A A A A A

Izono: [Amanga]


Genesise 3:4
Inyoka yasisithi kowesifazana: Kaliyikufa sibili.

Levitikusi 19:11
Lingebi, lingaphathi ngenkohliso, omunye lomakhelwane wakhe.

AmaHubo 119:163
Amanga ngiyawazonda ngiyawenyanya; umlayo wakho ngiyawuthanda.

IzAga 12:22
Indebe zamanga ziyisinengiso e Nkosi ni, kodwa abenza iqiniso bayintokozo yayo.

IzAga 13:5
Olungileyo uyalizonda ilizwi lamanga; kodwa omubi uzenza abe levumba, uthelela ihlazo.

IzAga 14:5
Umfakazi othembekileyo kaqambi amanga, kodwa umfakazi wamanga uphafuza amanga.

IzAga 17:7
Indebe elobungcwethi kayisifanelanga isithutha; kakhulu kangakanani indebe yamanga isiphathamandla.

Hoseya 11:12
UEfrayimi ungizingelezele ngamanga, loIsrayeli ungiphahlile ngenkohliso; loJuda uyangihlamuka, mina othembekileyo longcwele.

Zefaniya 3:13
abaseleyo koIsrayeli; kabayikwenza okubi, kabayikukhuluma amanga, kakuyikuphuma emlonyeni wabo amazwi akhohlisayo. Ngoba bazakweluka balale phansi, kungabi khona obethusayo.

Johane 8:44
Lina lingabakayihlo uSathane, lithanda ukwenza inkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni, njalo kemi eqinisweni, ngoba iqiniso kalikho kuye. Nxa eqamba amanga, ukhuluma ngokwakhe; ngoba engumqambimanga loyise wawo.

IzEnzo 5:3
Kodwa uPetro wathi: Ananiya, kungani uSathane egcwalise inhliziyo yakho, uqambe amanga kuMoya oyiNgcwele, njalo ugodle entengweni yesiqinti?

Efesu 4:29
Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibolileyo, kodwa kuphela okuhle okulungele ukwakha njengokufaneleyo, ukuze kunike umusa kubo abezwayo.

Kolose 3:9
lingaqambelani amanga, lokhu selimhlubule umuntu omdala lezenzo zakhe,

1 Thimothewu 4:2
ekuzenziseni kwabaqambimanga, betshiswe kwezabo izazela ngensimbi etshisayo,

Jakobe 3:1
Lingabi ngabafundisi abanengi, bazalwane bami, lisazi ukuthi sizakwemukela isigwebo esikhulu.

IsAmbulo 22:15
kodwa ngaphandle kukhona izinja labathakathi leziphingi lababulali labakhonza izithombe laye wonke othanda njalo esenza amanga.

Ndebele Bible 2002
No Data