A A A A A

Isimilo Esihle: [Hlonipha]


1 Petru 2:17
Hloniphani bonke. Thandani ubuzalwane. Mesabeni uNkulunkulu. Hloniphani inkosi.

Roma 12:10
Thandanani kakhulu ngothando lobuzalwane; ekuhloniphaneni phathani abanye ngcono kulani;

1 Thimothewu 5:17
Abadala abaphatha kuhle bafanele ukuhlonitshwa ngokuphindiweyo, ikakhulu labo abasebenza nzima elizwini lekufundiseni;

Johane 5:23
ukuze bonke badumise iNdodana, njengalokhu bedumisa uYise. Ongayidumisiyo iNdodana, kamdumisi uYise oyithumileyo.

Johane 4:44
ngoba uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi kaladumo elizweni lakibo.

1 Thimothewu 1:17
Kuyo-ke iNkosi eyisimakade, engabhubhiyo, engelakubonwa, uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyo, ka kube udumo lobukhosi kuze kube nini lanininini. Ameni.

Roma 13:1-7
[1] Wonke umphefumulo awuzehlisele ngaphansi kwamandla aphezulu; ngoba kakukho amandla ngaphandle kwavela kuNkulunkulu; lamandla akhona amiswe nguNkulunkulu.[2] Ngakho omelana lamandla, umelana lesimiso sikaNkulunkulu; lalabo abamelana lawo bazazithathela ukulahlwa.[3] Ngoba ababusi kabesabeki emisebenzini emihle, kodwa kwemibi. Njalo uyathanda yini ukungesabi amandla? Yenza okuhle, njalo uzakuba lodumo kuwo;[4] ngoba uyinceku kaNkulunkulu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwa nxa usenza okubi, yesaba; ngoba inkemba kayiphatheli ize. Ngoba uyinceku kaNkulunkulu, ungumphindiseli wolaka kulowo owenza okubi.[5] Ngakho kumele ukuthi uzehlise, kungabi ngenxa yolaka kuphela, kodwa langenxa yesazela.[6] Ngoba ngenxa yalokho lithela lomthelo; ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu, ezikhuthalela khona lokho.[7] Ngakho phanini bonke okufaneleyo; umthelo ko fanele umthelo; inkokhelo ko fanele inkokhelo; ukwesatshwa ko fanele ukwesatshwa; udumo ko fanele udumo.

Roma 2:7
kubo abalesineke ngokwenza imisebenzi elungileyo bedinga inkazimulo lodumo lokungabhubhi, kuzakuba lempilo elaphakade;

Heberu 13:4
Umtshado uhlonitshwa kubo bonke, lombheda ungangcoliswa; kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingi lezifebe.

Johane 12:26
Uba umuntu engisebenzela, kangilandele; lalapho engikhona mina, lenceku yami izakuba khona. Futhi uba umuntu engisebenzela, uBaba uzamhlonipha.

Efesu 6:1-3
[1] Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini; ngoba lokhu kulungile.[2] Hlonipha uyihlo lonyoko, okungumlayo wokuqala olesithembiso,[3] ukuze kube kuhle kuwe, njalo uphile isikhathi eside emhlabeni.

Efesu 6:2
Hlonipha uyihlo lonyoko, okungumlayo wokuqala olesithembiso,

Johane 5:22-23
[22] Ngoba loYise kahluleli muntu, kodwa unike iNdodana konke ukwahlulela;[23] ukuze bonke badumise iNdodana, njengalokhu bedumisa uYise. Ongayidumisiyo iNdodana, kamdumisi uYise oyithumileyo.

Mathewu 15:4
Ngoba uNkulunkulu walaya, wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufa;

1 Thesalonika 4:4
ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina esakhe isitsha ekungcweliseni lekuhlonipheni,

2 Petru 1:17
Ngoba wemukela udumo lobukhosi okuvela kuNkulunkulu uBaba, lapho ilizwi elinje lafikiswa kuye ngenkazimulo yobukhosi lisithi: Le yiNdodana yami ethandekayo mina engithokoza kuyo;

IsAmbulo 5:12-13
[12] zisithi ngelizwi elikhulu: Lifanele iWundlu elahlatshwayo ukwemukela amandla lenotho lenhlakanipho lengalo lodumo lobukhosi lokudunyiswa.[13] Laso sonke isidalwa esisezulwini, lemhlabeni, langaphansi komhlaba, lezinto eziselwandle, lakho konke okukikho, ngakuzwa kusithi: Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iWundlu kakube ukudunyiswa lodumo lobukhosi lamandla kuze kube nini lanini.

IsAmbulo 7:12
zisithi: Ameni. Ukudunyiswa lobukhosi lenhlakanipho lokubonga lodumo lamandla lengalo kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini. Ameni.

1 Korinte 6:20
ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.

Efesu 6:2-3
[2] Hlonipha uyihlo lonyoko, okungumlayo wokuqala olesithembiso,[3] ukuze kube kuhle kuwe, njalo uphile isikhathi eside emhlabeni.

IsAmbulo 4:9-11
[9] Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi lodumo lokubongwa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, ophilayo kuze kube nini lanini,[10] abadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi phambi kohlezi esihlalweni sobukhosi, basebemkhonza ophilayo kuze kube nini lanini, bephosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, besithi:[11] Ufanele, Nkosi, ukwemukela ubukhosi, lodumo lamandla; ngoba wena wadala izinto zonke, langentando yakho zikhona, zadalwa.

Marku 7:1-13
[1] Kwasekubuthana kuye abaFarisi, labanye bababhali, ababevela eJerusalema;[2] sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezingcolileyo, okuyikuthi ezingagezwanga, basola.[3] Ngoba abaFarisi lamaJuda bonke kabadli, ngaphandle kokuthi bagezisise izandla zabo, belondoloza isiko labadala.[4] Nxa be vela emdangeni, kabadli, ngaphandle kokuthi bageze; futhi zikhona ezinye izinto ezinengi abazemukelayo ukuzilondoloza, ukugezisa inkezo lembiza lezitsha zethusi lemibheda.[5] Emva kwalokhu abaFarisi lababhali bambuza bathi: Kungani abafundi bakho bengahambi ngesiko labadala, kodwa badla isinkwa ngezandla ezingahlanjwanga?[6] Kodwa waphendula wathi kubo: UIsaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi: Lesisizwe singidumisa ngezindebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.[7] Kodwa zingikhonza ngeze, zifundisa izimfundiso eziy imilayo yabantu.[8] Ngoba liyekela umlayo kaNkulunkulu, ligcine isiko labantu, ukugezisa imbiza lenkezo; lezinye izinto ezinengi ezinjalo liyazenza.[9] Wasesithi kubo: Liyekela kuhle umlayo kaNkulunkulu, ukuze lilondoloze isiko lenu.[10] Ngoba uMozisi wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe ukufa;[11] kodwa lina lithi: Aluba umuntu esithi kuyise kumbe kunina: Lokho obungasizwa yimi ngakho, \liKhobane\, okuyikuthi umnikelo kuNkulunkulu;[12] kalisamvumeli ukwenzela uyise kumbe unina ulutho,[13] lilenza ize ilizwi likaNkulunkulu ngesiko lenu eliliqhubayo; lezinto ezinengi ezinjalo liyazenza.

Mathewu 15:1-9
[1] Kwasekufika kuJesu ababhali labaFarisi ababevela eJerusalema, bathi:[2] Kungani abafundi bakho besephula isiko labadala? Ngoba kabagezi izandla zabo, nxa besidla isinkwa.[3] Kodwa waphendula wathi kubo: Lani-ke kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu?[4] Ngoba uNkulunkulu walaya, wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufa;[5] kodwa lina lithi: Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: Ku ngumnikelo, loba yini evela kimi ingakusiza,[6] njalo engasoze amhloniphe uyise kumbe unina; ngalokho lenza umlayo kaNkulunkulu ube yize ngenxa yesiko lenu.[7] Bazenzisi, uIsaya waprofetha kuhle ngani, esithi:[8] Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.[9] Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziy imilayo yabantu.

Luka 14:7-8
[7] Wasekhuluma umfanekiso kubo abanxusiweyo, ebona ukuthi bakhetha njani izihlalo zabahloniphekayo, wathi kubo:[8] Nxa unxusiwe ngumuntu emtshadweni, ungahlali esihlalweni sabahloniphekayo; hlezi kukhona omkhulu kulawe onxusiweyo nguye,

2 Korinte 6:8
ngodumo langehlazo, ngokuthukwa langokudunyiswa; njengabakhohlisi, kanti abaqinisileyo;

IsAmbulo 5:13
Laso sonke isidalwa esisezulwini, lemhlabeni, langaphansi komhlaba, lezinto eziselwandle, lakho konke okukikho, ngakuzwa kusithi: Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iWundlu kakube ukudunyiswa lodumo lobukhosi lamandla kuze kube nini lanini.

IsAmbulo 4:11
Ufanele, Nkosi, ukwemukela ubukhosi, lodumo lamandla; ngoba wena wadala izinto zonke, langentando yakho zikhona, zadalwa.

1 Thimothewu 6:16
yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni okungelakusondelelwa, akulamuntu ebantwini owambonayo, kumbe ongambona; okukuye udumo lamandla aphakade. Ameni.

Heberu 5:4
Futhi kakulamuntu ozithathela le inhlonipho, kodwa obizwa nguNkulunkulu, lanjengoAroni.

Mathewu 15:8
Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.

Mathewu ౧౯:౧౯
hlonipha uyihlo lonyoko; njalo, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzi thanda wena.

Luka ౧౮:౨౦
Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko.

Mathewu 13:57
Basebekhubeka ngaye. Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwelizweni lakibo lendlini yakwabo.

Marku ౬:౪
Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa, ngaphandle kwelizweni lakibo, lezihlotsheni zakhe lendlini yakwabo.

Johane 12:23-26
[23] UJesu wasebaphendula esithi: Ihola selifikile lokuthi iNdodana yomuntu idunyiswe.[24] Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ngaphandle kokuthi uhlamvu lwebele luwele emhlabathini lufe, lona luhlala lulodwa; kodwa aluba lusifa, luthela isithelo sande.[25] Yena othanda impilo yakhe uyalahlekelwa yiyo; lozonda impilo yakhe kulumhlaba uzayilondoloza kuze kube yimpilo engulaphakade.[26] Uba umuntu engisebenzela, kangilandele; lalapho engikhona mina, lenceku yami izakuba khona. Futhi uba umuntu engisebenzela, uBaba uzamhlonipha.

Heberu ౨:౯
Kodwa siyambona uJesu, etheswe umqhele wobukhosi lodumo, owenziwa okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi, ngenxa yenhlupheko yokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu azwele wonke ukufa.

Eksodusi 20:12
Hlonipha uyihlo lonyoko, ukuze insuku zakho zelulwe elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona.

Isaya 29:13
INkosi yasisithi: Ngenxa yokuthi lababantu besondela ngomlomo wabo langezindebe zabo bengihlonipha, kodwa babeka inhliziyo zabo khatshana lami, lokungesaba kwabo kufundiswa ngumlayo wabantu;

1 Samuweli 2:30
Ngakho i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ithi: Ngathi lokuthi: Indlu yakho lendlu kayihlo zizahamba phambi kwami kuze kube nininini; kodwa khathesi ithi i Nkosi: Kakube khatshana lami; ngoba abangihloniphayo ngizabahlonipha, labangidelelayo bazakweyiswa.

IzAga ౩:౯
Hlonipha i Nkosi ngemfuyo yakho, langezithelo zakho zokuqala zesivuno sakho sonke.

Duteronomi 5:16
Hlonipha uyihlo lonyoko, njengokukulaya kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, ukuze insuku zakho zelulwe, lokuthi kukulungele elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona.

IzAga 21:21
Oxotshana lokulunga lomusa uzathola impilo, ukulunga, lodumo.

IzAga 22:4
Umvuzo wokuthobeka lo kwesaba i Nkosi, yinotho, lodumo, lempilo.

IzAga 14:31
Ocindezela umyanga uthuka uMenzi wakhe, kodwa olomusa koswelayo uyamdumisa.

AmaHubo 8:5-6
[5] Kanti wamenza waba ngaphansi kancinyane kulengilosi, wamethwesa umqhele wobukhosi lodumo.[6] Wamenza wabusa phezu kwemisebenzi yezandla zakho, konke wakubeka ngaphansi kwenyawo zakhe,

IzAga 29:23
Ukuzigqaja komuntu kuzamehlisa, kodwa olomoya othobekileyo uzabamba udumo.

Malaki 1:6
Indodana iyamhlonipha uyise, lenceku inkosi yayo. Uba-ke nginguyihlo, kungaphi ukuhlonitshwa kwami? Uba-ke ngiyiNkosi, kungaphi ukwesatshwa kwami? itsho i Nkosi yamabandla kini, bapristi elidelela ibizo lami; kodwa lithi: Silidelele ngani ibizo lakho?

1 Thimothewu 5:3
Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibili.

1 Thimothewu 6:1
Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqili, kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulu lemfundiso kungadunyazwa;

Ndebele Bible 2002
No Data