A A A A A

UNkulunkulu: [Amagciwane / Izifo]


Isaya 26:20
Hambani bantu bami, lingene emakamelweni enu, livale iminyango yenu ngemva kwenu, licatshe okwesikhatshana, luze ludlule ulaka.

Jeremiya 25:32-33
[32] I Nkosi yamabandla ithi: Khangelani, ububi buphuma kwesinye isizwe busiya kwesinye, isiphepho esikhulu siyavunguza, sisuka endaweni ezikhatshana zomhlaba.[33] Ngalolosuku ababulewe yi Nkosi bazasukela komunye umkhawulo womhlaba baze bafike komunye; kabayikukhalelwa, kabayikubuthwa bangcwatshwe, bazakuba ngamalongwe emhlabathini.

2 IziKronike 7:13-14
[13] Uba ngivala amazulu ukuze kungabi lazulu, kumbe uba ngilaya intethe ukuqeda ilizwe, kumbe uba ngithumela umatshayabhuqe wesifo phakathi kwabantu bami,[14] uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba, bakhuleke badinge ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, mina-ke ngizakuzwa ngisemazulwini, ngithethelele isono sabo, ngelaphe ilizwe labo.

IsAmbulo 6:3-8
[3] Lalapho selivule uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili sisithi: Woza ubone![4] Kwasekuphuma elinye ibhiza elibomvu; loligadileyo kwanikwa kuye ukususa ukuthula emhlabeni, lokuthi babulalane; kwasekunikelwa kuye inkemba enkulu.[5] Lalapho selivule uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu sisithi: Woza ubone! Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza elimnyama, loligadileyo elesikali esandleni sakhe.[6] Ngasengisizwa ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi: Ingcebethu yamabele ngodenariyo *, lengcebethu ezintathu zebhali* ngodenariyo; lamafutha lewayini ungakoni.[7] Lalapho selivule uphawu lwesine, ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi: Woza ubone![8] Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza eliliganu, loligadileyo, ibizo lakhe linguKufa, lesihogo salandelana laye. Kwasekunikelwa kukho amandla okubulala kuze kube yingxenye yesine yomhlaba, ngenkemba langendlala langokufa, langezilo zomhlaba.

1 Samuweli 5:6
Kodwa isandla se Nkosi saba nzima phezu kwabeAshidodi, yabachitha, yabatshaya ngamathumba ophayo, iAshidodi lemingcele yayo.

2 Korinte 4:7
Kodwa silayo limpahla eligugu ezitsheni zebumba, ukuze ubuhlekazi bamandla bube ngobukaNkulunkulu, njalo bungaveli kithi;

Eksodusi 20:3
Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami.

Jakobe 4:10
Zithobeni phambi kweNkosi, njalo izaliphakamisa.

Mathewu 6:24
Kakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uzazonda enye, athande enye; kumbe uzabambelela kwenye, adelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona*.

Filipi 4:6
Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga,

AmaHubo 103:2-3
[2] Busisa i Nkosi, mphefumulo wami, ungakhohlwa zonke izinzuzo zayo,[3] ethethelela zonke izono zakho, eyelapha zonke izifo zakho,

Numeri 11:31-33
[31] Kwasekusuka umoya ovela e Nkosi ni, waletha izagwaca zivela elwandle, wazehlisela phezu kwenkamba, phose uhambo losuku ngapha, njalo phose uhambo losuku ngapha, zizingelezele inkamba, njalo okungaba zingalo ezimbili phezu komhlabathi.[32] Abantu basebesukuma lolosuku lonke, lobusuku bonke, losuku lonke olulandelayo, bebutha izagwaca. Lowo owayelezinlutshwana wayebuthe amahomeri* alitshumi; bazichayela zona inhlangothi zonke zenkamba.[33] Inyama isesephakathi kwamazinyo abo ingakahlafunwa, intukuthelo ye Nkosi yabavuthela abantu, njalo i Nkosi yabatshaya abantu ngenhlupheko enkulu kakhulu.

Eksodusi 9:8-11
[8] I Nkosi yasisithi kuMozisi lakuAroni: Zithatheleni izandla zenu ezigcweleyo zomlotha weziko, njalo uMozisi awutsahazele emazulwini phambi kwamehlo kaFaro.[9] Njalo uzakuba luthuli olucolekileyo phezu kwelizwe lonke leGibhithe, njalo luzakuba phezu kwabantu laphezu kwezifuyo lube lithumba eliphihlika amathuthuva elizweni lonke leGibhithe.[10] Basebethatha umlotha weziko, bema phambi kukaFaro; uMozisi wasewutsahazela emazulwini, waba lithumba eliphihlika amathuthuva ebantwini lezifuyweni.[11] Njalo abalumbi babengeme phambi kukaMozisi ngenxa yamathumba; ngoba amathumba ayephezu kwabalumbi laphezu kwawo wonke amaGibhithe.

Jakobe 1:2-6
[2] Kubaleni njenge ntokozo yonke, bazalwane bami, nxa liwela ezilingweni ezizinhlobonhlobo,[3] lisazi ukuthi ukuhlolwa kokholo lwenu kuveza ukubekezela;[4] kodwa ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo, ukuze libe ngabapheleleyo liphelelisiwe, lingasileli ngalutho.[5] Njalo uba kukhona kini oswele inhlakanipho, kacele kuNkulunkulu ophanayo ngesihle kibo bonke, futhi kasoli, njalo uzayinikwa.[6] Kodwa kacele ekholweni engathandabuzi ngalutho; ngoba othandabuzayo unjengegagasi lolwandle eliqhutshwa ngumoya lizuliswe.

IsAmbulo 9:15-19
[15] Zasezikhululwa ingilosi ezine ezazilungiselwe ihola losuku lenyanga lomnyaka, ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu.[16] Lenani lamabutho agade amabhiza laliyizigidi ezimbili zezigidi; ngasengisizwa inani lawo.[17] Ngasengiwabona ngokunje amabhiza embonweni, labagadi bawo, belezivikelo zesifuba zomlilo lezehiyakinte * lezesibabule; lamakhanda amabhiza ayenjengamakhanda ezilwane, lemilonyeni yawo kwaphuma umlilo lentuthu lesibabule.[18] Ngalezi ezintathu kwabulawa ingxenye yesithathu yabantu, ngomlilo langentuthu langesibabule okwaphuma emilonyeni yawo.[19] Ngoba amandla awo asemlonyeni wawo, lemisileni yawo; ngoba imisila yawo injengezinyoka ilamakhanda, langawo ayalimaza.

Marku 13:32-37
[32] Kodwa lolosuku lalelohola kakho owaziyo ngakho, ngitsho lengilosi ezisezulwini, ngitsho leNdodana, ngaphandle kukaBaba.[33] Qaphelani, lilinde likhuleke; ngoba kalazi ukuthi isikhathi sinini.[34] Njengomuntu owasuka elizweni lakibo watshiya indlu yakhe, wanika inceku zakhe amandla, kuleyo laleyo umsebenzi wayo, walaya umlindisango ukuthi alinde.[35] Ngakho lindani; ngoba kalazi ukuthi inkosi yendlu izafika nini, kusihlwa, loba phakathi kobusuku, loba ekukhaleni kweqhude, loba emadabukakusa;[36] hlezi ifike ilijume, ilifice lilele.[37] Lalokhu engikutsho kini ngikutsho kubo bonke: Lindani.

AmaHubo 91:2-14
[2] Ngizakuthi e Nkosi ni: Uy isiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami, engithemba kuye.[3] Sibili yena uzakukhulula emjibileni womthiyi, kuye umatshayabhuqe wesifo obhubhisayo.[4] Uzakusibekela ngensiba zakhe, uzathembela langaphansi kwempiko zakhe; iqiniso lakhe liyisihlangu lehawu.[5] Kawuyikwesaba isesabiso sebusuku, umtshoko ophaphayo emini,[6] umatshayabhuqe wesifo ohambayo emnyameni, incithakalo ebhubhisayo emini enkulu.[7] Bazakuwa abayinkulungwane eceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilitshumi ngakwesokunene sakho; kuwe kakuyikusondela.[8] Uzakhangela nje ngamehlo akho, ubone impindiselo kwababi.[9] Ngoba wena, Nkosi, uyisiphephelo sami; umenzile oPhezukonke waba yindawo yakho yokuhlala.[10] Kakulabubi obuzakwehlela, lenhlupheko kayiyikusondela ethenteni lakho.[11] Ngoba uzalaya ingilosi zakhe ngawe, ukuthi zikulondoloze endleleni zakho zonke.[12] Zizakuphatha ezandleni, hlezi utshayeke ngonyawo lwakho elitsheni.[13] Uzanyathela isilwane lebululu, uzagxoba ibhongo lesilwane, lomgobho.[14] Ngoba uyangithanda kakhulu, ngakho ngizamkhulula; ngizambeka phezulu, ngoba uyalazi ibizo lami.

Luka 21:5-38
[5] Abanye besakhuluma ngethempeli, ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho, wathi:[6] Lezizinto elizibonayo, kuzafika insuku okungayikutshiywa ngazo ilitshe phezu kwelitshe, elingayikudilizelwa phansi.[7] Basebembuza, besithi: Mfundisi, pho lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini, lapho sekuzakwenzeka lezizinto?[8] Wasesithi: Qaphelani ukuthi lingaduhiswa; ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami, besithi: Ngi nguye; futhi: Isikhathi sesisondele. Ngakho lingabalandeli.[9] Njalo nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi, lingethuki; ngoba lezizinto zimele ukuthi zenzeke kuqala, kodwa ukuphela kakuhle ku fik e.[10] Wasesithi kubo: Isizwe sizavukela isizwe, lombuso u vuk ele umbuso;[11] njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo lezindlala labomatshayabhuqe bezifo; kube khona lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini.[12] Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu bazalibamba ngezandla zabo, ba li zingele, ba li nikele emasinagogeni lezintolongweni, ba li se phambi kwamakhosi lababusi, ngenxa yebizo lami.[13] Njalo lokhu kuzaphenduka kini kube yibufakazi.[14] Ngakho kubekeni enhliziyweni zenu ukuthi linganakani ngaphambili nge lizakuphendula;[15] ngoba mina ngizalinika umlomo lenhlakanipho, abangekuphike, bamelane lakho, bonke abayizitha zenu.[16] Njalo lizanikelwa langabazali labafowenu lezihlobo labangane, njalo bazabulala abanye benu.[17] Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami.[18] Kodwa kakuyikulahleka ngitsho unwele lwekhanda lenu.[19] Ekubekezeleni kwenu zuzani imiphefumulo yenu.[20] Kodwa nxa libona iJerusalema ihanqwe ngamabutho, yazini-ke ukuthi sekusondele ukuchitheka kwayo.[21] Ngalesosikhathi abaseJudiya kababalekele ezintabeni; labaphakathi kwayo baphume; labasemaphandleni bangangeni kuyo.[22] Ngoba lezi zinsuku zempindiselo, ukuze kugcwaliseke zonke izinto ezilotshiweyo.[23] Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! Ngoba kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni, lolaka kulesisizwe.[24] Njalo bazakuwa ngobukhali benkemba, bathunjelwe ezizweni zonke; leJerusalema inyathelelwe phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe.[25] Kuzakuba khona izibonakaliso elangeni lenyangeni lezinkanyezini; lemhlabeni usizi lwezizwe ngokudideka; kudume ulwandle lamagagasi,[26] abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langokubona lokho okuzayo emhlabeni; ngoba amandla amazulu azazanyazanyiswa.[27] Khona-ke bezayibona iNdodana yomuntu isiza eyezini ilamandla lenkazimulo enkulu.[28] Njalo nxa kuqala ukwenzeka lezizinto, manini liqonde njalo liphakamise amakhanda enu; ngoba kusondele ukukhululwa kwenu.[29] Wasebatshela umfanekiso: Khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla;[30] nxa sezihluma, liyazibonela lani likwazi ukuthi ihlobo selisondele.[31] Ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zisenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze.[32] Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke izinto.[33] Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawasoze adlule.[34] Njalo ziqapheleni, ukuthi inhliziyo zenu zingasindwa ngenxa yokuminza lokudakwa lokuphisekela izinto zalokhukusila, lalolosuku lulifikele lingananzelele;[35] ngoba luzafika njengomjibila phezu kwabo bonke abahlezi ebusweni bomhlaba wonke.[36] Ngakho lindani ngezikhathi zonke likhulekele ukuthi lifanele ukuphepha zonke lezizinto ezizakwenzeka, lokuma phambi kweNdodana yomuntu.[37] Njalo wayefundisa ethempelini emini; kodwa ebusuku wayephuma ayehlala entabeni ethiwa ngeyeMihlwathi.[38] Lekuseni kakhulu abantu bonke babesiza kuye ethempelini ukumuzwa.

Mathewu 24:1-35
[1] UJesu wasephuma wasuka ethempelini; basebesondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli.[2] UJesu wasesithi kubo: Kaliziboni yini zonke lezizinto? Ngiqinisile ngithi kini: Akusoze kutshiywe lapha ilitshe elilodwa phezu kwelitshe, elingasoze lidilizelwe phansi.[3] Kwathi esehlezi entabeni yeMihlwathi, abafundi beza kuye bebodwa, bathi: Sitshele, lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso sokuza kwakho, lesokuphela kwesikhathi sizakuba yini?[4] UJesu wasephendula wathi kubo: Qaphelani, kungabi khona oliduhisayo;[5] ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami, besithi: Mina nginguKristu; futhi baduhise abanengi.[6] Njalo lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi; nanzelelani, lingethuki; ngoba konke lokhu kufanele kwenzeke; kodwa ukuphela kakukabi khona.[7] Ngoba isizwe sizavukela isizwe, lombuso u vuk ele umbuso; njalo kuzakuba khona indlala labomatshayabhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo;[8] kodwa zonke lezizinto ziyikuqala kwemihelo.[9] Lapho-ke bazalinikela ekuhluphekeni, balibulale; futhi lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lami.[10] Njalo ngalesosikhathi abanengi bazakhubeka, banikelane, bazondane.[11] Futhi kuzavuka abaprofethi bamanga abanengi, baduhise abanengi.[12] Njalo ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabanengi luzaphola;[13] kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa.[14] Njalo lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa emhlabeni wonke kube yibufakazi ezizweni zonke; khona-ke kuzafika ukuphela.[15] Ngakho nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniyeli umprofethi, emi endaweni engcwele (obalayo kaqedisise),[16] khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni;[17] ophezu kophahla lwendlu angehli ukuthatha ulutho endlini yakhe;[18] losemasimini angabuyeli emuva uku ya thatha izembatho zakhe.[19] Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku ![20] Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika, loba ngesabatha.[21] Ngoba ngalesosikhathi kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu, okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi, njalo okungasayikuba khona.[22] Uba-ke lezonsuku bezingafinyezwanga, bekungesindiswe nyama; kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezonsuku zizafinyezwa.[23] Ngalesosikhathi nxa umuntu esithi kini: Khangelani, nangu uKristu, kumbe nanguya, lingakholwa.[24] Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso, ukuze kuthi, nxa kungenzeka, baduhise labakhethiweyo.[25] Khangelani, sengilitshelile ngaphambili.[26] Ngakho uba bengathi kini: Khangelani, usenkangala, lingaphumi; khangelani, us endlini yensitha, lingakholwa.[27] Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga ukhanye lentshonalanga, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu.[28] Ngoba loba ngaphi lapho okukhona isidumbu, lapho amanqe azakubuthana khona.[29] Njalo masinyane emva kokuhlupheka kwalezonsuku, ilanga lizafiphazwa, lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayo, lenkanyezi zizakuwa ezulwini, lamandla amazulu azazanyazanyiswa.[30] Khona-ke sizabonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu; njalo besezikhala zonke izizwe zomhlaba, sezibona iNdodana yomuntu isiza emayezini ezulu ilamandla lenkazimulo enkulu.[31] Njalo izathuma izingilosi zayo lokukhala okukhulu kophondo, beseziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni emine, kusukela emkhawulweni omunye wamazulu kuze kube komunye umkhawulo wawo.[32] Kodwa fundani umfanekiso emkhiweni; nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka, njalo luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze;[33] ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zonke, yazini ukuthi kuseduze kuseminyango.[34] Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke lezizinto.[35] Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami awasoze adlule.

Ndebele Bible 2002
No Data