A A A A A

UNkulunkulu: [Intando KaNkulunkulu]


Jeremiya 29:11
Ngoba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, kutsho i Nkosi; yimicabango yokuthula, kayisiyo eyokubi, ukuthi ngilinike isikhathi esizayo esilethemba.

1 Thimothewu 2:3-4
[3] ngoba lokhu kuhle kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu uMsindisi wethu,[4] ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe njalo beze elwazini lweqiniso.

1 Thesalonika 5:18
bongani kukho konke; ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani.

1 Thesalonika 4:3
Ngoba le yintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni;

Heberu 13:20-21
[20] Kungathi uNkulunkulu wokuthula owamkhuphula kwabafileyo uMelusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano saphakade, iNkosi yethu uJesu,[21] angaliphelelisa kuwo wonke umsebenzi omuhle ukuze lenze intando yakhe, esebenza kini lokho okumthokozisayo phambi kwakhe, ngoJesu Kristu, kakube kuye ubukhosi kuze kube nini lanini. Ameni.

Luka 9:23
Wasesithi kubo bonke: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe insuku ngensuku, angilandele.

AmaHubo 119:105
Ilizwi lakho liyisibane enyaweni lwami, lokukhanya endleleni yami.

Jakobe 1:5
Njalo uba kukhona kini oswele inhlakanipho, kacele kuNkulunkulu ophanayo ngesihle kibo bonke, futhi kasoli, njalo uzayinikwa.

IzAga 3:5-6
[5] Themba e Nkosi ni ngenhliziyo yakho yonke, ungeyami ekuqedisiseni kwakho.[6] Ivume endleleni zakho zonke, yona-ke izaqondisa imikhondo yakho.

1 Petru 2:15
Ngoba injalo intando kaNkulunkulu, ukuthi ngokwenza okuhle lifake isayeke emlonyeni yokungazi kwabantu abayizithutha;

Mathewu 6:10
umbuso wakho kawuze; intando yakho kayenziwe, lemhlabeni njengezulwini;

Efesu 5:15-20
[15] Ngakho qaphelani ukuthi lihamba njani ngonanzelelo, kungabi njengezithutha, kodwa njengabahlakaniphileyo,[16] lihlenga isikhathi, ngoba insuku zimbi.[17] Ngakho lingabi yizithutha, kodwa liqedisisa okuyintando yeNkosi.[18] Njalo lingadakwa liwayini, okukulo umsindo, kodwa gcwaliswani nguMoya,[19] likhulumisana ngezihlabelelo langamahubo okudumisa langezingoma zomoya, lihlabelele licule eNkosini enhliziyweni yenu,[20] limbonga njalo uNkulunkulu loBaba ngazo zonke izinto ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu,

2 Petru 3:9
INkosi yesithembiso kayidondi, njengalokhu abanye besithi yikudonda; kodwa iyasibekezelela, ingathandi ukuthi lamunye abhubhe kodwa ukuthi bonke bafinyelele ekuphendukeni.

1 Johane 1:9
Uba sivuma izono zethu, uthembekile futhi ulungile ukuthi asithethelele izono zethu, njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi.

1 Thimothewu 2:4
ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe njalo beze elwazini lweqiniso.

Mika 6:8
Ikutshengisile, muntu, okuhle; le Nkosi ifunani kuwe, kodwa ukwenza ukulunga, lokuthanda umusa, lokuhamba ngokuzithoba loNkulunkulu wakho?

IzAga 16:4
I Nkosi izenzele konke, lomubi laye usuku lobubi.

Heberu 10:36
Ngoba liswele ukubekezela, ukuze kuthi, seliyenzile intando kaNkulunkulu, lemukele isithembiso.

Ndebele Bible 2002
No Data