A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukuzibophezela]


1 Johane 4:20
Uba umuntu esithi: Ngiyamthanda uNkulunkulu, njalo ezonda umzalwane wakhe, ungumqambimanga; ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo, angamthanda njani uNkulunkulu angambonanga?

1 AmaKhosi 8:61
Ngakho inhliziyo yenu kayibe ngepheleleyo kuJehova uNkulunkulu wethu, ukuhamba ezimisweni zayo, lokugcina imilayo yayo njengalamuhla.

2 Thimothewu 1:12
Ngenxa yalesisizatho lami ngiyahlupheka lezizinto, kodwa kangilanhloni; ngoba ngiyamazi engikholwe kuye, njalo ngileqiniso ukuthi ulamandla okulondoloza lokho engikubeke ku ye kuze kufike lolosuku.

2 Thimothewu 2:15
Khuthalela ukuthi uziveze kuNkulunkulu uthembekile, isisebenzi esingelambangela yokuba lenhloni, esiqondisa kuhle ilizwi leqiniso.

2 Thimothewu 4:7
Ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile uhambo, ngilondolozile ukholo;

IzEnzo 2:42
Basebephikelela ekufundiseni kwabaphostoli lekuhlanganeni, lekuhlephuleni isinkwa lemikhulekweni.

Kolose 1:29
engikutshikatshikelayo lami, ngisilwa njengokusebenza kwakhe, okusebenza kimi ngamandla.

Duteronomi 27:10
Ngakho uzalalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, wenze imilayo yayo lezimiso zayo engikulaya zona lamuhla.

Duteronomi 6:5
Njalo wothanda i Nkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke langamandla akho wonke.

Galathiya 1:4
owazinikela ngenxa yezono zethu, ukuze asophule kulesisikhathi esibi sakhathesi, ngokwentando kaNkulunkulu loBaba wethu;

Galathiya 6:9
Kodwa kasingadinwa ekwenzeni okuhle; ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna, uba singadinwanga.

Johane 8:12
Ngakho uJesu wakhuluma labo futhi wathi: Mina ngiyikukhanya komhlaba; ongilandelayo, kasoze ahambe emnyameni, kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo.

Johane 9:62
Amanye athi: Lamazwi kawasiwo wongenwe lidimoni; kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu yini?

Mathewu 4:19
Wasesithi kubo: Ngilandelani, njalo ngizalenza libe ngabagoli babantu.

Filipi 3:13
Bazalwane, mina kangibali ukuthi mina uqobo sengi ku bambisisile; kodwa kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungemuva, ngizelulela kokungaphambili,

IzAga 16:3
Giqela e Nkosi ni imisebenzi yakho, lamacebo akho azaqiniswa.

IzAga 18:1
Ozehlukanisayo udinga okuloyisekayo; ufohlela inhlakanipho yonke.

AmaHubo 37:5
Nikela indlela yakho e Nkosi ni, uthembe kuyo; yona izakwenza.

Ndebele Bible 2002
No Data