A A A A A

Impilo: [Ukugula Kwengqondo]


1 Johane 4:18
Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandweni.

Galathiya 5:22-23
[22] Kodwa isithelo sikaMoya luthando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukholo,[23] ubumnene, ukuzithiba; kokunje kakulamlayo.

UmShumayeli 12:13
Kasizwe isiphetho sodaba lonke: Mesabe uNkulunkulu, ugcine imilayo yakhe; ngoba lokho yimfanelo yonke yomuntu.

2 Thimothewu 1:7
Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala, kodwa owamandla lowothando lowokuqonda.

Filipi 4:6-7
[6] Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga,[7] lokuthula kukaNkulunkulu, okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu.

Isaya 41:10
ungesabi, ngoba ngilawe, ungathalathalazi, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho; ngizakuqinisa, yebo ngizakusiza, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami.

Duteronomi 28:27-29
[27] I Nkosi izakutshaya ngamathumba eGibhithe, lamaqhubu, loqweqwe, lenkomo, ongelakwelatshwa kukho.[28] I Nkosi izakutshaya ngobuhlanya langobuphofu langokudideka kwenhliziyo.[29] Njalo uzaphumputha emini njengesiphofu siphumputha emnyameni, ungenzi indlela zakho ziphumelele; ucindezelwe kuphela, uphangwe insuku zonke, kungabi khona osindisayo.

1 Petru 5:7
liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke, ngoba yena uyalikhathalela.

Filipi 4:13
Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa.

Mathewu 11:28-30
[28] Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, njalo mina ngizaliphumuza.[29] Thathani ijogwe lami lilibeke phezu kwenu lifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobekile enhliziyweni; njalo lizathola ukuphumula emiphefumulweni yenu;[30] ngoba ijogwe lami libutshelezi, lomthwalo wami ulula.

Roma 15:13
Kungathi-ke uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke langokuthula ekukholweni, ukuze lengezwe ethembeni, ngamandla kaMoya oNgcwele.

1 Johane 4:8
Ongathandiyo, kamazi uNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu uluthando.

2 Thesalonika 2:11
Ngenxa yalokhu-ke uNkulunkulu uzabathumezela amandla enkohliso, ukuze bakholwe amanga;

Jeremiya 25:16
Zizanatha zidakwe, zihlanye ngenxa yenkemba engiyithuma phakathi kwazo.

Jeremiya 51:7
IBhabhiloni yayiyinkezo yegolide esandleni se Nkosi, eyayidakisa umhlaba wonke; izizwe zanatha iwayini layo, ngakho zahlanya.

Mathewu 4:24
Indumela yakhe yasiphumela kuyo yonke iSiriya; basebeletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlungu, lababengenwe ngamadimoni, lababelezithuthwane, lezigoga; wasebasilisa.

Roma 8:28
Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu, ababiziweyo ngokwecebo lakhe.

2 Thimothewu 3:16-17
[16] Wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu, njalo ulungele imfundiso, ukukhalimela, ukuqondisa, ukufundisa okusekulungeni;[17] ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungisiselwe wonke umsebenzi omuhle.

1 Petru 5:10
Kodwa uNkulunkulu womusa wonke, owasibizela ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesu, se si hlupheke okwesikhatshana, sengathi yena angaliphelelisa, a li qinise, a li nike amandla, a li sekele.

Filipi 1:6
ngithemba khona lokhu, ukuthi owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza wu phelelisa kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu;

AmaHubo 34:17
Bakhala, i Nkosi yezwa; iyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

Heberu 12:1
Ngakho-ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi, asilahle konke okusindayo lesono esi si thandele lula, asigijime ngokubekezela umjaho esiwumiselweyo,

Efesu 4:23
njalo lenziwe batsha emoyeni wengqondo yenu,

1 Thimothewu 1:5
Kodwa isiphetho somlayo luthando oluvela enhliziyweni emhlophe la ku sazela esihle l e khol weni olungelakuzenzisa;

Filipi 4:8
Elokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okulodumo oluhle, uba kukhona okuhle njalo uba kukhona okudumisekayo, nakanani ngakho lokhu;

Efesu 5:18
Njalo lingadakwa liwayini, okukulo umsindo, kodwa gcwaliswani nguMoya,

Ndebele Bible 2002
No Data