A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukwaneliseka]


Mathewu 6:25-33
[25] Ngakho ngithi kini: Lingaphisekeli impilo yenu, ukuthi lizakudlani lokuthi lizanathani; lomzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. Impilo kayidluli yini ukudla, lomzimba izembatho?[26] Khangelani inyoni zezulu, ukuthi kazihlanyeli njalo kazivuni, kazibutheli eziphaleni; kanti uYihlo osezulwini uyazondla; lina kalizidluli kakhulu yini?[27] Njalo nguwuphi kini ngokuphisekela ongengezelela ingalo ibenye ebudeni bakhe?[28] Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga, ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi;[29] kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo.[30] Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikule mbathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane?[31] Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani?[32] Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto.[33] Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.

2 Korinte 11:23-25
[23] Bayizikhonzi zikaKristu yini? (Ngikhuluma njeng ohlanya) ngi yiso ku labo; emisebenzini enzima okwengezelelweyo kakhulu, emivimvinyeni okwedlula amalawulo, ezintolongweni okungezelelweyo kakhulu, ekufeni kanengi;[24] kumaJuda ngemukela imivimvinya engamatshumi amane kusala owodwa kahlanu.[25] Ngatshaywa kathathu ngezinduku, ngakhandwa ngamatshe kanye, kathathu ngachithekelwa ngumkhumbi, ubusuku lemini ngisekujuleni kolwandle;

Filipi 4:12-13
[12] Ngiyakwazi konke ukuthotshiswa, futhi ngiyakwazi ukuba lokunengi kakhulu; kukho konke lezintweni zonke sengifundisiwe futhi ukusutha lokulamba, lokuba lokunengi kakhulu lokuswela.[13] Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa.

Heberu 13:5
Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani yizinto elilazo; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya.

1 Thimothewu 6:6-7
[6] Kodwa ukukhonza uNkulunkulu lokwenela kuyinzuzo enkulu;[7] ngoba kasizanga lalutho emhlabeni; kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho;

Luka 12:15
Wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele ubuhwaba, ngoba impilo yomuntu kayikho ebunengini bezinto alazo.

2 Korinte 12:10
Ngakho ngiyathokoza ebuthakathakeni, ekuthukweni, ekubanjweni ngamandla, ekuzingelweni, ekukhathazekeni, ngenxa kaKristu; ngoba nxa ngibuthakathaka, khona ngilamandla.

AmaHubo 37:3-4
[3] Themba e Nkosi ni, wenze okuhle, uhlale elizweni, wondliwe ngothembeko.[4] Zithokozise e Nkosi ni, njalo izakunika iziloyiso zenhliziyo yakho.

1 Thimothewu 6:10-11
[10] ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi; abanye beyifisa baduhile ekholweni, bazigwaza ngenhlungu ezinengi.[11] Kodwa wena O muntu kaNkulunkulu, balekela lezizinto; njalo udingisise ukulunga, ukwesaba uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukubekezela, ubumnene.

IzAga 16:8
Okulutshwana kanye lokulunga kungcono kulobunengi benzuzo engelakulunga.

IzAga 28:6
Kungcono umyanga ohamba ngobuqotho bakhe kulophambene ngezindlela lanxa enothile.

UmShumayeli 3:13
Futhi lokuthi wonke umuntu adle anathe akholise okuhle ngomtshikatshika wakhe wonke, kuyisipho sikaNkulunkulu.

Ndebele Bible 2002
No Data