A A A A A

Isimilo Esihle: [Ububele]


Kolose 3:12
Ngakho yembathani, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele labathandekayo, imihelo yesihawu, ububele, ukuzithoba, ubumnene, ukubekezela;

Eksodusi 33:19
Yasisithi: Mina ngizadlulisa bonke ubuhle bami phambi kwakho, ngimemezele ibizo le Nkosi phambi kwakho. Ngizahawukela lowo engizamhawukela, ngibe lomusa kulowo engizakuba lomusa kuye.

Isaya 30:18
Ngakho-ke i Nkosi izalinda, ukuze ibe lomusa kini, ngakho-ke izaphakanyiswa ukuthi ibe lesihawu kini; ngoba i Nkosi ing uNkulunkulu wesahlulelo; babusisiwe bonke abalindela kuyo.

Isaya 49:10-13
[10] Kabayikulamba, kumbe bome, njalo ukutshisa kumbe ilanga kakuyikubatshaya, ngoba yena olesihawu kibo uzabakhokhela, lemithonjeni yamanzi uzabaqondisa.[11] Njalo ngizakwenza zonke intaba zami zibe yindlela, lemigwaqo yami iphakame.[12] Khangela laba bazavela khatshana, njalo khangela laba bevela enyakatho njalo bevela entshonalanga, lalaba bevela elizweni leSinimi.[13] Hlabelelani, mazulu, uthokoze, lawe mhlaba, lihlokome ngokuhlabela, lani zintaba. Ngoba i Nkosi ibaduduzile abantu bayo, izakuba lesihawu kwabahluphekileyo bayo.

Isaya 54:10
Ngoba izintaba zizasuka, lamaqaqa asuswe, kodwa umusa wami kawuyikusuka kuwe, lesivumelwano sami sokuthula kasiyikususwa, kutsho i Nkosi ekuhawukelayo.

Isaya 63:7
Ngizalandisa ngothando lwe Nkosi, ngiyidumise, ngakho konke i Nkosi esenzele khona, lobuhle obukhulu ebenzele indlu kaIsrayeli, esenzele bona ngomusa wayo, langobukhulu bothando lwayo.

Jakobe 5:11
Khangela, sithi babusisiwe ababekezelayo; lizwile ukubekezela kukaJobe, laselibona ukucina kweNkosi, ukuthi iNkosi ilesihawu esikhulu lobubele.

IsiLilo 3:32
Ngoba uba isehlisa ubuhlungu, izakuba lesihawu ngobukhulu bothando lwayo.

AmaHubo 51:1
Ngihawukela, Nkulunkulu, ngokobubele bakho; ngobunengi besihawu sakho yesula iziphambeko zami.

AmaHubo 103:13
Njengoyise ehawukela abantwana, i Nkosi iyabahawukela labo abayesabayo.

AmaHubo 116:5
Ilomusa i Nkosi, ilungile; ye, uNkulunkulu wethu ulesihawu.

AmaHubo 119:77
Izihawu zakho kazize kimi ukuze ngiphile, ngoba umlayo wakho uyintokozo yami.

AmaHubo 119:156
Izihawu zakho, Nkosi, zinkulu; ngivuselela ngokwezahlulelo zakho.

AmaHubo 145:9
I Nkosi ilungile kubo bonke, lezihawu zayo ziphezu kwayo yonke imisebenzi yayo.

Roma 9:15
Ngoba uthi kuMozisi: Ngizakuba lomusa kwengilomusa kuye, njalo ngimhawukele engimhawukelayo.

2 Korinte 1:3-4
[3] Kabongwe uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele loNkulunkulu wenduduzo yonke,[4] osiduduza ekuhluphekeni kwethu konke, ukuze sibe lamandla okududuza abasekuhluphekeni konke, ngenduduzo esiduduzwa ngayo thina ngokwethu nguNkulunkulu;

Filipi 2:1-3
[1] Ngakho uba kukhona inkuthazo kuKristu, uba kukhona induduzo yothando, uba kukhona ukuhlanganyela kukaMoya, uba kukhona imihelo lesihawu,[2] gcwalisani intokozo yami, ukuze libe ngqondonye, libe lothando olufananayo, libe lenhliziyonye, ukuqonda kunye;[3] li ng enz i lutho ngokubangisana kumbe ngokuziqhenya, kodwa ngokuthobeka liphakamise omunye komunye ngcono kulani;

Mathewu 9:35-38
[35] UJesu wasebhoda emizini yonke lemizaneni, efundisa emasinagogeni abo, etshumayela ivangeli lombuso, eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini.[36] Kwathi ebona amaxuku, waba lesihelo ngawo, ngoba ayekhathele ehlakazekile njengezimvu ezingelamelusi.[37] Wasesithi kubafundi bakhe: Isibili isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwana;[38] ngakho ncengani iNkosi yesivuno, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo.

AmaHubo 103:1-5
[1] Busisa i Nkosi, mphefumulo wami, lakho konke okuphakathi kwami ibizo layo elingcwele.[2] Busisa i Nkosi, mphefumulo wami, ungakhohlwa zonke izinzuzo zayo,[3] ethethelela zonke izono zakho, eyelapha zonke izifo zakho,[4] ehlenga impilo yakho ekubhujisweni, ekwethwesa umqhele womusa lezihawu,[5] esuthisa umlomo wakho ngokuhle, ukuze ubutsha bakho buvuswe njengobokhozi.

Mathewu ૨૦:૨૯-૩૪
[૨૯] Kwathi bephuma eJeriko, ixuku elikhulu lamlandela.[૩૦] Njalo khangela, iziphofu ezimbili zihlezi endleleni, sezizwile ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza, zathi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavida ![૩૧] Ixuku laselizikhuza ukuthi zithule, kodwa zamemeza kakhulu, zisithi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavida ![૩૨] UJesu wasesima wazibiza, wathi: Lifuna ukuthi ngilenzeleni?[૩૩] Zathi kuye: Nkosi, ukuthi amehlo ethu avuleke.[૩૪] UJesu esesiba lesihelo wathinta amehlo azo; njalo amehlo azo ahle emukela ukubona, zasezimlandela.

Mathewu 14:13-21
[13] UJesu esezwile wasuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyinkangala eyedwa; kodwa amaxuku e ku zwa amlandela ngenyawo evela emizini.[14] UJesu esephumile wabona ixuku elikhulu, waba lesihelo ngabo, wasilisa abagulayo babo.[15] Kwathi sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye, bathi: Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile; liyekele ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni bazithengele ukudla.[16] Kodwa uJesu wathi kubo: Kakuswelekanga ukuthi bahambe; banikeni lina ukuthi badle.[17] Kodwa bathi kuye: Kasila lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili.[18] Wasesithi: Ziletheni lapha kimi.[19] Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi etshanini, wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela phezulu ezulwini, wa zi busisa, esezihlephule wabanika abafundi izinkwa, labafundi bapha amaxuku.[20] Basebesidla bonke, basutha; badobha imvuthu ezazisele, izitsha ezigcweleyo ezilitshumi lambili.[21] Lalabo abasebedlile babengamadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazana labantwana.

Mathewu 15:29-39
[29] UJesu wasesuka lapho weza eduzane kolwandle lweGalili; wenyukela entabeni wahlala phansi khona.[30] Kwasekusiza kuye amaxuku amakhulu, beleziqhuli, iziphofu, izimungulu, izingini, labanye abanengi, basebebaphosela enyaweni zikaJesu, wasebasilisa;[31] aze amangala amaxuku, ebona izimungulu zikhuluma, izingini zisilisiwe, iziqhuli zihamba, leziphofu zibona; basebemdumisa uNkulunkulu kaIsrayeli.[32] UJesu wasebizela kuye abafundi bakhe wathi: Ngilesihelo ngexuku, ngoba sebelami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; njalo kangithandi ukuthi ngibayekele bahambe bengadlanga, hlezi bayathe endleleni.[33] Abafundi bakhe basebesithi kuye: Siza zuza ngaphi enkangala izinkwa ezingaka, ukuthi zisuthise ixuku elikhulu kangaka?[34] UJesu wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa, lenhlanzana ezinlutshwana.[35] Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi emhlabathini.[36] Wasethatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzi, esebongile wa zi hlephula, wa zi nika abafundi bakhe, labafundi ixuku.[37] Basebesidla bonke basutha; basebedobha imvuthu ezazisele, izitsha eziyisikhombisa zigcwele.[38] Lalabo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine, ngaphandle kwabesifazana labantwana.[39] Eseyekele amaxuku ahamba wangena emkhunjini, weza emikhawulweni yeMagadala.

Mathewu 6:30-44
[30] Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikule mbathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane?[31] Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani?[32] Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto.[33] Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.[34] Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububi.[35] Lingehluleli, ukuze lingehlulelwa,[36] ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso lani.[37] Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo?[38] Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho; khangela kanti ugodo luselihlweni lakho?[39] Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenu.[40] Linganiki izinja okungcwele; lingaphoseli amapharele* enu phambi kwezingulube, hlezi ziwanyathele ngenyawo zazo, besezitshibilika ziliklebhule.[41] Celani, lizaphiwa; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa.[42] Ngoba wonke ocelayo uyemukela, lodingayo uyathola, loqoqodayo uzavulelwa.[43] Kumbe nguwuphi kini ongathi, nxa indodana yakhe icela isinkwa, ayinike ilitshe?[44] Uba-ke icela inhlanzi, ayinike inyoka yini?

Luka 15:11-32
[11] Wasesithi: Umuntu othile wayelamadodana amabili;[12] encinyane yawo yasisithi kuyise: Baba, nginika isabelo sempahla esiqondene lami. Wasewehlukanisela impahla.[13] Njalo kungelansuku ezinengi emva kwalokhu indodana encinyane yabutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana, njalo lapho yachitha khona impahla yayo, iphila okobuhlanya.[14] Yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelolizwe, yona yasiqala ukuswela.[15] Yasisuka yazihlanganisa lesinye sezakhamizi zalelolizwe; njalo sayithuma emasimini aso ukuze yeluse izingulube.[16] Yasifisa ukugcwalisa isisu sayo ngamakhasi ingulube eziwadlayo; njalo kwakungelamuntu oyinika ulutho.[17] Kwathi ingqondo yayo isibuyile yathi: Zingaki izisebenzi zikababa eziqatshiweyo ezilezinkwa ezinengi kakhulu, kanti mina ngiyafa yindlala;[18] ngizasukuma ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile ezulwini, laphambi kwakho;[19] njalo kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiy indodana yakho; ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqatshiweyo.[20] Yasisukuma yaya kuyise. Kodwa kuthe isesekhatshana, uyise wayibona, waba lesihelo, wagijima wawela entanyeni yayo, wayanga.[21] Indodana yasisithi kuye: Baba, ngonile ezulwini laphambi kwakho, futhi kangisafanelanga ukubizwa ngokuthi ngiy indodana yakho.[22] Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe: Khuphani lilethe isembatho esihle kakhulu liyigqokise, lifake indandatho esandleni sayo, lamanyathela enyaweni zayo;[23] lilethe ithole elinonisiweyo li li hlabe, njalo sidle sithokoze;[24] ngoba indodana yami le ibifile, isibuye yaphila; ibilahlekile, itholiwe; basebeqala ukuthokoza.[25] Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini; yathi isiza isondela endlini, yezwa ukuhlabelela lokusina.[26] Yasibizela kuyo omunye wezinceku, yabuza ukuthi zitshoni lezizinto.[27] Yasisithi kuyo: Umfowenu ufikile; loyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo, ngoba ememukele ephila.[28] Kodwa yathukuthela, ayizange ifune ukungena; ngakho uyise waphuma wayincenga.[29] Kodwa yaphendula yathi kuyise: Khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela, kangizange ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzange unginike lazinyane lembuzi, ukuze ngijabule kanye labangane bami.[30] Kodwa kuthe isifikile lindodana yakho eyachitha impahla yakho lezifebe, wayihlabela ithole elinonisiweyo.[31] Wasesithi kuyo: Ndodana, wena uhlezi ulami, futhi konke okungokwami kungokwakho.[32] Kodwa bekufanele ukuthi sijabule sithokoze; ngoba umfowenu lo owayefile, usebuye waphila; wayelahlekile, utholiwe.

Ndebele Bible 2002
No Data