A A A A A

UNkulunkulu: [Uthando lukaNkulunkulu]


1 Korinte 13:13
Njalo khathesi-ke kumi ukholo, ithemba, uthando, lokhu kokuthathu; kodwa okukhulu kulokhu luthando.

1 Johane 3:1
Khangelani uthando olungaka asinika lona uYise ukuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa yalokho umhlaba kawusazi, ngoba ungamazanga yena.

1 Johane 4:7-8
[7] Bathandekayo, asithandaneni; ngoba uthando luvela kuNkulunkulu, laye wonke othandayo, uzelwe nguNkulunkulu, futhi uyamazi uNkulunkulu.[8] Ongathandiyo, kamazi uNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu uluthando.

1 Johane 4:16-19
[16] Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando, njalo ohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuye.[17] Ngalokhu uthando luphelelisiwe lathi, ukuze sibe lesibindi esukwini lokwahlulelwa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlaba.[18] Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandweni.[19] Thina siyamthanda, ngoba yena wasithanda kuqala.

Galathiya 2:20
Ngibethelwe kanye loKristu, kodwa ngiyaphila, kakuseyimi-ke, kodwa uKristu uphila kimi; kodwa lokhu engikuphila khathesi enyameni ngikuphila ekholweni lweNdodana kaNkulunkulu eyangithandayo njalo yazinikelela mina.

Jeremiya 29:11
Ngoba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, kutsho i Nkosi; yimicabango yokuthula, kayisiyo eyokubi, ukuthi ngilinike isikhathi esizayo esilethemba.

Jeremiya 31:3
I Nkosi yabonakala kimi endulo isithi: Yebo, ngikuthandile ngothando olulaphakade, ngakho ngikudonsile ngobubele.

Johane 3:16
Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.

Johane 15:13
Kakho olothando olukhulu kulalolu, lokuthi umuntu ababekele phansi abangane bakhe impilo yakhe.

AmaHubo 86:15
Kodwa wena, Nkosi, unguNkulunkulu olozwelo, lolesisa, ophuza ukuthukuthela, lomkhulu emuseni leqinisweni.

AmaHubo 136:26
Bongani uNkulunkulu wamazulu, ngoba isihawu sakhe simi kuze kube nininini.

Roma 5:8
Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi, ukuthi uKristu wasifela siseyizoni.

Duteronomi 7:9
Ngakho yazi ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo, ogcina isivumelwano lomusa kubo abamthandayo labagcina imilayo yakhe, kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane,

Zefaniya 3:17
I Nkosi uNkulunkulu wakho iphakathi kwakho, injengeqhawe elinqobayo; izajabula ngawe ngentokozo, ikuvuselele ngothando lwayo, ithabe ngawe ngokuhlabelela.

Efesu 2:4-5
[4] kodwa uNkulunkulu, enothile esihawini, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo,[5] lanxa sasifile ngeziphambeko, wa si philisa kanye loKristu (ngomusa lisindisiwe)

1 Petru 5:6-7
[6] Ngakho zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo,[7] liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke, ngoba yena uyalikhathalela.

Roma 8:37-39
[37] Kanti kulezizinto zonke sedlula abanqobi ngaye owasithandayo.[38] Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosi lababusi lamandla lezinto ezikhona lezinto ezizayo[39] lobude lokutshona laloba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu.

Ndebele Bible 2002
No Data