A A A A A

Impilo: [Ukuqonda]


1 Korinte 2:14
Kodwa umuntu wemvelo kazemukeli izinto zikaMoya kaNkulunkulu; ngoba ziyibuthutha kuye, njalo kalawo amandla okuqedisisa, ngoba zihlolisiswa ngokomoya;

1 Korinte 12:10
lakomunye imisebenzi yamandla, lakomunye isiprofetho, lakomunye ukwehlukanisa imimoya, lakomunye inhlobo yendimi, lakomunye ukuchasisa indimi;

1 Korinte 14:29-33
[29] Abaprofethi-ke ababili loba abathathu kabakhulume, labanye kabahlolisise.[30] Kodwa uba kusembulwa komunye ohleziyo, kathule owokuqala.[31] Ngoba lonke lingaprofetha munye ngamunye, ukuze bonke bafunde, njalo bonke bakhuthazwe;[32] lemimoya yabaprofethi iyathotshiselwa abaprofethi.[33] Ngoba uNkulunkulu kayisuye owesiphithiphithi, kodwa ngowokuthula, njengemabandleni wonke abangcwele.

1 Johane 2:27
Lina-ke ukugcotshwa elakwemukela kuye kuhlala kini, njalo kalisweli ukuthi umuntu alifundise; kodwa njengoba ukugcotshwa okufananayo kuyalifundisa ngakho konke, futhi kuqinisile, njalo kayisiwomanga, futhi njengoba kwalifundisa, lizahlala kuye.

1 Johane 4:1
Bathandekayo, lingakholwa wonke umoya, kodwa hlolani omoya, ukuthi bavela kuNkulunkulu yini; ngoba banengi abaprofethi bamanga abaphumele emhlabeni.

1 AmaKhosi 3:9
Ngakho nika inceku yakho inhliziyo eqedisisayo ukwahlulela abantu bakho, ukuze ngehlukanise phakathi kokuhle lokubi; ngoba ngubani olamandla ukwahlulela lesisizwe sakho esikhulu?

1 Samuweli 16:7
Kodwa i Nkosi yathi kuSamuweli: Ungakhangeli isimo sakhe lobude besithombo sakhe, ngoba ngimalile, ngoba kakunjengokubona komuntu, ngoba umuntu ubona ingaphandle, kodwa i Nkosi ibona inhliziyo.

1 Thesalonika 5:21
hlolisisani konke; libambelele kokuhle;

1 Thimothewu 4:1
UMoya-ke utsho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokucina abanye bazahlehlela emuva ekholweni, balalele omoya abaduhisayo lemfundiso zamadimoni,

Kolose 2:8
Nanzelelani hlezi kube khona olithumbayo ngolwazi lwenhlakanipho langenkohliso eyize, njengokomkhuba wabantu, njengokwemfundiso zakuqala zomhlaba, njalo kungenjengokukaKristu;

Heberu 4:12
Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liphilile, lilamandla, libukhali kuloba yiyiphi inkemba esika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kube sekwehlukanisweni kwakho konke umphefumulo lomoya, wonke amalunga lomnkantsho, njalo lingumhloli okhaliphileyo wemicabango lezizindlo zenhliziyo.

Heberu 5:14
Kodwa ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo, asebesebenzise izingqondo ngokwejwayela ekwehlukaniseni konke okuhle lokubi.

Hoseya 14:9
Lowo ohlakaniphileyo aziqedisise lezizinto; lowo oqondayo azazi; ngoba indlela ze Nkosi zilungile, labaqotho bayahamba ngazo, kodwa abaphambuki bayakhubeka kuzo.

Jakobe 1:5
Njalo uba kukhona kini oswele inhlakanipho, kacele kuNkulunkulu ophanayo ngesihle kibo bonke, futhi kasoli, njalo uzayinikwa.

Johane 7:24
Lingahluleli ngokubona, kodwa yahlulelani ukwahlulela okuqondileyo.

Mathewu 10:16
Khangelani, mina ngiyalithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi; ngakho hlakaniphani njengezinyoka, libe msulwa njengamajuba.

Mathewu 24:24
Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso, ukuze kuthi, nxa kungenzeka, baduhise labakhethiweyo.

IzAga 15:14-21
[14] Inhliziyo yoqedisisayo idinga ulwazi, kodwa umlomo wezithutha udla ubuthutha.[15] Zonke insuku zohluphekayo zimbi, kodwa inhliziyo ethokozayo ilidili njalonjalo.[16] Kungcono okuncinyane kanye lokwesaba i Nkosi kulenotho enengi lenkathazo kanye layo.[17] Kungcono isidlo semibhida lapho okulothando khona kulenkabi enonileyo lenzondo kanye layo.[18] Umuntu ololaka udungula ingxabano, kodwa ophuza ukuthukuthela uzathulisa ingxabano.[19] Indlela yevila injengothango lwameva, kodwa indlela yabaqotho ibuthelelwe.[20] Indodana ehlakaniphileyo ithokozisa uyise, kodwa umuntu oyisithutha weyisa unina.[21] Ubuthutha buyintokozo koswela ingqondo, kodwa umuntu oqedisisayo uyaqondisa ukuhamba kwakhe.

IzAga 18:15
Inhliziyo yoqedisisayo izuza ulwazi, lendlebe yabahlakaniphileyo idinga ulwazi.

IzAga 28:11
Indoda enothileyo ihlakaniphile emehlweni ayo, kodwa umyanga oqedisisayo uzayihlola.

AmaHubo 119:125
Ngiyinceku yakho; ngiphe ukuqedisisa, ukuze ngazi izifakazelo zakho.

Roma 12:2
Njalo lingalingisi lumhlaba, kodwa liguqulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu, ukuze lihlolisise okuyintando kaNkulunkulu elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo.

IzEnzo 17:10-11
[10] Njalo abazalwane bahle basusa uPawuli loSilasi babathuma eBeriya ebusuku; okwathi sebefikile khona basuka baya esinagogeni lamaJuda.[11] Lawo ayekhaliphile kulalawo aweThesalonika, emukela ilizwi ngokuvuma konke, ehlolisisa imibhalo insuku ngensuku, ukuthi zinjalo yini lezizinto.

Filipi 1:9-10
[9] Njalo ngikhuleka lokhu, ukuthi uthando lwenu luvame-ke lusanda ngokwanda elwazini lekuqedisiseni konke,[10] ukuze lizivume izinto ezinhle kakhulu, ukuze lihlambuluke lingasoleki kuze kube sesukwini lukaKristu,

1 Thimothewu 6:3-5
[3] Uba kukhona ofundisa okwehlukileyo, njalo engavumelani lamazwi aphilileyo, aweNkosi yethu uJesu Kristu, lemfundiso evumelana lokukhonza uNkulunkulu,[4] uyazikhukhumeza, kazi lutho, kodwa ubulawa yinkani lemibuzo lokuphikisana ngamazwi, okuvela kukho umona, umbango, ukuthuka, imicabango emibi,[5] ukuxabaxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, labalahlekelwe liqiniso, besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Zehlukanise labanjalo.

2 Korinte 11:13-15
[13] Ngoba abanje bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziphendula babe ngabaphostoli bakaKristu.[14] Kakumangalisi-ke; ngoba uSathane uqobo uziphendula abe yingilosi yokukhanya.[15] Ngakho ka ku sinto enkulu uba lazo inceku zakhe ziziphendula njengenceku zokulunga, okuphela kwazo kuzakuba njengokwemisebenzi yazo.

IzAga 2:1-5
[1] Ndodana yami, uba usemukela amazwi ami, ugcine kuwe imilayo yami,[2] ukuthi wenze indlebe yakho ilalele inhlakanipho, uthobise inhliziyo yakho ekuqedisiseni,[3] yebo, uba ukhalela ukuqedisisa, ukhuphele ilizwi lakho ekuzwisiseni,[4] uba ukudinga njengesiliva, ukuphenye njengezimpahla eziligugu ezifihliweyo,[5] khona uzaqedisisa ukuyesaba i Nkosi, uthole ulwazi lukaNkulunkulu.

IzAga 3:1-6
[1] Ndodana yami, ungakhohlwa umlayo wami, kodwa inhliziyo yakho kayigcine imilayo yami.[2] Ngoba yengezelela kuwe ubude bezinsuku leminyaka yempilo lokuthula.[3] Umusa lothembeko kakungakutshiyi, kubophele entanyeni yakho, ukubhale esibhebheni senhliziyo yakho.[4] Ngalokho uzathola umusa lokuqedisisa okuhle emehlweni kaNkulunkulu labantu.[5] Themba e Nkosi ni ngenhliziyo yakho yonke, ungeyami ekuqedisiseni kwakho.[6] Ivume endleleni zakho zonke, yona-ke izaqondisa imikhondo yakho.

Ndebele Bible 2002
No Data