A A A A A

Izimfihlakalo: [Unicorns]


Daniyeli 8:5
Kwathi ngisacabanga, khangela, kwaqhamuka impongo ivela ngentshonalanga idabula umhlaba wonke, inganyatheii phansi. Yayilophondo oluqaphileyo phakathi kwamehlo ayo.

Numeri 23:22
UNkulunkulu wabakhupha eGibhithe, ulokunjengamandla enyathi.

Numeri 24:8
UNkulunkulu wamkhupha eGibhithe, ulokunjengamandla enyathi, uzakudla izizwe, izitha zakhe, njalo uzakwephula amathambo azo, njalo azitshoke ngemitshoko yakhe.

AmaHubo 92:10
Kodwa uzaphakamisa uphondo lwami njengolwenyathi; ngizagcotshwa ngamafutha amatsha.

Zakariya 9:14
I Nkosi izabonakala ngaphezu kwabo, lomtshoko wayo uphazime njengombane; iNkosi uJehova izavuthela uphondo, iphume ngezivunguzane zaseningizimu.

Ndebele Bible 2002
No Data