A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukuhlanzeka]


Isaya 1:16
Gezani, lizihlambulule; susani ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami; yekelani ukwenza okubi;

AmaHubo 51:7
Ngihlanze ngehisope*, ngizahlambuluka; ngigezisa, ngizakuba mhlophe kuleliqhwa elikhithikayo.

1 Johane 1:7-9
[7] kodwa uba sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena esekukhanyeni, silenhlanganyelo omunye lomunye, legazi likaJesu Kristu iNdodana yakhe liyasihlambulula kuso sonke isono.[8] Uba sisithi kasilasono, siyazikhohlisa, leqiniso kalikho kithi.[9] Uba sivuma izono zethu, uthembekile futhi ulungile ukuthi asithethelele izono zethu, njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi.

Hezekeli 36:25
Ngizalifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, lihlambuluke kukho konke ukungcola kwenu, ngilihlambulule lakuzo zonke izithombe zenu.

AmaHubo 51:10
Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlambulukileyo, njalo uvuselele umoya oqinileyo phakathi kwami.

IzEnzo 9:1-31
[1] Kwathi uSawuli, esaphefumula insongo lokubulala emelane labafundi beNkosi, waya kumpristi omkhulu,[2] wacela kuye incwadi zokuya eDamaseko kumasinagoge, ukuze kuthi uba ethola abanye baleyondlela amadoda kanye labafazi, a ba lethe eJerusalema bebotshiwe.[3] Kwathi ekuhambeni, kwenzeka ukuthi esesondele eDamaseko; njalo kwahle kwamphazimela inhlangothi zonke ukukhanya okuvela ezulwini;[4] njalo ewela emhlabathini, wezwa ilizwi lisithi kuye: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani?[5] Wasesithi: Ungubani, Nkosi? INkosi yasisithi: Mina nginguJesu omzingelayo; kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo.[6] Ethuthumela njalo emangala wathi: Nkosi, uthanda ukuthi ngenzeni? LeNkosi yathi kuye: Sukuma ungene emzini, njalo uzatshelwa lokho omele ukwenze.[7] Lamadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma, esizwa ilizwi, kodwa engaboni muntu.[8] USawuli wasevuka emhlabathini; kwathi esevule amehlo akhe, kabonanga muntu. Basebe m bamba ngesandla, bamusa eDamaseko.[9] Wasesiba lensuku ezintathu engaboni, njalo engadli futhi enganathi.[10] Kwakukhona eDamaseko umfundi othile uAnaniya ngebizo; iNkosi yasisithi kuye ngombono: Ananiya! Wasesithi: Khangela ngi lapha, Nkosi.[11] INkosi yasisi thi kuye: Sukuma uye endleleni ethiwa iQondile, udinge endlini kaJudasi umuntu, uSawuli ngebizo, weTarsu; ngoba khangela uyakhuleka,[12] njalo ubonile ngombono umuntu, uAnaniya ngebizo, engena ebeka isandla phezu kwakhe, ukuze emukele ukubona.[13] Kodwa uAnaniya waphendula wathi: Nkosi, ngizwile ngabanengi ngalindoda, kungakanani okubi akwenzileyo kwabangcwele bakho eJerusalema;[14] lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu, okubopha bonke labo ababiza ibizo lakho.[15] Kodwa iNkosi yathi kuye: Hamba, ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo, ukuphatha ibizo lami phambi kwezizwe lamakhosi, labantwana bakoIsrayeli;[16] ngoba mina ngizamtshengisa ukuthi umele ukuhlupheka kangakanani ngenxa yebizo lami.[17] UAnaniya wasesuka wangena endlini, wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi: Sawuli mzalwane, iNkosi ingithumile, uJesu obonakele kuwe endleleni oze ngayo, ukuze ubuye ubone njalo ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele.[18] Kwahle kwawa emehlweni akhe kwangathi zinkwethu, wahle wabuye wabona, njalo esukuma wabhabhathizwa,[19] njalo esedlile wathola amandla. USawuli wasehlala labafundi ababeseDamaseko insuku ezithile.[20] Wahle-ke watshumayela uKristu emasinagogeni, ukuthi yena uyiNdodana kaNkulunkulu.[21] Njalo bonke abezwayo basanganiseka bathi: Lo kayisuye yini owachitha eJerusalema labo ababiza lelibizo, lalapha uzele lokho ukuthi abaqhube bebotshiwe abase kubapristi abakhulu?[22] Kodwa uSawuli waqiniswa kakhulu, waphithizelisa amaJuda akhileyo eDamaseko, eqinisa ukuthi lo unguye uKristu.[23] Kwathi sezigcwalisiwe insuku ezinengi, amaJuda enza icebo ndawonye ukuthi ambulale;[24] kodwa iqhinga lawo laziwa nguSawuli. Aselinda emasangweni emini lebusuku, ukuze ambulale;[25] kodwa abafundi bamthatha ebusuku, ba m ehlisela emthangaleni be m ehlisa ngesilulu.[26] Kwathi uSawuli esefikile eJerusalema, wazama ukuzihlanganisa labafundi; kodwa bonke bamesaba, bengakholwa ukuthi ungumfundi.[27] Kodwa uBarnabasi wamthatha wa m usa kubaphostoli, wabalandisela ukuthi uyibone njani iNkosi endleleni, lokuthi ikhulumile kuye, lokuthi eDamaseko ukhulume njani ngesibindi ebizweni likaJesu.[28] Wasehlala labo engena ephuma eJerusalema,[29] wasekhuluma ngesibindi ngebizo leNkosi uJesu, wakhuluma njalo futhi ephikisana lamaHelenisiti*; kodwa bazama ukumbulala.[30] Kodwa abazalwane sebekwazi bamehlisela eKesariya, basebemthuma eTarsu.[31] Ngakho amabandla kuyo yonke iJudiya leGalili leSamariya aba lokuthula, esakheka, ehamba ekwesabeni iNkosi langenduduzo kaMoya oNgcwele, anda.

Duteronomi 23:12-14
[12] Njalo uzakuba lendawo ngaphandle kwenkamba lapho ozaphumela khona ukuya ngaphandle,[13] ube lesikhonkwane ezikhalini zakho; njalo kuzakuthi usuye ngaphandle, ugebhe ngaso, uphenduke ugqibele okuphume kuwe.[14] Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho iyahamba phakathi kwenkamba yakho, ukukukhulula, lokunikela izitha zakho phambi kwakho. Ngakho inkamba yakho izakuba ngcwele, ukuze ingaboni lutho oluyangisayo phakathi kwakho, ikufulathele.

IzAga 20:9
Ngubani ongathi: Ngihlanzile inhliziyo yami, ngihlambulukile esonweni sami?

Filipi 4:8
Elokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okulodumo oluhle, uba kukhona okuhle njalo uba kukhona okudumisekayo, nakanani ngakho lokhu;

AmaHubo 73:1
Qotho uNkulunkulu ulungile kuIsrayeli, kulabo abahlambulukileyo enhliziyweni.

IsAmbulo 1:5
lakuJesu Kristu, umfakazi othembekileyo, olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba. Kuye owasithandayo, wasigezisa ezonweni zethu egazini lakhe;

2 Korinte 7:1
Lokhu silalezizithembiso, bathandekayo, asizihlambululeni kukho konke ukungcola kwenyama lokomoya, siphelelise ubungcwele ekwesabeni uNkulunkulu.

Levitikusi 19:28
Lingazicabi enyameni yenu ngenxa yofileyo, lingafaki phezu kwenu uphawu lokuzisika. Ngiyi Nkosi.

Levitikusi 20:13
Lendoda elala lowesilisa njengokulala lowesifazana, bobabili benze isinengiso; bazabulawa lokubulawa; igazi labo liphezu kwabo.

2 Petru 3:8
Kodwa lintonye kakumelanga ingaziwa kini, bathandekayo, ukuthi usuku olulodwa eNkosini lunjengeminyaka eyinkulungwane, leminyaka eyinkulungwane njengosuku olulodwa.

2 Korinte 5:17
Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu, uy isidalwa esitsha; okudala sekudlule, khangela konke sekukutsha.

Mathewu 23:25-28
[25] Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lihlambulula ingaphandle yenkezo leyomganu, kodwa ngaphakathi kugcwele ukuphanga lobuhwaba.[26] MFarisi oyisiphofu! Hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo leyomganu, ukuze kuhlambuluke lengaphandle yakho.[27] Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lifanana lamangcwaba aconjwe aba mhlophe, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo lokungcola konke.[28] Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile, kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lobubi.

Luka 6:31
Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini, lani yenzani njalo kubo.

1 Korinte 10:13
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

Mathewu 23:26
MFarisi oyisiphofu! Hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo leyomganu, ukuze kuhlambuluke lengaphandle yakho.

Mathewu 5:8
Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo; ngoba bona bazabona uNkulunkulu.

Genesise 18:4
Ake kulethwe amanzi amalutshwana, beseligeza inyawo zenu, liphumule ngaphansi kwesihlahla.

Eksodusi 19:14
UMozisi wasesehla entabeni waya ebantwini, wangcwelisa abantu, njalo bawatsha izembatho zabo.

Duteronomi 23:12
Njalo uzakuba lendawo ngaphandle kwenkamba lapho ozaphumela khona ukuya ngaphandle,

Roma 5:8
Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi, ukuthi uKristu wasifela siseyizoni.

1 Thimothewu 4:12
Kungabi lamuntu odelela ubutsha bakho, kodwa woba yisibonelo kwabakholwayo elizwini, ekuhambeni, ethandweni, emoyeni, ekholweni, ekuhlambulukeni.

2 Korinte 6:14-18
[14] Lingabotshwa ngokungalingani ejogweni labangakholwayo; ngoba kulokuhlanganyela bani ukulunga lokungalungi? Kulokuhlanganyela bani ukukhanya lobumnyama?[15] Njalo uKristu ulokuzwana bani loBheliyali? Kumbe ulesabelo bani okholwayo longakholwayo?[16] Njalo kulokuvumelana bani ithempeli likaNkulunkulu lezithombe? Ngoba lina lilithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengokutsho kukaNkulunkulu ukuthi: Ngizahlala kibo, ngizabhoda phakathi kwabo; sengizakuba nguNkulunkulu wabo, bona-ke bazakuba ngabantu bami.[17] Ngakho phumani phakathi kwabo lehlukaniswe, itsho iNkosi, lingathinti okungcolileyo; mina-ke ngizalemukela,[18] futhi ngizakuba nguBaba kini, lina selizakuba kimi ngamadodana lamadodakazi, itsho iNkosi uSomandla.

IzEnzo 9:1-20
[1] Kwathi uSawuli, esaphefumula insongo lokubulala emelane labafundi beNkosi, waya kumpristi omkhulu,[2] wacela kuye incwadi zokuya eDamaseko kumasinagoge, ukuze kuthi uba ethola abanye baleyondlela amadoda kanye labafazi, a ba lethe eJerusalema bebotshiwe.[3] Kwathi ekuhambeni, kwenzeka ukuthi esesondele eDamaseko; njalo kwahle kwamphazimela inhlangothi zonke ukukhanya okuvela ezulwini;[4] njalo ewela emhlabathini, wezwa ilizwi lisithi kuye: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani?[5] Wasesithi: Ungubani, Nkosi? INkosi yasisithi: Mina nginguJesu omzingelayo; kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo.[6] Ethuthumela njalo emangala wathi: Nkosi, uthanda ukuthi ngenzeni? LeNkosi yathi kuye: Sukuma ungene emzini, njalo uzatshelwa lokho omele ukwenze.[7] Lamadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma, esizwa ilizwi, kodwa engaboni muntu.[8] USawuli wasevuka emhlabathini; kwathi esevule amehlo akhe, kabonanga muntu. Basebe m bamba ngesandla, bamusa eDamaseko.[9] Wasesiba lensuku ezintathu engaboni, njalo engadli futhi enganathi.[10] Kwakukhona eDamaseko umfundi othile uAnaniya ngebizo; iNkosi yasisithi kuye ngombono: Ananiya! Wasesithi: Khangela ngi lapha, Nkosi.[11] INkosi yasisi thi kuye: Sukuma uye endleleni ethiwa iQondile, udinge endlini kaJudasi umuntu, uSawuli ngebizo, weTarsu; ngoba khangela uyakhuleka,[12] njalo ubonile ngombono umuntu, uAnaniya ngebizo, engena ebeka isandla phezu kwakhe, ukuze emukele ukubona.[13] Kodwa uAnaniya waphendula wathi: Nkosi, ngizwile ngabanengi ngalindoda, kungakanani okubi akwenzileyo kwabangcwele bakho eJerusalema;[14] lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu, okubopha bonke labo ababiza ibizo lakho.[15] Kodwa iNkosi yathi kuye: Hamba, ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo, ukuphatha ibizo lami phambi kwezizwe lamakhosi, labantwana bakoIsrayeli;[16] ngoba mina ngizamtshengisa ukuthi umele ukuhlupheka kangakanani ngenxa yebizo lami.[17] UAnaniya wasesuka wangena endlini, wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi: Sawuli mzalwane, iNkosi ingithumile, uJesu obonakele kuwe endleleni oze ngayo, ukuze ubuye ubone njalo ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele.[18] Kwahle kwawa emehlweni akhe kwangathi zinkwethu, wahle wabuye wabona, njalo esukuma wabhabhathizwa,[19] njalo esedlile wathola amandla. USawuli wasehlala labafundi ababeseDamaseko insuku ezithile.[20] Wahle-ke watshumayela uKristu emasinagogeni, ukuthi yena uyiNdodana kaNkulunkulu.

1 Korinte 15:29
Pho, bazakwenzani ababhabhathizelwa abafileyo uba abafileyo bengavuki isibili? Babhabhathizelwa labo abafileyo njani?

Levitikusi 18:22
Ungalali lowesilisa njengokulala lowesifazana; kuyisinengiso.

Roma 1:26-27
[26] Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela enkanukweni ezilihlazo; ngoba labesifazana babo baphendula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene lemvelo;[27] langokunjalo labesilisa bayekela ukwenza kwemvelo kowesifazana, batsha ngokukhanukana kwabo, abesilisa labesilisa benza okulihlazo, bemukeliswa phakathi kwabo umvuzo ofanele ukuduha kwabo.

1 Korinte 14:40
konke kakwenziwe ngemfanelo langokulandelana.

Mathewu 7:18-23
[18] isihlahla esihle singethele izithelo ezimbi, lesihlahla esibi singethele izithelo ezinhle.[19] Sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni.[20] Ngakho-ke lizabazi ngezithelo zabo.[21] Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abazangena embusweni wamazulu; kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwini.[22] Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga yini ngelakho ibizo, sakhupha amadimoni ngelakho ibizo, senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizo?[23] Njalo khona ngizakutsho obala kubo ukuthi: Angizanga ngilazi; sukani kimi lina benzi bobubi.

Johane 5:39-40
[39] Hlolani imibhalo, ngoba lina licabanga ukuthi lilempilo elaphakade kiyo, njalo yiyo engifakazelayo;[40] kodwa kalivumi ukuza kimi, ukuze libe lempilo.

Armenian Western Bible 1994
© Bible Society of Lebanon, 1994