A A A A A

Isimilo Esihle: [Thobekile]


Kolose 3:12
Ngakho yembathani, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele labathandekayo, imihelo yesihawu, ububele, ukuzithoba, ubumnene, ukubekezela;

Efesu 4:2
kanye lokuthobeka konke lobumnene, lokubekezela, libekezelelane ethandweni,

Jakobe 4:6-10
[6] Kodwa uyanika umusa omkhulu; ngakho uthi: UNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusa.[7] Ngakho zehliseleni kuNkulunkulu, melanani loSathane, njalo uzalibalekela.[8] Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini; gezani izandla, zoni, njalo lihlanze izinhliziyo, banhliziyombili.[9] Danani lilile likhale; ukuhleka kwenu kakuphendulwe ukulila, lentokozo ukudana.[10] Zithobeni phambi kweNkosi, njalo izaliphakamisa.

1 Petru 5:5
Ngokunjalo, batsha, zehliseleni ngaphansi kwabadala; njalo lonke zehliseni omunye komunye, zembathiseni ukuthobeka; ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusa.

2 IziKronike 7:14
uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba, bakhuleke badinge ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, mina-ke ngizakuzwa ngisemazulwini, ngithethelele isono sabo, ngelaphe ilizwe labo.

Luka 14:11
Ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, lozithobayo uzaphakanyiswa.

Mika 6:8
Ikutshengisile, muntu, okuhle; le Nkosi ifunani kuwe, kodwa ukwenza ukulunga, lokuthanda umusa, lokuhamba ngokuzithoba loNkulunkulu wakho?

IzAga 3:3-4
[3] Umusa lothembeko kakungakutshiyi, kubophele entanyeni yakho, ukubhale esibhebheni senhliziyo yakho.[4] Ngalokho uzathola umusa lokuqedisisa okuhle emehlweni kaNkulunkulu labantu.

IzAga 11:2
Nxa kufika ukuzigqaja, kufika lehlazo; kodwa kwabathobekileyo kukhona inhlakanipho.

IzAga 12:15
Indlela yesithutha ilungile emehlweni aso, kodwa olalela iseluleko uhlakaniphile.

IzAga 15:33
Ukuyesaba i Nkosi kuyikufundiswa kwenhlakanipho, lokuthobeka kwandulela udumo.

IzAga 18:12
Mandulo kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziphakamisa, njalo mandulo kodumo kulokuthobeka.

IzAga 22:4
Umvuzo wokuthobeka lo kwesaba i Nkosi, yinotho, lodumo, lempilo.

IzAga 27:2
Owemzini kakudumise, njalo hatshi umlomo wakho; owezizwe, njalo hatshi indebe zakho.

AmaHubo 25:9
Izabakhokhela abathobekileyo ekwahlulelweni, ibafundise abathobekileyo indlela yayo.

AmaHubo 149:4
Ngoba i Nkosi iyathokoza ngabantu bayo; izacecisa abamnene ngosindiso.

Roma 12:3
Ngoba ngomusa engiwuphiweyo, ngithi kuwo wonke ophakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi mkhulu kulalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange ngokuqonda, njengalokhu uNkulunkulu abele ngulowo lalowo isilinganiso sokholo.

Roma 12:16
Kalibe lenhliziyonye komunye lomunye. Lingakhumbuli ngezinto eziphakemeyo, kodwa lihlangane labathobekileyo. Lingazitshayi abahlakaniphileyo.

2 Korinte 12:9-10
[9] Yasisithi kimi: Umusa wami ukwanele; ngoba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho ngizazincoma ngentokozo enkulu ebuthakathakeni bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami.[10] Ngakho ngiyathokoza ebuthakathakeni, ekuthukweni, ekubanjweni ngamandla, ekuzingelweni, ekukhathazekeni, ngenxa kaKristu; ngoba nxa ngibuthakathaka, khona ngilamandla.

Filipi 2:3-4
[3] li ng enz i lutho ngokubangisana kumbe ngokuziqhenya, kodwa ngokuthobeka liphakamise omunye komunye ngcono kulani;[4] ngulowo lalowo angakhathaleli okwakhe, kodwa ngulowo lalowo lokwabanye.

Mathewu 23:10-12
[10] kalingabizwa ngokuthi ling abafundisi; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristu.[11] Kodwa omkhulu kini uzakuba yinceku yenu.[12] Lalowo oziphakamisayo, uzathotshiswa; lalowo ozithobayo, uzaphakanyiswa.

Jakobe 4:14-16
[14] elingakwaziyo okwakusasa. Ngoba iyini impilo yenu? Ngoba iyinkungu ebonakala okwesikhatshana, emva kwalokho ibisinyamalala;[15] endaweni ya lokho ngabe lithi: Uba iNkosi ivuma, njalo sizaphila, sibe sesisenza lokhu kumbe lokhuyana.[16] Kodwa khathesi liyazincoma ekuzigqajeni kwenu; konke ukuzincoma okunje kubi.

Filipi 2:5-8
[5] Ngoba kawube kini lowomqondo owawukhona lakuKristu Jesu;[6] owathi esesimeni sikaNkulunkulu, kanakananga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu,[7] kodwa wazidela, ethatha isimo senceku, enziwe esimeni sabantu;[8] njalo eficwe elesimo njengomuntu, wazithoba, waba ngolalelayo kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano.

Ndebele Bible 2002
No Data