A A A A A

Impilo: [Abafelokazi]


Jakobe 1:27
Ukukholwa okuhlanzekileyo lokungangcoliswanga phambi kukaNkulunkulu ngitsho uBaba yilokhu, ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo, l okuzilondoloza engelasici ko ko mhlaba.

IzEnzo 6:1
Kwathi ngalezonsuku, abafundi sebandile, kwavela ukusola kwamaHelenisiti* ngamaHebheru, ngoba abafelokazi babo babengananzwa ekwabelweni kwensuku ngensuku.

1 Thimothewu 5:3-16
[3] Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibili.[4] Kodwa uba umfelokazi othile elabantwana loba abazukulu, kabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, kabenanise umkhondo kubazali; ngoba lokhu kuhle kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu.[5] Lowo-ke ongumfelokazi isibili osele yedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni lemikhulekweni ebusuku lemini.[6] Kanti lowo ozinikela ekuzithokoziseni, ufile ephila.[7] Laya-ke nga lezizinto, ukuze bangasoleki.[8] Kodwa uba umuntu engondli abakibo, ikakhulu abendlu yakhe, uluphikile ukholo, futhi mubi kulongakholwayo.[9] Kabalwa umfelokazi ongengaphansi kweminyaka engamatshumi ayisithupha, umfazi owake wenda endodeni kanye,[10] onconywa ngemisebenzi emihle, uba ondle abantwana, uba engenise izihambi, uba egezise inyawo zabangcwele, uba esize abahluphekayo, uba ekhuthalele wonke umsebenzi omuhle.[11] Kodwa abafelokazi abatsha ubale; ngoba nxa sebelenkanuko ezimelana loKristu, bafuna ukwenda;[12] balokulahlwa, ngoba bachithile ukholo lwabo lokuqala.[13] Futhi ngesikhathi esifananayo-ke bafunda ukuvilapha bezula lezindlu, futhi benga vilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebe bengena kokungeyisikho okwabo, bekhuluma okungafanelanga.[14] Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bende, bazale abantwana, baphathe umuzi wabo, banganiki isitha lathuba lokuthuka.[15] Ngoba lakhathesi abanye sebephambuke balandela uSathane.[16] Uba okholwayo owesilisa kumbe okholwayo owesifazana elabafelokazi, kabasize, njalo ibandla lingathwaliswa nzima, ukuze lisize abangabafelokazi isibili.

1 Thimothewu 5:9
Kabalwa umfelokazi ongengaphansi kweminyaka engamatshumi ayisithupha, umfazi owake wenda endodeni kanye,

1 Thimothewu 5:3
Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibili.

1 Thimothewu 5:16
Uba okholwayo owesilisa kumbe okholwayo owesifazana elabafelokazi, kabasize, njalo ibandla lingathwaliswa nzima, ukuze lisize abangabafelokazi isibili.

IzEnzo 9:39
UPetro wasesukuma wahamba labo; okwathi esefikile ba m thatha ba m usa endlini ephezulu, labafelokazi bonke bema laye bekhala bemtshengisa izembatho lezigqoko uDorkasi ayezenzile eselabo.

IzEnzo 6:1-6
[1] Kwathi ngalezonsuku, abafundi sebandile, kwavela ukusola kwamaHelenisiti* ngamaHebheru, ngoba abafelokazi babo babengananzwa ekwabelweni kwensuku ngensuku.[2] Abalitshumi lambili basebebizela kubo ixuku labafundi, bathi: Kakulunganga ukuthi thina sitshiye ilizwi likaNkulunkulu, sisebenze ematafuleni.[3] Ngakho, bazalwane, khangelani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa alobufakazi obuhle, agcwele uMoya oNgcwele lenhlakanipho, esingawamisa phezu kwale inswelo.[4] Kodwa thina sizaphikelela emkhulekweni lemsebenzini welizwi.[5] Lalelilizwi lalithokozisa lonke ixuku; basebekhetha uStefane, indoda egcwele ukholo loMoya oNgcwele, loFiliphu, loProkoro, loNikanori, loTimoni, loParmena, loNikola owaphendukela kumaJuda evela eAntiyoki,[6] ababamisa phambi kwabaphostoli; sebekhulekile babeka izandla phezu kwabo.

1 Thimothewu 5:11-14
[11] Kodwa abafelokazi abatsha ubale; ngoba nxa sebelenkanuko ezimelana loKristu, bafuna ukwenda;[12] balokulahlwa, ngoba bachithile ukholo lwabo lokuqala.[13] Futhi ngesikhathi esifananayo-ke bafunda ukuvilapha bezula lezindlu, futhi benga vilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebe bengena kokungeyisikho okwabo, bekhuluma okungafanelanga.[14] Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bende, bazale abantwana, baphathe umuzi wabo, banganiki isitha lathuba lokuthuka.

1 Korinte 7:8-9
[8] Kodwa kwabangendanga labafelokazi ngithi: Kuhle kibo uba behlala njengami labo.[9] Kodwa uba bengelakuzithiba kabende; ngoba kungcono ukwenda kulokutsha.

AmaHubo 68:5
Ung uyise wezintandane lomahluleli wabafelokazi, uNkulunkulu endaweni yakhe yokuhlala engcwele.

Duteronomi 14:29
LomLevi, lokhu engelasabelo lelifa kanye lawe, lowemzini, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwamasango akho, bazakuza, badle, basuthe, ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo.

Duteronomi 16:11-14
[11] Njalo uzathokoza phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, wena lendodana yakho lendodakazi yakho, lenceku yakho lencekukazi yakho, lomLevi ophakathi kwamasango akho, lowezizweni, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwakho, endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukuhlalisa ibizo layo khona.[12] Uzakhumbula-ke ukuthi wawuyisigqili eGibhithe. Njalo uzagcina njalo wenze lezizimiso.[13] Umkhosi wamadumba uzazigcinela wona insuku eziyisikhombisa, ekubutheleni kwakho ebaleni lakho lokubhulela lesikhamelweni sakho sewayini.[14] Njalo uzathaba emkhosini wakho, wena lendodana yakho lendodakazi yakho, lenceku yakho lencekukazi yakho, lomLevi, lowezizweni, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwamasango akho.

Jeremiya 49:11
Tshiya izintandane zakho, ngizazilondoloza, abafelokazi bakho kabathembe kimi.

Malaki 3:5
Njalo ngizasondela kini ngokwahlulela; ngibe ngumfakazi ophangisayo ngimelene labathakathi, ngimelene lezifebe, ngimelene labafungi bamanga, ngimelene labacindezeli bamaholo abaqatshiweyo, abafelokazi, lezintandane, labasunduzela abezizweni eceleni, njalo abangangesabiyo, itsho iNkosi yamabandla.

Duteronomi 14:28-29
[28] Ekupheleni kweminyaka emithathu uzakhupha yonke ingxenye yetshumi yezithelo zakho ngalowomnyaka, uyigcine phakathi kwamasango akho.[29] LomLevi, lokhu engelasabelo lelifa kanye lawe, lowemzini, lentandane, lomfelokazi, abaphakathi kwamasango akho, bazakuza, badle, basuthe, ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo.

Jobe 22:9
Uxotshile abafelokazi bengelalutho, lengalo zezintandane zichotshoziwe.

IsiLilo 5:3
Sesiyizintandane, kasilabo obaba, labomama sebenjengabafelokazi.

Eksodusi 22:22-24
[22] Lingacindezeli lawuphi umfelokazi kumbe intandane.[23] Uba ubacindezela lokubacindezela, yebo, uba bekhala lokukhala kimi, ngizakuzwa lokuzwa ukukhala kwabo,[24] ulaka lwami luzavutha, ngilibulale ngenkemba, labomkenu babe ngabafelokazi labantwana benu intandane.

Isaya 10:1-2
[1] Maye kwabamisa izimiso ezikhohlakeleyo, lakubabhali ababhala uhlupho;[2] ukuphambula abayanga ekwahlulelweni, lokuphanga ilungelo labahluphekayo babantu bami, ukuze abafelokazi babe yimpango yabo lokuthi baphange izintandane!

Eksodusi 22:24
ulaka lwami luzavutha, ngilibulale ngenkemba, labomkenu babe ngabafelokazi labantwana benu intandane.

Jeremiya 15:8
Ngandisile abafelokazi baba banengi okwedlula itshebetshebe lolwandle, ngehlisela phezu kwabonina bamajaha umbulali emini; ngenza usizi lokwesaba kwehlela phezu kwabo bengananzeleli.

Jobe 27:15
Insali zakhe zizangcwatshwa ekufeni, labafelokazi bakhe kabayikukhala inyembezi.

Isaya 10:2
ukuphambula abayanga ekwahlulelweni, lokuphanga ilungelo labahluphekayo babantu bami, ukuze abafelokazi babe yimpango yabo lokuthi baphange izintandane!

Jeremiya 18:21
Ngalokho-ke nikela abantwana babo endlaleni, ubanikele ekubulaweni ngenkemba; abafazi babo balahlekelwe ngabantwana, babe ngabafelokazi, lamadoda abo abulawe ngumkhuhlane, lamajaha abo atshaywe ngenkemba empini.

AmaHubo 78:64
Abapristi babo bawa ngenkemba, labafelokazi babo kabalilanga.

Eksodusi 22:22
Lingacindezeli lawuphi umfelokazi kumbe intandane.

Duteronomi 27:19
Kaqalekiswe ophambula isahlulelo sowemzini, intandane, lomfelokazi. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni.

Duteronomi 24:17
Ungaphambuli isahlulelo sowemzini le ntandane; ungathathi isembatho somfelokazi sibe yisibambiso;

Luka 2:37
njalo wayengumfelokazi owayengaba leminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lane, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila ukudla langemikhuleko ebusuku lemini.

Duteronomi 10:18
Eyenza isahlulelo sentandane lomfelokazi, njalo ethanda owezizweni ngokumnika ukudla lezembatho.

Isaya 1:17
fundani ukwenza okuhle; dingani isahlulelo; sizani ocindezelweyo; ahlulelani intandane; melani umfelokazi.

Roma 7:3
Ngakho uba indoda isaphila, uzathiwa yisifebe uba esiba ngowenye indoda; kodwa uba indoda isifile, ukhululekile emlayweni, ukuze angabi yisifebe uba esiba ngowenye indoda.

1 Thimothewu 5:4
Kodwa uba umfelokazi othile elabantwana loba abazukulu, kabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, kabenanise umkhondo kubazali; ngoba lokhu kuhle kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu.

Duteronomi 24:19-21
[19] Nxa uvuna isivuno sakho ensimini yakho, ukhohlwe isithungo ensimini, ungabuyeli ukusithatha; sizakuba ngesowemzini, esentandane lesomfelokazi; ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wezandla zakho.[20] Nxa uvuthuza isihlahla sakho somhlwathi, ungayihlola izingatsha emva kwakho; kuzakuba ngokowemzini lokwentandane lokomfelokazi.[21] Nxa usuvunile izithelo zesivini sakho, ungakhothozi emva kwakho; kuzakuba ngokowemzini lokwentandane lokomfelokazi.

Jobe 24:3
Baxotsha ubabhemi wezintandane, bathathe inkabi yomfelokazi ibe yisibambiso.

Hezekeli 22:7
Phakathi kwakho abazali benziwa inhlekisa, owezizweni uyacindezela phakathi kwakho, koniwe intandane lomfelokazi.

1 Thimothewu 5:10
onconywa ngemisebenzi emihle, uba ondle abantwana, uba engenise izihambi, uba egezise inyawo zabangcwele, uba esize abahluphekayo, uba ekhuthalele wonke umsebenzi omuhle.

IzAga 15:25
I Nkosi izadiliza indlu yozigqajayo, kodwa izamisa umngcele womfelokazi.

Zakariya 7:10
lingacindezeli umfelokazi lentandane lowezizweni lomyanga, kungabi khona loyedwa wenu owenza amacebo amabi enhliziyweni yakhe ngomfowabo.

Marku 12:42-43
[42] Kwasekufika umfelokazi othile ongumyanga waphosela inhlamvana ezimbili ezincane zemali, ezenza indibilitshi.[43] Wasebizela kuye abafundi bakhe, wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula bonke laba abaphoseleyo esitsheni somnikelo;

Jobe 29:13
Isibusiso sobhubhayo sehlele phezu kwami, njalo ngenza inhliziyo yomfelokazi ihlabele ngentokozo.

Duteronomi 24:19
Nxa uvuna isivuno sakho ensimini yakho, ukhohlwe isithungo ensimini, ungabuyeli ukusithatha; sizakuba ngesowemzini, esentandane lesomfelokazi; ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wezandla zakho.

Duteronomi 26:12
Lapho usuqedile ukunika ingxenye yetshumi, yonke ingxenye yetshumi yezithelo zakho ngomnyaka wesithathu, umnyaka wokunika ingxenye yetshumi, usuyinike umLevi, owemzini, intandane lomfelokazi ukuze badle phakathi kwamasango akho basuthe,

1 Thimothewu 5:5
Lowo-ke ongumfelokazi isibili osele yedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni lemikhulekweni ebusuku lemini.

Jeremiya 7:6
uba lingacindezeli owezizweni, lentandane, lomfelokazi, lingachithi igazi elingelacala, lingakhonzi abanye onkulunkulu ukuze lizilimaze ngalokho,

AmaHubo 94:6
Babulala umfelokazi lowezizweni, lentandane bazibulale.

AmaHubo 146:9
I Nkosi ilondoloza abemzini, isekele intandane lomfelokazi; kodwa indlela yababi iyayigenqula.

Ndebele Bible 2002
No Data