A A A A A

UNkulunkulu: [Ungubani uNkulunkulu]


Kolose 1:16
ngoba kuyo zonke izinto zidalwa, ezisemazulwini lezisemhlabeni, ezibonwayo lezingabonwayo, loba izihlalo zobukhosi, loba ubuphathamandla, loba imibuso, loba amandla; zonke izinto zidalwa ngayo zadal el wa yona;

Genesise 1:1
Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.

Heberu 1:3
yona eyikubenyezela kwenkazimulo, lomfuziselo uqobo wobukhona bakhe, njalo ithwele izinto zonke ngelizwi lamandla ayo, lapho isiyenzile ngokwayo ukuhlanjululwa kwezono zethu, yahlala phansi ngakwesokunene soBukhulu obuphezulu,

Heberu 4:12
Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liphilile, lilamandla, libukhali kuloba yiyiphi inkemba esika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kube sekwehlukanisweni kwakho konke umphefumulo lomoya, wonke amalunga lomnkantsho, njalo lingumhloli okhaliphileyo wemicabango lezizindlo zenhliziyo.

Isaya 44:6
Utsho njalo uJehova, inkosi yakoIsrayeli, loMhlengi wakhe, i Nkosi yamabandla: Ngingowokuqala njalo ngingowokucina; njalo ngaphandle kwami kakho uNkulunkulu.

Johane 1:1
Ekuqaleni wayekhona uLizwi, njalo uLizwi wayeloNkulunkulu, njalo uLizwi wayenguNkulunkulu.

Johane 1:14
ULizwi wasesiba yinyama, wahlala phakathi kwethu, njalo sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise, egcwele umusa leqiniso.

Johane 3:16
Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.

Johane 4:24
UNkulunkulu unguMoya; lalabo abamkhonzayo, bafanele ukukhonza ngomoya langeqiniso.

1 Johane 1:5
Lokhu-ke ngumbiko esiwuzwe kuye sesiwutshumayela kini, ukuthi uNkulunkulu uyikukhanya, njalo kabukho kuye ubumnyama lakanye.

1 Johane 4:8
Ongathandiyo, kamazi uNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu uluthando.

1 Johane 4:16
Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando, njalo ohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuye.

2 Samuweli 7:22
Ngakho umkhulu, Nkosi Jehova; ngoba kakho onjengawe, njalo kakho uNkulunkulu ngaphandle kwakho, njengakho konke esikuzwileyo ngendlebe zethu.

Johane 17:3
Lalokhu yimpilo elaphakade, ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa we qiniso, loJesu Kristu omthumileyo.

AmaHubo 34:8
Nambithanini libone ukuthi i Nkosi ilungile. Ubusisiwe lowomuntu othembela kuyo.

AmaHubo 86:5
Ngoba wena, Nkosi, ulungile, ungothethelelayo; umkhulu emuseni kubo bonke abakubizayo.

IsAmbulo 1:1
Isambulelo sikaJesu Kristu, amnika sona uNkulunkulu, ukuze abonise inceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka ngokuphangisa, esethume ngengilosi yakhe wa zi bonakalisa kunceku yakhe uJohane,

IsAmbulo 22:13
Mina nginguAlfa loOmega, isiqalo lesicino, owokuqala lowokucina.

Roma 5:8
Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi, ukuthi uKristu wasifela siseyizoni.

Zefaniya 3:17
I Nkosi uNkulunkulu wakho iphakathi kwakho, injengeqhawe elinqobayo; izajabula ngawe ngentokozo, ikuvuselele ngothando lwayo, ithabe ngawe ngokuhlabelela.

IsAmbulo 1:17-18
[17] Njalo ngathi ngimbona, ngawela enyaweni zakhe nje ngo fileyo; wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi kimi: Ungesabi; mina ngingowokuqala lowokucina,[18] lophilayo; njalo ngangifile futhi khangela, ngiyaphila kuze kube nini lanini. Ameni. Njalo ngilezihluthulelo zesihogo lezokufa.

2 Thimothewu 3:16-17
[16] Wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu, njalo ulungele imfundiso, ukukhalimela, ukuqondisa, ukufundisa okusekulungeni;[17] ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungisiselwe wonke umsebenzi omuhle.

Johane 10:30-33
[30] Mina loBaba simunye.[31] Ngakho amaJuda aphinda athatha amatshe ukuze amkhande ngawo.[32] UJesu wawaphendula wathi: Ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba; yiwuphi umsebenzi kuyo elingikhandela wona ngamatshe?[33] AmaJuda amphendula athi: Kasikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa ngenxa yenhlamba, langokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu.

Ndebele Bible 2002
No Data