A A A A A

Impilo: [Ukuba ngumzali]


Kolose 3:21
Bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, ukuze bangadani.

Efesu 6:4
Lani bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle emlayweni lemfundisweni yeNkosi.

Eksodusi 20:12
Hlonipha uyihlo lonyoko, ukuze insuku zakho zelulwe elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona.

Heberu 12:11
Lakho konke ukulaywa okukhona kakubonakali angathi ngokwentokozo, kodwa ngokosizi; emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho.

IzAga 13:24
Ogodla uswazi lwakhe uzonda indodana yakhe, kodwa oyithandayo uyayidinga ngovivi ngesijeziso.

IzAga 22:6
Fundisa umntwana ngokwendlela yakhe; ngitsho esemdala kayikuphambuka kuyo.

IzAga 29:15
Uswazi lokukhuza kunika inhlakanipho, kodwa umntwana oyekelelwayo uthelela unina inhloni.

IzAga 29:17
Laya indodana yakho, izakuphumuza; yebo, izanika izinjabulo emphefumulweni wakho.

IsiLilo 3:22-23
[22] Uthando lwe Nkosi luhlala njalo, lesihawu sayo kasilakucina.[23] Kutsha insuku zonke ekuseni, lothembeko lwayo lukhulu.

Mathewu 6:33-34
[33] Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.[34] Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububi.

Filipi 4:6-7
[6] Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga,[7] lokuthula kukaNkulunkulu, okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu.

IzAga 1:8-9
[8] Ndodana yami, zwana ukulaya kukayihlo, ungawudeli umlayo kanyoko;[9] ngoba ku za kuba ngumqhele womusa ekhanda lakho, lemigaxo entanyeni yakho.

1 Petru 5:2-3
[2] yelusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, li wu bonise kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngesihle; njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo, kodwa ngokuvuma,[3] futhi lingabi njengamakhosi kulabo e l abelwa bona, kodwa libe yizibonelo zomhlambi.

IzEnzo 2:38-39
[38] UPetro wasesithi kubo: Phendukani, libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono, njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele.[39] Ngoba isithembiso ngesenu, lesabantwana benu, lesabo bonke abakhatshana, ngobunengi ezababizela kuyo iNkosi uNkulunkulu wethu.

AmaHubo 127:3-5
[3] Khangela, abantwana bayilifa le Nkosi, isithelo sesizalo singumvuzo.[4] Njengemitshoko esandleni seqhawe, banjalo abantwana bobutsha.[5] Ibusisiwe indoda egcwalise umxhaka wayo ngabo; kabayikuyangeka ngoba bazakhuluma lezitha esangweni.

2 Thimothewu 3:14-16
[14] Kodwa wena mana kulezozinto ozifundileyo lowaqiniseka kuzo, usazi ukuthi u zi funde kubani,[15] lokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi imibhalo engcwele, elamandla okukuhlakaniphisa kube sesindisweni ngokholo olukuKristu Jesu.[16] Wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu, njalo ulungele imfundiso, ukukhalimela, ukuqondisa, ukufundisa okusekulungeni;

Duteronomi 6:6-9
[6] Njalo amazwi la engikulaya ngawo lamuhla azakuba senhliziyweni yakho;[7] njalo uzawafundisa abantwana bakho ngokukhuthala, uzakhuluma ngawo lapho uhlezi endlini yakho, lalapho uhamba endleleni, lalapho ulala, lalapho uvuka.[8] Uzawabophela esandleni sakho abe luphawu, njalo abe ngamafilakteriyu* phakathi laphakathi kwamehlo akho.[9] Njalo uzawabhala emigubazini yendlu yakho, lemasangweni akho.

Efesu 6:1-4
[1] Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini; ngoba lokhu kulungile.[2] Hlonipha uyihlo lonyoko, okungumlayo wokuqala olesithembiso,[3] ukuze kube kuhle kuwe, njalo uphile isikhathi eside emhlabeni.[4] Lani bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle emlayweni lemfundisweni yeNkosi.

Joshuwa 4:20-24
[20] Lalawomatshe alitshumi lambili abawathatha eJordani uJoshuwa wawamisa eGiligali.[21] Wakhuluma kubantwana bakoIsrayeli esithi: Nxa abantwana benu bebuza kusasa kuboyise besithi: Ayini lamatshe?[22] Lizabazisa-ke abantwana benu lisithi: UIsrayeli wayichapha le iJordani emhlabathini owomileyo.[23] Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu yenza amanzi eJordani atsha phambi kwenu laze lachapha, njengokwenza kwe Nkosi uNkulunkulu wenu kuLwandle oluBomvu eyalomisa phambi kwethu saze sachapha,[24] ukuze zonke izizwe zomhlaba zazi isandla se Nkosi, ukuthi silamandla, ukuze liyesabe i Nkosi uNkulunkulu wenu zonke izinsuku.

Heberu 12:7-11
[7] Uba likhuthazela ekulayweni, uNkulunkulu uyaliphatha njengamadodana; ngoba yiyiphi indodana uyise angayilayiyo?[8] Kodwa uba lingelakulaywa, okuthi bonke bangabahlanganyeli bakho, ngakho lingabokufetshwa njalo kalisiwo amadodana.[9] Futhi-ke sasilabo obaba benyama yethu aba si layayo njalo sa ba hlonipha; pho, kasiyikuzehlisela ngaphansi kukaYise wemimoya kakhulu kula lokho, siphile?[10] Ngoba bona kambe ba si laya okwensuku ezinlutshwana, njengokubona kwabo; kodwa yena kube yikusizakala kwethu, ukuze si hlanganyele ubungcwele bakhe.[11] Lakho konke ukulaywa okukhona kakubonakali angathi ngokwentokozo, kodwa ngokosizi; emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho.

AmaHubo 78:1-7
[1] Lalelani, bantu bami, umthetho wami, libeke indlebe yenu emazwini omlomo wami.[2] Ngizavula umlomo wami ngomfanekiso, ngikhuphe izimfihlakalo zendulo,[3] esizizwileyo lesizaziyo, obaba abasitshela zona.[4] Kasiyiku zi fihlela abantwana babo, kusizukulwana esilandelayo, silandisa izindumiso ze Nkosi, lamandla ayo, lezimangaliso ezenzileyo.[5] Ngoba wamisa ubufakazi koJakobe, wabeka umlayo koIsrayeli, awulaya obaba, ukuze bawazise abantwana babo,[6] ukuze isizukulwana esilandelayo sazi, abantwana a bazazalwa, basukume batshele abantwana babo,[7] ukuze babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangayikhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kodwa bagcine imithetho yakhe;

Thithu 2:2-8
[2] Amadoda amadala ukuthi azithinte, ahlonipheke, engaqondileyo, ephilile ekholweni, ethandweni, ekubekezeleni;[3] abesifazana abadala ngokunjalo ukuthi baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebayo, bangafuywa liwayini elinengi, abafundisi bokuhle,[4] ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthi baqonde, babengabathandi babomkabo, bathande abantwana babo,[5] abaqondileyo, bemhlophe, begcina amakhaya, belungile, bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa.[6] Abesilisa abatsha ngokunjalo ubakhuthaze ukuthi babe ngabaqondileyo;[7] mayelana lazo zonke izinto zitshengise uyisibonelo sezenzo ezinhle: Ekufundiseni okungabolanga, ubunzulu, ukuqonda,[8] ilizwi eliphilileyo, elingasolekiyo; ukuze omelana la ni abe lenhloni, aswele ulutho olubi angalukhuluma ngani.

IzAga 3:1-12
[1] Ndodana yami, ungakhohlwa umlayo wami, kodwa inhliziyo yakho kayigcine imilayo yami.[2] Ngoba yengezelela kuwe ubude bezinsuku leminyaka yempilo lokuthula.[3] Umusa lothembeko kakungakutshiyi, kubophele entanyeni yakho, ukubhale esibhebheni senhliziyo yakho.[4] Ngalokho uzathola umusa lokuqedisisa okuhle emehlweni kaNkulunkulu labantu.[5] Themba e Nkosi ni ngenhliziyo yakho yonke, ungeyami ekuqedisiseni kwakho.[6] Ivume endleleni zakho zonke, yona-ke izaqondisa imikhondo yakho.[7] Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho; yesabe i Nkosi, usuke ebubini.[8] Kuzakuba yikwelatshwa kwenkaba yakho, lokunathwayo kwamathambo akho.[9] Hlonipha i Nkosi ngemfuyo yakho, langezithelo zakho zokuqala zesivuno sakho sonke.[10] Khona iziphala zakho zizagcwaliswa ngenala, lezikhamelo zakho zewayini ziphuphume iwayini elitsha.[11] Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kwe Nkosi, unganengwa yikukhuza kwayo.[12] Ngoba i Nkosi iyamlaya emthandayo, yebo, njengoyise indodana athokoza ngayo.

Ndebele Bible 2002
No Data