A A A A A

Impilo: [Ukuba Yedwa]


Jakobe 2:24
Ngakho-ke liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, futhi kungesikuthi ngokholo kuphela.

Luka 5:16
Kodwa yena waphumela enkangala wakhuleka.

Filipi 1:6
ngithemba khona lokhu, ukuthi owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza wu phelelisa kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu;

Genesise 2:18
I Nkosi uNkulunkulu yasisithi: Kakukuhle ukuthi umuntu abe yedwa. Ngizamenzela umsizi onjengaye.

1 Thimothewu 3:15
kodwa uba ngibambeka, ukuze wazi ukuthi kufanele uziphathe njani endlini kaNkulunkulu, elibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika lesisekelo seqiniso.

Johane 8:32
lizalazi iqiniso, leqiniso lizalikhulula.

Johane 6:54
Odla inyama yami anathe igazi lami, ulempilo elaphakade, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina.

Marku 6:3
Lo kayisuye umbazi yini, indodana kaMariya, lomfowabo kaJakobe loJose loJudasi loSimoni? Labodadewabo kabakho yini lapha kithi? Basebekhubeka ngaye.

2 Thesalonika 2:15
Ngakho-ke, bazalwane, manini liqine, libambelele ezimfundisweni elazifundiswayo, loba ngelizwi, kumbe ngencwadi yethu.

Galathiya 1:19
Kodwa kangibonanga la munye wabaphostoli, ngaphandle kukaJakobe umfowabo weNkosi.

Malaki 1:11
Ngoba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo, ibizo lami li za kuba likhulu phakathi kwezizwe; lakuyo yonke indawo impepha izatshiselwa ibizo lami, lomnikelo ohlambulukileyo; ngoba ibizo lami li za kuba likhulu phakathi kwezizwe, itsho i Nkosi yamabandla.

Isaya 41:10
ungesabi, ngoba ngilawe, ungathalathalazi, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho; ngizakuqinisa, yebo ngizakusiza, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami.

Mathewu 28:20
libafundise ukugcina konke engililaye khona; futhi khangelani, mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Ameni.

Johane 3:3-5
[3] UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha, angewubone umbuso kaNkulunkulu.[4] UNikodima wathi kuye: Umuntu angazalwa njani esemdala? Angangena yini ngokwesibili esiswini sikanina azalwe?[5] UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Uba umuntu engazalwanga ngamanzi langoMoya, angengene embusweni kaNkulunkulu.

Heberu 12:14
Nxwanelani ukuthula labo bonke, lobungcwele, ngaphandle kwalokho kakulamuntu ozayibona iNkosi;

IzEnzo 4:32
Lexuku labakholwayo lalinhliziyo nye lomoya munye; njalo kungekho oyedwa owathi ezintweni alazo ngezakhe, kodwa bahlanganyela izinto zonke.

Heberu 13:5
Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani yizinto elilazo; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya.

Mathewu 19:9
Kodwa ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kokufeba, abesethatha omunye, uyafeba; futhi othatha owaliweyo uyafeba.

Levitikusi 20:13
Lendoda elala lowesilisa njengokulala lowesifazana, bobabili benze isinengiso; bazabulawa lokubulawa; igazi labo liphezu kwabo.

Duteronomi 31:6
Qinani, lime isibindi, lingesabi, lingatshaywa luvalo ngenxa yazo; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho, yiyo ehamba lawe; kayiyikukulahla, kayiyikukudela.

Galathiya 4:19
Bantwana bami abancane, engilomhelo futhi wokulizala aze uKristu abunjwe kini,

2 Thimothewu 2:2
Lezinto owazizwa kimi phakathi kwabafakazi abanengi, zinikele ebantwini abathembekileyo, abazakuba lamandla okufundisa labanye.

Johane 6:51
Mina ngiyisinkwa esiphilayo, esehla sivela ezulwini; uba umuntu esidla lesisinkwa, uzaphila ephakadeni. Njalo lesinkwa mina engizasinika, siyinyama yami, mina engizayinikela impilo yomhlaba.

Jakobe 2:26
Ngoba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, ngokunjalo lokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.

Mathewu 16:18
Lami-ke ngiyakutshela, ukuthi wena unguPetro; laphezu kwalelidwala ngizalakha ibandla lami, lamasango esihogo kawayikulehlula.

Mathewu 18:15-18
[15] Kodwa nxa umfowenu ekona, hamba umsole phakathi kwakho laye lilodwa. Uba ekuzwa, umzuzile umfowenu;[16] kodwa uba enga ku zwa, thatha abe munye kumbe babe babili kanye lawe futhi, ukuze lonke ilizwi liqiniswe ngomlomo wabafakazi ababili kumbe abathathu;[17] njalo nxa esala ukubezwa bona, tshela ibandla; uba esala ukuzwa lalo ibandla, kabe njengowezizwe lomthelisi kuwe.[18] Ngiqinisile ngithi kini: Konke elizakubopha emhlabeni, kuzakuba kubotshiwe ezulwini; njalo konke elizakukhulula emhlabeni, kuzakuba kukhululiwe ezulwini.

Efesu 1:22-23
[22] wasebeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe, wamnikela ukuba yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla,[23] elingumzimba wakhe, ukugcwala kwalowo ogcwalisa konke kukho konke.

Efesu 5:23
ngoba indoda iyinhloko yomfazi, njengoba uKristu laye eyinhloko yebandla, njalo yena unguMsindisi womzimba.

1 Korinte 1:10
Kodwa ngiyalincenga, bazalwane, ngebizo leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lonke likhulume into ibenye, njalo kungabi khona ukwehlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe emqondweni munye lekuboneni kunye.

Johane 16:13
kodwa nxa yena esefikile, uMoya weqiniso, uzalikhokhelela eqinisweni lonke; ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe, kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma, alibikele izinto ezizayo.

Johane 14:6
UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, leqiniso, lempilo; kakho oza kuBaba, kodwa ngami.

Johane 14:28
Lizwile ukuthi mina ngithe kini: Ngiyahamba njalo ngizabuya kini. Uba belingithanda, belizathokoza, ngoba ngithe: Ngiya kuBaba; ngoba uBaba mkhulu kulami.

Levitikusi 18:22
Ungalali lowesilisa njengokulala lowesifazana; kuyisinengiso.

Ndebele Bible 2002
No Data