A A A A A

Impilo: [Ukulahlekelwa NguJobe]


1 Petru 5:7
liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke, ngoba yena uyalikhathalela.

2 Korinte 8:9
Ngoba liyawazi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lanxa wayenothile, waba ngumyanga ngenxa yenu, ukuze ngobuyanga bakhe lina linothe.

2 Thimothewu 2:15
Khuthalela ukuthi uziveze kuNkulunkulu uthembekile, isisebenzi esingelambangela yokuba lenhloni, esiqondisa kuhle ilizwi leqiniso.

Isaya 41:10
ungesabi, ngoba ngilawe, ungathalathalazi, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho; ngizakuqinisa, yebo ngizakusiza, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami.

Jeremiya 29:11
Ngoba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, kutsho i Nkosi; yimicabango yokuthula, kayisiyo eyokubi, ukuthi ngilinike isikhathi esizayo esilethemba.

Johane 16:33
Ngikhulume lezizinto kini, ukuze libe lokuthula kimi. Emhlabeni lizakuba lenhlupheko; kodwa manini isibindi, mina ngiwunqobile umhlaba.

Joshuwa 1:9
Kangikulayanga yini? Qina, ume isibindi; ungesabi, ungatshaywa luvalo, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ilawe loba ngaphi lapho oya khona.

Filipi 4:19
Kodwa uNkulunkulu wami uzagcwalisa yonke inswelo yenu njengokwenotho yakhe ebukhosini, kuKristu Jesu.

IzAga 30:8
Susa khatshana lami ize lamazwi amanga; ungangiphi ubuyanga loba inotho; ungiphe ukudla kwesabelo sami.

AmaHubo 27:14
Lindela i Nkosi, ube lamandla, izaqinisa inhliziyo yakho, yebo, lindela i Nkosi.

AmaHubo 37:25
Ngangimutsha, sengimdala, kanti kangibonanga olungileyo etshiyiwe, lenzalo yakhe idinga ukudla.

AmaHubo 50:15
Ungibize esukwini lokuhlupheka, ngizakukhulula, ubusungidumisa.

AmaHubo 55:22
Phosela umthwalo wakho phezu kwe Nkosi, yona izakusekela; kayiyikuvuma lanini ukuthi olungileyo anyikinywe.

Roma 8:28
Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu, ababiziweyo ngokwecebo lakhe.

Filipi 4:6-7
[6] Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga,[7] lokuthula kukaNkulunkulu, okudlula ukuqedisisa konke, kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu.

Isaya 43:18-19
[18] Lingakhumbuli izinto zakuqala, linganakani ngezinto zendulo.[19] Khangelani, ngizakwenza into entsha; khathesi kuzahluma, kaliyikukwazi yini? Yebo, ngizakwenza indlela enkangala, imifula ogwaduleni.

Jakobe 1:2-4
[2] Kubaleni njenge ntokozo yonke, bazalwane bami, nxa liwela ezilingweni ezizinhlobonhlobo,[3] lisazi ukuthi ukuhlolwa kokholo lwenu kuveza ukubekezela;[4] kodwa ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo, ukuze libe ngabapheleleyo liphelelisiwe, lingasileli ngalutho.

Mathewu 6:28-33
[28] Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga, ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi;[29] kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo.[30] Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikule mbathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane?[31] Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani?[32] Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto.[33] Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.

Roma 5:1-8
[1] Ngakho sesilungisisiwe ngokholo, silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu,[2] okungaye njalo silokungena ngokholo kulumusa esimi kuwo, sizincoma ethembeni lobukhosi bukaNkulunkulu.[3] Kakusikho lokhu -ke kuphela, kodwa sizincoma langezinhlupheko, sisazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukubekezela,[4] lokubekezela ukuqina, lokuqina ithemba;[5] lethemba kalidanisi, ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo.[6] Ngoba sisebuthakathaka, ngesikhathi esifaneleyo uKristu wafela abeyisa uNkulunkulu.[7] Ngoba kunzima ukuthi umuntu afele olungileyo; kodwa mhlawumbe kungaba khona ngitsho olesibindi sokufela olungileyo.[8] Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi, ukuthi uKristu wasifela siseyizoni.

Jobe 1:1-22
[1] Kwakukhona indoda elizweni leUzi, ibizo layo lalinguJobe. Leyondoda yayiphelele-ke, iqondile, imesaba uNkulunkulu, ixwaya okubi.[2] Yasizalelwa amadodana ayisikhombisa lamadodakazi amathathu.[3] Lemfuyo yayo yayiyizimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, lamakamela ayizinkulungwane ezintathu, lezipane zenkabi ezingamakhulu amahlanu, labobabhemi abasikazi abangamakhulu amahlanu, lenceku ezinengi kakhulu. Ngakho lowomuntu wayemkhulu okwedlula bonke abantu bempumalanga.[4] Njalo amadodana akhe ahamba enza idili endlini yaleyo laleyo ngosuku lwayo; athuma abiza odadewabo abathathu ukuze badle banathe lawo.[5] Kwakusithi lapho esephelile amazopha ensuku zedili, uJobe athume, awangcwelise, avuke ekuseni kakhulu, anikele iminikelo yokutshiswa ngokw enani lawo wonke, ngoba uJobe wathi: Mhlawumbe amadodana ami onile, amthuka uNkulunkulu enhliziyweni yawo. Wenza njalo uJobe zonke izinsuku.[6] Kwasekusiba losuku lapho amadodana kaNkulunkulu eza ukuzimisa phambi kwe Nkosi, loSathane laye wafika phakathi kwawo.[7] I Nkosi yasisithi kuSathane: Uvela ngaphi? USathane wasephendula i Nkosi wathi: Ekuzulazuleni emhlabeni lekuhambahambeni kuwo.[8] I Nkosi yasisithi kuSathane: Ubekile yini inhliziyo yakho encekwini yami uJobe, ngoba kakho onjengayo emhlabeni, umuntu opheleleyo loqondileyo, owesaba uNkulunkulu loxwaya ububi?[9] USathane wasephendula i Nkosi wathi: UJobe umesabela ize uNkulunkulu yini?[10] Kawumbiyelanga yini yena lendlu yakhe lakho konke alakho inhlangothi zonke? Ubusisile umsebenzi wezandla zakhe, lezifuyo zakhe zanda kakhulu elizweni.[11] Kodwa isibili yelula isandla sakho khathesi, uthinte konke alakho; sibili uzakuthuka ebusweni bakho.[12] I Nkosi yasisithi kuSathane: Khangela konke alakho kusesandleni sakho; kuphela kuye ungeluleli isandla sakho. Wasephuma uSathane phambi kwe Nkosi.[13] Kwasekusiba losuku lapho amadodana lamadodakazi akhe ayesidla enatha iwayini endlini yomfowabo, izibulo.[14] Kwasekufika isithunywa kuJobe sathi: Inkabi bezilima labobabhemi besidla emaceleni azo;[15] kwasekutheleka amaShebha, akuthatha, atshaya izinceku ngobukhali benkemba, njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele.[16] Lesi sisakhuluma, kwafika lesinye, sathi: Umlilo kaNkulunkulu uwile uvela emazulwini, watshisa phakathi kwezimvu laphakathi kwezinceku, waziqeda; njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele.[17] Lesi sisakhuluma, kwafika lesinye, sathi: AmaKhaladiya amise amaxuku amathathu atheleka phezu kwamakamela, awathatha, atshaya izinceku ngobukhali benkemba, njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele.[18] Lesi sisakhuluma, kwafika lesinye, sathi: Amadodana akho lamadodakazi akho bebesidla benatha iwayini endlini yomfowabo, izibulo.[19] Khangela-ke, umoya omkhulu wafika uvela ngaphetsheya kwenkangala, watshaya amagumbi womane endlu, yawela phezu kwamajaha, afa; njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele.[20] UJobe wasesukuma, wadabula ibhatshi lakhe, waphuca ikhanda lakhe, wawa emhlabathini, wakhonza;[21] wasesithi: Ngaphuma ngize esiswini sikamama, njalo ngizabuyela khona ngize; i Nkosi yapha, i Nkosi ithethe; kalibusiswe ibizo le Nkosi.[22] Kukho konke lokhu uJobe konanga, kambalelanga ubuwula uNkulunkulu.

Ndebele Bible 2002
No Data