A A A A A

Impilo: [Ezempilo]


1 Korinte 6:19-20
[19] Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu,[20] ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.

3 Johane 1:2
Sithandwa, kuzo zonke izinto jikelele ngifisa ukuthi uphumelele njalo uphile, njengalokhu umphefumulo wakho uphumelela.

1 Korinte 10:31
Ngakho uba lisidla, loba linatha, loba lisenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu.

1 Thimothewu 4:8
ngoba ukwejwayeza umzimba kulokusiza okuncinyane; kodwa ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kulesithembiso sempilo yalamuhla lezayo.

IzAga 17:22
Inhliziyo ethokozayo yenza kuhle njengo muthi, kodwa umoya owephukileyo womisa amathambo.

IzAga 31:17
Uyabhinca ukhalo lwakhe ngamandla, aqinise ingalo zakhe.

Efesu 5:18
Njalo lingadakwa liwayini, okukulo umsindo, kodwa gcwaliswani nguMoya,

IzAga 20:1
Iwayini liyisideleli; okunathwayo okulamandla kulomsindo; njalo wonke oduha kukho kahlakaniphanga.

Duteronomi 7:12-15
[12] Kuzakuthi ngoba lisizwa lezizahlulelo, lizigcine, lizenze, i Nkosi uNkulunkulu wakho izakugcinela isivumelwano lomusa eyakufungela oyihlo.[13] Njalo izakuthanda, ikubusise, ikwandise. Futhi izabusisa isithelo sesizalo sakho, lesithelo selizwe lakho, amabele akho, lewayini lakho elitsha, lamafutha akho, umqegu wenkomo zakho, lemihlambi yezimvu zakho, elizweni alifungela oyihlo ukukunika lona.[14] Uzabusiswa kulazo zonke izizwe; kakuyikuba khona phakathi kwakho owesilisa ongazaliyo lowesifazana oyinyumba, loba phakathi kwezifuyo zakho.[15] Le Nkosi izasusa kuwe wonke umkhuhlane; kayiyikukwehlisela lasinye sezifo ezimbi zeGibhithe ozaziyo, kodwa izazehlisela phezu kwabo bonke abakuzondayo.

Jeremiya 33:6
Khangela, ngizawulethela impilo enhle lokusiliswa; ngizabasilisa abantu bawo, ngibatshengise ukuphumelela lokulondoloza kwami okunengi.

IzEnzo 27:34
Ngakho ngiyalincenga ukuthi lithathe ukudla; ngoba lokhu ngokosindiso lwenu; ngoba kakuyikuwa komunye unwele lwekhanda lenu.

Duteronomi 28:53
Njalo uzakudla isithelo sesizalo sakho, inyama yamadodana leyamadodakazi akho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike wona, ekuvinjezelweni lekucindezelweni, izitha zakho ezizakucindezela ngakho.

Levitikusi 11:1-4
[1] I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi kibo:[2] Tshonini ebantwaneni bakoIsrayeli lithi: Nanzi izinto eziphilayo elingazidla kuzo zonke inyamazana ezisemhlabeni.[3] Konke okwehlukanisa isondo lokwehlukanisa isondo kabili lo kwetshisayo phakathi kwenyamazana, lokhu lizakudla.[4] Kodwa lezi kaliyikuzidla kulezo ezetshisayo kumbe kulezo ezehlukanisa isondo: Ikamela, ngoba liyetshisa, kodwa kalehlukanisi amasondo; lingcolile kini.

IsAmbulo 14:12
Nanku ukubekezela kwabangcwele; nampa abagcina imilayo kaNkulunkulu lokholo lukaJesu.

IzAga 16:24
Amazwi amnandi aluhlanga loluju, amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni.

IzAga 4:20-22
[20] Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho ekukhulumeni kwami.[21] Kakungaphunyuki emehlweni akho; ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho.[22] Ngoba kuyimpilo kwabakutholayo, lempilo enhle yenyama yabo yonke.

IzAga 3:7-8
[7] Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho; yesabe i Nkosi, usuke ebubini.[8] Kuzakuba yikwelatshwa kwenkaba yakho, lokunathwayo kwamathambo akho.

Eksodusi 15:26
yasisithi: Uba lilalela lokulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu, lenze okulungileyo emehlweni ayo, libeke indlebe emilayweni yayo, ligcine zonke izimiso zayo, kangiyikwehlisela phezu kwenu lasinye sezifo engazehlisela phezu kwamaGibhithe; ngoba ngiyi Nkosi elelaphayo.

Ndebele Bible 2002
No Data