A A A A A

Izono: [Ukuhaha]


1 Johane 2:16
ngoba konke okusemhlabeni, inkanuko yenyama, lenkanuko yamehlo, lokuzigqaja kwempilo, kakuveli kuYise kodwa kuvela emhlabeni.

2 Korinte 9:7
Ngulowo lalowo njengalokhu azikhethela khona enhliziyweni; kungabi ngokokudonda kumbe ngokokubanjwa ngamandla; ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ngentokozo.

UmShumayeli 5:10
Othanda imali kayikweneliswa yimali, njalo othanda okunengi kayi kweneliswa yikwanda; lokhu lakho kuyize.

Heberu 13:5
Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani yizinto elilazo; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya.

Luka 12:15
Wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele ubuhwaba, ngoba impilo yomuntu kayikho ebunengini bezinto alazo.

Mathewu 6:24
Kakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uzazonda enye, athande enye; kumbe uzabambelela kwenye, adelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona*.

IzAga 11:28
Othemba inotho yakhe yena uzakuwa, kodwa abalungileyo bazahluma njengamahlamvu.

IzAga 13:11
Inotho etholakala ngokuyize izaphunguka, kodwa obuthelela ngesandla uya y andisa.

IzAga 14:31
Ocindezela umyanga uthuka uMenzi wakhe, kodwa olomusa koswelayo uyamdumisa.

IzAga 15:27
Ophanga inzuzo ukhathaza indlu yakhe, kodwa ozonda izipho uzaphila.

IzAga 20:21
Ilifa li nga phangisiswa ekuqaleni, kodwa ukucina kwalo kakuyikubusiswa.

IzAga 22:1-9
[1] Ibizo elihle likhethekile kulenotho enengi; isisa esihle kulesiliva njalo kulegolide.[2] Onothileyo lomyanga bayahlangana; i Nkosi yabenza bonke.[3] Ohlakaniphileyo ubona ububi acatshe, kodwa abangelalwazi bayaqhubeka babesebejeziswa.[4] Umvuzo wokuthobeka lo kwesaba i Nkosi, yinotho, lodumo, lempilo.[5] Ameva le mijibila kusendleleni yabaphambeneyo; ogcina umphefumulo wakhe uzakuba khatshana labo.[6] Fundisa umntwana ngokwendlela yakhe; ngitsho esemdala kayikuphambuka kuyo.[7] Onothileyo ubusa abayanga, lomboleki uyisigqili sombolekisi.[8] Ohlanyela ukonakala uzavuna ukuhlupheka, lentonga yolaka lwakhe izaphela.[9] Olelihlo elilokuhle yena uzabusiswa, ngoba unikile okwesinkwa sakhe kumyanga.

IzAga 28:22-25
[22] Ophangisa ukunotha ungumuntu olelihlo elibi, njalo engazi ukuthi ubuyanga buzamehlela.[23] Okhuza umuntu uzathola umusa emuva okwedlula okhohlisayo ngolimi.[24] Ophanga uyise kumbe unina, athi: Akusiso isiphambeko; ungumngane womchithi.[25] Olomphefumulo obanzi udunga ingxabano, kodwa othemba e Nkosi ni uzakhuluphaliswa.

1 Petru 5:2-3
[2] yelusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, li wu bonise kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngesihle; njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo, kodwa ngokuvuma,[3] futhi lingabi njengamakhosi kulabo e l abelwa bona, kodwa libe yizibonelo zomhlambi.

1 Korinte 4:11-13
[11] Kuze kube lihola lakhathesi silambile, somile, sinqunu, siyatshaywa ngenqindi, siyimihambuma,[12] siyatshikatshika sisebenza ngezethu izandla; sithi sithukwa sibusise; sithi sizingelwa sibekezele;[13] sithi sinyeywa sincenge; senziwa njengamanyala omhlaba, imfucuza yezinto zonke, kuze kube khathesi.

1 Thimothewu 6:6-19
[6] Kodwa ukukhonza uNkulunkulu lokwenela kuyinzuzo enkulu;[7] ngoba kasizanga lalutho emhlabeni; kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho;[8] kodwa uba silokudla lezembatho sizakweneliswa yikho.[9] Kodwa abafisa ukunotha bawela ekulingweni lemjibileni, lenkanukweni ezinengi zobuphukuphuku ezilimazayo, ezicwilisela abantu encithakalweni lekubhujisweni;[10] ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi; abanye beyifisa baduhile ekholweni, bazigwaza ngenhlungu ezinengi.[11] Kodwa wena O muntu kaNkulunkulu, balekela lezizinto; njalo udingisise ukulunga, ukwesaba uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukubekezela, ubumnene.[12] Lwana ukulwa okuhle kokholo, ubambelele empilweni ephakade, owabizelwa kuyo, wavuma uvumo oluhle phambi kwabafakazi abanengi.[13] Ngiyakulaya phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke, loKristu Jesu owafakaza uvumo oluhle phambi kukaPontiyusi Pilatu,[14] ukuthi ugcine umthetho ungelasici, ungasoleki, kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristu,[15] ozakubonakalisa ngezakhe izikhathi oBusisiweyo loSomandla oyedwa, iNkosi yamakhosi, loMbusi wababusi,[16] yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni okungelakusondelelwa, akulamuntu ebantwini owambonayo, kumbe ongambona; okukuye udumo lamandla aphakade. Ameni.[17] Laya abanothileyo emhlabeni wakhathesi ukuthi bangazigqaji, bangathembeli ekungaqondini kwenotho, kodwa kuNkulunkulu ophilayo osipha ngokunotha zonke izinto ukuze sithokoze,[18] benze okuhle, banothe emisebenzini emihle, balungele ukupha, ukwabelana ngesihle,[19] bazibekele isisekelo esihle sibek elwa okuzayo, ukuze babambe impilo elaphakade.

Jakobe 5:1-6
[1] Minani-ke lina abanothileyo, khalani lilile ngenxa yenhlupheko zenu ezi l ehlelayo.[2] Inotho yenu ibolile, lezembatho zenu zidliwe yinundu;[3] igolide lenu lesiliva kuthombile, lokuthomba kwakho kuzakuba yibufakazi kini, njalo kuzakudla inyama yenu njengomlilo. Li zi bekela inotho ensukwini zokuphela.[4] Khangela, umvuzo wezisebenzi ezigunde amasimu enu, oncitshwe yini, uyakhala; lokukhala kwabavuni kungene endlebeni zeNkosi yamabandla.[5] Libusile ngokuzithokozisa emhlabeni, latamasa; linonise inhliziyo zenu njengesukwini lokuhlatshwa,[6] limlahlile, lambulala olungileyo; kamelananga lani.

Ndebele Bible 2002
No Data