A A A A A

Izimfihlakalo: [Flat noma Round Earth]


1 IziKronike 16:30
Lithuthumele phambi kwayo, mhlaba wonke; njalo umhlaba uzaqiniswa, kawuyikunyikinyeka.

1 Samuweli 2:8
Iyamphakamisa umyanga ethulini, imphakamisa oswelayo enqumbini yomquba, ukuze i ba hlalise leziphathamandla, ibadlise ilifa lesihlalo sobukhosi sodumo; ngoba insika zomhlaba zingeze Nkosi, ibekile ilizwe phezu kwazo.

Isaya 11:12
Izaziphakamisela izizwe uphawu, ibuthe abaxotshiweyo bakoIsrayeli, iqoqe abahlakazekileyo bakoJuda, bevela ezingonsini zozine zomhlaba.

Isaya 40:22
Kunguye ohlala phezu kwesigombolozi somhlaba, labahlali bawo banjengentethe; owendlala amazulu njengekhetheni, awelule njengethente lokuhlala;

Jobe 26:7
Welulela inyakatho phezu kwendawo engelalutho, aphanyeke umhlaba phezu kweze.

Jobe 26:10
Udwebe umngcele oyisigombolozi phezu kobuso bamanzi, kuze kube sekucineni kokukhanya lomnyama.

Jobe 28:24
Ngoba yena uyakhangela kuze kube semikhawulweni yomhlaba, abone ngaphansi kwawo wonke amazulu.

Jobe 37:3
Uyakukhulula ngaphansi kwamazulu wonke, lokukhanya kwakhe kuze kube semikhawulweni yomhlaba.

Jobe 37:18
Uwendlalile yini amayezi kanye laye, aqine njengesibuko esibunjiweyo ngokuncibilikisa?

Mathewu 4:8
USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lokukhazimula kwayo,

IzAga 8:27
Lapho ilungisa amazulu ngangikhonapho; lapho imisa umkhathi ngaphezu kwenziki;

AmaHubo 75:3
Umhlaba labo bonke abakhileyo kuwo kuncibilikile; mina ngiqinisa insika zawo. Selah.

AmaHubo 93:1
I Nkosi iyabusa; yembethe ubukhosi; i Nkosi yembethe amandla; izibhincisile. Umhlaba lawo uqinisiwe, kawuyikunyikinywa.

AmaHubo 104:5
Wamisa umhlaba phezu kwezisekelo zawo, kawuyikuzanyazanyiswa phakade laphakade.

IsAmbulo 7:1
Emva kwalezizinto-ke ngabona ingilosi ezine zimi emagumbini womane omhlaba zibambe imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, kumbe olwandle, loba kwesisodwa isihlahla.

Ndebele Bible 2002
No Data