlele khatshana lawe; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogweni.

Ndebele Bible 2002
No Data