A A A A A

Impilo: [Umculo]


AmaHubo 95:1
Wozani, siyihlabelele i Nkosi, senze umsindo wentokozo kulo idwala losindiso lwethu.

Efesu 5:19
likhulumisana ngezihlabelelo langamahubo okudumisa langezingoma zomoya, lihlabelele licule eNkosini enhliziyweni yenu,

Heberu ۲:۱۲
esithi: Ngizatshumayela ibizo lakho kubafowethu, ngizakuhlabelela indumiso phakathi kwebandla.

AmaHubo 71:23
Indebe zami zizamemeza ngentokozo lapho ngihlabelela kuwe, lomphefumulo wami owuhlengileyo.

Eksodusi 15:1
Khona oMozisi labantwana bakoIsrayeli bahlabelela lelihubo e Nkosi ni; bakhuluma bathi: Ngizahlabelela i Nkosi, ngoba iphakeme isibili. Ibhiza lomgadi walo ikuphosele olwandle.

AmaHubo 105:2
Hlabelelani kuyo, lihlabelele amahubo kuyo, likhulume ngezenzo zayo zonke ezimangalisayo.

AmaHubo 49:4
Ngizabeka indlebe yami kuso isaga, ngizavula ilibho lami ngechacho.

AmaHubo 101:1
Ngizahlabela ngomusa lesahlulelo; ngizahlabela kuwe, Nkosi.

AmaHubo 150:1-5
[1] Dumisani i Nkosi ! Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele; mdumiseni emkhathini wamandla akhe.[2] Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe ezilamandla, limdumise ngenxa yobunengi bobukhulu bakhe.[3] Mdumiseni ngokuvuthelwa kophondo, limdumise ngogubhu lwezintambo lechacho,[4] limdumise ngesigujana langokusina, limdumise ngezinto zokuhlabelela ezilentambo langomhlanga,[5] limdumise ngensimbi ezincencethayo ezihlokomayo, limdumise ngensimbi ezincencethayo ezikhala kakhulu.

Kolose 3:16
Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakaniphweni yonke; lifundisane lilayane, ngezihlabelelo, lamahubo odumo, lengoma zomoya, lihlabelela lilomusa enhliziyweni zenu eNkosini.

AmaHubo 98:1-7
[1] Hlabelelani i Nkosi ingoma entsha, ngoba yenzile izimangaliso; isandla sayo sokunene lengalo yayo engcwele kuyizuzele ukunqoba.[2] I Nkosi yazisile usindiso lwayo, yembule ukulunga kwayo emehlweni ezizwe.[3] Ikhumbule umusa wayo leqiniso layo kuyo indlu kaIsrayeli. Imikhawulo yonke yomhlaba ibonile usindiso lukaNkulunkulu wethu.[4] Hlokomani ngentokozo e Nkosi ni, mhlaba wonke, lenze umsindo omkhulu, lithokoze, lihlabele indumiso.[5] Hlabelelani e Nkosi ni ngechacho, ngechacho lelizwi lokuhlabelela.[6] Ngezimpondo langomsindo wophondo lwenqama hlokomani ngentokozo phambi kweNkosi, uJehova.[7] Kaluholobe ulwandle lokugcwala kwalo, umhlaba labahlala kuwo.

IsAmbulo 14:3-4
[3] basebehlabela kungathi yingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi, laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo labadala; njalo kakho owayengayifunda ingoma, ngaphandle kwabayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane, abahlengiweyo emhlabeni.[4] Labo yibo abangangcoliswanga kanye labesifazana; ngoba bazintombi. Yibo abalandela iWundlu loba lisiya ngaphi; laba bathengwa ebantwini, izithelo zokuqala kuNkulunkulu leWundlwini.

AmaHubo 135:3
Dumisani i Nkosi, ngoba i Nkosi ilungile; hlabelelani indumiso ebizweni layo, ngoba kumnandi.

Amose 6:5
betshotsha izingoma ngechacho beziqambela izinto zokukhaliswa njengoDavida,

AmaHubo 57:7
Inhliziyo yami iqinisiwe, Nkulunkulu, inhliziyo yami iqinisiwe. Ngizahlabelela ngihube indumiso.

2 IziKronike 5:13
Kwasekusithi bekhalisa izimpondo behlabelela kanyekanye ukuzwakalisa umsindo owodwa, ukudumisa lokubonga i Nkosi, lalapho bephakamisa ilizwi ngezimpondo langezinsimbi ezincencethayo lezinto zokuhlabelela, lalapho bedumisa i Nkosi ukuthi ilungile lokuthi umusa wayo umi kuze kube phakade, indlu yagcwaliswa liyezi, indlu ye Nkosi,

AmaHubo 40:3
Yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, indumiso kuNkulunkulu wethu. Abanengi bazabona besabe, bathembe e Nkosi ni.

Ndebele Bible 2002
No Data