A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukuzithiba]


1 Korinte 9:25
Labo bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke; labo-ke ukuze bemukele umqhele ophelayo, kodwa thina ongapheliyo.

1 Korinte १०:१३
Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha, ukuze libe lamandla oku si thwala.

1 Thesalonika ५:६
ngakho-ke asingalali njengabanye labo, kodwa asilinde siqonde.

2 Thimothewu 1:7
Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala, kodwa owamandla lowothando lowokuqonda.

Filipi 4:13
Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa.

IzAga १६:३२
Ophuza ukuthukuthela ungcono kuleqhawe, lobusa umoya wakhe kulothumba umuzi.

IzAga 18:21
Ukufa lempilo kusesandleni solimi; labaluthandayo bazakudla isithelo salo.

IzAga 25:28
Umuntu ongathinti umoya wakhe u nje ngomuzi ofohlelweyo ongelamthangala.

Thithu 1:8
kodwa ophatha kuhle izihambi, othanda okuhle, oziphathayo, oqondileyo, ongcwele, ozithintayo,

Isaya ५५:१०-११
[१०] Ngoba njengalokhu izulu lisehla leliqhwa elikhithikayo livela emazulwini, kungabuyeli khona kodwa kuthambisa umhlaba, kuwenze ukuthi uthele uhlume, unike inhlanyelo kumhlanyeli, lokudla kodlayo,[११] lizakuba njalo ilizwi lami eliphuma emlonyeni wami; kaliyikubuyela kimi lize, kodwa lizafeza lokho engikufisayo, liphumelelise lokho engilithumele khona.

Roma 12:1-2
[1] Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulu, linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo, ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkulu, kube y inkonzo yenu yokuqedisisa.[2] Njalo lingalingisi lumhlaba, kodwa liguqulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu, ukuze lihlolisise okuyintando kaNkulunkulu elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo.

Filipi 4:8-9
[8] Elokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okulodumo oluhle, uba kukhona okuhle njalo uba kukhona okudumisekayo, nakanani ngakho lokhu;[9] lelakufundayo njalo lakwemukela futhi lakuzwa laselikubona kimi, zenzeni lezizinto; loNkulunkulu wokuthula uzakuba lani.

Jakobe 1:19-21
[19] Ngakho, bazalwane bami abathandekayo, wonke umuntu umele aphangise ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela;[20] ngoba ukuthukuthela kwendoda kakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu.[21] Ngakho selihlubule amanyala wonke lokwanda kakhulu kobubi, lemukele ngobumnene ilizwi eligxunyekiweyo, elilamandla okusindisa imiphefumulo yenu.

1 Petru 5:6-8
[6] Ngakho zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo,[7] liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke, ngoba yena uyalikhathalela.[8] Qondani, lilinde, ngoba isitha senu, uSathane, siyabhoda njengesilwane esibhongayo sidinga esingamginya;

1 Korinte 9:24-27
[24] Kalazi yini ukuthi abagijima emjahweni bagijima bonke, kodwa munye owemukela umvuzo; gijimani ngokunjalo, ukuze li wu phuthume.[25] Labo bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke; labo-ke ukuze bemukele umqhele ophelayo, kodwa thina ongapheliyo.[26] Mina-ke ngigijima ngokunjalo njengongaqondanga lutho; ngilwa ngokunjalo kungenjengodabula umoya;[27] kodwa ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili, hlezi kuthi, sengitshumayeze abanye ngilahlwe mina uqobo.

1 Korinte 6:12-20
[12] Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo; zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa mina kangiyikubuswa lutho.[13] Ukudla ngokwesisu, lesisu ngesokudla; kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. Kodwa umzimba kayisiwo wokuphinga, kodwa ungoweNkosi, njalo iNkosi ingeyomzimba;[14] njalo uNkulunkulu owavusa iNkosi uzasivusa lathi ngamandla akhe.[15] Kalazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu? Pho ngizathatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe yini? Phinde![16] Kumbe kalazi yini ukuthi onamathelana lesifebe ungumzimba munye laso? Ngoba labo ababili, uthi, bazakuba nyamanye.[17] Kodwa onamathelene leNkosi ungumoya munye layo.[18] Balekelani ukuphinga. Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba; kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo.[19] Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu,[20] ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.

2 Petru 1:3-11
[3] Njengamandla akhe obuNkulunkulu asinike zonke izinto ezimayelana lempilo lokukhonza uNkulunkulu, ngokolwazi lwalowo owasibiza ngobukhosi langobuhle;[4] okungakho siphiwe izithembiso ezinkulu kakhulu leziligugu, ukuze ngalezi libe ngabahlanganyeli bemvelo yobuNkulunkulu, seliphephe ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yenkanuko.[5] Njalo ngaphandle kwalokhu-ke selenze yonke inkuthalo, yengezelelani ukulunga ekholweni lwenu, lekulungeni ulwazi,[6] lelwazini ukuzithiba, lekuzithibeni ukubekezela, lekubekezeleni ukwesaba uNkulunkulu,[7] lekwesabeni uNkulunkulu uthando lwabazalwane, lethandweni lwabazalwane uthando.[8] Ngoba uba lezizinto zikhona kini, njalo zisanda, kaziyiku l enza livilaphe njalo lingabi lezithelo elwazini lweNkosi yethu uJesu Kristu;[9] ngoba ongelazo lezizinto, uyisiphofu ubonela eduze, esekhohlwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe ezindala.[10] Ngakho, bazalwane, tshisekelani kakhulu ukuqinisa ubizo lokhetho lwenu; ngoba uba lisenza lezizinto, kalisoze likhubeke loba nini.[11] Ngoba ngokunjalo lizakwengezelelwa ngokunothileyo ukungena embusweni ophakade weNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu.

Efesu 6:10-20
[10] Elokucina, bazalwane bami, qinani eNkosini, lebuninimandleni bamandla ayo.[11] Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane;[12] ngoba kasibindani legazi lenyama, kodwa lemibuso, lamandla, lababusi balumhlaba wobumnyama balesisikhathi, labomoya ababi e ndaw eni zezulu.[13] Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okugxila esukwini olubi, lokuze kuthi lapho seliqede konke lime.[14] Ngakho manini, inkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba sokulunga,[15] njalo ligqokise inyawo zenu ngokulunga kwevangeli lokuthula;[16] phezu kwakho konke selithethe isihlangu sokholo, elizakuba lamandla okucitsha ngaso yonke imitshoko evuthayo yomubi.[17] Njalo thathani ikhowa losindiso, lenkemba kaMoya, eyilizwi likaNkulunkulu,[18] ngawo wonke umkhuleko lonxuso likhuleka isikhathi sonke kuMoya, lakulokhu lilinde ngesineke sonke lonxuso ngabangcwele bonke,[19] langami, ukuze ngiphiwe ilizwi ekuvuleni umlomo wami ngesibindi ukuze ngazise imfihlo yevangeli,[20] engiyisithunywa ngalo esisemaketaneni, ukuze ngikhulume ngesibindi kulo, njengoba kungifanele ukuthi ngikhulume.

Galathiya 5:13-26
[13] Ngoba lina labizelwa enkululekweni, bazalwane; kuphela lingenzi inkululeko ibe lithuba enyameni, kodwa ngothando sizanani.[14] Ngoba umlayo wonke ugcwaliseka elizwini linye, kulokhu ukuthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzi thanda wena.[15] Kodwa uba lilumana lidlana, qaphelani ukuthi lingaqedwa omunye ngomunye.[16] Kodwa ngithi: Hambani ngoMoya, lingagcwalisi lakanye inkanuko zenyama.[17] Ngoba inyama ikhanuka okuphambene loMoya, loMoya okuphambene lenyama; njalo lezizinto ziphambene, ukuze lingenzi izinto elizifunayo.[18] Kodwa uba likhokhelwa nguMoya, kalikho ngaphansi komlayo.[19] Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyi le: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala,[20] ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka,[21] umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza izinto ezinje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu.[22] Kodwa isithelo sikaMoya luthando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukholo,[23] ubumnene, ukuzithiba; kokunje kakulamlayo.[24] Kodwa abakaKristu babethele inyama kanye lokuhugeka lezinkanuko.[25] Uba siphila ngoMoya, njalo asihambe ngoMoya.[26] Kasingazikhukhumezi, siqalane, sifelane umona.

Thithu 2:1-15
[1] Kodwa wena khuluma izinto ezifanele imfundiso ephilileyo.[2] Amadoda amadala ukuthi azithinte, ahlonipheke, engaqondileyo, ephilile ekholweni, ethandweni, ekubekezeleni;[3] abesifazana abadala ngokunjalo ukuthi baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebayo, bangafuywa liwayini elinengi, abafundisi bokuhle,[4] ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthi baqonde, babengabathandi babomkabo, bathande abantwana babo,[5] abaqondileyo, bemhlophe, begcina amakhaya, belungile, bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa.[6] Abesilisa abatsha ngokunjalo ubakhuthaze ukuthi babe ngabaqondileyo;[7] mayelana lazo zonke izinto zitshengise uyisibonelo sezenzo ezinhle: Ekufundiseni okungabolanga, ubunzulu, ukuqonda,[8] ilizwi eliphilileyo, elingasolekiyo; ukuze omelana la ni abe lenhloni, aswele ulutho olubi angalukhuluma ngani.[9] Khuthaza izigqili ukuthi zizehlisele ngaphansi kwawazo amakhosi, zikholeke ezintweni zonke, zingabi lankani,[10] zingantshontshi, kodwa zitshengise konke ukuthembeka okuhle, ukuze zicecise imfundiso kaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke.[11] Ngoba ubonakele umusa kaNkulunkulu osindisayo ebantwini bonke,[12] usifundisa ukuthi, sidele ukungakhonzi uNkulunkulu lenkanuko zomhlaba, siphile ngokuqonda langokulunga langokwesaba uNkulunkulu emhlabeni wakhathesi,[13] silindele ithemba elibusisiweyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu loMsindisi wethu uJesu Kristu,[14] owazinikelela thina, ukuze asihlenge ebubini bonke, uzihlambululele isizwe esikhethekileyo, esitshisekela imisebenzi emihle.[15] Khuluma lezizinto, ukhuthaze, ukhuze ulamandla wonke. Kungabi khona umuntu okudelelayo.

Jakobe 3:1-18
[1] Lingabi ngabafundisi abanengi, bazalwane bami, lisazi ukuthi sizakwemukela isigwebo esikhulu.[2] Ngoba sonke siyakhubeka ezintweni ezinengi. Uba umuntu engakhubeki elizwini, lowo uyindoda epheleleyo, elamandla okukhina lomzimba wonke.[3] Khangela, sifaka amatomu emilonyeni yamabhiza ukuze asilalele, sibe sesiqondisa umzimba wonke wawo kwenye indlela.[4] Khangela, lemikhumbi, lanxa imikhulu kangaka njalo iqhutshwa yimimoya elamandla, iyaqondiswa kwenye indlela ngephinyana nje, lapho isifiso somtshayeli esifuna khona.[5] Lunjalo lolimi luyisitho esincinyane, kanti luzincoma kakhulu. Khangela, umlilo omncinyane uyatshisa izigodo ezingakanani![6] Ulimi lalo lungumlilo, umhlaba wobubi; lunjalo ulimi lubekwe phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke, luthungele indlela yempilo, njalo luthungelwa yisihogo.[7] Ngoba yonke imvelo yokubili izinyamazana lezinyoni, kokubili ezihuquzelayo lezidalwa zolwandle, iyathanjiswa njalo isithanjisiwe ngemvelo yabantu;[8] kodwa ulimi kakulamuntu ongaluthambisa; luyibubi obungenqotshwe, lugcwele ubuhlungu obubulalayo.[9] Ngalo siyabonga uNkulunkulu ngitsho uBaba, langalo siqalekisa abantu abenziwe ngokufanana loNkulunkulu;[10] emlonyeni ofananayo kuyaphuma ukubonga lenhlamba. Lezizinto kazifanelanga, bazalwane bami, zenzeke njalo.[11] Kambe umthombo emgodini ofananayo ungagobhoza yini okumnandi lokubabayo?[12] Kambe, bazalwane bami, umkhiwa ungathela imihlwathi yini, loba ivini umkhiwa? Ngokunjalo kakulamthombo oveza amanzi alitswayi lamnandi.[13] Ngubani ohlakaniphileyo loqedisisayo phakathi kwenu? Katshengise imisebenzi yakhe ekuziphatheni kuhle ngobumnene benhlakanipho.[14] Kodwa uba lilomhawu obabayo lombango enhliziyweni yenu, lingazincomi liqambele amanga iqiniso.[15] Lokhu kayisiyo inhlakanipho eyehla ivela phezulu, kodwa ingeyomhlaba, ngeyemvelo, eyamadimoni.[16] Ngoba lapho okukhona umhawu lombango, lapho kukhona isiphithiphithi lazo zonke izenzo ezimbi.[17] Kodwa inhlakanipho evela phezulu eyokuqala ihlanzekile, emva kwalokho ibe lokuthula, ibe mnene, ilalele, igcwele isihawu lezithelo ezinhle, kayilakubandlulula futhi ingelakuzenzisa.[18] Lesithelo sokulunga sihlanyelwa ekuthuleni kulabo abenza ukuthula.

Ndebele Bible 2002
No Data