A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukungcweliswa]


2 Thesalonika 2:13
Kodwa thina simele ukubonga uNkulunkulu njalonjalo ngani, bazalwane abathandwa beNkosi, ukuthi uNkulunkulu walikhethela usindiso kusukela ekuqaleni, ekungcwelisweni koMoya, lokholo lweqiniso;

2 Thimothewu 2:21
Ngakho uba umuntu ezihlambulula kulezizinto, uzakuba yisitsha senhlonipho, esingcwelisiweyo, njalo esilosizo kumninindlu, sesilungiselwe wonke umsebenzi omuhle.

IzEnzo 26:18
ukuvula amehlo abo, loku ba phendula emnyameni ba ye ekukhanyeni, lemandleni kaSathane ba ye kuNkulunkulu, ukuze bemukeliswe uthethelelo lwezono, lelifa phakathi kwabangcwelisiweyo ngokholo olukimi.

Kolose 2:11
elasokelwa kuye lani ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokuhlubula umzimba wezono zenyama, ekusokeni kukaKristu,

Kolose 3:1-5
[1] Ngakho uba livuswe loKristu, dingani okwaphezulu, lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.[2] Nakanani ngezinto eziphezulu, kungeyisikho ngezinto ezisemhlabeni.[3] Ngoba selifile, lempilo yenu ifihlwe loKristu kuNkulunkulu.[4] Nxa ebonakaliswa uKristu, oyimpilo yethu, ngalesosikhathi lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni.[5] Ngakho bulalani amalunga enu asemhlabeni, ukuphinga, ukungcola, inkanuko embi, ukufisa okubi, lomhawu, oyikukhonza izithombe,

Efesu 1:13
eseli themba kuye lani, selizwile ilizwi leqiniso, ivangeli losindiso lwenu, kuye selikholiwe lani laphawulwa nguMoya oNgcwele wesithembiso,

Eksodusi 13:2
Ngingcwelisela lonke izibulo, elivula loba yisiphi isizalo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, elomuntu lelenyamazana, lingelami.

Eksodusi 31:13
Wena-ke, tshela abantwana bakoIsrayeli uthi: Isibili lizagcina amasabatha ami; ngoba lokhu kuyisibonakaliso phakathi kwami lani ezizukulwaneni zenu, ukwazi ukuthi ngiyi Nkosi elingcwelisayo.

Galathiya 2:20
Ngibethelwe kanye loKristu, kodwa ngiyaphila, kakuseyimi-ke, kodwa uKristu uphila kimi; kodwa lokhu engikuphila khathesi enyameni ngikuphila ekholweni lweNdodana kaNkulunkulu eyangithandayo njalo yazinikelela mina.

Heberu 2:11
Ngoba lalowo ongcwelisayo labangcwelisiweyo, bonke bavela koyedwa; ngalesosizatho kalanhloni ukubabiza ngokuthi ngabafowabo,

Heberu 9:14
kakhulu kangakanani igazi likaKristu, owathi ngoMoya ophakade wazinikela kuNkulunkulu engelasici, lizahlambulula isazela senu emisebenzini efileyo, ukukhonza uNkulunkulu ophilayo?

Heberu 10:10-14
[10] Kuleyontando singcwelisiwe, ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye.[11] Laye wonke umpristi kambe uyema insuku ngensuku ekhonza, njalo enikela kanengi leyomihlatshelo, engasoze yaba lamandla okususa izono;[12] kodwa yena, esenikele umhlatshelo waba munye ngenxa yezono ephakadeni wahlala phansi ngakwesokunene sikaNkulunkulu,[13] kusukela khathesi ulindele zize zenziwe izitha zakhe isenabelo senyawo zakhe.[14] Ngoba ngomnikelo munye uphelelisile ephakadeni labo abangcwelisiweyo.

Heberu 12:10-14
[10] Ngoba bona kambe ba si laya okwensuku ezinlutshwana, njengokubona kwabo; kodwa yena kube yikusizakala kwethu, ukuze si hlanganyele ubungcwele bakhe.[11] Lakho konke ukulaywa okukhona kakubonakali angathi ngokwentokozo, kodwa ngokosizi; emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho.[12] Ngakho qinisani izandla ezibuthakathaka lamadolo axegayo;[13] njalo lenzele inyawo zenu indlela eziqondileyo, ukuze okuqhulayo kungenyeli, kodwa kulalokho kusiliswe.[14] Nxwanelani ukuthula labo bonke, lobungcwele, ngaphandle kwalokho kakulamuntu ozayibona iNkosi;

Heberu 13:12
Ngakho laye uJesu, ukuze angcwelise abantu ngelakhe igazi, wahlupheka ngaphandle kwesango.

1 Korinte 1:2
kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcwelisiweyo kuKristu Jesu, ababizelwe ukuba ngabangcwele, kanye labo bonke ababiza ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu kuyo yonke indawo, eyabo kanye leyethu:

1 Korinte 6:11
Abanye benu babeyilezizinto; kodwa ligezisiwe, kodwa langcweliswa, kodwa lalungisiswa ebizweni leNkosi uJesu Kristu, langoMoya kaNkulunkulu wethu.

1 Johane 1:9
Uba sivuma izono zethu, uthembekile futhi ulungile ukuthi asithethelele izono zethu, njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi.

1 Johane 3:9
Wonke ozelwe nguNkulunkulu kenzi isono, ngoba inhlanyelo yakhe ihlala kuye; futhi angone, ngoba ezelwe nguNkulunkulu.

1 Petru 1:2
njengokolwazi ngaphambili lukaNkulunkulu uBaba, ekungcwelisweni koMoya, ekulaleleni lekufafazweni kwegazi likaJesu Kristu: Umusa lokuthula kungathi kungandiswa kini.

1 Thesalonika 4:3
Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni;

1 Thesalonika 5:23
Kungathi uNkulunkulu wokuthula uqobo alenze libe ngcwele ngokupheleleyo; njalo kungathi umoya wenu wonke lomphefumulo lomzimba kungalondolozwa kungasoleki ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu.

2 Korinte 5:17
Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu, uy isidalwa esitsha; okudala sekudlule, khangela konke sekukutsha.

1 Thesalonika 4:3
Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni;

1 Thesalonika 5:23
Kungathi uNkulunkulu wokuthula uqobo alenze libe ngcwele ngokupheleleyo; njalo kungathi umoya wenu wonke lomphefumulo lomzimba kungalondolozwa kungasoleki ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu.

2 Korinte 5:17
Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu, uy isidalwa esitsha; okudala sekudlule, khangela konke sekukutsha.

2 Korinte 12:21
hlezi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phakathi kwenu, njalo ngililele abanengi abonileyo ngaphambili, njalo abangaphendukanga kukho ukungcola lobufebe lamanyala abakwenzileyo.

Johane 17:17-19
[17] Bangcwelise eqinisweni lakho; ilizwi lakho liliqiniso.[18] Njengalokhu wangithuma emhlabeni, lami ngibathumile emhlabeni.[19] Njalo mina ngizehlukanisela bona, ukuze labo behlukaniswe eqinisweni.

Filipi 1:6
ngithemba khona lokhu, ukuthi owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza wu phelelisa kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu;

Filipi 2:13
ngoba kunguNkulunkulu osebenza kini kokubili ukuthanda lokwenza njengentando yakhe enhle.

Roma 6:6
sisazi lokhu, ukuthi umuntu wethu omdala ubethelwe la ye, ukuze umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe sisakhonza isono;

Roma 15:16
ukuze ngibe yisikhonzi sikaJesu Kristu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu, ukuze iminikelo yabezizwe yemukeleke, kwenziwe kube ngcwele ngoMoya oNgcwele.

2 Petru 1:2-4
[2] Kakwandiswe kini umusa lokuthula elwazini lukaNkulunkulu loJesu iNkosi yethu.[3] Njengamandla akhe obuNkulunkulu asinike zonke izinto ezimayelana lempilo lokukhonza uNkulunkulu, ngokolwazi lwalowo owasibiza ngobukhosi langobuhle;[4] okungakho siphiwe izithembiso ezinkulu kakhulu leziligugu, ukuze ngalezi libe ngabahlanganyeli bemvelo yobuNkulunkulu, seliphephe ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yenkanuko.

1 Thesalonika 4:3-5
[3] Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni;[4] ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina esakhe isitsha ekungcweliseni lekuhlonipheni,[5] kungeyisikho enkanukweni yesifiso, njengabezizwe lazo ezingamaziyo uNkulunkulu.

Johane 15:1-4
[1] Mina ngilivini eliqotho, njalo uBaba ungumlimi.[2] Lonke ugatsha olukimi olungatheliyo isithelo, uyalususa; lalo lonke oluthela isithelo, uyaluthena, ukuze lwengeze ukuthela.[3] Selihlambululekile lina ngelizwi engilikhulume kini.[4] Hlalani kimi, lami kini. Njengalokhu ugatsha lungethele isithelo ngokwalo, uba lungahlali evinini, ngokunjalo lani lingeke, uba lingahlali kimi.

Roma 6:1-23
[1] Ngakho sizakuthini? Sizahlala yini esonweni, ukuze kwande umusa?[2] Phinde ! Thina esafa mayelana lesono, sizaphila njani kuso futhi?[3] Kalazi yini ukuthi thina sonke esabhabhathizelwa kuKristu Jesu, sabhabhathizelwa ekufeni kwakhe?[4] Ngakho sangcwatshwa laye ngobhabhathizo ekufeni; ukuze, njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukaYise, ngokunjalo lathi sihambe ebutsheni bempilo.[5] Ngoba uba sihlanyelwe kanye laye ekufananeni kokufa kwakhe, sizakuba njalo ekufananeni kokuvuka kwakhe;[6] sisazi lokhu, ukuthi umuntu wethu omdala ubethelwe la ye, ukuze umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe sisakhonza isono;[7] ngoba ofileyo ukhululiwe esonweni.[8] Njalo uba sifile kanye loKristu, siyakholwa ukuthi sizaphila futhi kanye laye;[9] sisazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo kasafi futhi; ukufa kungeke kusabusa phezu kwakhe.[10] Ngoba lokhu wafa, wafela isono kanye; kodwa lokhu ephila, uphilela uNkulunkulu.[11] Ngokunjalo lani zinakaneni sibili lifile esonweni, kodwa liphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu iNkosi yethu.[12] Ngakho kakumelanga isono sibuse emzimbeni wenu ofayo, lize lilalele inkanuko zawo;[13] njalo linganikeli izitho zenu zibe yizikhali zokungalungi esonweni; kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabaphilayo kwabafileyo, njalo linikele izitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga;[14] ngoba isono kasiyikubusa phezu kwenu; ngoba kalikho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusa.[15] Pho-ke? Sizakona yini, ngoba singekho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusa? Phinde ![16] Kalazi yini ukuthi lowo elizinikela kuye ukuze libe yizigqili zoku m lalela, liyizigqili zakhe elimlalelayo, loba ezesono kube yikufa, loba ezokulalela kube yikulunga?[17] Kodwa kabongwe uNkulunkulu, ukuthi lina lake laba yizigqili zesono, kodwa se lilalela enhliziyweni isibonelelo semfundiso elanikelwa kuso;[18] njalo likhululiwe esonweni, lenziwe izigqili zokulunga.[19] Ngikhuluma ngokwabantu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu; ngoba njengalokho lanikela izitho zenu njeng ezigqili zamanyala lokubi kube ngokubi, ngokunjalo zinikeleni izitho zenu khathesi njeng ezigqili zokulunga, kube yibungcwele.[20] Ngoba lapho liyizigqili zesono, lalikhululekile ekulungeni.[21] Ngakho sithelobani elilaso ezintweni ngalesosikhathi eselilenhloni ngazo? Ngoba ukucina kwalezizinto yikufa.[22] Kodwa khathesi-ke selikhululiwe esonweni, njalo selenziwe izigqili kuNkulunkulu, lilesithelo senu kube yibungcwele, lokucina kuyimpilo elaphakade.[23] Ngoba inkokhelo yesono iyikufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu.

Ndebele Bible 2002
No Data