A A A A A

Impilo: [Ukudumazeka]


Roma 8:28
Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu, ababiziweyo ngokwecebo lakhe.

Jeremiya 29:11
Ngoba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, kutsho i Nkosi; yimicabango yokuthula, kayisiyo eyokubi, ukuthi ngilinike isikhathi esizayo esilethemba.

Filipi 4:6-7
[6] Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga,[7] lokuthula kukaNkulunkulu, okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu.

Luka 6:16
uJudasi kaJakobe, loJudasi Iskariyothi, laye owaba ngumnikeli.

AmaHubo 34:18
I Nkosi iseduze labo abalenhliziyo ezephukileyo, iyabasindisa abalomoya odabukileyo.

Isaya 40:28-31
[28] Kawazi yini, kawukezwa yini? UNkulunkulu olaphakade, i Nkosi, uMdali wemikhawulo yomhlaba kapheli amandla njalo kadinwa? Kakuphenyeki ukuqedisisa kwakhe.[29] Inika amandla abadangeleyo, lakwabangaqinanga yandisa amandla.[30] Labatsha bazaphelelwa ngamandla, badinwe, lamajaha azakuwa lokuwa;[31] kodwa abalindela i Nkosi bazavuselela amandla; bazaqonga ngempiko njengenkozi, bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla.

IzAga 3:5
Themba e Nkosi ni ngenhliziyo yakho yonke, ungeyami ekuqedisiseni kwakho.

AmaHubo 42:11
Udaneleni mphefumulo wami? Njalo ukhathazekelani phakathi kwami? Themba kuNkulunkulu, ngoba ngisezamdumisa, ukusiliswa kobuso bami, loNkulunkulu wami.

Kolose 3:23-25
[23] njalo yonke loba yini eliyenzayo, yenzeni ngenhliziyo, njengeNkosini, njalo kungeyisikho ebantwini;[24] lisazi ukuthi eNkosini lizakwemukela umvuzo welifa; ngoba likhonza iNkosi uKristu.[25] Kodwa owenza okubi uzazemukelela okubi akwenzileyo; njalo kakukho ukubandlulula umuntu.

UmShumayeli 1:2
Ize leze, kutsho umTshumayeli, ize leze, konke kuyize.

UmShumayeli 12:8
Ize leze, kutsho umTshumayeli, konke kuyize.

Heberu 11:6
kodwa ngaphandle kokholo kakwenzeki uku m thokozisa; ngoba ozayo kuNkulunkulu umele akholwe ukuthi ukhona, lo kuthi ungumvuzi walabo abamdingisisayo.

Heberu 13:5
Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani yizinto elilazo; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya.

Ndebele Bible 2002
No Data